Grupa VI A

Zamierzenia opiekuńczo – dydaktyczno-wychowawcze

Czerwiec 2024 r.

Tydzień 1: Prawa wszystkich dzieci

 1. Kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec różnorodności kultury i języka w obrębie społeczności, w której dziecko funkcjonuje.
 2. Doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i emocji.
 3. Poznanie literki ,h”, ,,H” wielkiej, małej, pisanej, drukowanej: ćwiczenie syntezy i analizy wzrokowo – słuchowej.
 4. Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zabawach matematycznych oraz w sytuacjach życiowych.
 5. Doskonalenie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem.

Tydzień 2: Egzotyczne podróże

 1. Utrwalenie nazw kontynentów i państw.
 2. Poszerzanie wiedzy na temat różnic i podobieństw pomiędzy ludźmi: kształtowanie postawy tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie i występujących dysfunkcjach.
 3. Rozwijanie poczucia rytmu i wyobraźni ruchowej.
 4. Kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi.
 5. Wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy swobodnej i modelowanej.

Tydzień 3: Letni obserwator przyrody

 1. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, pogłębianie wiedzy przyrodniczej poprzez obserwację, eksperymenty, doświadczenia, rozmowy, właściwe wnioskowanie.
 2. Kształtowanie rozumienia nowych pojęć poprzez obserwacje poczynione w czasie doświadczeń.
 3. Doskonalenie i rozwijanie pamięci sekwencyjnej, pamięci i koncentracji słuchowej.
 4. Wykorzystywanie umiejętności matematycznych w czasie zabaw i w życiu codziennym.
 5. Kształtowanie postawy szacunku i troski wobec środowiska przyrodniczego.

Tydzień 4: Radosne wakacje

 1. „Miejsca znane i nieznane” – poznanie ciekawych zakątków świata.
 2. Wakacyjne podróże po mapie- wyszczególnianie miejsc służących do wakacyjnego odpoczynku, zwiedzania, podziwianie piękna przyrody.
 3. Doskonalenie umiejętności czytania sylab, wyrazów, zdań zbudowanych z poznanych liter.
 4. Doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych.
 5. Zaznajomienie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku.

Zamierzenia opiekuńczo – dydaktyczno- wychowawcze

Maj 2024r.

Tydzień 1: Biało-czerwony maj

 1. Wdrażanie do postawy poszanowania symboli narodowych: flagi, godła i hymnu. Rozwijanie orientacji na mapie Polski/ Prezentacja portretów słynnych Polaków.
 2. Nadawanie świadomości, przynależności narodowej i pełnienia różnych ról społecznych.
 3. Zapoznanie z wielką, małą, pisaną i drukowaną literą „F”, „f”: doskonalenie analizy    i syntezy słuchowej wyrazów, określanie głosek według kolejności ich występowania w wyrazie/ doskonalenie umiejętności układania z liter sylab i wyrazów.
 1. Rozwijanie sprawności: dodawania i odejmowania w zakresie 10, porównywania, układania prostych działań matematycznych z użyciem znaków: „+”, „–”, „=”.
 1. Kształtowanie postawy szacunku, akceptacji, tolerancji i życzliwości wobec wszystkich ludzi w bliższymi dalszym środowisku, uwrażliwianie na ich potrzeby.

Tydzień 2: Podróże po Europie

 1. Kształtowanie umiejętności ilustrowania zdarzeń, pojęć i zjawisk oraz wyrażania emocji poprzez różnorodne formy ekspresji w plastyce, technice, muzyce;
 2. Poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej i krajach członkowskich poprzez poznawanie kultur krajów sąsiadujących z Polską.
 3. Doskonalenie umiejętności wyznaczania kierunków w przestrzeni w schemacie własnego ciała i na kartce papieru.
 4. kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów z poznanych liter, doskonalenie umiejętności opisywania obrazków, doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi.
 5. Wdrażanie do wykonywania ćwiczeń zgodnie z pokazanym sposobem lub instrukcją słowną, zgodnego współdziałania podczas zabaw ruchowych.

Tydzień 3: Wiosenne barwy i dźwięki

 1. Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej, dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody wiosną.
 2. Określanie charakterystycznych dla wiosny zmian w przyrodzie i otoczeniu, dostrzeganie bogactwa barw, kształtów, zapachów i dźwięków.
 3. Poszerzanie wiadomości o zwierzętach i roślinach związanych z łąką, doskonalenie umiejętności rozpoznawania ptaków zamieszkujących Polskę.
 4. „Kodowanie na dywanie”- rozwijanie logicznego myślenia , odczytywanie zakodowanych informacji.
 5. Rozwijanie i kształtowanie zdolności manualnych i twórczych poprzez tworzenie prac z różnych materiałów/ zwrócenie uwagi na prace bogate w szczegóły.

Tydzień 4: W rodzinnym kręgu

 1. Poszerzanie wiedzy o rodzinie i jej pochodzeniu, tradycjach, historii, członkach i pełnionych przez nich ról społecznych: zawodów.
 2. Kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i tolerancji wobec osób w najbliższym otoczeniu, świadomości własnych praw oraz praw innych.
 3. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne.
 1. Doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie, dodawania i odejmowania w zakresie 10 lub większym, ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi: „+”, „–”, „=”.
 2. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne.

Zamierzenia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze

Kwiecień 2024 r.

 Tydzień 1: Tworzę, działam, doświadczam

 1. Budzenie zainteresowań przyrodą, rozwojem roślin i zwierząt.
 2. Wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych, wspieranie rozwoju dziecięcego myślenia.
 3. Poznanie litery „j”, „J” drukowanej, pisanej, małej i wielkiej, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie- podejmowanie próby pisania litery „j”;
 4. Kodowanie i dekodowanie szyfrów według przyjętego kodu.
 5. Rozwijanie logicznego myślenia w zabawach matematycznych.

Tydzień 2: W domu i zagrodzie

 1. Nazywanie i rozpoznawanie zwierząt hodowlanych oraz miejsc w jakich mieszkają.
 1. Prezentowanie swojej wiedzy i doświadczeń na temat zwierząt domowych, hodowlanych, egzotycznych.
 2. Dostrzeganie, że zwierzęta posiadają zdolność przeżywania, odczuwania- przejawianie w stosunku do nich życzliwości i troski;
 3. Rozumienie pojęcia liczby dziesięć, /dziecko rozpoznaje cyfry oznaczające tę liczbę, przelicza elementy, tworzy zbiory, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–10/.
 4. Doskonalenie umiejętności płynnego mówienia podczas różnych form wypowiedzi i sytuacji.

Tydzień 3: Eko stylem życia

 1. Rozumienie pojęcia „ekologia”, tłumaczenie jej swoimi słowami.
 1. Poszerzanie wiadomości o zagrożeniach dla przyrody wynikających ze zmian klimatycznych, rozwoju cywilizacji oraz codziennej działalności człowieka (zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby).
 2. Poznanie litery „g”, „G” drukowanej, pisanej, małej i wielkiej, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie- podejmowanie próby pisania litery „g”, „G”.
 3. Kształtowanie umiejętności stosowania symboli matematycznych i prawidłowego ich odczytywania.
 4. Kształtowanie postaw proekologicznych w codziennym życiu (segregacja odpadów, oszczędzanie wody i energii, np. zachowanie z codziennego życia, udział w akcjach „sprzątanie świata”).

Tydzień 4: Strażnicy książek

 1. Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnic pomiędzy książkami oraz poszerzanie swojego słownika czynnego o pojęcia związane z procesem powstawania książek.
 2. Kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi poprzez zachęcanie do opowiadania o swoich ulubionych książkach i bohaterach.
 3. Kształtowanie umiejętności dostrzegania wpływu książki na emocje i nastrój.
 4. Wdrażanie do odtwarzania według wzoru oraz do układania własnych kompozycji z mozaiki geometrycznej.
 5. Zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu.

Zamierzenia  opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcze 

Marzec 2024 r.                                                 

Tydzień 1: Recepta na zdrowie.

 1. Wzbogacenie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji.
 2. Rozumienie znaczenia dbałości o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania.
 3. Doskonalenie umiejętności rozumienia i wyjaśniania znaczenia umownych symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu, np. graficzne opisy, kodeksy, plakaty, sygnały dźwiękowe.
 4. Poznanie obrazu graficznego cyfry 9: doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie.
 5. Wdrażanie do współdziałania z innymi dziećmi w zabawie, pracach użytecznych oraz podczas odpoczynku.

Tydzień 2: Kiedyś i dziś.

 1. Budzenie zainteresowań technicznych: doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu oraz wdrażanie do korzystania z różnych źródeł (książek, albumów oraz nowoczesnej technologii jako źródła wiedzy, rozrywki, inspiracji).
 2. Poznanie literki ,z”, ,,Z” wielkiej, małej, pisanej, drukowanej: ćwiczenie syntezy i analizy wzrokowo – słuchowej.
 3. Kształtowanie umiejętności wyrażania ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy.
 4. Doskonalenie umiejętności czytania obrazów, nazywania symboli oraz tworzenia własnych znaków, nadawania im znaczenia.
 5. Integrowanie się podczas planowania i przygotowywania wspólnej zabawy.

Tydzień 3: Na tropach wiosny.

 1. Doskonalenie umiejętności wyrażania wiedzy i emocji dotyczących zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitania wiosny: kształtowanie postawy zainteresowania i troski o przyrodę.
 2. Ilustrowanie zjawisk przyrodniczych poprzez różne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną, mimiczną, ruchową.
 3. Poznanie literki ,,c” ,,C”, wielkiej, małej, pisanej, drukowanej: podejmowanie prób pisania w powiększonej liniaturze.
 4. Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, stosowanie znaków <,>, =, ustalania równoliczności zbiorów, rozumienia pojęć ,,o ile więcej?”, ,,o ile mniej?”.
 5. Systematyczne uczestnictwo w zabawach ruchowych oraz zajęciach gimnastycznych.

Tydzień 4: Morskie podróże i opowieści.

 1. Doskonalenie wiedzy na temat środków transportu, roślin i zwierząt wodnych.
 2. Wzbogacanie zainteresowań osiągnięciami i wynalazkami człowieka: rozumienie umownych symboli i znaków znajdujących siew otoczeniu, np. alfabet Morse’a, sygnały świetlne, dźwiękowe.
 3. Rozwijanie zainteresowania literami i czytaniem, doskonalenie umiejętności rozpoznawania liter, odczytywania krótkich  wyrazów utworzonych z poznanych liter.
 4. Kształtowanie umiejętności tworzenia, odczytywania zapisów działań matematycznych oraz doskonalenie umiejętności rozpoznawania monet i do czego służą pieniądze.
 5. Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródło satysfakcji estetycznej.

Zamierzenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze

Luty 2024 r.

Tydzień 1: Karnawał na świecie

 1. Kształtowanie postawy otwartości i szacunku dla innych kultur, ludzi, zwyczajów, tradycji „W karnawale czas na bale”.
 2. Doskonalenie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości, bytów rzeczywistych od medialnych, realistycznych od fikcyjnych.
 3. Zabawy z wykorzystaniem dramy, posługiwanie się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i emocji.
 4. Utrwalanie zapisu graficznego litery ,,b”, ,,B” pisanej, drukowanej, wielkiej, małej; rozwijanie umiejętności tworzenia prostych tekstów złożonych z poznanych liter.
 5. Zabawy matematyczne wg. metody E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej; kształtowanie pojęcia liczby zero, poznanie cyfry „0”.

Tydzień 2: Polarna wyprawa

 1. Rozwijanie umiejętności dostrzegania i nazywania podobieństw oraz różnic między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu: ludzie o rożnym wyglądzie, z rożnych krajów.
 2. Kształtowanie świadomości, wpływu działalności człowieka na przyrodę poprzez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, odpady, zmiany klimatyczne.
 3. Poznanie litery „n”, „N”, wielkiej, malej, pisanej i drukowanej; podejmowanie prób pisania w powiększonej liniaturze, tworzenie zdań z kropką, pytających i wykrzyknikiem.
 4. Doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi: <, >, =.
 5. Rysunek pod dyktando – doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej na kartce papieru.

Tydzień 3: Na wiślanym szlaku

 1. Kształtowanie poczucia dumy z faktu bycia Polką/Polakiem poprzez ukazywanie piękna: przyrody, krajobrazów, języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki.
 2. Poszerzanie wiedzy o zwyczajach i tradycjach regionalnych, o wybranych symbolach związanych z regionami Polski ukrytych w podaniach, legendach, bajkach; pogłębianie wiedzy na temat stolicy naszego kraju: kształtowanie pojęcia „stolica”-zabawy z mapą.
 3. Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych i w pamięci.
 4. Kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, rozwijanie chwytu pisarskiego.
 5. Kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej podczas zajęć gimnastycznych wg. propozycji K. Wlaźnik.

Tydzień 4: Sztuka blisko nas

 1. Wdrażanie do wykorzystywania zgromadzonych i wyeksponowanych w Sali różnorodnych materiałów do samodzielnego działania, tworzenia według swoich pomysłów, z własnej inicjatywy/- tworzenie prac plastyczno-technicznych.
 2. Kształtowanie postawy zainteresowania wytworami kultury i sztuki; zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej; doskonalenie umiejętności właściwego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, kultury i sztuki.
 3. Poznanie litery „w”, „W”, wielkiej, małej, pisanej, drukowanej; ćwiczenia syntezy i analizy wzrokowo- słuchowej.
 4. Poszerzanie wiedzy na temat wyglądu i brzmienia instrumentów muzycznych.
 5. Kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji.

Zamierzenia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze .

Styczeń 2024 r.

Tydzień 1: Co raz bliżej gwiazd

 1. Poznawanie i utrwalanie wiadomości na temat Kosmosu i Układu Słonecznego.
 1. Kształtowanie pojęcia następstwa pór roku oraz dnia i nocy.
 2. Poznanie litery „p”, „P” drukowanej, pisanej, małej i wielkiej, wyróżnianie głoski „p” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie- podejmowanie próby pisania litery „p”.
 3. Kształtowanie pojęcia liczby „osiem”, poznanie cyfry 8 ,doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych, przeliczania elementów w zakresie 1–8 oraz kształcenie umiejętności układania i odczytywania zapisów matematycznych.
 4. Kształtowanie postawy zaciekawienia otaczającym światem oraz radość z jego odkrywania.

Tydzień 2: Za zimową szybą

 1. Rozpoznawanie i opisywanie cech i zjawisk charakterystycznych dla zimy, kształtowanie umiejętności właściwego dobierania ubrania do pory roku i warunków atmosferycznych.
 1. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego zimą.
 2. Kształtowanie empatycznego stosunku do zwierząt.
 3. Układanie i wykonywanie działań dodawania i odejmowania/ kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi (cyfry, znaki: „+”, „ –”, „=”.)
 4. Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych, prawidłowości podczas uczestniczenia w zabawach badających właściwości materiałów, zjawiska fizyczne.

Tydzień 3: Serce dla babci i dziadka

 1. Kształtowanie poczucia dumy z niepowtarzalności własnej rodziny, jej tradycji zainteresowań oraz pasji.
 1. Kształtowanie postawy szacunku wobec seniorów.
 2. Poznanie litery „s”, „S” drukowanej, pisanej, małej i wielkiej, wyróżnianie głoski „s” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie- podejmowanie próby pisania litery „s”.
 3. Radzenie sobie z trudnymi emocjami, na przykład w sytuacji niepowodzenia.
 4. Rozwijanie aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej.

Tydzień 4: Kim będę

 1. Rozpoznawanie i nazywanie wybranych zawodów rzemieślniczych.
 2. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się, dzielenie się swoimi doświadczeniami, budowania dłuższych wypowiedzi, wyrażania opinii i oceny, uzasadniania ich.
 1. Rozbudzanie świadomości, że siła fizyczna i bogactwo nie stanowią o sukcesie, szczęściu i wartości człowieka.
 2. Kształtowanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter.
 3. Budowanie wiary we własne możliwości, pozytywnego obrazu siebie oraz wdrażanie do szanowania emocji swoich i innych.

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

Grudzień 2023 r.

Tydzień 1: Zabawy w teatr

 1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści w zabawach teatralnych ,scenkach dramowych, pantomimicznych.
 2. Zachęcanie do tworzenia ilustracji dźwiękowych do wybranych opowiadań, zabaw teatralnych.
 1. Poznanie literki ,,y’’, ,,Y”, wielkiej, małej, pisanej, drukowanej: ćwiczenie syntezy i analizy wzrokowo – słuchowej oraz kształtowanie umiejętności rozwiazywania rebusów obrazkowo-literowych.
 1. Poznanie znaków ,,+’’, ,,=”: układanie i odczytywanie zapisów matematycznych.
 2. Wdrażanie do odczytywania znaków pozawerbalnych: słuchowych, wzrokowych, dotykowych oraz do wykorzystywania ich w komunikacji.

Tydzień 2: Kulinarne ciekawostki

 1. Kształcenie umiejętności odczytywania symboliki piramidy zdrowia i przyporządkowania elementów do określonych jej poziomów.
 2. Wzbogacenie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji oraz wzbogacanie wiedzy na temat pochodzenia produktów spożywczych.
 3. Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów z poznanych liter.
 4. Poznanie obrazu graficznego cyfry 6: doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie.
 5. Doskonalenie koncentracji podczas zajęć i umiejętności podążania za ich tokiem.

Tydzień 3: Magia Świąt

 1. Wzbogacenie wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia.
 2. Kształtowanie postawy empatii oraz chęci udzielania wsparcia słabszym i potrzebującym pomocy rozumienie wartości świąt, których przesłaniem jest dawanie dobra, okazywanie serca i pomaganie.
 3. Doskonalenie umiejętności porównywania wielkości przedmiotów oraz dokonywania pomiarów długości oraz doskonalenie orientacji w przestrzeni i na kartce.
 4. Doskonalenie umiejętności postrzegania książek jako źródło przyjemnych emocji oraz wiedzy o świecie.
 5. Kształtowanie umiejętności wyrażania wiedzy i emocji dotyczących świat Bożego Narodzenia poprzez śpiewanie piosenek- kolęd- pastorałek, ruch intencjonalny oraz aktywność plastyczną, techniczną.

 Tydzień 4: Zegary i kalendarze

 1. Zapoznanie ze sposobami mierzenia czasu  za pomocą różnych rodzajów zegarów (stoper, zegar słoneczny, elektroniczny, piaskowy, tarczowy, wahadłowy), porównywanie czasu wykonywania różnych czynności.
 2. Doskonalenie umiejętności porządkowania elementów historyjki obrazkowej.
 3. Poznanie obrazu graficznego cyfry 7: kształtowanie umiejętności porządkowania zbiorów zgodnie z wzrastającą i malejącą liczebnością. Utrwalenie umiejętności dostrzegania następstw: pór roku, dni  tygodnia, pór dnia.
 4. Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych  oraz prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń.
 5. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze.

Listopad 2023 r.

Tydzień 1:  Dbamy o bezpieczeństwo

 1. Dostrzeganie konieczności znajomości swojego adresu zamieszkania; uświadomienie różnic między osobą znaną/bliską a nieznajomą oraz sytuacjami i ich konsekwencjami.
 2. Budowanie pozytywnej atmosfery w grupie, przewidywania skutków swoich działań oraz rozwijanie umiejętności oceny postępowania swojego i innych.
 3. Poznanie literki „D”, „d”, wielkiej, małej, pisanej, drukowanej;  ćwiczenia syntezy,        analizy wzrokowo- słuchowej; rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
 4. Utrwalenie znajomości europejskiego numeru alarmowego 112, oraz numeru straży pożarnej pogotowia, policji.
 5. Zabawy matematyczne wg. metody E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej; poznanie obrazu graficznego cyfry 4; wdrożenie do poprawnego stosowania liczebników głównych i porządkowych.

Tydzień 2­:  Kochamy Cię, Polsko!

 1. Kształtowanie postaw patriotycznych: poczucia przynależności narodowej – budzenie uczucia miłości i przywiązania do własnej ojczyzny.
 2. Pogłębianie wiedzy na temat swojego kraju; budowanie przywiązania do tradycji, historii i symboli narodowych.
 3. Doskonalenie umiejętności orientowania się na mapie Polski, wyszukiwanie miast, rzek.
 4. Kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów z wykorzystaniem rożnych miar.
 5. Rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez tworzenie teatrzyku sylwetkowego do poznanego tekstu literackiego; zabawy z wykorzystaniem dramy.

Tydzień 3:  Deszczem malowane

 1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji wywoływanych przez codzienne zdarzenia, kontakty z ludźmi, przyrodą, sztuką.
 2. Wdrażanie do prowadzenia kalendarza pogody z zaznaczeniem pory roku, nazwy miesięcy i dnia tygodnia ; obserwacja zjawisk przyrodniczych.
 3. Poznanie litery „K”, „k”, wielkiej, małej, pisanej i drukowanej; podejmowanie prób pisania w powiększonej liniaturze.
 4. Kształtowanie pojęcia liczby „pięć”, poznanie obrazu graficznego cyfry 5; doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie, dwójkami, piątkami, dziesiątkami.
 5. Wdrażanie do współpracy poprzez realizacje zadań zespołowych oraz budowanie atmosfery sprzyjającej wzajemnemu zaufaniu i akceptacji.

Tydzień 4:  Nasze emocje

 1. Dostrzeganie znaczenia uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, uczciwość, odwaga, zdolność do poświęceń.
 2.  Doskonalenie umiejętności samooceny oraz oceniania zachowania innych; wdrażanie do mówienia o swoich emocjach w sytuacjach trudnych, konfliktowych; budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i poczucia własnej wartości.
 3. Zapoznanie z literą „U”, „u”, wielką, małą, pisaną, drukowaną; tworzenie modeli wyrazów z uwzględnieniem samogłosek i spółgłosek.
 4. Doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów np. o dwa więcej,           o trzy mniej; ćwiczenia kształtujące orientacje przestrzenną na kartce papieru.
 5. Ćwiczenia słuchu fonemowego na sylabach i wyrazach.

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

PAŹDZIERNIK 2023 r.

Tydzień 1: Zapachy i smaki jesieni

 1. Rozpoznawanie i nazywanie warzyw oraz owoców, poznawanie ich wyglądu oraz budowy -dostrzeganie zdrowotnych korzyści wynikających ze spożywania owoców i warzyw.
 1. Identyfikowanie owoców i warzyw po zapachu i dotyku- opisywanie wrażeń zmysłowych.
 2. Poznanie litery m”, „M” drukowanej, pisanej, małej i wielkiej, wyróżnianie głoski m w nagłosie, śródgłosie i wygłosie- podejmowanie próby pisania litery „m”.
 3. Kształtowanie pojęcia liczby dwa, poznanie cyfry 2, rozpoznawanie modeli monet 1- i 2-złotowych oraz rozumienie funkcji pieniądza w gospodarstwie domowym.
 4. Doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji.

Tydzień 2­: Sztuka bycia razem

 1. Dostrzeganie pozytywnych zachowań i postaw wobec środowiska społecznego, przyrodniczego, w najbliższym otoczeniu oraz na ilustracjach.
 1. Nawiązywanie życzliwych relacji rówieśniczych podczas zabaw- integrowanie się z rówieśnikami.
 2. Poznanie litery „e”, „E” drukowanej, pisanej, małej i wielkiej, wyróżnianie głoski m w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, podejmowanie próby pisania litery „e”.
 3. Rozumienie pojęcia liczby trzy,/dziecko zna cyfrę oznaczającą tę liczbę, przelicza elementy, tworzy zbiory ,posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–3.
 4. Rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej.

Tydzień 3: O czym szumią drzewa?

 1. Dostrzeganie emocjonalnej wartości przyrody jako inspiracji poznawczej i estetycznej.
 1. Rozpoznawanie i nazywanie  niektórych drzew iglastych, liściastych, owocowych oraz ich owoców.
 2. Zabawy sensoryczne z wykorzystaniem dotyku „Skarby natury” z materiałem przyrodniczym: owoców, nasion wybranych drzew.
 3. Poznanie litery „l”, „L” drukowanej, pisanej, małej i wielkiej, wyróżnianie głoski m w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, podejmowanie próby pisania litery „l”.
 4. Posługiwanie się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstw czasu, wymienianie w poprawnej kolejności pór roku i dni tygodnia.

Tydzień 4: Jesienne strategie zwierząt

 1. Poznanie zwierząt leśnych, przejawianie troski w stosunku do otoczenia przyrodniczego- dostrzeganie potrzeb zwierząt.
 1. Przedstawianie wyglądu, cech charakterystycznych zwierząt za pomocą scenek pantomimicznych, odwzorowywanie opowieści ruchem ciała.
 2. Doskonalenie, budowanie umiejętności logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek słownych i rebusów.
 3. Poznanie litery „i”, „I” drukowanej, pisanej, małej i wielkiej, wyróżnianie głoski m w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, podejmowanie próby pisania litery „i”.
 4. Tworzenie zbiorów, porównywanie ich liczebności, stosując różne strategie, dobierania, zabierania w czasie zabawy oraz w sytuacjach użytkowych.

Zamierzenia dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawcze

Wrzesień 2023 r.

Tydzień 1: Ja i Ty to my

 1. Nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie i grupie rówieśniczej/ miłość, wdzięczność, szacunek, troska, opieka, bezpieczeństwo, odpowiedzialność za innych, poświęcenie/.
 2. Zabawy z wykorzystaniem dramy, stosowanie form grzecznościowych adekwatnie do sytuacji: rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie.
 1. Zabawy matematyczne wg. metody E. Guszczyk-Kolczyńskie, E. Zielińskiej: ćwiczenia kształtujące orientację w przestrzeni na kartce papieru, a także w schemacie własnego ciała.
 2. Ćwiczenia grafomotoryczne, przygotowywanie ręki do nauki pisania: kreślenie znaków literopodobnych zgodnie z podanym kierunkiem.
 3. Aktywne słuchanie utworów literackich, wzbogacając słownictwo zwianego z tematyką zajęć.

Tydzień 2­: Spotkanie z latawcem

 1. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne.
 2. Dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.
 3. Kształtowanie słuchu fonematycznego
 4. Poznanie litery „O’’, „o” wielkiej, małej, pisanej i drukowanej.
 5. Kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania oraz liczenia.

 Tydzień 3: Pożegnanie lata

 1. „Zabawy z mapą” -nabywanie wiedzy o własnym kraju: dostrzeganie cech charakterystycznych dla krajobrazów Polski oraz utrwalanie znajomości symboli narodowych – wzbudzanie do nich szacunku.
 1. Utrwalanie nazw i wyglądu letnich kwiatów i owoców.
 2. Zapoznanie z literą ,,a”, ,,A” pisaną, drukowaną, wielką, małą: rozwijanie umiejętności tworzenia prostych wyrazów z poznanych liter.
 3. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania oraz porównywania elementów w zbiorach – według określonej cechy.
 1. Doskonalenie umiejętności różnicowania dźwięków, odtwarzania układów na podstawie rytmu graficznego.

Tydzień 4: Tajemnice ziemi

 1. Rozbudzanie zainteresowań dotyczących wiedzy o naszej planecie i jej położeniu w kosmosie/ nauka piosenki „W układzie słonecznym”/.
 2. Wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa o nazwy kontynentów, państw stolic, mórz i oceanów, poszerzanie wiedzy o florze, faunie: zabawy z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.
 1. Poznanie litery „T”, „t”, wielkiej, małej, pisanej, drukowanej: wdrożenie do globalnego czytania.
 2. Kształtowanie pojęcia liczby jeden, poznanie obrazu graficznego cyfry 1.
 3. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole.