Aneks

do Procedur Bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu

„Akademia Pana Kleksa”

w okresie pandemii COVID -19

z dnia 02 listopada 2020

 

 

Na podstawie nowej strategii walki COVID -19 z uwzględnieniem wytycznych GIS, MEN, MZ.

Od dnia 02 listopada uściślone zostają procedury o dodatkowy rozdział XII  „Postępowanie w przypadku złego samopoczucia i stwierdzonego wyniku pozytywnego  – Covid 19”.

1.W przedszkolu „Akademia Pana Kleksa” został wprowadzony monitoring wystąpienia na terenie placówki Koronowirusa SARS- CoV-2 dotyczy on:

 • Rodziców
 • Pracowników
 • Wychowanków
 1. Rodzice wykazujący objawy chorobowe przeziębienie, grypa nie przyprowadzają dzieci do przedszkola.
 2. Rodzeństwo dziecka chorego nie uczęszcza do przedszkola.
 3. Rodzice przebywający na kwarantannie niezwłocznie informują placówkę o zaistniałej sytuacji i dacie wykonania testu.
 4. Dzieci Rodziców z wynikiem pozytywnym pozostają w domu przez okres kwarantanny Rodziców /10 dni/ z dodatkową 10-dniową kwarantanną obejmującą dzieci – powrót dziecka do przedszkola po 20 dniach.
 5. Pracownicy przedszkola , u których są objawy COVID -19 postępują zgodnie z punktem X Procedur Bezpieczeństwa Publicznego Przedszkola „Akademia Pana Kleksa”.

Procedury bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu

„Akademia Pana Kleksa” we Wrocławiu w okresie pandemii  COVID-19

obowiązujące od 1 września 2020r.

dotyczące wszystkich pracowników Przedszkola, Rodziców, dzieci uczęszczających do placówki.

Procedury bezpieczeństwa opracowane zostały na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach- art.95a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020r.poz.1327)
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 art.30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020r.poz.910 i 1378)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania- art.32 ust.11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe (Dz.U.z 2020r.poz.910 i 1378)
 4. Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r.dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- IV aktualizacja.
 1. Obowiązki organu prowadzącego przedszkole

 

 1. Organ prowadzący ma obowiązek zaopatrzyć wszystkich pracowników w środki ochrony osobistej, tj. maseczki , przyłbice, rękawice, płyny dezynfekcyjne.
 1. Organ prowadzący ma obowiązek monitorować prawidłowość funkcjonowania przedszkola oraz wspierać pracowników w przygotowaniu placówki do działalności wg. obowiązujących procedur sanitarnych, opiekuńczych, wychowawczych.
 1. Organ prowadzący po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego, powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualna sytuacje epidemiologiczna może być zagrozone zdrowie dzieci.
 1. Obowiązki dyrektora

 

 1. Na dyrektorze spoczywa obowiązek:
 • Przygotowania sal do funkcjonowania grup zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 25 sierpnia 2020 roku.
 • Opracowanie grafiku, który zapewni sprawną organizację pracy nauczycieli w grupach z uwzględnieniem przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa.
 1. Dyrektor zobowiązany jest monitorować codzienne zadania wynikające z przestrzegania higieny.
 2. Dyrektor wyznacza pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania  dziecka lub pracownika.
 3. W przypadku zawieszenia zajęć dyrektor ustala metody i techniki zdalnego nauczania .
 • Obowiązki pracowników

W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby nauczyciele  korzystali  z takiej formy zabezpieczenia.

 1. Obowiązki nauczycieli.
 • Informowanie pracodawcy o stanie zdrowia.
 • Nieprzemieszczanie się po terenie przedszkola.
 • Przygotowanie ścieżek szybkiej komunikacji z rodzicami.
 • Wprowadzenie stałych procedur mycia i dezynfekcji rąk przez dzieci.
 • Wywieszanie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rak, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk- instrukcje.
 • Przestrzeganie godzin wyjścia do ogrodu.
 • Systematyczne wietrzenie sal, w której organizowane są zajęcia

(co najmniej raz na godzinę).

 • Zachowanie dystansu miedzy nauczycielami i rodzicami dzieci nowoprzybyłych do placówki 1,5 m.
 • Kontynuowanie edukacji zdalnej w sytuacji czasowego zamkniecia przedszkola.
 1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji.
 • Informowanie pracodawcy o stanie zdrowia.
 • Utrzymywanie w czystości ciągów komunikacyjnych.
 • Dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręcze, klamki,włączniki światła,poręcze krzeseł, blaty stołów.
 • Dbanie przez Intendenta o higieniczny odbiór towarów od dostawców.
 1. Prowadzenie monitoringu prac porządkowych .
 1. Obowiązki pracowników pionu kuchennego.
 • Informowanie pracodawcy o stanie zdrowia.
 • Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa obowiązujących procowników pionu kuchennego/ załącznik nr1/
 • Przestrzeganie warunków wymaganych przepisami prawa,dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
 • Utrzymuwanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań, produktów,sprzętu kuchennego.
 • Dyzenfekcja sprzętu kuchennego, zaplecza kuchennego, zmywalni, obieralni.
 1. Obowiązki Rodziców
 2. Przyprowadzanie do placówki dzieci zdrowych – bez objawów chorobowych typu: kaszel, goraczka,bóle miesni, ogolne zmeczenie, utrata wechu i smaku, wysypka, katar.
 3. Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego dla dzieci z alergią /informacją dotyczącą rodzaju alergii/.
 4. Podpisanie oświadczenia o kontaktach z osobami chorymi lub podejrzanymi o COVID-19
 5. Codzienne zabieranie całej garderoby dzieci do domu w celu dezynfekcji.
 6. Niedostarczanie dzieciom zabawek ani innych przedmiotów, które mogłyby przynieść do przedszkola.
 7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzacy, odbierający dzieci zachowują dystans społeczny w odniesieniu do nauczycieli, pracowników przedszkola, innych dzieci oraz ich rodziców min.1,5 m.
 8. W strefie kancelaryjnej może przebywać 1 rodzic.
 9. W szatni może przebywać 3 rodziców zachowaniem odstępu 1,5 metra od siebie.
 1. Organizacja pracy przedszkola

W okresie  podwyższonego stanu zagrożenia epidemiologicznego związanego z pandemią zmieniają się  godziny zamykania przedszkola:

 1. Przedszkole będzie czynne od godz.7.00-17.30

Od godziny 17:30- 18.00 przeprowadzana będzie dezynfekcja placówki.

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Dzieci, które mieszkają z osobą będącą na kwarantannie lub w izolacji, nie mogą uczęszczać do przedszkola.
 3. Grupa dzieci wraz z nauczycielami przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 4. Powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu – na

jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 metra.

 1. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka
 2. Dziecko do przedszkola przyprowadza i odbiera wyłącznie Rodzic/ prawny opiekun/, który w razie potrzeby ma obowiązek okazania dowodu osobistego pracownikowi przedszkola, sprawującego opiekę nad dzieckiem.
 3. Wprowadza się obowiązek dla rodziców noszenia maseczek lub przyłbic, dezynfekcji rąk w momencie wejścia do przedszkola.
 4. Rodzice przyprowadzają dzieci o ściśle określonych godzinach 7.00 -8.45
 5. Rodzice dzieci 3- letnich w celu zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa mogą

wejść do szatni, rozebrać i podprowadzić dziecko do drzwi sali grupy I,II.

5.Dzieci nie przynoszą z domu  do przedszkola zabawek i zbędnych rzeczy.

6.Rodzice odbierają dziecko z przedszkola poprzez wywołanie.

 1. Dyżurujący pracownik odbiera dziecko od nauczyciela, pomaga mu w czynnościach samoobsługowych i przekazuje dziecko rodzicowi w przedsionku.
 1. Wprowadza się ograniczenie przebywania w placówce osób z zewnątrz: Rodzice, Petenci.

 VII.  Organizacja procesu żywienia

 1. Spożywanie posiłków odbywać się będzie w wyznaczonych pomieszczeniach – każda grupa oddzielnie.
 2. Posiłki wydawane będą  w systemie zmianowym.
 3. Po każdej grupie dzieci poddawane zostają czyszczeniu, dezynfekcji  blaty stołów, poręcze krzeseł.
 4. Wielorazowe naczynia i sztućce podlegają myciu w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza lub je wyparzać.

  Zabrania się z korzystania z wody w dystrybutorach

VIII.     Przebywanie dzieci na świeżym powietrzu

 1. Dzieci przebywają na świeżym powietrzu pod opieką nauczyciela wyłącznie na terenie przedszkolnego placu zabaw.
 2. Poszczególne grupy wiekowe przebywają na terenie placu zabaw w określonych godzinach
  i wyznaczonym miejscu wg grafiku.
 3. Powierzchnie użytkowe sprzętów i urządzeń na placu zabaw są codziennie dezynfekowane po zabawie każdej z grup.
 4. Nauczyciel sprawuje stałą kontrolę nad bezpieczeństwem dzieci i przestrzeganiem obowiązujących procedur.
 5. Po powrocie z placu zabaw dzieci dokładnie myją ręce woda z mydłem.
 1. Sprawna, szybka ścieżka komunikacji z rodzicem
 2. Kontakt nauczyciela na bieżąco w formie telefonicznej, mailowej.
 3. Romowa bezpośrednia rodzica z nauczycielem jest możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym ustaleniu miejsca i godziny spotkania, z zachowaniem niezbędnych środków higieny i bezpieczeństwa.
 4. O konieczności rozmowy indywidualnej z rodzicem dziecka decyduje nauczyciel w porozumieniu z Dyrektorem placówki.
 5. Rodzice, których dzieci przebywają w placówce, zobowiązani są do odbierania telefonów od pracowników przedszkola.
 1. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka, nauczyciel informuje rodzica, który zobowiązany jest niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola.
 1.  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu.
 2. Do pracy mogą przychodzić pracownicy zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji.
 3. W przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych u pracownika placówki zostaje on niezwłocznie odizolowany do wyznaczonego pomieszczenia.
 4. Kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 5. W razie pogarszania się stanu zdrowia dźwoni pod numer 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał chory pracownik, należy poddac gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi  w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe ( klamki,poręcze, uchwyty).
 7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 8. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w miejscach , w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 1. Postępowanie w przypadku złego samopoczucia dziecka.
 2. Dziecko, które wykazuje infekcje chorobową udaje się pod opieką technicznej do wyznaczonego miejsca odpoczynku.
 3. Dyrektor informuje w trybie natychmiastowym rodziców o złym samopoczuciu dziecka.
 4. Rodzice niezwłocznie przybywają do przedszkola po dziecko, kontaktują się z lekarzem. Informują placówkę o stanie zdrowia dziecka.