Grupa VI B

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

CZERWIEC 2024 r.

 

 1. krąg tematyczny : PRAWA WSZYTSKICH DZIECI
 • Wdrażanie do poznawania siebie, dostrzeganie odmienności i niepowtarzalności każdej osoby- opowiadania, praca z ilustracja oglądanie zdjęć dzieci i dorosłych z różnych stron świata, filmiki multimedialne pokazujące życie dzieci w innych krajach, kącik tematyczny
 • Rozwijanie świadomości, że każde dziecko ma swoje prawa, m.in. prawo do wyboru zabawki, prawo do zabawy, nauki i wyboru towarzyszy zabawy, prawo do niewiedzy, szacunku, radości, odczuwania emocji, prawo do wyrażania własnych myśli i bycia wysłuchanym – opowiadania, pogadanki, bajki terapeutyczne, zabawy tematyczne
 • Poznanie i utrwalanie wielkiej, małej, drukowanej i pisanej litery „H, h”- rozbudzanie zainteresowania czytaniem, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odczytywanie wyrazów z literą „ H, h”, zabawy słowne, słuchowe, plastyczne i grafomotoryczne
 • Rozwijanie umiejętności wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji , tworzenia notatek, przekazywania treści – zajęcia z elementami kodowania
 • Stwarzanie sytuacji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy w toku codziennych działań
 1. krąg tematyczny: EGZOTYCZNE PODRÓŻE
 • Rozbudzanie zainteresowania światem, poznawanie ciekawych miejsc naszego globu m.in. Ameryka, Australia, Afryka, Japonia, Indie, wskazywanie wybranych miejsc na mapie świata, wykazywanie tolerancji oraz życzliwej postawy wobec ludzi w bliższym i dalszym otoczeniu– opowiadania, organizacja kącika tematycznego, filmy multimedialne, oglądanie albumów i książek tematycznych, zajęcia przyrodnicze, historyjki obrazkowe
 • Kształtowanie postawy otwartości i gotowości do porozumienia się z innymi poprzez wykorzystywanie różnych form komunikacji werbalnych i niewerbalnych
 • Wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmów swobodnych i modelowanych
 • Doskonalenie orientacji w przestrzeni kwadratowej- zajęcia matematyczne, gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia grafomotoryczne
 • Wdrażanie do dążenia w osiąganiu wspólnego celu- zespołowe planowanie, organizowanie zabaw i zajęć, odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy działań
 1. krąg tematyczny: LETNI OBSERWATOR PRZYRODY
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, pogłębianie wiedzy przyrodniczej poprzez obserwacje, doświadczenia, rozmowy, właściwe wnioskowanie
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania następstw czasu, pór roku, dni tygodnia, pór dnia- wzbogacanie słownictwa służącego do opisywania danej pory roku i warunków pogodowych- tworzenie kalendarza pogody, obserwacje przyrodnicze i pogodowe, organizacja kącika tematycznego, prezentacje multimedialne
 • Dostrzeganie pozytywnego wpływu wybranych zwierząt i roślin na środowisko i życie człowieka, rozumienie zagrożenia dla przyrody wynikającego ze zmian klimatycznych, rozwoju cywilizacji oraz działalności ludzi, poznawanie sposobów niwelowania niekorzystnych zmian oraz wpływów na  przyrodę poprzez działania proekologiczne- prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, opowiadania, organizacja kącika tematycznego, zabawy dydaktyczne, prace plastyczne
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez samodzielne podejmowanie decyzji związanych z własną osobą, wyciąganie wniosków, ponoszenie odpowiedzialności za własne czyny
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy z rówieśnikami i utrwalania pozytywnych relacji w grupie podczas gier sportowych opartych na rywalizacji,  zabaw konstrukcyjnych i pracy w zespołach
 1. krąg tematyczny: RADOSNE WAKACJE
 • Poznawanie częstych kierunków wakacyjnych wyjazdów, wskazywanie miejsc na mapie świata, utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu nad morzem, w górach, nad jeziorem, w zagranicznym kurorcie– filmy multimedialne, opowiadania, ilustracje, doświadczenia dzieci, zabawy dydaktyczne i dramowe
 • Utrwalanie pojęć dotyczących  kierunku w przestrzeni w odniesieniu do siebie i innej osoby:                    w prawo, w lewo, do tyłu, do przodu – zabawy ruchowe, chodzenie pod dyktando, zajęcia matematyczne
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania monet i banknotów, uświadamianie ich wartości- zajęcia matematyczne, zabawy tematyczne typu „Sklep”, zadania na tablicy multimedialnej, gry planszowe
 • Rozwijanie wyobraźni, poczucia estetyki i sprawności manualnej podczas wykonywania tematycznych prac plastycznych i technicznych

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

Maj 2024 r.

 

 1. krąg tematyczny: BIAŁO- CZERWONY MAJ
 • Rozwijanie i porządkowanie wiedzy o Polsce, kształtowanej podstawowej orientacji na mapie Polski, utrwalanie nazw i wyglądu symboli narodowych (flaga, godło, hymn), kształtowanie świadomości i przynależności narodowej, dostrzeganie piękna swojej ojczyzny- organizacja kącika tematycznego, zdjęcia, albumy, filmy i prezentacje edukacyjne, opowiadania i wiersze, prace plastyczne, śpiewanie hymnu.
 • Poznanie i utrwalanie wielkiej, małej, drukowanej i pisanej litery „F, f”- rozbudzanie zainteresowania czytaniem, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odczytywanie wyrazów z literą „F, f”, zabawy słowne, słuchowe, plastyczne i grafomotoryczne.
 • Utrwalanie znajomości wybranych monet i banknotów, rozumienie znaczenia pieniędzy w codziennym życiu – zajęcia matematyczne, zajęcia tematyczne typu „Sklep”, praca z kartami pracy.
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej – układanie puzzli i klocków wg wzoru, odwzorowywanie kształtów, ćwiczenia ruchowe i grafomotoryczne.
 • Wdrażanie do wyrażania rozumienia świata za pomocą komunikatów niewerbalnych poprzez uczestnictwo w zabawach dramowych , teatralnych i naśladowczych.
 1. krąg tematyczny: PODRÓŻE PO EUROPIE
 • Wzbogacanie i porządkowanie wiedzy dzieci na temat wybranych krajów Unii Europejskiej i ich mieszkańców (Czechy, Niemcy, Włochy, Francja, Grecja)– opowiadania, organizacja kacika tematycznego, filmy multimedialne, oglądanie albumów i książek tematycznych , historyjki obrazkowe, doświadczenia dzieci (z wakacji w danym kraju).
 • Utrwalanie wiadomości na temat Unii Europejskiej, rozpoznawanie i nazywanie jej hymnu i flagi, rozumienie znaczenia UE dla krajów członkowskich –kącik tematyczny, ilustracje, rozmowy, publikacje multimedialne.
 • Kształtowanie postawy opartej na szacunki i tolerancji wobec odmienności i niepowtarzalności ludzi  o różnym wyglądzie, narodowości , kulturze itp.- bajki terapeutyczne, zabawy dramowe, rozmowy, zdjęcia, filmy naukowe.
 • Wdrażanie do wykonywania ćwiczeń gimnastycznych zgodnie z zaprezentowanym sposobem lub instrukcją słowną, wdrażanie do samodyscypliny – zabawy i gry ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne poranne i ogólnorozwojowe, zajęcia dodatkowe.
 • Porównywanie długości, używanie określeń: „długi, dłuższy, najdłuższy”, „krótki, krótszy, najkrótszy”, mierzenia długości różnymi sposobami i przedmiotami- zajęcia i zabawy matematyczne.
 1. krąg tematyczny: WIOSENNE BARWY I DŹWIĘKI
 • Rozwijanie wiedzy przyrodniczej, wzbogacanie wiadomości na temat łąki, pól, ogrodów , roślinności i ich mieszkańców – kącik tematyczny, albumy i książki przyrodnicze, prezentacje  multimedialne, prace plastyczne, zabawy ruchowe i teatralne.
 • Utrwalanie nazw i znaczenia wybranego sprzętu ogrodniczego (grabie, szpadel, sekator, haczka itp.)–prace ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym, ilustracje, opowiadania.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia podczas rozwiązywania zadań z treścią, działań                   z niewiadomą, układania  i rozwiązywania rebusów.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, dostrzeganie, że wynik liczenia nie zależy od układu elementów i kolejności liczenia -liczenie w różnych kierunkach, przeliczanie tych samych elementów różnie ułożonych: w rzędzie, piramidkach, rozsypce.
 • Utrwalanie obrazu graficznego poznanych liter przez różnorodne działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe, czytanie wyrazów i zdań.
 1. krąg tematyczny: W RODZINNYM KRĘGU
 • Wzbudzanie zainteresowania swoją rodziną i jej pochodzeniem, wzmacnianie poczucia przynależności i wyjątkowości swojej rodziny, nazywanie stopniami pokrewieństwa poszczególnych jej członków, rozbudzanie empatii i wrażliwości– oglądanie zdjęć rodzinnych przyniesionych  z domu, organizacja kącika, tworzenie drzew genealogicznych, tworzenie upominków z okazji Dnia Mamy
 • Kształtowanie postawy życzliwości i szacunku wobec osób w najbliższym otoczeniu, rozwijanie świadomości praw własnych i innych ludzi.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się znakami matematycznymi: +,-,=, <,>, rozwijanie sprawności szacowania, przeliczania na konkretach i w pamięci- zajęcia matematyczne.
 • Doskonalenie umiejętności zgodnej współpracy podczas zabaw swobodnych i zajęć dydaktycznych, słuchania bajek terapeutycznych, zabaw dramowych.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego – dzielenie słow. na sylaby, wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, głoskowanie całych słów, zabawy na określanie źródła dźwięku.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

 Kwiecień 2024 r.

 

 1. krąg tematyczny: Doświadczam, działam, tworzę
 • Rozwijanie logicznego myślenia matematycznego – tworzenie zbiorów równolicznych, różnolicznych.
 • Rozbudzanie zainteresowania przyrodą, rozwojem roślin i zwierząt – prowadzenie obserwacji wzrostu roślin w przedszkolnej uprawie, prezentacje multimedialne, ilustracje, hitoryjki obrazkowe, spacery.
 • Poznanie i utrwalanie wielkiej, małej, drukowanej i pisanej litery „J, j”- rozbudzanie zainteresowania czytaniem, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odczytywanie wyrazów z literą „J, j”, zabawy słowne,słuchowe, plastyczne i grafomotoryczne
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole, kształtowanie umiejętności nakrywania do stołu, posługiwania się sztućcami- codzienne posiłki, zabawy tematyczne i teatralne, instrukcje
 • Rozwijanie sprawności manualnej i utrwalanie chwytu pisarskiego– zabawy plastyczne i manipulacyjne, ćwiczenia grafomotoryczne, kreślenie znaków literopodonych
 1. krąg tematyczny: W DOMU I W ZAGRODZIE
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt domowych, hodowlanych i egzotycznych –filmy przyrodnicze, kącik tematyczny, albumy przyrodnicze, wirtualne wycieczki po wsi i egzotycznych miejscach
 • Utrwalanie cyfr 0-9 , kształtowanie pojęcia cyfry i liczby, dostrzeganie znaczenia numeracji                      w codziennym życiu- zabawy tematyczne, zajęcia matematyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, karty pracy
 • Doskonalenie umiejętnosci szacowania ilości przedmiotów w wyodrębnionym zbiorze oraz praktyczne stosowanie określeń : mnie, wiecej, tyle samo, o ile wiecej/ o ile mniej
 • Doskonalenie umiejętności oceniania zachowań swoich i innych, dokonywanie samoooceny z zastosowaniem adekwatnych określeń oraz empatii- zabawy dramowe i teatralne, bajki                               i opowiadania terapeutyczne, zajęcia z pedagogiem specjalnym i psychologiem
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej, wdrażanie do samodyscypliny podczas podejmowanych zadań ruchowych – zajęcia fizyczne, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe
 1. krąg tematyczny: EKO – STYL ŻYCIA
 • Poszerzanie wiedzy i świadomości na temat zagrożeń dla przyrody wynikających ze zmian klimatycznych, rozwoju cywilizacji oraz codziennych działań człowieka – filmy i prezentacje multimedialne, literatura naukowa, zdjęcia , historyjki obrazkowe, pogadanki
 • Kształtowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu, wdrażanie do segregacji odpadów, oszczędzania wody i energii – filmy instruktażowe, zajęcia dramowe, zabawy tematyczne, udział w akcji sprzątania świata z okazji Dnia Ziemi
 • Poznanie i utrwalanie wielkiej, małej, drukowanej i pisanej litery „G, g”- rozbudzanie zainteresowania czytaniem, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odczytywanie wyrazów z literą „G,g”, zabawy słowne, słuchowe, plastyczne i grafomotoryczne
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, dostrzeganie, że wynik liczenia nie zależy od układu elementów i kolejności liczenia – liczenie w różnych kierunkach, przeliczanie tych samych elementów różnie ułożonych: w rzędzie, piramidach, rozsypce
 1. krąg tematyczny: STRAŻNICY KSIĄŻEK
 • Rozbudzanie zainteresowania książkami i czytaniem, poznawanie rodzajów książek, dostrzeganie wpływu czytania na rozwój człowieka, jego emocje i nastrój – organizacja kącika książek, wycieczka do bibliteki i księgarni, codzienne czytanie
 • Rozwijanie słownictwa biernego i czynnego związanego z książkami i czytelnictwem, doskonalenie umiejętności poprawnego wypowiadania się na temat swojej ulubionej książki i bohaterów literackich – ćwiczenia słownikowe, czytanie bajek , opowiadan i wierszy
 • Rozwijanie zmysłu dotyku podczas obcowania z materiałami o różnych fakturach i kształtach
 • Doskonalenie umiejętnosci zgodnej współpracy podczas zabaw swobodnych i zajęć dydaktycznych, słuchania bajek terapeutycznych, zabaw dramowych
 • Stwarzanie sytuacji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy w toku codziennych działań

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

Marzec 2024 r.

 

 1. krąg tematyczny : RECEPTA NA ZDROWIE
 • Kształtowanie postawy dbania o swoje zdrowie, wzbogacanie wiedzy na temat zdrowia fizycznego i psychicznego oraz czynników mających wpływ na nasze samopoczucie i kondycję, rozumienie znaczenia dbałości o higienę osobistą oraz dostrzeganie konsekwencji z jej nieprzestrzegania – Piramida Żywienia, smakowanie zdrowych produktów spożywczych, organizacja kącika tematycznego, oglądanie filmów edukacyjnych, literatura dziecięca, zajęcia ruchowe, gimnastyka poranna, ogólnorozwojowa, przebywanie na świeżym powietrzu.
 • Rozwijanie umiejętności wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji , tworzenia notatek, przekazywania treści – zajęcia z elementami kodowania
 • Kształtowanie pojęcia liczby „9” , utrwalanie obrazu graficznego cyfry „9” – zabawy matematyczne i plastyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy ruchowe
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych ludzi, wyrażanie ich za pomocą impresji twórczych, odróżnianie emocji i uczuć przyjemnych od nieprzyjemnych.
 • Stwarzanie sytuacji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy w toku codziennych działań.
 1. krąg tematyczny: KIEDYŚ I DZIŚ
 • Poszerzanie wiedzy na temat wynalazków związanych z podróżowaniem, spędzaniem wolnego czasu, komunikacją i mieszkaniem, rozwijanie słownictwa związanego z życiem w dawnym czasach – literatura dziecięca, filmy multimedialne, ilustracje, organizacja kącika tematycznego
 • Wdrażanie do korzystania z różnych źródeł wiedzy: książek, albumów, technologii informatycznej, rozbudzanie zainteresowań technicznych – zajęcia multimedialne, praca z tablicą multimedialną i laptopami.
 • Poznanie i utrwalanie wielkiej, małej, drukowanej i pisanej litery „Z, z”- rozbudzanie zainteresowania czytaniem, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odczytywanie wyrazów z literą „Z, z”, zabawy słowne, słuchowe, plastyczne i grafomotoryczne.
 • Doskonalenie orientacji w przestrzeni kwadratowej- zajęcia matematyczne, gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia grafomotoryczne.
 • Wdrażanie do dążenia w osiąganiu wspólnego celu- zespołowe planowanie, organizowanie zabaw i zajęć, odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy działań.
 1. krąg tematyczny: NA TROPACH WIOSNY
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania następstw czasu, pór roku, dni tygodnia, pór dnia- wzbogacanie słownictwa służącego do opisywania danej pory roku i warunków pogodowych- tworzenie kalendarza pogody, obserwacje przyrodnicze i pogodowe, organizacja kącika tematycznego, prezentacje multimedialne.
 • Doskonalenie umiejętności nazywania i rozpoznawania roślin na podstawie ich cech charakterystycznych – albumy przyrodnicze, założenie przedszkolnej uprawy kwiatów i ziół,  prowadzenie obserwacji ich  wzrostu, wyciąganie i formułowanie wniosków.
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez samodzielne podejmowanie decyzji związanych z własną osobą, wyciąganie wniosków, ponoszenie odpowiedzialności za własne czyny.
 • Poznanie i utrwalanie wielkiej, małej, drukowanej i pisanej litery „C, c ”- rozbudzanie zainteresowania czytaniem, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odczytywanie wyrazów z literą „C, c”, zabawy słowne, słuchowe, plastyczne i grafomotoryczne.
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy z rówieśnikami i utrwalania pozytywnych relacji w grupie podczas gier sportowych,  zabaw konstrukcyjnych i pracy w zespołach.
 1. krąg tematyczny: MORSKIE PRZYGODY
 • Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wodnych akwenów, flory, fauny, mórz i oceanów- korzystanie z technologii multimedialnych, oglądanie albumów przyrodniczych, literatura, kącik tematyczny.
 • Poszerzanie wiadomości na temat stanów skupienia wody: zamarzanie, topnienie, skraplanie, parowanie – zabawy badacze i proste eksperymenty.
 • Utrwalanie pojęć dotyczących kierunku w przestrzeni w odniesieniu do siebie i innej osoby:                    w prawo, w lewo, do tyłu, do przodu – zabawy ruchowe, chodzenie pod dyktando, zajęcia matematyczne.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania monet i banknotów, uświadamianie ich wartości- zajęcia matematyczne, zabawy tematyczne typu „Sklep”, zadania na tablicy multimedialnej, gry planszowe.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

LUTY 2024 r.

 

 1. krąg tematyczny : KARNAWAŁ NA ŚWIECIE
 • Poszerzanie wiedzy na temat Karnawału w Polsce i na świecie (m.in. w Brazylii, w Wenecji, w Niemczech), kształtowanie postawy otwartości i szacunku dla innych kultur, ludzi i zwyczajów- filmy i prezentacje multimedialne, zdjęcia, literatura, organizacja kącika tematycznego, ciekawostki poszukiwane w Internecie.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej, integracja dzieci poprzez zabawy taneczne, odczuwanie radości z wcielania się w różne role, wdrażanie do wykazywania spontanicznej ekspresji ruchowej – Bal Karnawałowy.
 • Poznanie i utrwalanie wielkiej, małej, drukowanej i pisanej litery „B, b”- rozbudzanie zainteresowania czytaniem, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odczytywanie wyrazów z literą „B, b”, zabawy słowne, słuchowe, plastyczne i grafomotoryczne.
 • Rozwijanie zainteresowania czytaniem poprzez uczestnictwo w zabawach i grach z wykorzystaniem liter i sylab.
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych ludzi (radość, smutek, złość), wyrażanie ich za pomocą impresji twórczych, odróżnianie emocji i uczuć przyjemnych od nieprzyjemnych.
 1. krąg tematyczny: POLARNA WYPRAWA
 • Rozwijanie wiedzy i rozbudzanie zainteresowania Arktyką i Antarktydą- wskazanie ich położenia na mapie, tworzenie kącika tematycznego, oglądanie filmów przyrodniczych, prace plastyczne
 • Kształtowanie świadomości na temat wpływu działalności człowieka na przyrodę poprzez zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, odpadów i zmian klimatycznych – publikacje naukowe, prezentacje multimedialne, rozmowy, literatura.
 • Doskonalenie umiejętności odczytywania i posługiwania się symbolami matematycznymi < , >, =, ustalanie liczebności zbiorów, przeliczanie na konkretach i w pamięci, rozwiązywanie zadań tekstowych, karty pracy
 • Poznanie i utrwalanie wielkiej, małej, drukowanej i pisanej litery „N, n”- rozbudzanie zainteresowania czytaniem, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odczytywanie wyrazów z literą „N, n”, zabawy słowne, słuchowe, plastyczne i grafomotoryczne.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych oraz prawidłowości podczas przeprowadzania prostych doświadczeń i eksperymentów badających właściwości materiałów.

 

 

 

 1. krąg tematyczny: NA WIŚLANYM SZLAKU
 • Wdrażanie do poznawania historii Polski, poszerzanie wiedzy o wybranych miastach (Warszawa, Toruń, Gdańsk, Kraków, Wrocław), wskazywanie ich na mapie, poznawanie legend z nimi związanych, wdrażanie do postrzegania własnej osoby jako członka narodu polskiego– literatura, ekranizacje legend, praca z mapą.
 • Kształtowanie podstawowej orientacji na mapie –wskazywanie Wisły, wybranych miast, terenów górskich, pomorza, granic Polski- praca z mapą i tablicą multimedialną, puzzle tematyczne.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania obrazków z kilku części, dostrzeganie różnic i podobieństw.
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy z rówieśnikami i utrwalania pozytywnych relacji w grupie podczas gier sportowych,  zabaw konstrukcyjnych i pracy w zespołach.
 1. krąg tematyczny: SZTUKA BLISKO NAS
 • Rozwijanie wiedzy i słownictwa związanego z dziedzinami sztuki tj. malarstwo, muzyka, rzeźba, architektura – wycieczki wirtualne, prezentacje multimedialne, zajęcia dodatkowe z plastyki, zdjęcia, ilustracje, reprodukcje dzieł sztuki, organizacja kącika tematycznego.
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnego materiału z wykorzystaniem odpowiednich sposobów łączenia  (materiały przyrodnicze, recyklingowe, plastyczne, spożywcze itp.) – zajęcia plastyczno-techniczne, zabawy plastyczne.
 • Rozróżnianie i nazywanie kolorów podstawowych i pochodnych- zabawy z farbami, samodzielne tworzenie barw pochodnych, prace plastyczne.
 • Poznanie i utrwalanie wielkiej, małej, drukowanej i pisanej litery „W, w”- rozbudzanie zainteresowania czytaniem, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odczytywanie wyrazów z literą „W, w”, zabawy słowne, słuchowe, plastyczne i grafomotoryczne.
 • Doskonalenie orientacji w przestrzeni podczas zabaw ruchowych w sali i na podwórku
 • Wdrażanie do „zdrowej” rywalizacji- zabawy ruchowe z elementami rywalizacji, opowiadania i bajki terapeutyczne, pogadanki.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

STYCZEŃ 2024 r.

 

 1. krąg tematyczny: BLIŻEJ GWIAZD
 • Wzbogacanie wiedzy na temat kosmosu – stworzenie kącika tematycznego, oglądanie ksiązek i albumów tematycznych, wirtulana podróz w kosmos, opowiadania, zabawy tematyczne i konstrukcyjne.
 • Poznawanie i utrwalnie pojęć związnych z kosmosem: kosmonauta, Układ Słoneczny, rakieta, Droga Mleczna, orbita, planeta, Księżyc, Słońce.
 • Dostrzeganie znaczenia zmysłów w poznawaniu świata, rozwijanie wrażliwości zmysłowej – nazywanie zmysłow, wzbogacanie słownictwa potrzebnego do opisywania wrażeń zmysłowych – zabawy sensoryczne, zabawy dramowe i badawcze.
 • Poznanie i utrwalanie wielkiej, małej, drukowanej i pisanej litery „P, p”- rozbudzanie zainteresowania czytaniem, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odczytywanie wyrazów z literą „P, p”, zabawy słowne, słuchowe, plastyczne i grafomotoryczne.
 • Kształtowanie pojcia liczby „8” , utrwalanie obrazu graficznego cyfry „8” – zabawy matematyczne ćwiczenia grafomotoryczne.
 1. krąg tematyczny: ZA ZIMOWĄ SZYBĄ
 • Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat zimy, zimowej pogody, zwierzat pozostający w Polsce na zimę, poznanie symboli pogody charakterystycznych dla zimy– opowiadania, organizacja kacika tematycznego, filmy mulimedialne, oglądanie albumów i książek tematycznych, zajęcia przyrodnicze, historyjki obrazkowe.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi : =,-,+ poprzez działania matematyczne na konkretach i w pamięci.
 • Doskonalenie umiejętności zgodnej współpracy, umacnianie więzi w grupie– zadania do wykonania w parach, w małych zespołach, grupach, bajki terapeutyczne, zabawy dramowe, integracyjne, konstrukcyjne i tematyczne.
 • Rozwijanie umiejętności ropoznawania i nazywania potrzeb związanych z ruchem, głodem, pragnieniem czy odczuwaniem np. zimna – literaura, rozmowy kierowane, prace z ilustracją, historyjki obrazkowe, filmy multimedialne.
 • Kształtowanie umiejętności układania i rozwiązywania zadań tekstowych – zajęcia matematyczne.
 1. krąg tematyczny: SERCE DLA BABCI I DZIADKA
 • Wzbudzanie zainteresowania historią własnej rodziny, wzmocnienie poczucia przynalezności i wyjatkowości swojej rodziny –oglądanie  zdjęć rodzinnych przyniesionych z domu, organizacja kącika, nazywanie członków rodziny.
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, rozwijanie umiejetnosci wokalnych i tanecznych  w toku przygotowywania  wystepu dla Babci i Dziadka.
 • Poznanie i utrwalanie wielkiej, małej, drukowanej i pisanej litery „S, s”- rozbudzanie zainteresowania czytaniem, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odczytywanie wyrazów z literą „S,s”, zabawy słowne, słuchowe, plastyczne i grafomotoryczne.
 • Rozwijanie słuchu i wyobraźni muzycznej poprzez eksprymetnowanie z dźwiękami, zabawy z instrumentami, udział w zajęciach muzycznych i rytmicznych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej, wdrażanie do samodyscypliny podczas podejmowanych zadań ruchowych – zajęcia fizyczne, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe.
 1. krąg tematyczny: KIM BĘDĘ?
 • Poznanie nietypowych zawodów ludzi: latarnik,szewc, garncarz, kowal, detektyw, dyrygent , tkacz– filmy multimedialne, opowiadania, ilustracje
 • Rozwijanie motorki małej poprzez wykonywanie precyzyjnych czynności m.in. wiązanie i rozwiązywanie sznurka, butów, zapinanie guzików itp.
 • Budowanie wiary we własne możliwości, pozytywnego obrazu siebie – bajki terapeytyczne, zabawy dramowe, ocena zachowań bohaterów literackich.
 • Doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności poprzez różne formy przyporządkowywana, m.in. przeliczanie, ustawianie w pary.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

GRUDZIEŃ 2023 r.

 

 1. krąg tematyczny: ZABAWY W TEATR
 • Wdrażanie do wyrażania rozumienia świata za pomocą komunikatów niewerbalnych, doskonalenie umiejętności posługiwania się ruchem w celu wyrażania określonych treści – uczestnictwo w zabawach dramowych , teatralnych i naśladowczych, przygotowywanie przedstawienia bożonarodzeniowego.
 • Rozbudzenie zainteresowania sztuką teatralną – stworzenie kącika tematycznego, oglądanie spektaklu teatralnego, wirtualny spacer po teatrze, poznanie zawodu aktora.
 • Poznanie i utrwalanie wielkiej, małej, drukowanej i pisanej litery „Y, y”- rozbudzanie zainteresowania czytaniem, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odczytywanie wyrazów z literą „Y,y”, zabawy słowne, słuchowe, plastyczne i grafomotoryczne.
 • Poznanie i stosowanie znaków +, =, układanie i odczytywanie zapisów matematycznych, doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach i w pamięci.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i utrwalanie chwytu pisarskiego– zabawy plastyczne i manipulacyjne, ćwiczenia grafomotoryczne, kreślenie znaków literopodonych.
 1. krąg tematyczny: KULINARNE CIEKAWOSTKI
 • Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat czynników mających znaczenie dla zdrowia człowieka (sposób odżywiania, higiena osobista, aktywność fizyczna) – opowiadania tematyczne, przypomnienie  Piramidy Żywienia, filmy multimedialne, oglądanie albumów, książek kucharskich, przygotowywanie zdrowych przekąsek.
 • Poznanie pochodzenia wybranych produktów spożywczych, poszerzanie wiedzy na temat zawodu kucharza – zajęcia tematyczne, publikacje multimedialne, kącik kucharski.
 • Doskonalenie umiejętności szacowania ilości przedmiotów w wyodrębnionym zbiorze oraz praktyczne stosowanie określeń : mnie, więcej, tyle samo, o ile więcej/ o ile mniej.
 • Kształtowanie pojęcia liczby „6” , utrwalanie obrazu graficznego cyfry „6” – zabawy matematyczne i plastyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy ruchowe
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej, wdrażanie do samodyscypliny podczas podejmowanych zadań ruchowych – zajęcia fizyczne, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe.
 1. krąg tematyczny: MAGIA ŚWIĄT
 • Wzbogacanie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia- dekorowanie sali, ubieranie choinki, opowiadania, filmy multimedialne, literatura, praca z ilustracją, odnoszenie się do doświadczeń własnych, udział w Jasełkach.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania wiedzy i emocji dotyczących świąt Bożego Narodzenia poprzez śpiewanie piosenek, kolęd, ruch intencjonalny, recytację tekstów, działania plastyczno-techniczne.
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych  w toku przygotowywania  świątecznego występu oraz prezentacji układu artystycznego przed rodzicami.
 • Rozwijanie wyobraźni, poczucia estetyki i sprawności manualnej podczas wykonywania świątecznych ozdób i prezentów dla najbliższych
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, dostrzeganie, że wynik liczenia nie zależy od układu elementów i kolejności liczenia – liczenie w różnych kierunkach, przeliczanie tych samych elementów różnie ułożonych: w rzędzie, piramidach, rozsypce.
 1. krąg tematyczny: ZEGARY I KALENDARZE
 • Poszerzanie wiedzy na temat czasu i zegarów, rozumienie i stosowanie określeń: wczoraj, dzisiaj, jutro, utrwalanie nazw miesięcy – rytmy matematyczne, opowiadania i wiersze o tematyce związanej z następstwem czasu, oglądanie ilustracji  i prawdziwych zegarów różnego rodzaju, zabawy spostrzegawczości, karty pracy, ćwiczenia „na czas”.
 • Zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia czasu: za pomocą stopera, zegara słonecznego, zegara elektronicznego, klepsydry itp.
 • Kształtowanie połcia liczby „7” , utrwalanie obrazu graficznego cyfry „7” – zabawy matematyczne i plastyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy ruchowe.
 • Rozwijanie zmysłu dotyku podczas obcowania z materiałami o różnych fakturach i kształtach.
 • Doskonalenie umiejętności zgodnej współpracy podczas zabaw swobodnych i zajęć dydaktycznych, słuchania bajek terapeutycznych, zabaw dramowych.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

LISTOPAD 2023 r.

 1. krąg tematyczny : DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO
 • Przypomnienie i utrwalenie zasad bezpieczeństwa związanego z poruszaniem się po drogach, poznanie znaczenia wybranych znaków drogowych (droga dla rowerów, przejście dla pieszych, zakaz poruszania się dla ludzi, stop), bezpieczeństwo w domu, w przedszkolu, bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi , utrwalanie numerów alarmowych,uświadamianie związku między sytuacjami a ich konsekwencjami– scenki sytuacyjne, filmy edukacyjne, pogadanki, praca   z obrazkami, zabawy ruchowe, literatura.
 • Uwrażliwienie na bezpieczeństwo swoje i innych, rozumienie znaczenia pojęcia `bezpieczeństwo’ i `niebezpieczeństwo`- wykorzystanie literatury dziecięcej, analiza zachowań bohaterów i postaci na ilustracjach, zabawy dramowe.
 • Rozpoznawnie i nazywanie emocji swoich i innych ludzi (radość, smutek, strach, złość), wyrażanie ich za pomocą impresji twórczych, odróżnianianie emocji i uczuć przyjemnych od nieprzyjemnych
 • Poznanie i utrwalanie wielkiej, małej, drukowanej i pisanej litery „D, d”- rozbudzanie zainteresowania czytaniem, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odczytywanie wyrazów z literą „D,d”, zabawy słowne,słuchowe, plastyczne i grafomotoryczne.
 • Kształtowanie pojcia liczby „4” , utrwalanie obrazu graficznego cyfry „4” – zabawy matematyczne i plastyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy ruchowe.
 1. krąg tematyczny: KOCHAMY CIE, POLSKO!
 • Kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski, wskazywanie na mapie Wrocławia, stolicy kraju, rzek – Odry i Wisły, wybrzeża Morza Bałtyckiego, granic Polski – praca z mapą Polski i Europy, zabawy plastyczne, manipulacyjne i konstrukcyjne, zajęcia z tablicą multimedialną, karty pracy, oglądanie albumów i książek tematycznych.
 • Utrwalanie wyglądu symboli narodowych: flagi, godła i barw narodowych (godło jako stały element wystroju sali, flagi wywieszane z okazji świąt narodowych w przedszkolu, symbole narodowe na strojach sportowców, samochodach, wyrobach o charakterze pamiątek narodowych), nauka pierwszej zwrotki i refrenu Hymnu Narodowego- zajęcia rytmiczne, wykonanie plakatu o tematyce patriotycznej, udział w uroczystym Apelu z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, filmik edukacyjny dla dzieci „Symbole Narodowe”, tablica tematyczna.
 • Zapoznanie z wybranymi legendami Polskimi (Legenda o trzech braciach, Wars i Sawa, Smok Wawelski, Syrenka Warszawska)- słuchanie legend czytanych przez nauczycielkę oraz audiobooków.
 • Rozwijanie zmysłu dotyku podczas obcowania z materiałami o różnych fakturach i kształtach.
 • Utrwalanie pojęć dotyczących kierunku w przestrzeni w odniesieniu do siebie i innej osoby:                    w prawo, w lewo, do tyłu, do przodu – zabawy ruchowe, chodzenie pod dyktando, zajęcia matematyczne.

 

 1. krąg tematyczny: DESZCZEM MALOWANE
 • Zapoznanie z zadaniami meteorologa, poznanie róznych rodzajów termometrów i symboli pogodowych, rozumienie potrzeby przepowiadania pogody – prowadzenie kalendarza pogody, literatura dla dzieci, oglądanie i słuchanie prognozy pogody, praca z ilustracją, filmy multimedialne, obserwacje pogody, zabawy badawcze z wodą.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania obrazków z kilku części, dostrzeganie różnic i podobieństw.
 • Poznanie i utrwalanie wielkiej, małej, drukowanej i pisanej litery „K, k”- rozbudzanie zainteresowania czytaniem, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odczytywanie wyrazów z literą „K,k”, zabawy słowne,słuchowe, plastyczne i grafomotoryczne.
 • Kształtowanie pojcia liczby „5” , utrwalanie obrazu graficznego cyfry „5” – zabawy matematyczne i plastyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy ruchowe.
 • Rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ćwiczeń grafomotorycznych, zabaw plastycznych i ruchowo-naśladowczych.
 1. krąg tematyczny: NASZE EMOCJE
 • Ilustrowanie zdarzeń, pojęć i zjawisk oraz wyrażanie emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną.
 • Wdrażanie do wyrażanie swoich emocji za pomocą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych (tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych itp.).
 • Poznanie i utrwalanie wielkiej, małej, drukowanej i pisanej litery „U, u”- rozbudzanie zainteresowania czytaniem, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odczytywanie wyrazów z literą „U,u”, zabawy słowne, słuchowe, plastyczne i grafomotoryczne.
 • Poznanie znaków „+”, „=”, układanie i odczytywanie zapisów matematycznych z danymi znakami.
 • Rozwijanie poczucia rytmu, umiejętności reagowania na zmiany tempa w muzyce podczas zajęć rytmicznych, tanecznych, zabaw logorytmicznych i grze na instrumentach.

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

PAŹDZIERNIK 2023 r.

 1. krąg tematyczny: ZAPACHY I SMAKI JESIENI
 • Wzbogacanie wiedzy na temat owoców i warzyw sezonowych, rozróżnianie i nazywanie wybranych warzyw i owoców, uświadamianie ich znaczenia w żywieniu człowieka- organizacja kącika tematycznego, poznawanie wielozmysłowe ( smak, zapach, dotyk), zabawy plastyczne, wirtualna wycieczka do sadu, literatura dziecięca, zajęcia muzyczne.
 • Dostrzeganie znaczenia zmysłów w poznawaniu świata, rozwijanie wrażliwości zmysłowej – nazywanie zmysłów, wzbogacanie słownictwa potrzebnego do opisywania wrażeń zmysłowych – zabawy sensoryczne, zabawy dramowe i badawcze.
 • Poznanie i utrwalanie wielkiej, małej, drukowanej i pisanej litery „M, m”- rozbudzanie zainteresowania czytaniem, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odczytywanie wyrazów z literą „M, m”, zabawy słowne, słuchowe, plastyczne i grafomotoryczne.
 • Kształtowanie pojęcia liczby „2” , utrwalanie obrazu graficznego cyfry „2” – zabawy matematyczne i plastyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy ruchowe.
 • Rozpoznawanie modeli monet 1- i 2- złotowych, kształtowanie rozumienia funkcji pieniędzy w codziennym życiu – zabawy tematyczne oparte na zasadzie kupna i sprzedaży, zabawy matematyczne, zabawy plastyczne (metoda frotażu), ćwiczenie percepcji wzrokowej,  umiejętności logicznego myślenia i przeliczania na konkretach i/lub w pamięci.
 1. krąg tematyczny: SZTUKA BYCIA RAZEM
 • Doskonalenie umiejętności zgodnej współpracy, umacnianie więzi w grupie– zadania do wykonania w parach, w małych zespołach, grupach, bajki terapeutyczne, zabawy dramowe, integracyjne, konstrukcyjne i tematyczne
 • Kształtowanie postawy otwartości i gotowości do porozumiewania się z innymi poprzez wykorzystywanie różnych form komunikacji werbalnych i niewerbalnych
 • Wdrażanie do rozumienia pojęć: „dobro” i „przyjaźń” , dostrzeganie ich przejawów w kontaktach z najbliższymi – literatura dziecięca, zabawy dramowe, zajęcia z pedagogiem, odnoszenie się do doświadczeń własnych dzieci, tematyczne bajki multimedialne z serii „Bajki o przyjaźni”
 • Poznanie i utrwalanie wielkiej, małej, drukowanej i pisanej litery „E, e”- rozbudzanie zainteresowania czytaniem, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odczytywanie wyrazów z literą „E,e”, zabawy słowne, słuchowe, plastyczne i grafomotoryczne.
 • Kształtowanie pojęcia liczby „3” , utrwalanie obrazu graficznego cyfry „3” – zabawy matematyczne i plastyczne, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy ruchowe, zapisy cyfrowe liczb 1-3.
 1. krąg tematyczny: O CZYM SZUMIA DRZEWA?
 • Wzbogacanie wiedzy na temat wybranych drzew, ich budowy oraz wybranych gatunków ptaków-  oglądanie zdjęć i filmów przyrodniczych,  praca  z obrazkiem i literaturą, opracowanie planszy prezentującej ptaki migrujące i niemigrujące oraz  rodzaje drzew – liściaste i iglaste.
 • Rozbudzanie zainteresowania przyrodą ożywioną i nieożywioną – prowadzenie obserwacji przyrodniczych, oglądanie filmów  i albumów przyrodniczych, spacer do parku.
 • Poznanie i utrwalanie wielkiej, małej, drukowanej i pisanej litery „L, l”- rozbudzanie zainteresowania czytaniem, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odczytywanie wyrazów z literą „L, l”, zabawy słowne, słuchowe, plastyczne i grafomotoryczne.
 • Rozwijanie słuchu i wyobraźni muzycznej poprzez eksperymentowanie z dźwiękami, zabawy z instrumentami, udział w zajęciach muzycznych i rytmicznych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej, wdrażanie do samodyscypliny podczas podejmowanych zadań ruchowych – zajęcia fizyczne, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe.
 1. krąg tematyczny: JESIENNE STRATEGIE ZWIERZĄT
 • Wzbogacanie wiedzy i słownictwa związanego z lasem i jego mieszkańcami, wdrażanie do wielozmysłowego poznawania świata- wycieczki wirtualne, filmy przyrodnicze, albumy tematyczne, organizacja kącika tematycznego w sali, oglądanie zdjęć, odnoszenie się do doświadczeń dzieci.

 

 • Kształtowanie postawy proekologicznej – pogadanki, zajęcia przyrodnicze, spacery i wycieczki.

 

 • Rozwijanie motorki małej poprzez wykonywanie precyzyjnych czynności m.in. wiązanie i rozwiązywanie sznurka.

 

 • Poznanie i utrwalanie wielkiej, małej, drukowanej i pisanej litery „I, i”- rozbudzanie zainteresowania czytaniem, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odczytywanie wyrazów z literą „I, i”, zabawy słowne, słuchowe, plastyczne i grafomotoryczne.
 • Doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności poprzez różne formy przyporządkowywana, m.in. przeliczanie, ustawianie w pary.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

WRZESIEŃ 2023 r.

 1. krąg tematyczny: JA I TY TO MY
 • Wzmacnianie więzi z grupą przedszkolną, utrwalanie zasad obowiązujących w relacjach interpersonalnych z rówieśnikami i dorosłymi – pogadanki, zabawy teatralne, działanie przykładem, zabawy tematyczne i integracyjne.
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji, doskonalenie umiejętności radzenia sobie z nimi w różnych sytuacjach, wdrażanie do rozumienia, że nasze zachowanie ma wpływ na emocje i uczucia innych, rozwijanie empatii – zabawy dramowe, opowiadania i wiersze, bajki terapeutyczne, praca z ilustracją, zajęcia z pedagogiem specjalnym.
 • Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem – wprowadzanie elementów czytania globalnego, zabawy rozwijające słuch fonematyczny i percepcję wzrokową, zabawy słowne, utrwalanie obrazu graficznego liter, analiza i synteza sylabowa oraz głoskowa.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i utrwalanie chwytu pisarskiego– zabawy plastyczne i manipulacyjne, ćwiczenia grafomotoryczne, kreślenie znaków literopodonych.
 • Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, analizowania i wyciągania wniosków – zabawy matematyczne, konstrukcyjne, eksperymenty i zabawy badawcze.
 1. krąg tematyczny: SPOTKANIE Z LATAWCEM
 • Doskonalenie myślenia skojarzeniowego, wzbogacanie słownictwa związanego z wiatrem i lataniem- prowadzenie obserwacji, filmy multimedialne, zabawy słowne, zabawy badawcze, praca z literaturą.
 • Kształtowanie postawy otwartości i gotowości do porozumiewania się z innymi poprzez wykorzystywanie różnych form komunikacji werbalnych i niewerbalnych.
 • Poznanie i utrwalanie wielkiej, małej, drukowanej i pisanej litery „O, o”- rozbudzanie zainteresowania czytaniem, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odczytywanie wyrazów z literą „O, o”, zabawy słowne, słuchowe, plastyczne i grafomotoryczne.
 • Przekraczanie w liczeniu progu dziesiątkowego, wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi –zabawy matematyczne.
 1. krąg tematyczny: POŻEGNANIE LATA
 • Wzbogacanie wiedzy na temat własnego kraju- praca z mapą, filmy edukacyjne, praca z obrazkiem i literaturą.
 • Rozbudzanie zainteresowania przyrodą nieożywioną, utrwalanie nazw i wyglądu letnich kwiatów i owoców – prowadzenie obserwacji przyrodniczych, smakowanie owoców,  oglądanie filmów  i albumów przyrodniczych.
 • Poznanie i utrwalanie wielkiej, małej, drukowanej i pisanej litery „A, a”- rozbudzanie zainteresowania czytaniem, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odczytywanie wyrazów z literą „A, a”, zabawy słowne, słuchowe, plastyczne i grafomotoryczne.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, dostrzeganie, że wynik liczenia nie zależy od układu elementów i kolejności liczenia – liczenie w różnych kierunkach, przeliczanie tych samych elementów różnie ułożonych: w rzędzie, piramidach, rozsypce.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej, wdrażanie do samodyscypliny podczas podejmowanych zadań ruchowych – zajęcia fizyczne, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe.
 1. krąg tematyczny: TAJEMNICE ZIEMI
 • Rozbudzanie zainteresowań Ziemią, wzbogacanie wiedzy i słownictwa związanego z naszą planetą, wdrażanie do wielozmysłowego poznawania świata- wycieczki wirtualne, filmy przyrodnicze, albumy tematyczne, organizacja kącika tematycznego w sali, oglądanie zdjęć, odnoszenie się do doświadczeń dzieci.
 • Kształtowanie postawy proekologicznej – pogadanki, zajęcia przyrodnicze, spacery i wycieczki
 • Doskonalenie umiejętności zgodnej współpracy podczas zabaw swobodnych i zajęć dydaktycznych, słuchania bajek terapeutycznych, zabaw dramowych.
 • Poznanie i utrwalanie wielkiej, małej, drukowanej i pisanej litery „T, t”- rozbudzanie zainteresowania czytaniem, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odczytywanie wyrazów z literą „T, t”, zabawy słowne, słuchowe, plastyczne i grafomotoryczne.
 • Poznanie cyfry „1”- kształtowanie pojęcia liczby- zajęcia matema