Grupa VI B

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

WRZESIEŃ 2023 r.

 1. krąg tematyczny: JA I TY TO MY
 • Wzmacnianie więzi z grupą przedszkolną, utrwalanie zasad obowiązujących w relacjach interpersonalnych z rówieśnikami i dorosłymi – pogadanki, zabawy teatralne, działanie przykładem, zabawy tematyczne i integracyjne.
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji, doskonalenie umiejętności radzenia sobie z nimi w różnych sytuacjach, wdrażanie do rozumienia, że nasze zachowanie ma wpływ na emocje i uczucia innych, rozwijanie empatii – zabawy dramowe, opowiadania i wiersze, bajki terapeutyczne, praca z ilustracją, zajęcia z pedagogiem specjalnym.
 • Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem – wprowadzanie elementów czytania globalnego, zabawy rozwijające słuch fonematyczny i percepcję wzrokową, zabawy słowne, utrwalanie obrazu graficznego liter, analiza i synteza sylabowa oraz głoskowa.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i utrwalanie chwytu pisarskiego– zabawy plastyczne i manipulacyjne, ćwiczenia grafomotoryczne, kreślenie znaków literopodonych.
 • Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, analizowania i wyciągania wniosków – zabawy matematyczne, konstrukcyjne, eksperymenty i zabawy badawcze.
 1. krąg tematyczny: SPOTKANIE Z LATAWCEM
 • Doskonalenie myślenia skojarzeniowego, wzbogacanie słownictwa związanego z wiatrem i lataniem- prowadzenie obserwacji, filmy multimedialne, zabawy słowne, zabawy badawcze, praca z literaturą.
 • Kształtowanie postawy otwartości i gotowości do porozumiewania się z innymi poprzez wykorzystywanie różnych form komunikacji werbalnych i niewerbalnych.
 • Poznanie i utrwalanie wielkiej, małej, drukowanej i pisanej litery „O, o”- rozbudzanie zainteresowania czytaniem, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odczytywanie wyrazów z literą „O, o”, zabawy słowne, słuchowe, plastyczne i grafomotoryczne.
 • Przekraczanie w liczeniu progu dziesiątkowego, wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi –zabawy matematyczne.
 1. krąg tematyczny: POŻEGNANIE LATA
 • Wzbogacanie wiedzy na temat własnego kraju- praca z mapą, filmy edukacyjne, praca z obrazkiem i literaturą.
 • Rozbudzanie zainteresowania przyrodą nieożywioną, utrwalanie nazw i wyglądu letnich kwiatów i owoców – prowadzenie obserwacji przyrodniczych, smakowanie owoców,  oglądanie filmów  i albumów przyrodniczych.
 • Poznanie i utrwalanie wielkiej, małej, drukowanej i pisanej litery „A, a”- rozbudzanie zainteresowania czytaniem, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odczytywanie wyrazów z literą „A, a”, zabawy słowne, słuchowe, plastyczne i grafomotoryczne.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, dostrzeganie, że wynik liczenia nie zależy od układu elementów i kolejności liczenia – liczenie w różnych kierunkach, przeliczanie tych samych elementów różnie ułożonych: w rzędzie, piramidach, rozsypce.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej, wdrażanie do samodyscypliny podczas podejmowanych zadań ruchowych – zajęcia fizyczne, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe.
 1. krąg tematyczny: TAJEMNICE ZIEMI
 • Rozbudzanie zainteresowań Ziemią, wzbogacanie wiedzy i słownictwa związanego z naszą planetą, wdrażanie do wielozmysłowego poznawania świata- wycieczki wirtualne, filmy przyrodnicze, albumy tematyczne, organizacja kącika tematycznego w sali, oglądanie zdjęć, odnoszenie się do doświadczeń dzieci.
 • Kształtowanie postawy proekologicznej – pogadanki, zajęcia przyrodnicze, spacery i wycieczki
 • Doskonalenie umiejętności zgodnej współpracy podczas zabaw swobodnych i zajęć dydaktycznych, słuchania bajek terapeutycznych, zabaw dramowych.
 • Poznanie i utrwalanie wielkiej, małej, drukowanej i pisanej litery „T, t”- rozbudzanie zainteresowania czytaniem, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, odczytywanie wyrazów z literą „T, t”, zabawy słowne, słuchowe, plastyczne i grafomotoryczne.
 • Poznanie cyfry „1”- kształtowanie pojęcia liczby- zajęcia matema