Grupa V

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

Czerwiec 2021r.

 

Tydzień 1: Sporty letnie 

 1. Wdrażanie do dbania o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i własne bezpieczeństwo.
 • Prezentacja multimedialna przedstawiająca dyscypliny sportowe.
 1. Aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu w sali przedszkolnej oraz w ogrodzie przedszkolnym, rozwijanie umiejętności panowania nas swoimi emocjami podczas zabaw i gier z elementami współzawodnictwa/ radzenie sobie z porażką.
 1. Rozwijanie logicznego myślenia podczas zabaw z kodowaniem – stopniowanie trudności.
 1. Kształcenie umiejętności czytania prostych wyrazów i zdań – rozwijanie umiejętności tworzenia wyrazów z sylab, głosek.
 1. Tworzenie pracy plastycznej „Moja Olimpiada” techniką collage połączoną z rysowaniem człowieka pod dyktando nauczyciela.

Tydzień 2­: Wyjątkowe smaki lata

 1. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się o własnych przysmakach – „Moja ulubiona potrawa”
 • Wycieczka na targ w okolicy przedszkola, kupowanie owoców- posługiwanie się nominałami pieniężnymi – zdobywanie doświadczenia w przeliczaniu monet.
 1. Sałatka owocowa – rozwijanie zainteresowań kulinarnych.
 • Wykonanie sałatki z kupionych owoców- wdrażanie do prze­strzegania zasad higieny i bezpieczeństwa.
 1. Układanie zdań twierdzących, pytających oraz rozkazujących – przeliczanie wyrazów w zdaniu.
 1. Rozwijanie logicznego myślenia w zabawach matematycznych z wykorzystaniem „Tangramów”.
 1. Kształtowanie relacji społecznych, odporności emocjonalnej poprzez czynne uczestnictwo w zabawach

Tydzień 3: Zwierzęta na wsi i w domu

 

 1. Poszerzanie zasobu słownictwa o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia z uwzględnieniem czynności umysłowych: porównywania, analizy i syntezy, abstrahowania.
 1. Poznanie szerokiego zakresu prac i obowiązków rolnika.
 2. Rozwijanie zainteresowań dzieci zwierzętami wiejskimi i domowymi poprzez oglądanie albumów i książek  przyrodniczych – zachęcanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami poprawnymi  gramatycznie, składniowo, fleksyjnie.
 1. Zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem metody „Dobrego Startu” M. Bogdanowicz.
 1. Odbieranie, rozumienie i wyrażanie treści przekazywanych przez niewerbalne środki wyrazu: ruch ciała, gest, mimikę, spojrzenie – zabawy pantomimiczne.

Tydzień 4: Wkrótce wakacje!

 

 1. Rozwijanie wiedzy o regionach Polski – zabawy z mapą, poszerzanie wiedzy o Polsce i o ciekawych miejscach, które można zwiedzić w wakacje.
 1. Zgłębianie wiedzy o pięknych zakątkach świata – wykorzystanie globusa, dziecięcej encyklopedii, ciekawostek.
 1. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów.
 1. Pocztówka z wakacji”- projektowanie kartki, rozwijanie fantazji, wyobraźni.
 1. Dostrzeganie zagrożeń i niebezpieczeństw podczas wakacyjnych wyjazdów – tworzenie kodeksu bezpiecznego podróżnika.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Maj 2021

Tydzień 1: Ulubione książki.

 1. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie z literaturą.
 2. Budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką – literaturą, jest wartościowe i może sprawiać przyjemność, wywoływać radość oraz inne emocje.
 3. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poznanie języka literackiego
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów.
 1. Stwarzanie okazji do doskonalenia mowy, rozwijania pamięci i kształtowania prawidłowych postaw.
 2. Rozwijanie umiejętności przeliczania według metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, E. Zielińskiej.

Tydzień 2: Zawody naszych rodziców.

 1. Wdrażanie do umiejętności odczytywania i interpretacji treści wyrażanych w sposób niewerbalny.
 2. Kształcenie zdolności dostrzegania wartości pracy i dążenia do celu oraz konieczności bycia wytrwałym.
 3. Budowanie szacunku do szanowania emocji własnych i innych osób.
 4. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat wybranego przez siebie zawodu.
 5. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania modeli monet i banknotów oraz posługiwania się nimi w praktyce
 • Przeliczanie banknotów i monet o nominałach: 1zł, 2zł, 5 zł, 10 zł, 20 zł.

Tydzień 3: Mama jest najważniejsza.

 1. Wdrażanie do zdolności okazywania uczucia miłości i szacunku do bliskich.
 2. Kształtowania umiejętności rozróżniania uczuć i nastrojów oraz łączenie ich z określonymi sytuacjami.
 3. Doskonalenie umiejętności odczytywania instrukcji opartych na znakach graficznych i prostych wyrazach.
 4. Doskonalenie umiejętności przyporządkowania każdej głosce odpowiadającej jej litery.
 5. Doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych.

Tydzień 4: Duże i małe rodziny w akcji

 1. Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
 2. Wdrażanie do zdolności odczytywania emocji drugiego człowieka, odwołując się do własnych doświadczeń – kształtowanie empatii.
 3. Doskonalenie mimiki, ekspresji i operowania ciałem.
 4. Kształtowanie biegłości w wykorzystywaniu umiejętności matematycznych w sytuacjach typowych i nietypowych.
 5. Ćwiczenia syntezy analizy wzrokowej, słuchu fonematycznego – zabawy z wykorzystaniem metody ,,Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz.

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

Kwiecień

 

Tydzień 1: Wiosna w parku i ogrodzie

 1. Uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody wiosną;
 2. Określanie charakterystycznych dla wiosny zmian w przyrodzie i otoczeniu, dostrzeganie bogactwa barw, kształtów, zapachów i dźwięków – budowanie czynnego i biernego słownika;
 3. Wdrażanie do umiejętności zakładania hodowli roślin jadalnych i ozdobnych, obserwowania wzrostu roślin od nasienia do kwiata, owoca.

– kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonej obserwacji

 1. Zapoznanie z wielką, małą, pisaną i drukowaną literą „H” „h”;

– doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, określanie głosek według kolejności ich występowania w wyrazie/ doskonalenie umiejętności układania z liter sylab i wyrazów/.

 1. Kodowanie i odczytywanie zakodowanych informacji – nazywanie, rozróżnianie i klasyfikowanie figur geometrycznych według cech
 2. Rozwijanie sprawności: dodawania i odejmowania w zakresie 10, porównywania, układania prostych działań matematycznych z użyciem znaków: „+”, „–”, „=”

Tydzień 2­: Obserwujemy pogodę

 

 1. Wdrażanie do rozpoznawania i nazywania emocji związanych z pogodą;

– Rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez    prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń i eksperymentowanie;

 1. Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych formach społecznie akceptowanych- werbalnych/niewerbalnych;
 2. Określanie charakterystycznych dla wiosny zmian w przyrodzie i otoczeniu, dostrzeganie bogactwa, barw, kształtów, zapachów i dźwięków – budowanie czynnego i biernego słownika;
 3. Rozwijanie umiejętności odczytywania rebusów obrazkowo-literowych;
 4. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej;

– Podejmowanie prób pisania w powiększonej liniaturze prostych zdań.

Tydzień 3: Jak mądrze korzystać z technologii?.

 

 1. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne wg. propozycji K. Wlaźnik;
 2. Przygotowanie do bezpiecznego korzystania z multimediów -wykorzystanie programów komputerowych ;
 3. Rozumienie znaczenia nowoczesnych technologii, zwrócenie uwagi na wartości i zagrożenia wynikające z ich użytkowania/ zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej/;
 4. Kodowanie i dekodowanie – zabawy matematyczne;
 5. Doskonalenie umiejętności dodawania ,odejmowania , ustalania wyniku – liczenie  z przekroczeniem progu dziesiątkowego;
 6. Zabawy z wykorzystaniem metody „Dobrego startu” M. Bogdanowicz;

– Ćwiczenia słuchu fonemowego/ tworzenie rymów do słów rozpoczynających się głoską   – „ż”. „Dyktando słuchowe” – oznaczanie miejsca występowania podanej głoski.

Tydzień 4: Mali odkrywcy

 1. Budowanie motywacji do odkrywania rzeczy nieodkrytych;

– „Detektywi”- poznanie atrybutów pracy detektywa;

 1. Rozwijanie myślenia logicznego, oraz przyczynowo- skutkowego;

– Zabawy matematyczne wg E. Guszczyk- Kolczyńskiej, E. Zielińskiej;

 1. Tworzenie modeli wyrazów z uwzględnieniem samogłosek i spółgłosek;
 2. Zabawy z wykorzystaniem dramy, rozwijanie wyobraźni, postawy twórczej- zachęcanie do aktywnego działania , wyrażania własnych emocji podczas tworzenia i oglądania występów;
 3. „Kto pyta, nie błądzi” – inspirowanie dzieci do zadawania pytań o rzeczy, zjawiska ,które je interesują, których nie rozumieją i chciałyby ich wyjaśnienia.

Wielkanocne zajęcia i zabawy

 

 • Budowanie szacunku i przywiązania do tradycji. Swobodne wypowiedzi na temat przygotowań do świąt wielkanocnych/wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością bliskich osób.
 • Rozmowa kierowana na temat zwyczajów i symboli wielkanocnych (pisanki, święconka, śmigus-dyngus).
 • Wielkanocne hodowle” – prace hodowlane w kąciku przyrody z wykorzystaniem rzeżuchy.
 • Wielkanocny zajączek- praca plastyczno-techniczna.

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze.

Marzec 2021

 

Tydzień 1: Ziemia błękitna planeta

1.Rozwijanie ciekawości poznawczej, oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody.

 • Tworzenie eksperymentów i doświadczeń
 1. Budowanie systemu wartości dziecka- tolerancja, empatia, szacunek, uznanie 3. Poznanie litery „G’’ wielkiej, małej, pisanej i drukowanej
 • Odczytywanie wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • Wyróżnianie głoski w wygłosie, sródgłosiu, nagłosie
 1. Rozwiązywanie zadań matematycznych z przekroczeniem progu dziesiątkowego w czasie zadań praktycznych . 5. Kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała
 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne

Tydzień 2­: Dookoła świata

1.Wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa o nazwy kontynentów, państw stolic, mórz i oceanów

 • Praca z mapą z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
 1. Poznanie litery „Ł”, wielkiej, małej, pisanej, drukowanej
 • Ćwiczenia syntezy i analizy wzrokowo- słuchowej
 1. Zabawy matematyczne wg. metody E. Guszczyk Kolczyńskie, E, Zielińskiej
 • Wykonywanie działań odejmowania i dodawania na konkretach z wykorzystaniem liczmanów
 • Przeliczanie banknotów i monet o nominałach: 1zl, 2zł, 5 zł, 10zł
 1. Wdrożenie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 2. Kształtowanie poczucia rytmu, umiejętności interpretacji muzyki ruchem, doskonalenie poczucia własnego ciała

Tydzień 3: Wyprawa w kosmos

1.Kształtowanie umiejętności opowiadania o wytworach własnej pracy, formułowanie pytań i odpowiedzi na nie.

 1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „F’’
 • Rozwijanie umiejętności czytania liter, sylab, wyrazów oraz prostych tekstów.
 • Zabawy z wykorzystaniem metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
 1. Kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się cyframi i znakami :<, >, =
 • „Kodowanie na dywanie”- rozwijanie logicznego myślenia , odczytywanie zakodowanych informacji
 1. Kształtowanie postawy badawczej- budowanie motywacji do poszukiwania i poznawania nowych informacji.

Tydzień 4: Chronimy przyrodę

1.Budowanie poczucia więzi z przyrodą, poczucia odpowiedzialności za działania na rzecz środowiska przyrodniczego, dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody

 1. Poznanie litery „J” wielkiej, małej, pisanej i drukowanej
 • Ćwiczenia słuchu fonemowego
 • Tworzenie modeli wyrazów z uwzględnieniem samogłosek, spółgłosek
 • Tworzenie zdań twierdzących, pytających i rozkazujących
 1. Rozwijanie ciekawości poznawczej poprzez obserwacje przyrody, odkrywanie tajemnic przyrody / dokonywanie doświadczeń, eksperymentów
 2. Rozwijanie i kształtowanie zdolności manualnych i twórczych poprzez tworzenie prac z róznuch materiałów/ zwrócenie uwagi na prace bogatą w szczegóły
 3. Zabawy z wykorzystaniem dramy
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez przygotowanie występu z okazji Dnia Wiosny do poznanego tekstu

Śniadanie wielkanocne zaplanowane jest na 31 marca /termin jest wcześniejszy z powodu rodzinnych wyjazdów dzieci/.

Zamierzenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze realizowane w lutym

 

Tydzień 1: W krainie muzyki

 1. Kształtowanie postaw aktywnego odbioru sztuki muzycznej
 2. Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji związanych ze słuchaniem i tworzeniem muzyki
 3. Doskonalenie umiejętności różnicowania dźwięków, odtwarzania układów na podstawie rytmu graficznego
 4. Zapoznanie z literą ,,r”, ,,R” pisaną, drukowaną, wielką, małą
 • rozwijanie umiejętności tworzenia prostych tekstów złożonych z poznanych liter
 1. Zabawy matematyczne wg. metody E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

Tydzień 2: Wśród malarzy i rzeźbiarzy

 1. Wdrażanie do przedstawiania swoich emocji i uczuć podczas tworzenia i oglądania dzieł sztuki
 2. Doskonalenie umiejętności wymiany zdań argumentowania swoich wypowiedzi na miarę własnego wieku, uważnego słuchania partnera i utrzymywania kontaktu wzrokowego w czasie rozmowy
 3. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych liter
 • podejmowanie prób pisania prostych zdań w powiększonej literaturze
 • tworzenie zdań z kropką, pytających i wykrzyknikiem
 1. Rysunek pod dyktando – doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej na kartce papieru
 2. Kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji

Tydzień 3: Mali artyści to my!

 1. Wyzwalanie zadowolenia ze swoich osiągnięć, efektów swojej pracy
 2. Budowanie motywacji do podejmowania działań inspirowanych plastyką, baletem i dźwiękiem
 3. Zapoznanie z literą ,,z”, ,,Z” małą wielką, pisaną i drukowaną
 • ćwiczenia słuchu fonemowego, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosiu, wygłosie
 1. Wdrażanie do eksperymentowania farbą podczas mieszania kolorów i ich nazywania
 2. Rozwijanie umiejętności przeliczania z przekroczeniem progu 10 wg. metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, E. Zielińskiej

Zamierzenia dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawcze

realizowane w styczniu

 

Tydzień 1: Nowy Rok – mija czas

 1. Zapoznanie z przysłowiami noworocznymi.
 2. Rozwijanie umiejętności analizy treści wiersza oraz umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem na podstawie wiersza „Cudowna podróż” J. Krakowskiego.
 3. Przypomnienie pojęć i nazw związanych z upływem czasu, porami roku.
 4. Rozwiązywanie zagadek słownych o miesiącach, odczytywanie globalne nazw.
 • Posługiwanie się nazwami dni tygodnia z zachowaniem właściwej kolejności.
 • „Siedem dni tygodnia” – proste wprawki dramowe rozwijające świadomość ruchu.
 1. Poznanie litery ,,B”, ,,b” wielkiej, małej, pisanej i drukowanej
 • ćwiczenia słuchu fonemowego, wyróżnianie głoski w nagłosie, śródgłosiu, wygłosie
 • zabawy z wykorzystaniem metody ,,Dobrego Startu” – M. Bogdanowicz
 • Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 1. Poznanie zapisu graficznego cyfry i liczby 9
 • mierzenie długości przedmiotów za pomocą wspólnej miary
 • doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów

Tydzień 2: Zimowa olimpiada przedszkolaków

1.Uświadamianie wpływu aktywności fizycznej, hartowania i zdrowego odżywiania na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie.

 1. Poznanie litery „C”, „c” wielkiej, małej, pisanej i drukowanej
 • wdrożenie do czytania globalnego
 1. Rozwijanie słownictwa dzieci poprzez rozmowe kierowana o zimowej olimpiadzie na podstawie ilustracji, krótkich filmów oraz doświadczeń własnych
 • zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej

4.Kształtowanie odporności emocjonalnej, a w szczególności radzenia sobie z przegraną oraz okazywania radości z wygranej innych.

5.Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach z przekroczeniem progu dziesiątkowego

 • Poznanie opisu graficznego liczby 0

Tydzień 3:  Z pamiętnika babci i dziadka

1.Kształtowanie uczucia przywiązania, szacunku i wdzięczności do dziadków.

 • Rozwijanie umiejętności formułowania spójnej wypowiedzi na temat swoich dziadków, relacji z nimi, sposobów spędzania czasu wolnego z nimi, treści rozmów

2.Doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.

3.Kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie (prawa – obowiązki) oraz ról innych członków rodziny

4.Poznanie litery „N”, „n” wielkiej, małej, pisanej i drukowanej

 • ćwiczenia syntezy i analizy wzrokowo – słuchowej
 • Rozwijanie umiejętności pisania: znaków literopodobnych, po śladzie, poznanych liter.
 1. Wdrażanie do sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych.

 

Tydzień 4: Eksperymenty z wodą i śniegiem

 1. Uczenie cierpliwości oraz umiejętności właściwego planowania działań.

Doświadczenia z wodą, poznawanie różnych stanów skupienia

 • Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych.
 1. Utrwalanie zapisu graficznego poznanych liter.
 2. Poznanie litery ,,P”, ,,p” wielkiej, małej, pisanej i drukowanej
 • podejmowanie próby pisania w większej liniaturze
 1. Zapoznanie z pojęciami: „pieniądz”, „moneta”, „banknot”, „waluta”
 • Poznanie polskich monet i banknotów
 • Ćwiczenia w przeliczaniu, dodawaniu i odejmowaniu na konkretach
 1. Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych .

Zajęcia dydaktyczne w grupie rocznego przygotowania realizują:

nauczycielki grupy:

Agata Piecyk

Alicja Rybacka

Dyrektor ds. pedagogicznych Mariola Pietruch

Nastał świąteczny czas. Atmosferą tej radości dzielimy się z Państwem.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne.

Miesiąc grudzień

Tydzień 1: Moja Rodzina 

 1. Nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie (miłość, wdzięczność, troska, opieka, bezpieczeństwo, odpowiedzialność za innych, poświęcenie).
 2. Zapoznanie z różnymi rodzajami budynków, nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu- określanie ich funkcji.
 • Zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
 1. Poznanie litery „D”, „u”, wielkiej, małej, pisanej i drukowanej.
 • Ćwiczenia słuchu fonemowego, wyróżnianie głoski w nagłosie, sródgłosiu, wygłosie.
 • Zabawy z wykorzystaniem metody „Dobrego startu”- M. Bogdanowicz
 1. Doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów: o tyle więcej, o tyle mniej. Dodawanie i odejmowanie na konkretach z przekroczeniem progu dziesiątkowego.
 • Poznanie obrazu graficznego liczby 8.
 1. Kształtowanie zręczności, zwinności , równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zajęć gimnastycznych

Tydzień 2­: Jak być dobrym dla innych  

 1. Kształtowanie zdolności dzielenia się oraz sprawiania radości innym poprzez ofiarowanie prostej pomocy, miłe słowo, gest.
 • Zabawy z wykorzystaniem scenek improwizowanych.
 1. Doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych w nowych sytuacjach.
 2. Poznanie litery „Y”, „y”, wielkiej, małej, pisanej, drukowanej
 • Wdrożenie do czytania globalnego.
 • Podejmowanie prób pisania w powiększonej liniaturze
 1. Kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się cyframi i znakami „˂ ‘’, ,,˃’’, „=”
 • Zabawy matematyczne z wykorzystaniem metody E. Guszczyk- Kolczyńskiej, E. Zielińskiej.
 1. Kształtowanie poczucia rytmu, umiejętności interpretacji muzyki ruchem, doskonalenie wyczucia własnego ciała.

 

Tydzień 3: Boże Narodzenie

 1. Wywoływanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością osób bliskich.
 2. Zapoznanie ze świątecznymi tradycjami, potrawami, symbolami, kolędami.
 • Poznanie tradycji wysyłania kartek okolicznościowych oraz składania życzeń świątecznych.
 1. Rozwijanie i kształtowanie zdolności manualnych i twórczych poprzez tworzenie prac plastycznych, zwrócenie uwagi na estetykę pracy.
 2. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz rozwijanie współczucia i empatii w stosunku do zwierząt.
 • Dokarmianie ptaków w ogrodzie przedszkolnym, obserwacja przyrody.
 1. Kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, rozwijanie chwytu pisarskiego.
 • Tworzenie modeli wyrazów z uwzględnieniem samogłosek i spółgłosek z poznanych liter.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Godziny zajęćTreściZajęcia uzupełniające
8:00-8:451.Zabawy dowolne
2.Zabawy w kącikach zainteresowań
3.Praca indywidualna
4.Zabawy dowolne, korzystanie z gier, układanek, puzzli
8:45-9:00Ćwiczenia poranne gimnastyczne
9:00-9:20Śniadanie
9:20-11:00
11:30-13:30
Poniedziałek
Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową
9:30-10:30 – technika
10:30-11:00 – karate
11:05-11:30 – teatr
11:30-12:30 – szachy
12:30-13:30 – j.angielski
13:30-13:45 – logorytmika
9:20-11:00
11:30-13:30
Wtorek
Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową
9:30-10:00 – gimn. ogólnorozwojowa
10:05-10:20 – logorytmika
10:25-10:55 – rytmika
11:00-12:00 – j.angielski
13:00-14:00 – laboratorium
9:20-11:00
11:30-13:30
Środa
Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową
9:30-9:45 – logorytmika
10:00-11:00 – komputery
11:00-11:30 – tańce
11:30-12:00-szachy
12:00-12:30 – plastyka
12:30-13:00 – gimn. ogólnorozwojowa
13:00-14:00 – j.angielski
9:20-11:00
11:30-13:30
Czwartek
Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową
9:55-10:25 – logopedia
10:25-10:55 – rytmika
11:00-12:00 – j.angielski
12:00-13:00 – robotyka
13:13:15 – logorytmika
9:20-11:00
11:30-13:30
Piątek
Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową
9:30-10:00 – plastyka
10:00-11:00 – komputery
11:30-12:00 – piłka nożna
12:00-13:00 – j.angielski
13:00-13:15 – logorytmika
9:00-9:20Śniadanie
11:15-11:30Zupa
14:00-14:30Obiad, mycie zębów
15:30-15:45Podwieczorek
15:45-18:00Zabawy dowolne, integracyjne z innymi grupami
Pomiędzy zajęciami, popołudniuPobyt na świeżym powietrzu, zabawy w ogrodzie przedszkolnym