Grupa VI

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze.

Maj 2021r.

Tydzień 1: Nasze ulubione książki.

 • Budowanie świadomości, że obcowanie z literaturą jest wartościowe i może sprawiać przyjemność, wywoływać radość oraz inne emocje. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poznawanie języka literackiego;
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie z literaturą. Wdrażanie do wczuwania się w emocje i uczucia bohaterów literackich oraz do wyrażania swoich emocji podczas oglądania i czytania książek;
 • Rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter. Rozwijanie umiejętności czytania globalnego – wdrażanie do czytania sylab i wyrazów;
 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich. „Dom bez książek to dom bez okien” – słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej, poznanie i wyjaśnienie znaczenia przysłowia, poznawanie różnego rodzaju książek: bajki, komiksy, powieści, książki popularnonaukowe, informatory, encyklopedie, słowniki, atlasy;
 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia wg. propozycji K.Wlaźnik;

Tydzień 2: Zawody naszych rodziców.

 • Zapoznanie z rolami społecznymi osób różnych zawodów. Kształcenie zdolności dostrzegania wartości pracy i dążenia do celu oraz konieczności bycia wytrwałym;
 • Rozwijanie umiejętności oceny swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Wdrażanie do umiejętności organizowania zabaw z podziałem na role;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania modeli monet i banknotów oraz posługiwania się nimi w praktyce – ćwiczenia w przeliczaniu, dodawaniu i odejmowaniu na konkretach;
 • Poznawanie specyfiki różnych zawodów, budowanie spójnej wypowiedzi. Słuchanie wiersza „Wszyscy dla wszystkich” J. Tuwima, formułowanie wniosków o równej ważności wszystkich zawodów, poznanie i ilustrowanie w zabawie zawodów potrzebnych do zbudowania domu. Wypowiadanie się na temat zawodów rodziców. Łączenie sytuacji życiowych z odpowiednimi zawodami;
 • Rozwijanie logicznego myślenia i wnioskowania na podstawie zagadek słownych. Wdrażanie do czytania ze zrozumieniem prostych tekstów literackich, utrwalanie poznanych liter;
 • „Zawodowy zawrót głowy” – zabawy graficzne – ilustracja ruchowa i graficzna czynności wykonywanych w wybranych zawodach. Pisanie liter jako symboli oznaczających zawody w zabawach graficznych.

Tydzień 3: Mamo, Tato – kocham Was!

 • Nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie (miłość, wdzięczność, troska, opieka, bezpieczeństwo, odpowiedzialność za innych, poświęcenie);
 • Wdrażanie do uważnego słuchania, „Zapach mamy” R. Piątkowska – zabawy językowe i logiczne, kończenie zdań typu: co by było gdyby…?;
 • Układanie kompozycji z figur z zastosowaniem kodu graficznego, porządkowanie i numerowanie historyjki obrazkowej według chronologii zdarzeń;
 • Doskonalenie umiejętności przyporządkowywania każdej głosce odpowiadającej jej litery. Doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych;
 • Wyzwalanie inicjatywy w działaniu i współtworzeniu podczas przygotowań do występu artystycznego z okazji Dnia Mamy i Taty. Doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu prezentów dla rodziców oraz różnorodnych prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.;
 • Kształtowanie umiejętności przyporządkowania każdej głosce odpowiadającej jej litery. Rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych, po śladzie, poznanych liter. Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter;

 

Tydzień 4: Duże i małe rodziny w akcji.

 • Ćwiczenia słownikowe – prawidłowe określanie cech za pomocą przymiotników, zabawy z rymami, czytanie zdań z poznanych liter. Łączenie obrazków i wyrazów z sylabami, które w nich występują, wnioskowanie na podstawie czytanego tekstu;
 • Kształtowanie biegłości w wykorzystywaniu umiejętności matematycznych w sytuacjach typowych i nietypowych. Przeliczanie, dopełnianie zbiorów, dodawanie i odejmowanie, układanie działań matematycznych i obliczanie wyniku;
 • Doskonalenie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania rysunków obserwowanych rzeczy, przedmiotów, postaci, figur, znaków, wzorów, układów. Rozwijanie motoryki małej;
 • Poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina. Uświadomienie sobie przez dzieci własnej indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych. Wdrażanie do zdolności odczytywania emocji drugiego człowieka, odwołując się do własnych doświadczeń;
 • Zabawy muzyczne, słuchanie ulubionych utworów domowników przyniesionych przez dzieci, wspólne tańce i śpiewanie. Rozwijanie swobodnej ekspresji muzycznej;
 • Wdrażanie do spontanicznej ekspresji aktorskiej dziecka. Doskonalenie mimiki, ekspresji, operowania ciałem. Rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności, odkrywania rzeczy nowych;
 • Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne. Kształcenie umiejętności budowania, montowania i tworzenia konstrukcji według własnych pomysłów i według podanych wzorów z użyciem różnorodnych klocków;

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

Maj 2021

Tydzień 1: Nasze ulubione książki.

 • Budowanie świadomości, że obcowanie z literaturą jest wartościowe i może sprawiać przyjemność, wywoływać radość oraz inne emocje. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poznawanie języka literackiego;
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie z literaturą. Wdrażanie do wczuwania się w emocje i uczucia bohaterów literackich oraz do wyrażania swoich emocji podczas oglądania i czytania książek;
 • Rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter. Rozwijanie umiejętności czytania globalnego – wdrażanie do czytania sylab i wyrazów;
 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich. „Dom bez książek to dom bez okien” – słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej, poznanie i wyjaśnienie znaczenia przysłowia, poznawanie różnego rodzaju książek: bajki, komiksy, powieści, książki popularnonaukowe, informatory, encyklopedie, słowniki, atlasy;
 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia wg. propozycji K.Wlaźnik;

Tydzień 2: Zawody naszych rodziców.

 • Zapoznanie z rolami społecznymi osób różnych zawodów. Kształcenie zdolności dostrzegania wartości pracy i dążenia do celu oraz konieczności bycia wytrwałym;
 • Rozwijanie umiejętności oceny swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Wdrażanie do umiejętności organizowania zabaw z podziałem na role;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania modeli monet i banknotów oraz posługiwania się nimi w praktyce – ćwiczenia w przeliczaniu, dodawaniu i odejmowaniu na konkretach;
 • Poznawanie specyfiki różnych zawodów, budowanie spójnej wypowiedzi. Słuchanie wiersza „Wszyscy dla wszystkich” J. Tuwima, formułowanie wniosków o równej ważności wszystkich zawodów, poznanie i ilustrowanie w zabawie zawodów potrzebnych do zbudowania domu. Wypowiadanie się na temat zawodów rodziców. Łączenie sytuacji życiowych z odpowiednimi zawodami;
 • Rozwijanie logicznego myślenia i wnioskowania na podstawie zagadek słownych. Wdrażanie do czytania ze zrozumieniem prostych tekstów literackich, utrwalanie poznanych liter;
 • „Zawodowy zawrót głowy” – zabawy graficzne – ilustracja ruchowa i graficzna czynności wykonywanych w wybranych zawodach. Pisanie liter jako symboli oznaczających zawody w zabawach graficznych.

Tydzień 3: Mamo, Tato – kocham Was!

 • Nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie (miłość, wdzięczność, troska, opieka, bezpieczeństwo, odpowiedzialność za innych, poświęcenie);
 • Wdrażanie do uważnego słuchania, „Zapach mamy” R. Piątkowska – zabawy językowe i logiczne, kończenie zdań typu: co by było gdyby…?;
 • Układanie kompozycji z figur z zastosowaniem kodu graficznego, porządkowanie i numerowanie historyjki obrazkowej według chronologii zdarzeń;
 • Doskonalenie umiejętności przyporządkowywania każdej głosce odpowiadającej jej litery. Doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych;
 • Wyzwalanie inicjatywy w działaniu i współtworzeniu podczas przygotowań do występu artystycznego z okazji Dnia Mamy i Taty. Doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu prezentów dla rodziców oraz różnorodnych prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.;
 • Kształtowanie umiejętności przyporządkowania każdej głosce odpowiadającej jej litery. Rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych, po śladzie, poznanych liter. Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter;

 

Tydzień 4: Duże i małe rodziny w akcji.

 • Ćwiczenia słownikowe – prawidłowe określanie cech za pomocą przymiotników, zabawy z rymami, czytanie zdań z poznanych liter. Łączenie obrazków i wyrazów z sylabami, które w nich występują, wnioskowanie na podstawie czytanego tekstu;
 • Kształtowanie biegłości w wykorzystywaniu umiejętności matematycznych w sytuacjach typowych i nietypowych. Przeliczanie, dopełnianie zbiorów, dodawanie i odejmowanie, układanie działań matematycznych i obliczanie wyniku;
 • Doskonalenie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania rysunków obserwowanych rzeczy, przedmiotów, postaci, figur, znaków, wzorów, układów. Rozwijanie motoryki małej;
 • Poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina. Uświadomienie sobie przez dzieci własnej indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych. Wdrażanie do zdolności odczytywania emocji drugiego człowieka, odwołując się do własnych doświadczeń;
 • Zabawy muzyczne, słuchanie ulubionych utworów domowników przyniesionych przez dzieci, wspólne tańce i śpiewanie. Rozwijanie swobodnej ekspresji muzycznej;
 • Wdrażanie do spontanicznej ekspresji aktorskiej dziecka. Doskonalenie mimiki, ekspresji, operowania ciałem. Rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności, odkrywania rzeczy nowych;
 • Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne. Kształcenie umiejętności budowania, montowania i tworzenia konstrukcji według własnych pomysłów i według podanych wzorów z użyciem różnorodnych klocków;

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Kwiecień           

 

Krąg tematyczny: Wiosna w parku i w ogrodzie (6-9 tydzień kwietnia)

 1. Wyrabianie sprawności i dokładności w wykonywaniu różnorodnych poleceń, w tym ćwiczeń gimnastycznych, gier i zabaw ruchowych. Samodzielne odczytywanie hasła za pomocą wyszukiwania głosek oznaczonych cyfrą w nazwach obrazków, ćwiczenia ortofoniczne. Muzykowanie na instrumentach perkusyjnych, muzyczne ilustrowanie wiersza.
 2. Ćwiczenia słuchu fonematycznego, zabawa z wyliczanką. Zapoznanie z pisaną i drukowaną literą „h”, „H” na bazie wyrazu podstawowego „hulajnoga”. Nauka wiersza „Przyjście wiosny”, Układanie nazw kwiatów z sylab, rozszyfrowywanie i odczytywanie kodu kwiatowego. Ćwiczenia w kreśleniu litery po śladzie i samodzielnie w liniaturze. Wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym materiału naturalnego.
 3. Doskonalenie sprawności manualnej.– wykonanie biedronki techniką origami. Uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody wiosną. Analiza tekstu słuchanego, podążanie za instrukcją graficzną, czytanie tekstu, wytyczanie trasy według mapy graficznej opartej na rytmicznym układzie elementów, rozdzielanie zbiorów na zbiory mniej liczne według określonej zasady. Ćwiczenia
  w czytaniu ze zrozumieniem – wyszukiwanie określonych wyrazów w tekście. Założenie dziennika wiosennego obserwatora, rysowanie swoich obserwacji.
 4. Wdrażanie do uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń, czekania na swoją kolej. Ćwiczenia w głośnym indywidualnym i grupowym czytaniu sylab. Doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 i więcej. Układanie prostych zadań matematycznych do podanej formuły matematycznej oraz ilustracji. Ćwiczenia w zapisywaniu działań. Wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć, do kończenia pracy w wyznaczonym czasie.

Krąg tematyczny: Obserwujemy pogodę

 1. Wdrażanie do uważnego słuchania. Rozwiązywanie zagadek. Rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń i eksperymentowanie. „Wiatr północny i słońce” – słuchanie opowiadania na podstawie bajki Ezopa, ukazanie wartości dobroci, którą dzielimy się z innymi, a także znikomych efektów użycia siły w rozwiązywaniu problemów.
 2. Zagadki słuchowe, Określanie charakterystycznych dla wiosny zmian w przyrodzie
  i otoczeniu, dostrzeganie bogactwa barw, kształtów, zapachów i dźwięków – budowanie czynnego i biernego słownika. „Poznawanie obiegu wody w przyrodzie”– przeprowadzenie doświadczenia.
 3. Budowanie uczucia więzi z przyrodą. Rozwijanie myślenia, analizy, syntezy, wnioskowania, formułowania myśli w formie zdania. Utrwalenie liter, wyróżnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. Prowadzenie obserwacji pogodowych: pomiar temperatury, wiatru, oglądanie kolorytu nieba; obserwacja przyrody: fauny i flory, pąków na drzewach, ożywionego śpiewu ptaków
 4. Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole, podporządkowywanie się określonym zasadom obowiązującym w grach, zabawach. Ćwiczenie percepcji wzrokowej z elementami rywalizacji. Nauka rozpoznawania godzin na zegarze. Utrwalanie umiejętności przeliczania, porównywania, rachowania. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych– podawanie prognozy pogody.
 5. Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego, jako źródła satysfakcji estetycznej, dostrzeganie piękna pogody w każdej aurze. Określanie roli słońca, jego pozytywnej i negatywnej siły. Wdrażanie do szanowania emocji swoich i innych ludzi, do wyrażania emocji w społecznie akceptowany sposób. Uważne słuchanie opowiadania J. Martynowskiej „Dom pod słońcem”. Formułowanie odpowiedzi na pytania do tekstu.

Krąg tematyczny: Jak mądrze korzystać z technologii?

 1. Budowanie czynnego i biernego słownictwa. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i samokontroli podczas korzystania z urządzeń Rozwiązywanie zagadek o urządzeniach elektronicznych, wskazywanie sposobów korzystania z multimediów. Rozmowa kierowana na temat przyjaźni i roli przyjaciół na podstawie wiersza S. Karaszewskiego „Mój kolega komputer”.
 2. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu różnorodnych doświadczeń. Doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania
  w zakresie 10. Kodowanie i dekodowanie. Przygotowanie do bezpiecznego korzystania z multimediów. Rozmowa kierowana na temat empatii i życzliwości wobec zwierząt na podstawie opowiadania R. Piątkowskiej „Żaba”. Określanie zasad mądrego korzystania z komputera „Jak mądrze korzystać z komputera?” – zabawy dramowe.
 3. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń
  w fizycznym obszarze jego rozwoju. Przygotowanie do bezpiecznego korzystania z multimediów. „Mój ulubiony program telewizyjny” – swobodne wypowiedzi dzieci na temat różnorodnych programów telewizyjnych. Tworzenie rankingu najczęściej oglądanych programów. Ćwiczenia w określaniu czasu spędzanego przed telewizorem i komputerem.
 4. Wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania. „Komputerowe obrazy” – zabawa dydaktyczna rozwijająca percepcję wzrokową, układanie mozaikowego obrazu według wzoru. Doskonalenie umiejętności dekodowania i kodowania informacji
 5. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku
  w kontakcie ze sztuką – filmem. Utrwalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 i więcej, odczytywanie matematycznych zapisów graficznych. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się, prezentowania i argumentowania opinii, nazywania własnych emocji.

 

Krąg tematyczny: Mali odkrywcy

 1. Budowanie motywacji do odkrywania rzeczy jeszcze nieodkrytych. „Bajka” – słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej, poznawanie sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego. Formułowanie odpowiedzi na pytania do treści opowiadania. Utrwalenie zasad mądrego korzystania z komputera i telewizora. Prowadzenie tygodniowej kroniki przedszkolnej.
 2. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń
  w fizycznym obszarze jego rozwoju. Odkrywanie pasji dzieci, wyróżnianie głosek w nagłosie.
 3. Kształtowanie samokontroli dziecka w zakresie czasu spędzonego na różnych aktywnościach. Wdrażanie do podejmowania nowych wyzwań, inicjatyw. Ćwiczenia w samodzielnym cichym czytaniu tekstu. Ocenianie zgodności wypowiedzi z faktami na podstawie zdobytej wiedzy.
 4. Doskonalenie percepcji wzrokowej, odszukiwanie przedmiotów na podstawie konturów. Wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania. Poznanie ciekawostek o mrówkach, zabawy matematyczne z dodawaniem. Porównywanie liczebności i dopełnianie zbiorów w zakresie 10
 5. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne. Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych ze znanych liter. Wyrażanie swoich emocji podczas tworzenia i oglądania występów, prezentacji dzieci. Budowanie odporności emocjonalnej związanej z wystąpieniami publicznymi. Doskonalenie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze.
Marzec 2021

 

Krąg tematyczny: Ziemia – błękitna planeta (1. tydzień marca)
– Kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne. Rozbudzanie ciekawości i zainteresowania otaczającym światem. Nauka na pamięć wybranej przez dzieci rymowanki.
– Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i przydzielonym czynnościom do wykonania). Poznawanie przemiany gąsienicy w motyla. Układanie historyjki obrazkowej do wysłuchanego opowiadania. „Zabawy z globusem” – poznanie liter „G, g”. Dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów. Ćwiczenia grafomotoryczne– demonstracja i nauka pisania małej i wielkiej litery „g”, „G”. Ćwiczenie logopedyczne. Prowadzenie obserwacji przyrody.
– Wdrażanie do reagowania odpowiednim ruchem na polecenie nauczyciela. Doskonalenie wrażliwości zmysłowej poprzez angażowanie zmysłu słuchu, smaku, dotyku, węchu oraz rozwijanie wzajemnego zaufania w grupie. Rozwiązywanie prostych zadań na przeliczanie, dodawanie, odejmowanie i porównywanie w zakresie 10 i więcej.  Zabawy techniczno-konstrukcyjne. Utrwalanie poznanych liter
– Rozbudzenie ciekawości i zainteresowania otaczającym światem. Poszerzanie wiadomości na temat dinozaurów. Kodowanie – wprowadzenie do poruszania się po planszy według określonego warunku. Aktywne rozwiązywanie problemów, doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego „Co by było, gdyby?”  Ćwiczenie grafomotoryczne, synchroniczne malowanie palcami. Układanie zagadek o prehistorycznych zwierzętach
– Rozwijanie mowy i twórczego myślenia. Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i przydzielonym czynnościom do wykonania). Posługiwanie się zmysłami w czasie eksploracji świata.

Krąg tematyczny: Dookoła świata (2. tydzień marca)

– Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, uwagi i spostrzegawczości. Formułowanie odpowiedzi w formie pełnego zdania. Zagadki dotykowe, określanie cech jakościowych przedmiotów, gromadzenie informacji dotyczących chińskich wynalazków. Dobieranie podpisów do przedmiotów. Kształtowanie postawy poszanowania opinii innych osób niezależnie od ich zgodności z własnymi sądami, niekrytykowanie innych. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat pozytywnych zachowań w stosunku do drugiego człowieka Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie. „Badanie właściwości papieru” – zajęcia badawcze, rozwijanie myślenia dedukcyjnego.
– Kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne. Rozwijanie zdolności do rozpatrywania otoczenia z własnego punktu widzenia. Kształtowanie postawy poszanowania opinii innych osób niezależnie od ich zgodności.  „Śladami litery »ł«” – zapoznanie z literami „ł”, „Ł” – zabawa dydaktyczna. Odczytywanie prostych zdań, dopasowywanie podpisów do obrazka. Układanie
i rozwiązywanie zagadek o zwierzętach. Zabawy integracyjne i prowadzenie obserwacji przyrodniczych
– Kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej oraz okazywania radości
z wygranej swojej i innych. Kodowanie  – zabawa utrwalająca poznane litery i cyfry. Rozwijanie koncentracji, uwagi i spostrzegawczości. Odczytywanie wyrazów ze znanych liter, grupowe wykonanie plakatu informacyjnego o kontynencie. Rozpoznawanie brzmienia różnych instrumentów– zagadki muzyczne. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej Wykonywanie działań – dodawania i odejmowania na konkretach z wykorzystaniem liczmanów. Wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
– Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole– technika twórczego działania „krążący rysunek”. Ćwiczenie oddechowe. Wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy kontynentów, państw, zwierząt. Rozwiązywanie prostych działań z użyciem znaków: „+”, „–”, „=” w zakresie 10 i więcej. Zabawy badawcze, obserwacja działań wiatru.
– Wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy kontynentów, państw, stolic, zwierząt. Ćwiczenie doskonalące twórcze myślenie, abstrahowanie. Wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10 i więcej. Doskonalenie umiejętności: rozpoznawania liter, odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych, pisania po śladzie.

Krąg tematyczny: Wyprawa w kosmos (3. tydzień marca)

– Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu na grach i zabawach sportowych. Ćwiczenia oddechowe. Kształtowanie umiejętności formułowania pytań i odpowiedzi Wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami. Budowanie motywacji do poszukiwania i poznawania nowych informacji – rozszerzenie wiadomości na temat dnia i nocy w oparciu o opowiadanie Wdrażanie do respektowania norm społecznych przyjętych w kontrakcie grupowym.
– Rozwijanie umiejętności współdziałania jako podstawy budowania współpracy. Budowanie biernego i czynnego słownika dziecka. Zabawy dydaktyczne: „Satelity i statki kosmiczne”, „»F« jak fotel”. Kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter „f”, „F”. Rozwijanie umiejętności czytania liter, sylab, wyrazów i prostych tekstów złożonych z poznanych liter.
– Wdrażanie do respektowania norm społecznych przyjętych w kontrakcie grupowym. Wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej. Swobodne wypowiedzi na temat kosmosu. Kształtowanie postawy badawczej: „Kosmiczne inspiracje” – doświadczenia i eksperymenty oparte na mieszaniu płynów o różnej gęstości i kolorze.
– Doskonalenie umiejętności: rozróżniania figur geometrycznych, przeliczania, dodawania
i odejmowania, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowym w zakresie 10. Utrwalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony. Zabawy pantomimiczna, wdrażająca do stosowania zdrowych nawyków higienicznych i dbania o czystość.
– Podejmowanie rywalizacji w sporcie, w tym rywalizacji z samym sobą/z samą sobą Doskonalenie sprawności manualnej – wycinanie kół. Wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej. Rozmowa kierowana. Kształtowanie umiejętności: opowiadania o wytworach własnej pracy, formułowania pytań i odpowiedzi na nie. Wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami

Krąg tematyczny: Chronimy przyrodę (4. tydzień marca)

– Wykazywanie się sprawnością manualną pozwalającą na tworzeniu konstrukcji z różnych materiałów. Układanie rytmów oraz odwzorowywanie ich w formie dźwiękowej. Budowanie uczucia więzi z przyrodą, poczucia odpowiedzialności za działania na rzecz środowiska przyrodniczego. Rozwijanie kompetencji językowych.
– Wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się przyborami i narzędziami. „Co wspólnego ma deszcz z cytryną?” – zabawa badawcza, opisywanie cech cytryny. „Skojarzenia” – zabawa dydaktyczna kształtująca kompetencje językowe. „»J« jak jajko” „Obserwujemy drzewa” – obserwowanie drzew, porównywanie ich wysokości, grubości pni, przyjaciel drzewo” – praca plastyczna w zespołach. Przedstawienie drzewa jako przyjaciela ludzi i zwierząt.
– Budowanie motywacji do poszukiwania, poznawania i wykorzystywania nowych informacji. Budowanie uczucia więzi z przyrodą, poczucia odpowiedzialności za działania na rzecz środowiska przyrodniczego. zabawa plastyczna, rozwijająca wyobraźnię.
– Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania „Czysta Ziemia” – pogadanka na temat roli człowieka w utrzymywaniu czystości na Ziemi. Wdrażanie do kończenia pracy w wyznaczonym czasie, do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się przyborami i narzędziami. „Posłuchaj, policz i ułóż” – zabawa dydaktyczna, liczenie usłyszanych dźwięków wykonanych na samodzielnie zrobionych instrumentach. Zabawa kształtująca umiejętność kodowania,
– Wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy. Wdrażanie
do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć. „W moim czystym świecie” – rozmowa z dziećmi podsumowująca wiadomości z całego tygodnia. Doskonalenie umiejętności wypowiadania własnych sądów, dopowiadanie zdania. „Wielki turniej odkrywców przyrody” – turniej wiedzy z ekologii, kolorowanie medali „Moja EKO-książka” – wykonanie własnych książeczek o treści ekologicznej. Prezentowanie swoich prac kolegom. „Nasz ogródek” – wysiewanie nasion kwiatów w ogrodzie przedszkolnym.

Krąg tematyczny: Wielkanoc (piąty tydzień marca)
– Budowanie szacunku i przywiązania do tradycji. Swobodne wypowiedzi na temat przygotowań do świąt wielkanocnych. Podział prac i obowiązków pomiędzy poszczególnych członków rodziny. Pisanki – zabawa logopedyczna. Wielkanocne zajączki – zabawa skoczna.

– Wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością bliskich osób. „Dobre i złe maniery” – odgrywanie scenek sytuacyjnych. „W roli głównej jajko” – zabawa badawcza, poznawanie budowy i własności oraz różnych postaci jaj kurzych. Rymy – zabawa słownikowa, dopowiadanie rymujących się wyrazów.

– Zajęcia muzyczne i nauka piosenki „Wydmuszki i brzuszki”.
„Jajka nie tylko malowane”– prezentacja wydmuszek i jaj ozdobionych z wykorzystaniem różnych technik plastycznych- pisanki, kraszanki- wirtualna wizyta w Muzeum Etnograficznym.

– Śniadanie wielkanocne (środa 31 marca). W poszukiwaniu wielkanocnego zajączka – zabawa tropiąca w ogrodzie przedszkolnym.
– Budowanie szacunku i przywiązania do tradycji. Rozmowa kierowana na temat zwyczajów i symboli wielkanocnych (pisanki, święconka, śmigus-dyngus). „Święconka”
– zabawa edukacyjna, klasyfikowanie symboli świątecznych. Wzbogacanie czynnego i biernego słownika o wyrażenia i zwroty związane ze zbliżającymi się świętami. Wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej.
– zabawa dydaktyczna doskonaląca umiejętność szacowania, przeliczania i dodawania. „Raz na ludowo” – poznanie charakterystycznych motywów polskiej sztuki ludowej.

– „Wielkanocne hodowle” – prace hodowlane w kąciku przyrody.

Zamierzenia opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze

na miesiąc luty

 1. W krainie muzyki.
 • Inscenizacja ruchowa treści utworów literackich oraz kształtowanie postaw aktywnego odbioru sztuki muzycznej
 • Zapoznanie z wielką i małą pisaną oraz drukowaną literą ,,R”, ,,r”- analiza i synteza wzrokowa, rozwijanie słuchu fonematycznego, zabawy z poznaną literą
 • Doskonalenie poczucia rytmu poprzez zabawy logorytmiczne, rytmizowanie wybranych utworów literackich
 • Kształtowanie zdolności matematycznych- umiejętność zapisywania liczb za pomocą cyfr, kropek lub innych symboli
 • Poznanie zawodu muzyka- wybrane postacie- realizowanie programu prozawodowego.
 1. Wśród malarzy i rzeźbiarzy.
 • Wdrażanie do przedstawiania swoich emocji i uczuć za pomocą pantomimy- rozwijanie wyrażania swoich emocji poprzez łączenie ich z doświadczeniem, poprawne wskazanie przykładów wywołujących radość, złość, smutek, przerażenie
 • Zapoznanie z wielką i małą pisaną oraz drukowaną literą ,,S”, ,,s”- analiza i synteza wzrokowa, zabawy określające położenie litery ,,S”, ,,s” w nagłosie, śródgłosie lub wygłosie
 • Utrwalanie poznanych liter- umiejętność odczytania poznanych liter w prostych wyrazach, ćwiczenie kreślenia po śladzie wybranych liter
 • Kształtowanie zdolności matematycznych- poprawne przeliczanie w zakresie 10, klasyfikowanie przedmiotów według przyjętych kryteriów: wielkość, kształt, kolor, określanie przedmiotów względem własnego ciała
 • Wyrabianie sprawności i dokładności w wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych, gier
  i zabaw ruchowych
 1. W teatrze.
 • Budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką – teatrem jest wartościowe i może sprawiać przyjemność
 • Zapoznanie z wielką i małą pisaną oraz drukowaną literą ,,W”, ,,w”- analiza i synteza wzrokowa, rozwijanie słuchu fonematycznego, zabawy z poznaną literą
 • Ćwiczenia grafomotoryczne w pisaniu poznanych liter po śladzie i z pamięci
 • Wprowadzenie znaków ,,+” i ,,-”- zabawy matematyczne na konkretach
 • Sprawność graficzna- rozwijanie motoryki małej poprzez zabawy manipulacyjne
  i konstrukcyjne, rysowanie oburącz
 1. Mali artyści to my!
 • Wyrażanie ekspresji twórczej podczas organizowania Festiwalu Artystów
 • Małe czy duże- zapoznanie z wielką i małą pisaną oraz drukowaną literą ,,Z”, ,,z”- analiza
  i synteza wzrokowa, rysowanie szlaczków, pisanie poznanej litery w liniaturze, narysowanie rzeczy rozpoczynającej się tą literą
 • Ćwiczenia motoryki małej- wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania
 • Zabawy zespołowe- wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, podejmowania nowych wyzwań oraz brania odpowiedzialności za podjęte działania
 • Rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter

Zamierzenia dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawcze

Styczeń

 

Krąg tematyczny: Nowy Rok – mija czas

– „Gdy Nowy Rok w progi, to stary w nogi” – poznawanie przysłów noworocznych. „Mijający czas” – rozwijanie umiejętności analizy treści wiersza oraz umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem na podstawie wiersza „Cudowna podróż” J. Krakowskiego. Przypomnienie pojęć i nazw związanych z upływem czasu, porami roku. Rozwiązywanie zagadek słownych o miesiącach, odczytywanie globalne nazw. Posługiwanie się nazwami dni tygodnia z zachowaniem właściwej kolejności.  „Siedem dni tygodnia” – proste wprawki dramowe rozwijające świadomość ruchu.

–  „Dźwięki otoczenia” – ćwiczenie pamięci słuchowej, koncentracji i wrażliwości.

„Powitanie Nowego Roku” – rozmowy o sposobach uczczenia sylwestrowej nocy przy użyciu techniki niedokończonych zdań. „Tańczące baloniki” – improwizacja taneczna z kolorowymi balonami. „Zabawy noworoczne z literką „b”” – zabawa dydaktyczna, dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, podejmowanie prób czytania. „Żywy alfabet” – doskonalenie orientacji w schemacie ciała. „Noworoczne zawijasy” – demonstracja i próby pisania małej i wielkiej litery „b”.

– „Jaka jest pogoda?” – obserwacja i rejestrowanie zjawisk pogodowych. „Razem się bawimy, nikomu nie szkodzimy” – pogadanka, wskazywanie czynników mających wpływ na zwierzęta  w noc sylwestrową oraz sposobów mogących im pomóc „Cicho, sza” – zabawa ruchowa, doskonalenie analizatora ruchowego i umiejętności skupienia uwagi. Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter. Rozwijanie ekspresji twórczej „Miasto nocą” – tworzenie zespołowej pracy plastycznej. Zajęcia muzyczne, zabawy rytmiczne i taneczne, nauka piosenki „Noworoczne tańce”. Rozwijanie logicznego myślenia.

– Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter. Rozwijanie sprawności ruchowej „Sylwestrowe zabawy” – pląsy taneczne przy piosence, rozwijanie rytmicznego poruszania się. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania. Rozróżnianie prawdy od fałszu. Kształtowanie pojęć matematycznych, umiejętności przeliczania, określania który? (aspekt porządkowy liczby). Poznanie zapisu graficznego cyfry i liczby 9. „Serpentyny” – mierzenie długości przedmiotów za pomocą wspólnej miary
Krąg tematyczny: Zimowa olimpiada przedszkolaków (2. tydzień stycznia)
–  Ćwiczenie koncentracji oraz spostrzegania słuchowego. Wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami – wycinanie po liniach różnego kształtu. Uświadamianie wpływu aktywności fizycznej, hartowania i zdrowego odżywiania na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie. „Piramida zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej” – zabawa dydaktyczna Doskonalenie analizatora wzrokowego i słuchowego – ćwiczenie rytmiczne „Katalog”. Ćwiczenia grafomotoryczne. Budowanie czynnego i biernego słownika. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia spostrzegawczości. „Jazda figurowa” – ćwiczenia narządów artykulacyjnych. Zabawy na świeżym powietrzu.
– Kształtowanie umiejętności pracy i zabawy w grupie. „Zimo, baw się z nami!” – praca z tekstem literackim H. Bechlerowej, improwizowanie wiersza ruchem oraz sylwetami na patyczkach. „Zimowi detektywi – gimnastyka umysłowa” – gra dydaktyczna, zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „C”, „c”. Doskonalenie spostrzegania i myślenia. Utrwalenie poznanych liter
– „Symbole olimpijskie” –rozmowa kierowana o zimowej olimpiadzie na podstawie ilustracji, krótkich filmów oraz doświadczeń własnych „Nasza olimpiada zimowa” – rozwijanie twórczej aktywności badawczej, inicjowanie, planowanie, wykonanie i prezentacja przedsięwzięcia. „Dyscypliny sportowe?” – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie współpracy w grupie.
– Kształtowanie odporności emocjonalnej, a w szczególności radzenia sobie z przegraną oraz okazywania radości z wygranej innych. „Bałwanek” – ćwiczenie grafomotoryczne, kojarzenie słowa z elementem graficzno-ruchowym, rysowanie obrazka według wiersza W. Szumanówny. Ćwiczenia koncentracji, analizatora słuchowego i wzrokowego. Zabawy matematyczno-badawcza ze śniegiem lub lodowymi kostkami. Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 9. Zapoznanie z liczbą 0, kształtowanie pojęcia liczby naturalnej, określanie miejsca poznanych liczb w ciągu. „Piruety z cyfrą 0” – prezentacja sposobu pisania cyfry 0.
– Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter. Rozwijanie umiejętności czytania. Rozwijanie umiejętności współpracy. Zabawy z elementem pantomimy. Utrwalenie zapisu cyfr od 0 do 9. „Zimowe dywaniki” – zabawa matematyczna doskonaląca liczenie oraz utrwalająca zapis graficzny poznanych cyfr.

Krąg tematyczny: Z pamiętnika babci i dziadka (3. tydzień stycznia)

– Kształtowanie uczucia przywiązania, szacunku i wdzięczności do dziadków. „Z babcią nigdy się nie nudzę” – rozmowa kierowana na podstawie wiersza „Babcia” M. Wojciechowicz, zdjęć, ilustracji oraz doświadczeń własnych dzieci. Doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych. Rozwijanie umiejętności formułowania spójnej wypowiedzi na temat swoich dziadków, relacji z nimi, sposobów spędzania czasu wolnego z nimi, treści rozmów.

– Kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie (prawa – obowiązki) oraz ról innych członków rodziny. Doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych, ćwiczenia sprawności manualnej. „Piosenka dla babci i dziadka” – zapoznanie z drukowanymi i pisanymi literami „N”, „n” na bazie wyrazu „nuta”. Budowanie czynnego i biernego słownika dziecka – słownictwo dotyczące wartości rytmicznych nut. Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej w obrębie zdań, wyrazów, sylab i głosek. Rozwijanie umiejętności pisania: znaków literopodobnych, po śladzie, poznanych liter. Rozwijanie umiejętności czytania globalnego (babcia, dziadek, życzenia itp.).

Wdrażanie do sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9. Ćwiczenia percepcyjne i klasyfikacyjne z figurami geometrycznymi. Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości. „Co niemiara radości, jechać do babci w gości” – wytyczanie kierunków na podstawie słuchanego tekstu, interpretacja zdarzeń na podstawie przeczytanego obrazkowo-wyrazowego dialogu i ilustracji. Ćwiczenia w formułowaniu spójnej wypowiedzi – zwrócenie uwagi na prawidłowe stosowanie określeń: „najpierw”, „potem”, „później”, „wcześniej

Wyzwalanie inicjatywy w działaniu i współtworzeniu imprezy dla dziadków. Nabywanie wiary we własne możliwości i siły. „Łamigłówki babci i dziadka” – kodowanie i dekodowanie cech figur geometrycznych, utrwalenie liczb i cyfr 0–9. Uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek z okazji ich święta. „Laurka dla babci i dziadka” – projekt plastyczny.

– Wyzwalanie inicjatywy w działaniu i współtworzeniu imprezy dla dziadków. Nabywanie wiary we własne możliwości i siły. „›B‹ jak babcia, ›d‹ jak dziadek” – zabawy w rozróżnianiu liter podobnych. Kształtowanie umiejętności przyporządkowania każdej głosce odpowiadającej jej litery. Rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych, po śladzie, poznanych liter. Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter. Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

 

Krąg tematyczny: Eksperymenty z wodą i śniegiem (4. tydzień stycznia)

–  „Jaki to wyraz? – rebusy obrazkowo-literowe. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych. Rozwijanie zainteresowań badawczych. Uczenie cierpliwości oraz umiejętności właściwego planowania działań. Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych. Doświadczenia z wodą, poznawanie różnych stanów skupienia. „Muzykowanie z wodą” – uważne słuchanie utworze G. F. Händla „Muzyka na wodzie”.

– Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej w obrębie zdań, wyrazów, sylab i głosek. „Bingo” – gra edukacyjna utrwalanie poznanych liter. Rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie. „Pudełko badacza” – zapoznanie z wielką i małą literą „p” drukowaną i pisaną. Wykonywanie doświadczeń w zespołach zadaniowych według podanej instrukcji. Ćwiczenia w zadawaniu pytań i formułowaniu odpowiedzi, wyciąganiu wniosków.

–  „Płatki, płateczki z zimowej skrzyneczki” – utrwalenie litery „p”, ćwiczenia aparatu mowy. „Czy to woda, czy nie woda?” – eksperymenty smakowe, wzrokowe i węchowe– eksperymenty dotykowe i doświadczenia fizyczne. „Muzyczne eksperymenty” – wykonywanie instrumentów niemelodycznych                          z różnorodnych materiałów. „Wielozmysłowe spotkanie ze śniegiem” – eksperymentowanie z właściwościami śniegu, dotykanie, lepienie, określanie temperatury, trzymanie/ogrzewanie w dłoni, obserwowanie topnienia pod wpływem ciepła, oglądanie śniegu przez lupę, wąchanie itp.
– Wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć. „Matematyczne tajemnice” – wnioskowanie o stałości objętości cieczy, utrwalenie cyfr i znaków „>”, „>”, „=”,Zapoznanie
z pojęciami: „pieniądz”, „moneta”, „banknot”, „waluta”. Poznanie polskich monet i banknotów. Ćwiczenia                w przeliczaniu, dodawaniu i odejmowaniu na konkretach. „Mokre w mokrym” – eksperymenty plastyczne.

Usprawnianie umiejętności analizy i syntezy głoskowej wyrazów – odzwierciedlanie ich liczby poprzez znaki graficzne lub układanie elementów. „Pada śnieżek biały” – ćwiczenia aparatu mowy.

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat doświadczeń i eksperymentów oraz emocji odczuwanych przy ich wykonywaniu. „Zabawne to eksperymentowanie, szyfrowanie,ukrywanie” – kodowanie i dekodowanie wyrazów z wykorzystaniem symboli graficznych. Nauka na pamięć wiersza E. Matejczyk „Droga do skarbu”.

Nastał świąteczny czas. Atmosferą tej radości dzielimy się z Państwem.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne.

Miesiąc grudzień

 1. Moja rodzina.
 • Rodzina- analiza utworów literackich, rozwijanie aktywności werbalnej, słownictwa i wypowiedzi poprawnych gramatycznie
 • Dom- zapoznanie z wielką, małą pisaną oraz drukowaną literą ,,D”, ,,d”- analiza i synteza wzrokowa, rozwijanie słuchu fonematycznego, zabawy z poznaną literą.
 • „Ściganka”- rozwijanie dziecięcej kreatywności i wyobraźni podczas konstruowania gier planszowych, kształtowanie postawy wygranego, umiejętność pogodzenia się z porażką
 • Zapoznanie z cyfrą 8- rozpoznawanie poznanej cyfry, doskonalenie spostrzegawczości podczas zabaw matematycznych, poprawne manipulowanie figurami geometrycznymi (nazewnictwo) .
 • Teatrzyk- rozwijanie umiejętności przedstawiania utworów literackich za pomocą gestu, mimiki, ruchu- rozwijanie aktywności werbalnej w zabawach teatralnych.
 1. Jak być dobrym dla innych?
 • „Prezent od serca”- kształtowanie zdolności dzielenia się oraz sprawiania radości innym poprzez oferowanie prostej pomocy, miłe słowo i gest, przygotowane samodzielnie niespodzianki
 • „Dobry, miły”- zapoznanie z drukowaną literą ,,Y”, ,,y”- analiza i synteza wzrokowa, zabawy określające położenie litery ,,Y”, ,,y” w wygłosie
 • Zabawy dramowe- rozwijanie umiejętności wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób.
 • Matematyczne figle- poznanie oraz kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się cyframi i znakami „<”, „>”, „=”
 • Porządki we dwoje- kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych.
 1. Boże Narodzenie.
 • Opowieści- poznawanie wartości miłości i przyjaźni, analiza utworu literackiego, kształtowanie koncentracji uwagi.
 • Karteczki z sylabami- wdrażanie do czytania sylabami oraz tworzenie z nich prostych wyrazów.
 • „Zwierzęcy dom”- wysuwanie wniosków na podstawie obejrzanego przedstawienia- wzbudzanie empatii do zwierząt – umiejętność opowiedzenia historyjki własnymi słowami, wyszczególnienie bohaterów.
 • Mniejszy, większy- zapoznanie ze znakami mniejszości i większości, ćwiczenia matematyczne, samodzielna działalność dziecka na konkretach.
 • Doskonalenie poczucia rytmu poprzez zabawy logorytmiczne, rytmizowanie wybranych utworów literackich

 

 

 1. Tradycje na świecie.
 • Poznanie tradycji bożonarodzeniowych w Grecji- wysłuchanie opowiadania, oglądanie ilustracji, szukanie podobieństw odnoszących się do polskiej tradycji.
 • Hiszpańskie przysmaki- odmienność kuchni świata- kształtowanie ciekawości poznawczej, wysłuchanie ciekawostek i obejrzenie ilustracji przedstawiających bożonarodzeniowe dania.
 • Piniata, poncz, nadziewany indyk- meksykańskie Boże Narodzenie- poszerzanie wiadomości, rozbudzanie zainteresowań dzieci.
 • Święta na opak, czyli tradycje w Stanach Zjednoczonych- uważne słuchanie opowiadania, poznanie barw flagi omawianego państwa, kolorowanki.
 • Podsumowanie wiadomości- prawidłowe dopasowanie wybranych potraw do krajów, budowanie zdań poprawnych gramatycznie

Ramowy rozkład dnia

Godziny zajęć według programuZajęcia
7:00-8:001. Schodzenie się dzieci- pobyt w grupie łączonej
2. Zabawy dowolne, korzystanie z gier, układanek puzzli, mozaik
3. Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne
4. Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne
5. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie
dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej
działalności zabawowej.
8:00-9:001.Praca indywidualna z dzieckiem- wspomaganie uzdolnień, praca wyrównawcza
2. Zadania dyżurnych
3. Zabawy w „kąciku łamigłówki”
4. Zabawy teatralno-literackie
5. Zabawy stolikowe i gry edukacyjne,
6. Zabawy muzyczno- ruchowe wg. M. Bogdanowicz.
7. Ćwiczenia poranne według K. Wlaźnik lub zgodnie z przewodnikiem „Dzieciaki
w akcji”
9:00Czas posiłku- Śniadanie- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
9:30-11:001. Wprowadzenie do tematu tygodnia, dnia
2. Zabawy dydaktyczne, zajęcia z poszczególnych obszarów edukacyjnych
3. Zajęcia dydaktyczne zgodne z Podstawą Programową, realizacja Programu Wychowania Przedszkolnego „Rozwój, wychowanie, edukacja” wyd. Nowa Era
z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.
4. Zabawy ruchowe wg K.W. Vopla, gimnastyka R. Labana
11:30Czas posiłku- Zupa- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
11:40- 14:001. Zajęcia dodatkowe zgodnie z zaplanowanymi godzinami
2. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, wyjścia i spacery poza teren przedszkola, zabawy integrujące grupę, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze.
3. Zabawy logopedyczne i logorytmiczne
4. Mały Edison- eksperymentowanie
5. Ćwiczenia gimnastyczne
6. „Akademia dyplomacji”
14:00 Czas posiłku II danie – kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami.
14:30-15:201. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
2. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i potrzeb dzieci
3. Zabawy tematyczne
4. Zabawy edukacyjne i wychowawcze podejmowane z inicjatywy dzieci
5. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych.
6. „Kodowanie na dywanie”
7. Zabawy w „kąciku łamigłówki”
15.20Czas posiłku- Podwieczorek- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
15.30- 17.301. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
2. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i potrzeb dzieci
3. Zabawy tematyczne
4. Zabawy swobodne w grupie łączonej
5. Rozchodzenie się dzieci