Grupa VI

Zamierzenia dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawcze

Styczeń

 

Krąg tematyczny: Nowy Rok – mija czas

– „Gdy Nowy Rok w progi, to stary w nogi” – poznawanie przysłów noworocznych. „Mijający czas” – rozwijanie umiejętności analizy treści wiersza oraz umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem na podstawie wiersza „Cudowna podróż” J. Krakowskiego. Przypomnienie pojęć i nazw związanych z upływem czasu, porami roku. Rozwiązywanie zagadek słownych o miesiącach, odczytywanie globalne nazw. Posługiwanie się nazwami dni tygodnia z zachowaniem właściwej kolejności.  „Siedem dni tygodnia” – proste wprawki dramowe rozwijające świadomość ruchu.

–  „Dźwięki otoczenia” – ćwiczenie pamięci słuchowej, koncentracji i wrażliwości.

„Powitanie Nowego Roku” – rozmowy o sposobach uczczenia sylwestrowej nocy przy użyciu techniki niedokończonych zdań. „Tańczące baloniki” – improwizacja taneczna z kolorowymi balonami. „Zabawy noworoczne z literką „b”” – zabawa dydaktyczna, dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, podejmowanie prób czytania. „Żywy alfabet” – doskonalenie orientacji w schemacie ciała. „Noworoczne zawijasy” – demonstracja i próby pisania małej i wielkiej litery „b”.

– „Jaka jest pogoda?” – obserwacja i rejestrowanie zjawisk pogodowych. „Razem się bawimy, nikomu nie szkodzimy” – pogadanka, wskazywanie czynników mających wpływ na zwierzęta  w noc sylwestrową oraz sposobów mogących im pomóc „Cicho, sza” – zabawa ruchowa, doskonalenie analizatora ruchowego i umiejętności skupienia uwagi. Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter. Rozwijanie ekspresji twórczej „Miasto nocą” – tworzenie zespołowej pracy plastycznej. Zajęcia muzyczne, zabawy rytmiczne i taneczne, nauka piosenki „Noworoczne tańce”. Rozwijanie logicznego myślenia.

– Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter. Rozwijanie sprawności ruchowej „Sylwestrowe zabawy” – pląsy taneczne przy piosence, rozwijanie rytmicznego poruszania się. Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania. Rozróżnianie prawdy od fałszu. Kształtowanie pojęć matematycznych, umiejętności przeliczania, określania który? (aspekt porządkowy liczby). Poznanie zapisu graficznego cyfry i liczby 9. „Serpentyny” – mierzenie długości przedmiotów za pomocą wspólnej miary
Krąg tematyczny: Zimowa olimpiada przedszkolaków (2. tydzień stycznia)
–  Ćwiczenie koncentracji oraz spostrzegania słuchowego. Wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami – wycinanie po liniach różnego kształtu. Uświadamianie wpływu aktywności fizycznej, hartowania i zdrowego odżywiania na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie. „Piramida zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej” – zabawa dydaktyczna Doskonalenie analizatora wzrokowego i słuchowego – ćwiczenie rytmiczne „Katalog”. Ćwiczenia grafomotoryczne. Budowanie czynnego i biernego słownika. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia spostrzegawczości. „Jazda figurowa” – ćwiczenia narządów artykulacyjnych. Zabawy na świeżym powietrzu.
– Kształtowanie umiejętności pracy i zabawy w grupie. „Zimo, baw się z nami!” – praca z tekstem literackim H. Bechlerowej, improwizowanie wiersza ruchem oraz sylwetami na patyczkach. „Zimowi detektywi – gimnastyka umysłowa” – gra dydaktyczna, zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „C”, „c”. Doskonalenie spostrzegania i myślenia. Utrwalenie poznanych liter
– „Symbole olimpijskie” –rozmowa kierowana o zimowej olimpiadzie na podstawie ilustracji, krótkich filmów oraz doświadczeń własnych „Nasza olimpiada zimowa” – rozwijanie twórczej aktywności badawczej, inicjowanie, planowanie, wykonanie i prezentacja przedsięwzięcia. „Dyscypliny sportowe?” – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie współpracy w grupie.
– Kształtowanie odporności emocjonalnej, a w szczególności radzenia sobie z przegraną oraz okazywania radości z wygranej innych. „Bałwanek” – ćwiczenie grafomotoryczne, kojarzenie słowa z elementem graficzno-ruchowym, rysowanie obrazka według wiersza W. Szumanówny. Ćwiczenia koncentracji, analizatora słuchowego i wzrokowego. Zabawy matematyczno-badawcza ze śniegiem lub lodowymi kostkami. Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 9. Zapoznanie z liczbą 0, kształtowanie pojęcia liczby naturalnej, określanie miejsca poznanych liczb w ciągu. „Piruety z cyfrą 0” – prezentacja sposobu pisania cyfry 0.
– Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter. Rozwijanie umiejętności czytania. Rozwijanie umiejętności współpracy. Zabawy z elementem pantomimy. Utrwalenie zapisu cyfr od 0 do 9. „Zimowe dywaniki” – zabawa matematyczna doskonaląca liczenie oraz utrwalająca zapis graficzny poznanych cyfr.

Krąg tematyczny: Z pamiętnika babci i dziadka (3. tydzień stycznia)

– Kształtowanie uczucia przywiązania, szacunku i wdzięczności do dziadków. „Z babcią nigdy się nie nudzę” – rozmowa kierowana na podstawie wiersza „Babcia” M. Wojciechowicz, zdjęć, ilustracji oraz doświadczeń własnych dzieci. Doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych. Rozwijanie umiejętności formułowania spójnej wypowiedzi na temat swoich dziadków, relacji z nimi, sposobów spędzania czasu wolnego z nimi, treści rozmów.

– Kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie (prawa – obowiązki) oraz ról innych członków rodziny. Doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych, ćwiczenia sprawności manualnej. „Piosenka dla babci i dziadka” – zapoznanie z drukowanymi i pisanymi literami „N”, „n” na bazie wyrazu „nuta”. Budowanie czynnego i biernego słownika dziecka – słownictwo dotyczące wartości rytmicznych nut. Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej w obrębie zdań, wyrazów, sylab i głosek. Rozwijanie umiejętności pisania: znaków literopodobnych, po śladzie, poznanych liter. Rozwijanie umiejętności czytania globalnego (babcia, dziadek, życzenia itp.).

Wdrażanie do sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9. Ćwiczenia percepcyjne i klasyfikacyjne z figurami geometrycznymi. Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości. „Co niemiara radości, jechać do babci w gości” – wytyczanie kierunków na podstawie słuchanego tekstu, interpretacja zdarzeń na podstawie przeczytanego obrazkowo-wyrazowego dialogu i ilustracji. Ćwiczenia w formułowaniu spójnej wypowiedzi – zwrócenie uwagi na prawidłowe stosowanie określeń: „najpierw”, „potem”, „później”, „wcześniej

Wyzwalanie inicjatywy w działaniu i współtworzeniu imprezy dla dziadków. Nabywanie wiary we własne możliwości i siły. „Łamigłówki babci i dziadka” – kodowanie i dekodowanie cech figur geometrycznych, utrwalenie liczb i cyfr 0–9. Uczenie się czerpania radości ze sprawiania innym niespodzianek z okazji ich święta. „Laurka dla babci i dziadka” – projekt plastyczny.

– Wyzwalanie inicjatywy w działaniu i współtworzeniu imprezy dla dziadków. Nabywanie wiary we własne możliwości i siły. „›B‹ jak babcia, ›d‹ jak dziadek” – zabawy w rozróżnianiu liter podobnych. Kształtowanie umiejętności przyporządkowania każdej głosce odpowiadającej jej litery. Rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych, po śladzie, poznanych liter. Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter. Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

 

Krąg tematyczny: Eksperymenty z wodą i śniegiem (4. tydzień stycznia)

–  „Jaki to wyraz? – rebusy obrazkowo-literowe. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych. Rozwijanie zainteresowań badawczych. Uczenie cierpliwości oraz umiejętności właściwego planowania działań. Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych. Doświadczenia z wodą, poznawanie różnych stanów skupienia. „Muzykowanie z wodą” – uważne słuchanie utworze G. F. Händla „Muzyka na wodzie”.

– Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej w obrębie zdań, wyrazów, sylab i głosek. „Bingo” – gra edukacyjna utrwalanie poznanych liter. Rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie. „Pudełko badacza” – zapoznanie z wielką i małą literą „p” drukowaną i pisaną. Wykonywanie doświadczeń w zespołach zadaniowych według podanej instrukcji. Ćwiczenia w zadawaniu pytań i formułowaniu odpowiedzi, wyciąganiu wniosków.

–  „Płatki, płateczki z zimowej skrzyneczki” – utrwalenie litery „p”, ćwiczenia aparatu mowy. „Czy to woda, czy nie woda?” – eksperymenty smakowe, wzrokowe i węchowe– eksperymenty dotykowe i doświadczenia fizyczne. „Muzyczne eksperymenty” – wykonywanie instrumentów niemelodycznych                          z różnorodnych materiałów. „Wielozmysłowe spotkanie ze śniegiem” – eksperymentowanie z właściwościami śniegu, dotykanie, lepienie, określanie temperatury, trzymanie/ogrzewanie w dłoni, obserwowanie topnienia pod wpływem ciepła, oglądanie śniegu przez lupę, wąchanie itp.
– Wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do zajęć. „Matematyczne tajemnice” – wnioskowanie o stałości objętości cieczy, utrwalenie cyfr i znaków „>”, „>”, „=”,Zapoznanie
z pojęciami: „pieniądz”, „moneta”, „banknot”, „waluta”. Poznanie polskich monet i banknotów. Ćwiczenia                w przeliczaniu, dodawaniu i odejmowaniu na konkretach. „Mokre w mokrym” – eksperymenty plastyczne.

Usprawnianie umiejętności analizy i syntezy głoskowej wyrazów – odzwierciedlanie ich liczby poprzez znaki graficzne lub układanie elementów. „Pada śnieżek biały” – ćwiczenia aparatu mowy.

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat doświadczeń i eksperymentów oraz emocji odczuwanych przy ich wykonywaniu. „Zabawne to eksperymentowanie, szyfrowanie,ukrywanie” – kodowanie i dekodowanie wyrazów z wykorzystaniem symboli graficznych. Nauka na pamięć wiersza E. Matejczyk „Droga do skarbu”.

Nastał świąteczny czas. Atmosferą tej radości dzielimy się z Państwem.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne.

Miesiąc grudzień

 1. Moja rodzina.
 • Rodzina- analiza utworów literackich, rozwijanie aktywności werbalnej, słownictwa i wypowiedzi poprawnych gramatycznie
 • Dom- zapoznanie z wielką, małą pisaną oraz drukowaną literą ,,D”, ,,d”- analiza i synteza wzrokowa, rozwijanie słuchu fonematycznego, zabawy z poznaną literą.
 • „Ściganka”- rozwijanie dziecięcej kreatywności i wyobraźni podczas konstruowania gier planszowych, kształtowanie postawy wygranego, umiejętność pogodzenia się z porażką
 • Zapoznanie z cyfrą 8- rozpoznawanie poznanej cyfry, doskonalenie spostrzegawczości podczas zabaw matematycznych, poprawne manipulowanie figurami geometrycznymi (nazewnictwo) .
 • Teatrzyk- rozwijanie umiejętności przedstawiania utworów literackich za pomocą gestu, mimiki, ruchu- rozwijanie aktywności werbalnej w zabawach teatralnych.
 1. Jak być dobrym dla innych?
 • „Prezent od serca”- kształtowanie zdolności dzielenia się oraz sprawiania radości innym poprzez oferowanie prostej pomocy, miłe słowo i gest, przygotowane samodzielnie niespodzianki
 • „Dobry, miły”- zapoznanie z drukowaną literą ,,Y”, ,,y”- analiza i synteza wzrokowa, zabawy określające położenie litery ,,Y”, ,,y” w wygłosie
 • Zabawy dramowe- rozwijanie umiejętności wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób.
 • Matematyczne figle- poznanie oraz kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się cyframi i znakami „<”, „>”, „=”
 • Porządki we dwoje- kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych.
 1. Boże Narodzenie.
 • Opowieści- poznawanie wartości miłości i przyjaźni, analiza utworu literackiego, kształtowanie koncentracji uwagi.
 • Karteczki z sylabami- wdrażanie do czytania sylabami oraz tworzenie z nich prostych wyrazów.
 • „Zwierzęcy dom”- wysuwanie wniosków na podstawie obejrzanego przedstawienia- wzbudzanie empatii do zwierząt – umiejętność opowiedzenia historyjki własnymi słowami, wyszczególnienie bohaterów.
 • Mniejszy, większy- zapoznanie ze znakami mniejszości i większości, ćwiczenia matematyczne, samodzielna działalność dziecka na konkretach.
 • Doskonalenie poczucia rytmu poprzez zabawy logorytmiczne, rytmizowanie wybranych utworów literackich

 

 

 1. Tradycje na świecie.
 • Poznanie tradycji bożonarodzeniowych w Grecji- wysłuchanie opowiadania, oglądanie ilustracji, szukanie podobieństw odnoszących się do polskiej tradycji.
 • Hiszpańskie przysmaki- odmienność kuchni świata- kształtowanie ciekawości poznawczej, wysłuchanie ciekawostek i obejrzenie ilustracji przedstawiających bożonarodzeniowe dania.
 • Piniata, poncz, nadziewany indyk- meksykańskie Boże Narodzenie- poszerzanie wiadomości, rozbudzanie zainteresowań dzieci.
 • Święta na opak, czyli tradycje w Stanach Zjednoczonych- uważne słuchanie opowiadania, poznanie barw flagi omawianego państwa, kolorowanki.
 • Podsumowanie wiadomości- prawidłowe dopasowanie wybranych potraw do krajów, budowanie zdań poprawnych gramatycznie

Ramowy rozkład dnia

Godziny zajęć według programuZajęcia
7:00-8:001. Schodzenie się dzieci- pobyt w grupie łączonej
2. Zabawy dowolne, korzystanie z gier, układanek puzzli, mozaik
3. Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne
4. Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne
5. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie
dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej
działalności zabawowej.
8:00-9:001.Praca indywidualna z dzieckiem- wspomaganie uzdolnień, praca wyrównawcza
2. Zadania dyżurnych
3. Zabawy w „kąciku łamigłówki”
4. Zabawy teatralno-literackie
5. Zabawy stolikowe i gry edukacyjne,
6. Zabawy muzyczno- ruchowe wg. M. Bogdanowicz.
7. Ćwiczenia poranne według K. Wlaźnik lub zgodnie z przewodnikiem „Dzieciaki
w akcji”
9:00Czas posiłku- Śniadanie- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
9:30-11:001. Wprowadzenie do tematu tygodnia, dnia
2. Zabawy dydaktyczne, zajęcia z poszczególnych obszarów edukacyjnych
3. Zajęcia dydaktyczne zgodne z Podstawą Programową, realizacja Programu Wychowania Przedszkolnego „Rozwój, wychowanie, edukacja” wyd. Nowa Era
z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.
4. Zabawy ruchowe wg K.W. Vopla, gimnastyka R. Labana
11:30Czas posiłku- Zupa- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
11:40- 14:001. Zajęcia dodatkowe zgodnie z zaplanowanymi godzinami
2. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, wyjścia i spacery poza teren przedszkola, zabawy integrujące grupę, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze.
3. Zabawy logopedyczne i logorytmiczne
4. Mały Edison- eksperymentowanie
5. Ćwiczenia gimnastyczne
6. „Akademia dyplomacji”
14:00 Czas posiłku II danie – kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami.
14:30-15:201. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
2. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i potrzeb dzieci
3. Zabawy tematyczne
4. Zabawy edukacyjne i wychowawcze podejmowane z inicjatywy dzieci
5. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych.
6. „Kodowanie na dywanie”
7. Zabawy w „kąciku łamigłówki”
15.20Czas posiłku- Podwieczorek- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
15.30- 17.301. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
2. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i potrzeb dzieci
3. Zabawy tematyczne
4. Zabawy swobodne w grupie łączonej
5. Rozchodzenie się dzieci