Grupa VIa i VIb

Zamierzenia opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcze

Czerwiec 2022 r.

 

Tydzień 1: Prawa wszystkich dzieci.

 

 1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i emocji.
 2. Poznanie literki ,h”, ,,H” wielkiej, małej, pisanej, drukowanej:
 • ćwiczenie syntezy i analizy wzrokowo – słuchowej.
 1. Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zabawach matematycznych oraz w sytuacjach życiowych.
 2. Doskonalenie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem.
 3. Kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec różnorodności kultury i języka w obrębie społeczności, w której dziecko funkcjonuje.
 • 1 czerwca świętujemy „ Dzień Dziecka” pod hasłem „ Zaczarowany ogród przedszkolaka”
 • 4 czerwca Rodzinny Piknik pod hasłem „ Jesteśmy częścią Europy”

Tydzień 2: Egzotyczne podróże.

 

 1. Utrwalenie nazw kontynentów i państw.
 2. Poszerzanie wiedzy na temat różnic i podobieństw pomiędzy ludźmi:
 • kształtowanie postawy tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie i występujących dysfunkcjach.
 1. Rozwijanie poczucia rytmu i wyobraźni ruchowej.
 2. Kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi.
 3. Wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy swobodnej i modelowanej.

Tydzień 3: Letni obserwator przyrody.

 

 1. Doskonalenie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości.
 2. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, pogłębianie wiedzy przyrodniczej poprzez obserwację, eksperymenty, doświadczenia, rozmowy, właściwe wnioskowanie.
 3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu, np. dzisiaj, jutro, rano, wieczorem.
 4. Rozpoznawanie wartości, obowiązkowości w wypełnianiu codziennych zadań, oraz poleceń dorosłych.
 5. Kształtowanie umiejętności tworzenia zdań rozwiniętych, poprawnych gramatycznie.

 

 

Tydzień 4: Radosne wakacje.

 

 1. „Miejsca znane i nieznane” – poznanie ciekawych zakątków świata.
 2. Wakacyjne podróże po mapie- wyszczególnianie miejsc służących do wakacyjnego odpoczynku, zwiedzania, podziwianie piękna przyrody.
 3. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt i roślin charakterystycznych dla danego środowiska.
 4. Kształtowanie postawy szacunku i troski wobec środowiska przyrodniczego.
 5. Kształtowanie zachowań proekologicznych podczas pobytu w lesie, na wycieczce górskiej i na łące.

Zamierzenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze

Maj 2022r.

 

Tydzień 1: Biało-czerwony maj

 1. Kształtowanie postawy szacunku, akceptacji, tolerancji i życzliwości wobec wszystkich ludzi w bliższymi dalszym środowisku, uwrażliwianie na ich potrzeby;
 2. Nadawanie świadomości, przynależności narodowej i pełnienia różnych ról społecznych;
 3. Wdrażanie do postawy poszanowania symboli narodowych: flagi, godła i hymnu;
 • Rozwijanie orientacji na mapie Polski;
 • Prezentacja portretów słynnych Polaków;
 1. Zapoznanie z wielką, małą, pisaną i drukowaną literą „F”, „f”;
 • Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, określanie głosek według kolejności ich występowania w wyrazie/ doskonalenie umiejętności układania z liter sylab i wyrazów;
 1. Rozwijanie sprawności: dodawania i odejmowania w zakresie 10, porównywania, układania prostych działań matematycznych z użyciem znaków: „+”, „–”, „=”.

Tydzień 2: Podróże po Europie

 1. Wdrażanie do wykonywania ćwiczeń zgodnie z pokazanym sposobem lub instrukcją słowną, zgodnego współdziałania podczas zabaw ruchowych;
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z porażką czy przegraną;
 1. Kształtowanie umiejętności ilustrowania zdarzeń, pojęć i zjawisk oraz wyrażania emocji poprzez różnorodne formy ekspresji w plastyce, technice, muzyce;
 2. Poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej i krajach członkowskich poprzez poznawanie kultur krajów sąsiadujących z Polską/zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej/;
 3. Zabawy z wykorzystaniem metody „Dobrego startu” M. Bogdanowicz,
 • Ćwiczenia słuchu fonemowego/ tworzenie rymów do słów rozpoczynających się daną głoską „Dyktando słuchowe” – oznaczanie miejsca występowania podanej głoski.
 1. Doskonalenie umiejętności wyznaczania kierunków w przestrzeni w schemacie własnego ciała i na kartce papieru.

Tydzień 3: Wiosenne barwy i dźwięki

 1. Uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody wiosną;
 2. Określanie charakterystycznych dla wiosny zmian w przyrodzie i otoczeniu, dostrzeganie bogactwa barw, kształtów, zapachów i dźwięków – budowanie czynnego i biernego słownika;
 3. Poszerzanie wiadomości o zwierzętach i roślinach związanych z łąką;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania ptaków zamieszkujących Polskę;
 1. Rozwijanie i kształtowanie zdolności manualnych i twórczych poprzez tworzenie prac z różnych materiałów/ zwrócenie uwagi na prace bogatą w szczegóły/;
 2. „Kodowanie na dywanie”- rozwijanie logicznego myślenia , odczytywanie zakodowanych informacji.

 

Tydzień 4: W rodzinnym kręgu

 1. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne wg. propozycji K. Wlaźnik;
 2. Kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i tolerancji wobec osób w najbliższym otoczeniu, świadomości własnych praw oraz praw innych;
 3. Poszerzanie wiedzy o rodzinie i jej pochodzeniu : tradycjach, historii, członkach i pełnionych przez nich ról społecznych;
 • Tworzenie własnego drzewa genealogicznego;
 1. Zabawy matematyczne wg. metody E. Guszczyk Kolczyńskie, E, Zielińskiej.
 • Wykonywanie działań odejmowania i dodawania na konkretach z wykorzystaniem liczmanów;
 • Przeliczanie banknotów i monet o nominałach: 1zl, 2zł, 5 zł, 10zł;
 1. Tworzenie zdań twierdzących, pytających i rozkazujących- przeliczanie wyrazów z zdaniu.

Zamierzenia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze

Kwiecień 2022 r.

 

Tydzień 1: W domu i zagrodzie

 • nazywanie i rozpoznawanie zwierząt hodowlanych oraz miejsc w jakich mieszkają;
 • wyjaśnianie znaczenia zwierząt hodowlanych w życiu człowieka;
 • prezentowanie swojej wiedzy i doświadczeń na temat zwierząt domowych;
 • dostrzeganie, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawianie w stosunku do nich życzliwości i troski;
 • rozumienie pojęcia liczby dziesięć,/dziecko zna cyfry oznaczającą tę liczbę, przelicza elementy, tworzy zbiory, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–10/.

Tydzień 2: Radosna Wielkanoc

 • nazywanie wybranych zwyczajów i tradycji związanych z Wielkanocą;
 • rozpoznawanie potraw Wielkanocnych, nazywanie czynności związanych ze świętami;
 • wypowiadanie się na temat rozmnażania zwierząt- wymienianie tych, które składają jaja;
 • poznanie litery „j”, „J” drukowanej, pisanej, małej i wielkiej, wyróżnianie głoski s w nagłosie, śródgłosie i wygłosie- podejmowanie próby pisania litery „j”;
 • kodowanie i dekodowanie układów przedmiotów.

Tydzień 3: Eko stylem życia

 • rozumienie pojęcia „ekologia”, tłumaczenie jej swoimi słowami;
 • podawanie przykładów zwierząt żyjących w określonym środowisku, wymienianie gatunków zagrożonych;
 • poznawanie globusa jako modelu Ziemi, poznawanie oznaczeń na nim występujących;
 • poznanie litery „g”, „G” drukowanej, pisanej, małej i wielkiej, wyróżnianie głoski s w nagłosie, śródgłosie i wygłosie- podejmowanie próby pisania litery „g”;
 • wymyślanie wtórnego zastosowania śmieci;
 • rozpoznawanie kolorów pojemników na śmieci, dopasowywanie odpadów do odpowiednich pojemników.

Tydzień 4: Strażnicy książek

 • rozpoznawanie bohaterów znanych z książek dla dzieci;
 • odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości;
 • uświadamianie, że istnieją różne rodzaje książek, które pełnią różne funkcje;
 • uświadamianie, że należy dbać o książki, odkładać je na miejsce i szanować, ponieważ stanowią źródło wiedzy;
 • poszerzanie swojego słownika czynnego o pojęcia związane z procesem powstawania książek.

Zamierzenia opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcze

Marzec 2022 r.

 

Tydzień 1: Recepta na zdrowie.

 

 1. wzbogacenie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji;
 2. poznanie obrazu graficznego cyfry 9:
 • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie;
 1. kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zabawie oraz w sytuacjach życiowych,
 2. doskonalenie umiejętności mowy w zakresie formułowania dłuższych wypowiedzi;
 3. kształtowanie umiejętności bezpiecznej  zabawy w grupie w trakcie zajęć zorganizowanych i czasie wolnym.

Tydzień 2: Kiedyś i dziś.

 

 1. budzenie zainteresowań technicznych:
 • doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu
 • wdrażanie do korzystania z różnych źródeł (książek, albumów oraz nowoczesnej technologii jako źródła wiedzy, rozrywki, inspiracji);
 1. poznanie literki ,z”, ,,Z” wielkiej, małej, pisanej, drukowanej:
 • ćwiczenie syntezy i analizy wzrokowo – słuchowej;
 1. kształtowanie umiejętności wyrażania ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy;
 2. doskonalenie umiejętności czytania obrazów, nazywania symboli oraz tworzenia własnych znaków, nadawania im znaczenia;
 3. Integrowanie się podczas planowania i przygotowywania wspólnej zabawy.

Tydzień 3: Na tropach wiosny.

 

 1. doskonalenie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości;
 2. poznanie literki ,,c” ,,C”, wielkiej, małej, pisanej, drukowanej:
 • podejmowanie prób pisania w powiększonej liniaturze;
 1. doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, stosowanie znaków <,>, =, ustalania równoliczności zbiorów, rozumienia pojęć ,,o ile więcej?”, ,,o ile mniej?”;
 2. doskonalenie umiejętności posługiwania się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu, np. dzisiaj, jutro, rano, wieczorem;
 3. Rozpoznawanie wartości  obowiązkowości w wypełnianiu codziennych zadań, oraz poleceń dorosłych.

Tydzień 4: Morskie podróże i opowieści.

 

 1. Doskonalenie wiedzy na temat środków transportu, roślin i zwierząt wodnych;
 2. wzbogacanie zainteresowań osiągnięciami i wynalazkami człowieka;
 3. zainteresowanie literami i czytaniem , doskonalenie umiejętności rozpoznawania liter, odczytywania krótkich  wyrazów utworzonych z poznanych liter;
 4. doskonalenie umiejętności klasyfikowania jakościowego i ilościowego przedmiotów;
 5. kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Zamierzenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze

Luty 2022

 

Tydzień 1: Karnawał na świecie

 1. Ćwiczenia sprawności manualnej oraz utrwalanie właściwego kierunku kreślenia podczas wykonywania ćwiczeń graficznych.
 2. Kształtowanie postawy otwartości i szacunku dla innych kultur, ludzi, zwyczajów, tradycji.
 3. Doskonalenie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości, bytów rzeczywistych od medialnych, realistycznych od fikcyjnych.
 • Zabawy z wykorzystaniem dramy, posługiwanie się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i emocji.
 1. Utrwalanie zapisu graficznego litery ,,b”, ,,B” pisanej, drukowanej, wielkiej, małej.
 • rozwijanie umiejętności tworzenia prostych tekstów złożonych z poznanych liter.
 1. Zabawy matematyczne wg. metody E.Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.
 • kształtowanie pojęcia liczby zero, poznanie cyfry „0”.

Tydzień 2: Polarna wyprawa

 1. Rozwijanie umiejętności dostrzegania i nazywania podobieństw oraz różnic między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu: ludzie o rożnym wyglądzie, z rożnych krajów.
 2. Kształtowanie świadomości, wpływu działalności człowieka na przyrodę poprzez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, odpady, zmiany klimatyczne.
 3. Poznanie litery „n”, „N”, wielkiej, malej, pisanej i drukowanej.
 • Podejmowanie prób pisania w powiększonej liniaturze.
 • Tworzenie zdań z kropką, pytających i wykrzyknikiem.
 1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi: <, >, =.
 2. Rysunek pod dyktando – doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej na kartce papieru.

Tydzień 3: Na wiślanym szlaku

 1. Kształtowanie poczucia dumy z faktu bycia Polką/Polakiem poprzez ukazywanie piękna: przyrody, krajobrazów, języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki.
 2. Poszerzanie wiedzy o zwyczajach i tradycjach regionalnych, o wybranych symbolach związanych z regionami Polski ukrytych w podaniach, legendach, bajkach.
 • Pogłębianie wiedzy na temat stolicy naszego kraju: kształtowanie pojęcia „stolica”/ zabawy z mapą
 1. Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych i w pamięci.
 2. Kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, rozwijanie chwytu pisarskiego.
 • Tworzenie modeli wyrazów z uwzględnieniem samogłosek i spółgłosek z poznanych liter.
 1. Kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej podczas zajęć gimnastycznych wg. metody K. Wlaźnik

Tydzień 4: Sztuka blisko nas

 1. Wdrażanie do wykorzystywania zgromadzonych i wyeksponowanych w sali różnorodnych materiałów do samodzielnego działania, tworzenia według swoich pomysłów, z własnej inicjatywy/ tworzenie prac plastyczno-technicznych.
 2. Kształtowanie postawy zainteresowania wytworami kultury i sztuki. / Zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.
 • Doskonalenie umiejętności właściwego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, kultury i sztuki.
 1. Poznanie litery „w”, „W”, wielkiej, małej, pisanej, drukowanej
 • Ćwiczenia syntezy i analizy wzrokowo- słuchowej
 1. Poszerzanie wiedzy na temat wyglądu i brzmienia instrumentów muzycznych.
 2. Kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji.

Zamierzenia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze

Styczeń 2022 r.

 

Tydzień 1: Co raz bliżej gwiazd

 • poznawanie i utrwalanie wiadomości na temat Kosmosu i Układu Słonecznego;
 • kształtowanie pojęcia następstwa pór roku oraz dnia i nocy;
 • poznanie litery „p”, „P” drukowanej, pisanej, małej i wielkiej, wyróżnianie głoski p w nagłosie, śródgłosie i wygłosie- podejmowanie próby pisania litery „p”;
 • rozumienie pojęcia liczby osiem,/dziecko zna cyfrę oznaczającą tę liczbę, przelicza elementy, tworzy zbiory ,posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–8;
 • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunków w przestrzeni w odniesieniu od siebie i innej osoby.

Tydzień 2: Za zimową szybą

 • rozpoznawanie i opisywanie cech i zjawisk charakterystycznych dla zimy;
 • wzbogacanie wiedzy na temat ptaków zimujących w Polsce;
 • uświadamianie konieczności pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy;
 • układanie i wykonywanie działań dodawania i odejmowania/ poprawne stosowanie znaków = / +/-
 • współdziałanie w pracach zespołowych.

Tydzień 3: Serce dla babci i dziadka

 • odczuwanie i wyjaśnianie swojej przynależności do rodziny;
 • rozpoznawanie i nazywanie relacji między poszczególnymi członkami rodziny;
 • nazywanie i rozpoznawanie zachowań społecznych takich jak: szacunek i podziw dla osób starszych;
 • poznanie litery „s”, „S” drukowanej, pisanej, małej i wielkiej, wyróżnianie głoski s w nagłosie, śródgłosie i wygłosie- podejmowanie próby pisania litery „s”;
 • radzenie sobie z trudnymi emocjami, na przykład w sytuacji niepowodzenia;
 • eksperymentowanie, stawianie hipotez i sprawdzanie ich poprzez działanie;

Tydzień 4: Kim będę

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych zawodów rzemieślniczych;
 • rozumienie pojęcia „rzemiosło”, wyjaśnianie czym zajmuje się rzemieślnik;
 • rozbudzanie świadomości, że siła fizyczna i bogactwo nie stanowią o sukcesie, szczęściu i wartości człowieka;
 • rozwiązywanie i wymyślanie zagadek słownych;
 • radzenie sobie z emocjami w sytuacji rywalizacji drużynowej.

Zamierzenia opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcze

Grudzień 2021r.

 

Tydzień 1: Zabawy w teatr

 

 1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści.
 2. Zachęcanie do kontroli poprawności własnych wypowiedzi słownych pod względem artykulacyjnym, składniowym, fleksyjnym oraz do podejmowania prób samodzielnego korygowania błędów.
 3. Poznanie literki ,,y’’, ,,Y”, wielkiej, małej, pisanej, drukowanej:
 • ćwiczenie syntezy i analizy wzrokowo – słuchowej.
 1. Poznanie znaków ,,+’’, ,,=”:
 • układanie i odczytywanie zapisów matematycznych.
 1. Wdrażanie do odczytywania znaków pozawerbalnych: słuchowych, wzrokowych, dotykowych oraz do wykorzystywania ich w komunikacji.

Tydzień 2: Kulinarne ciekawostki

 

 1. Kształcenie umiejętności odczytywania symboliki piramidy zdrowia i przyporządkowania elementów do określonych jej poziomów.
 2. Wzbogacenie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji.
 3. Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów z poznanych liter.
 4. Poznanie obrazu graficznego cyfry 6:
 • Doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie.
 1. Kształtowanie umiejętności przekładania regularności z jednej reprezentacji na drugą.

Tydzień 3: Magia Świąt

 1. Wzbogacenie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia.
 2. Doskonalenie orientacji w przestrzeni i na kartce:
 • rozróżnianie prawej i lewej strony.
 1. Kształtowanie postawy empatii oraz chęci udzielania wsparcia słabszym i potrzebującym pomocy.
 2. Doskonalenie umiejętności porównywania wielkości przedmiotów oraz dokonywania pomiarów długości.
 3. Nabywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacjach współpracy i

Współzawodnictwa.

 Tydzień 4: Zegary i kalendarze

 

 1. Zapoznanie ze sposobami mierzenia czasów za pomocą różnych rodzajów zegarów (stoper, zegar słoneczny, elektroniczny, piaskowy, tarczowy, wahadłowy), porównywanie czasu wykonywania różnych czynności.
 2. Doskonalenie umiejętności porządkowania elementów historyjki obrazkowej.
 3. Poznanie obrazu graficznego cyfry 7: kształtowanie umiejętności porządkowania zbiorów zgodnie z wzrastającą i malejącą liczebnością. Utrwalenie umiejętności dostrzegania następstw: pór roku, dni  tygodnia, pór dnia.
 4. Wdrażanie do rozpoznawania podstawowych materiałów (drewno, tektura, plastik, metal) łączenie podczas czynności i zabaw konstrukcyjnych.

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

Listopad 2021

Tydzień 1:  Dbamy o bezpieczeństwo

 1. Dostrzeganie konieczności znajomości swojego adresu zamieszkania;
  • uświadomienie różnic między osobą znaną/bliską a nieznajomą.
 2. Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat.
 3. Poznanie literki „D”, „d”, wielkiej, małej, pisanej, drukowanej;
  • ćwiczenia syntezy i analizy wzrokowo- słuchowej;
  • rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
 4. Utrwalenie znajomości europejskiego numeru alarmowego 112, oraz numeru straży pożarnej pogotowia, policji.
 5. Zabawy matematyczne wg. metody E.Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej;
  • poznanie obrazu graficznego cyfry 4;
  • wdrożenie do poprawnego stosowania liczebników głównych i porządkowych.

 

Tydzień 2­:  Kochamy Cię, Polsko!

 

 1. Kształtowanie postaw patriotycznych: poczucia przynależności narodowej – budzenie uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny.
 2. Pogłębianie wiedzy na temat swojego kraju;
  • rozpoznawanie godła, hymnu oraz barw narodowych Polski.
 3. Doskonalenie umiejętności orientowania się na mapie Polski, wyszukiwanie miast, rzek.
 4. Kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów z wykorzystaniem rożnych miar.
 5. Rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez tworzenie teatrzyku sylwetkowego do poznanego tekstu literackiego;
  • zabawy z wykorzystaniem dramy.

 

Tydzień 3:  Deszczem malowane

 

 1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji wywoływanych przez codzienne zdarzenia, kontakty z ludźmi, przyrodą, sztuką.
 2. Rozbudzanie zainteresowania historią naszego kraju;
  • poznanie postaci, wydarzeń historycznych, ważnych miejsc mających znaczenie dla Polaków.
 3. Poznanie litery „K”, „k”, wielkiej, malej, pisanej i drukowanej;
  • podejmowanie prób pisania w powiększonej liniaturze.
 4. Poznanie obrazu graficznego cyfry 6;
  • wdrażanie do prowadzenia kalendarza pogody z zaznaczeniem pory roku, nazwy miesiąca i dnia tygodnia.
 5. Wdrażanie do przestrzegania zasad fair play, godzenia się z przegraną podczas zabaw z elementami rywalizacji;
  • rozwijanie postawy współdziałania, jako postawy budowania współpracy.

 

Tydzień 4:  Nasze emocje

 

 1. Dostrzeganie znaczenia uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, uczciwość, odwaga, zdolność do poświęceń;
  • doskonalenie umiejętności samooceny oraz oceniania zachowania innych;
  • wdrażanie do mówienia o swoich emocjach w sytuacjach trudnych, konfliktowych.
 2. Zapoznanie z literą „U”, „u”, wielką, małą, pisaną, drukowaną;
  • tworzenie modeli wyrazów z uwzględnieniem samogłosek i spółgłosek.
 3. Doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów np. o dwa więcej, o trzy mniej;
  • ćwiczenia kształtujące orientacje przestrzenną na kartce papieru.

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

Październik 2021

 

 

Tydzień 1: Zapachy i smaki jesieni

 • rozpoznawanie i nazywanie warzyw oraz owoców, poznawanie wyglądu oraz budowy wybranych owoców i warzyw, dostrzeganie zdrowotnych korzyści wynikających ze spożywania owoców i warzyw;
 • identyfikowanie owoców i warzyw po zapachu i dotyku;
 • podejmowanie świadomych działań chroniących zasoby przyrodnicze (np. wykorzystuje materiały odpadowe do wykonywania prac plastycznych);
 • poznanie litery m”, „M” drukowanej, pisanej, małej i wielkiej, wyróżnianie głoski m w nagłosie, śródgłosie i wygłosie- podejmowanie próby pisania litery „m”;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji.

 

Tydzień 2­: Sztuka bycia razem

 

 • dostrzeganie pozytywnych zachowań i postaw wobec środowiska społecznego, przyrodniczego, w najbliższym otoczeniu oraz na ilustracjach;
 • nawiązywanie życzliwych relacji rówieśniczych podczas zabaw- integrowanie się z rówieśnikami;
 • rozumienie pojęcia liczby trzy,/dziecko zna cyfrę oznaczającą tę liczbę, przelicza elementy, tworzy zbiory ,posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–3;
 • poznanie litery „e”, „E” drukowanej, pisanej, małej i wielkiej, wyróżnianie głoski m w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, podejmowanie próby pisania litery „e”
 • dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wyodrębnianie głosek w sylabach, wyrazach, dzielenie wyrazów na sylaby – przeliczanie

 

Tydzień 3: O czym szumią drzewa?

 

 • dostrzeganie emocjonalnej wartości przyrody jako inspiracji poznawczej i estetycznej;
 • rozpoznawanie i nazywanie  niektórych drzew iglastych, liściastych, owocowych oraz ich owoców;
 • zabawy sensoryczne z wykorzystaniem dotyku „Skarby natury” z materiałem przyrodniczym:  owoców, nasion wybranych drzew;
 • poznanie litery „l”, „L” drukowanej, pisanej, małej i wielkiej, wyróżnianie głoski m w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, podejmowanie próby pisania litery „l”;
 • posługiwanie się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami ;dotyczącymi następstw czasu, wymienianie w poprawnej kolejności pór roku i dni tygodnia.

Tydzień 4: Jesienne strategie zwierząt

 

 • poznanie zwierząt leśnych, przejawianie troski w stosunku do otoczenia przyrodniczego- dostrzeganie potrzeb zwierząt;
 • przedstawianie wyglądu, cech charakterystycznych zwierząt za pomocą scenek pantomimicznych, odwzorowywanie opowieści ruchem ciała;
 • rozwiązywanie zagadek słownych dotyczących mieszkańców lasu- udzielanie odpowiedzi na pytania;
 • poznanie litery „i”, „I” drukowanej, pisanej, małej i wielkiej, wyróżnianie głoski m w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, podejmowanie próby pisania litery „i”;
 • tworzenie zbiorów, porównywanie ich liczebności, stosując różne strategie, dobierania, zabierania w czasie zabawy oraz w sytuacjach użytkowych.

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

Wrzesień 2021

 

Tydzień 1: Ja i Ty to my

 1. Nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie i grupie rówieśniczej/ miłość, wdzięczność, szacunek, troska, opieka, bezpieczeństwo, odpowiedzialność za innych, poświęcenie.
 2. Zabawy z wykorzystaniem dramy, stosowanie form grzecznościowych adekwatnie do sytuacji
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie
 1. Zabawy matematyczne wg. metody E. Guszczyk-Kolczyńskie, E. Zielińskiej
 • Ćwiczenia kształtujące orientacje w przestrzeni na kartce papieru a także w schemacie własnego ciała
 1. Ćwiczenia grafomotoryczne, przygotowywanie ręki do nauki pisania, kreślenie znaków literopodobnych zgodnie z podanym kierunkiem
 2. Wdrożenie do przestrzegania zasad fair play, godzenia się z przegraną podczas zabaw z elementami rywalizacji w Narodowym Dniu Sportu
 • rozwijanie postawy współdziałania, jako postawy budowania współpracy

 

Tydzień 2­: Spotkanie z latawcem

 

 1. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne wg. propozycji K. Wlaźnik
 2. Umacnianie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania grupowe
 3. Poznanie litery „O’’, „o” wielkiej, małej, pisanej i drukowanej
 • Odczytywanie wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • Wyróżnianie głoski w wygłosie, sródgłosiu, nagłosie
 1. Rozwiązywanie zadań matematycznych z przekroczeniem progu dziesiątkowego w czasie

zadań praktycznych

 • Wdrożenie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi

 

 

Tydzień 3: Pożegnanie lata

 

 1. Nabywanie wiedzy o własnym kraju poprzez zabawy z mapą
 • dostrzeganie cech charakterystycznych krajobrazów Polski
 • utrwalanie znajomości symboli narodowych i wzbudzanie do nich szacunku
 1. Utrwalanie nazw i wyglądu letnich kwiatów i owoców
 2. Zapoznanie z literą ,,a”, ,,A” pisaną, drukowaną, wielką, małą
 • rozwijanie umiejętności tworzenia prostych tekstów złożonych z poznanych liter
 1. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania oraz porównywania elementów w zbiorach według określonej cechy
 2. Doskonalenie umiejętności różnicowania dźwięków, odtwarzania układów na podstawie rytmu graficznego

Tydzień 4: Tajemnice ziemi

 

 1. Rozbudzanie zainteresowań dotyczących wiedzy o naszej planecie i jej położeniu w kosmosie/ nauka piosenki „W układzie słonecznym”
 2. Wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa o nazwy kontynentów, państw stolic, mórz i oceanów, poszerzanie wiedzy o florze, faunie i mieszkańcach
 • Praca z mapą z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
 1. Poznanie litery „T”, „t”, wielkiej, małej, pisanej, drukowanej
 • Wdrożenie do czytania globalnego.
 • Podejmowanie prób pisania w powiększonej liniaturze
 1. Doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów: o tyle więcej, o tyle mniej. Dodawanie i odejmowanie na konkretach w zakresie 10.
 • Poznanie obrazu graficznego cyfry 1.
 1. Kształtowanie postawy badawczej- budowanie motywacji do poszukiwania i poznawania nowych informacji/ zabawy z lupą.