Grupa V

Zamierzenia dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze

STYCZEŃ 2022 r.

 1. Jak mija czas?
 • rozpoznawanie cech charakterystycznych dla danej pory roku na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;
 • utrwalanie nazw dni tygodnia i miesięcy ;
 • rozumienie pojęć dotyczących następstw czasowych w trakcie zabaw dydaktycznych;
 • utrwalenie obrazu graficznego  cyfry 9 w zabawach matematycznych;
 • rozwijanie wiedzy dotyczącej liter „b” i „B”: rozpoznawanie obrazu graficznego, wyszukiwanie poznanych  literek  w wyrazach.

 

 1. Sporty zimowe dla każdego
 • nabywanie i utrwalanie wiedzy dotyczącej sportów zimowych;
 • ćwiczenie umiejętności wypowiadania się w temacie sportu w odwołaniu do wiedzy własnej;
 • dostrzeganie korelacji między sportem a zdrowiem;
 • aktywne uczestnictwo w gimnastyce porannej i ogólnorozwojowej;
 • doskonalenie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas wykonywania ćwiczeń w kartach pracy.
 1. Zabawy z babcią i dziadkiem
 • rozwijanie poczucia więzi rodzinnych z dziadkami;
 • wyjaśnianie swojej przynależności do rodziny, określanie relacji między poszczególnymi jej członkami;
 • doskonalenie umiejętności wokalnych, teatralnych oraz tanecznych podczas przygotowania występu dla babci i dziadka;
 • zabawy z literami „n” i „N”: wyszczególnianie litery i głoski w wyrazach, słowach, utrwalanie obrazu graficznego

 

 1. Zimowe obserwacje i eksperymenty

 

 • „eksperymentowanie, doświadczanie, wnioskowanie”-poznawanie właściwości lodu;
 • rozwiązywanie i tworzenie zagadek o tematyce zimowej;
 • przeliczanie elementów zbiorów, poprzez dokładanie elementów, odbieranie;
 • określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów względem własnej osoby.

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

 

Grudzień 2021 r.

 

 

 

Tydzień 1: Nasze rodziny

 • Kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami w różnych sytuacjach, wdrażanie do kulturalnego komunikowania się „ Akademia Dyplomacji”
 • Zapoznanie z obrazem graficznym litery „d” i „D”- zabawy wg Metody  Bogdanowicz : rysowanie po śladzie, wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się poznaną literę , podawanie słów w nazwach których  występuje głoska d.
 • Doskonalenie wyczucia własnego ciała- kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem – Zabawy logorytmiczne według M. Barańskiej „Śpiewasz ty i śpiewam ja”
 • Wdrażanie do prawidłowego posługiwania się pojęciami „kuzyn”, „wujek”, krewny”, „stryjek” itp.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów- (przeliczanie według możliwości dziecka) według E. Gruszczyk – Kolczyńskiej „Moja rodzina”.

Tydzień 2: Co to znaczy być dobrym?

 

 • Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych, wdrażanie do komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny.
 • Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 8- zabawy w przeliczaniu, klasyfikowaniu  przedmiotów według określonych kryteriów: kolor, kształt, wielkość.
 • Rozwijanie aktywności twórczej w muzyce, plastyce -zachęcanie dzieci nieśmiałych do podejmowania nowych wyzwań.
 • Doskonalenie zręczności, zwinności, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.
 • Kształtowanie otwartości na podejmowanie nowych wyzwań – tworzenie scenek dramowych.

Tydzień 3: Boże Narodzenie

 

 • Poszerzanie zasobu słownictwa o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia z uwzględnieniem czynności umysłowych: porównywania, analizy, syntezy.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne -rozbudzanie zainteresowań technicznych.
 • Rozwijanie wyobraźni i fantazji dziecięcej – zabawa słowna „Boże Narodzenie w moim domu wygląda …”
 • Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych – zabawy muzyczne.
 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej: aktywne uprawianie sportu, pobyt na świeżym powietrzu, wdrażanie do umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody.

Zamierzenia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze

LISTOPAD 2021

Tydzień 1. Odkrywam świat wokół mnie

 • Kształtowanie orientacji przestrzennej, określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby.
  • stosowanie zwrotów: przede mną , za mną , obok mnie , z prawej strony, z lewej strony, blisko, bliżej, daleko, dalej.
 • Zapoznanie z obrazem graficznym litery „t” i „T” w zabawach: rysowanie po śladzie, wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się poznaną literą, podawanie słów w nazwach których słychać głoskę „t”.
 • Posługiwanie się w zabawie i podczas wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi strony lewej, prawej, a także pojęciami ukazującymi położenie obiektu w przestrzeni.
 • Rozróżnianie i rozpoznawanie elementów charakterystycznych dla miasta i wsi.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych z elementami: biegu, skoku, skłonu i czworakowania.

Tydzień 2. Moja ojczyzna- Polska

 • Kształtowanie tożsamości Narodowej poprzez poznawanie historii Polski, sylwetek słynnych Polaków;
  • wycieczki wirtualne;
  • rozróżnianie smaków kuchni regionalnych.
 • Dostrzeganie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi.
 • Zapoznanie z obram graficznym litery „l” i „L” w zabawach: rysowanie po śladzie, wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się poznaną literą, podawanie słów w nazwach których jest głoska „l”.
 • Poznanie znaczenia historycznego ważnych miejsc w Polsce: Kraków, Warszawa.
 • Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności: muzycznej: śpiew taniec, działalności plastycznej.

Tydzień 3. Dawniej i dziś

 • Poznanie, obserwowanie charakterystycznych cech przedmiotów używanych kiedyś i dziś – dostrzeganie logicznego powiązywania.
 • Nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi takimi jak: szacunek, empatia, bezinteresowność.
 • Zapoznanie z obrazem graficznym litery „u” i „U” w zabawach: rysowanie po śladzie, wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się poznaną literą, podawanie słów w nazwach których słychać głoskę „u”.
 • Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 6- zabawy w przeliczaniu, klasyfikowaniu przedmiotów według określonych kryteriów: kolor, kształt, wielkość.
 • Odkrywanie ról teatralnych z wykorzystaniem: gestu, słowa, ruchu, treści opowiadania.

Tydzień 4. Podróżujemy w dawne czasy

 • Rozwijanie poczucie przynależności do Polski przez poznawanie legend i opowieści historycznych o ważnych postaciach i miejscach.
 • Odczytywanie emocji i przeżyć – wczuwanie się w wybraną postać z legendy i ocenianie jej postępowania.
 • Kształtowanie umiejętność wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami.
 • Zapoznanie z obrazem graficzny litery „k” i „K”, określanie miejsca głoski w wyrazie, próby odczytywania prostych wyrazów.
 • Poznanie obrazu graficznego cyfry 7;
  • układanie cyfry 7 z liczmanów;
  • rozpoznawanie i układanie cyfry od 1 do 7.

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

Październik 2021.

 

Tydzień 1: Pani Jesień i jej wspaniałe stroje

 1. Doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach.
 2. wdrażanie do wyjaśniania świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za kkpomocą komunikacji werbalnej.
 3. Zabawy z literkami- poznawanie obrazu graficznego literki ,,A”, ,,a”- rozwijanie syntezy i analizy wzrokowej;
 • ćwiczenia słuchu fonemowego/ rozróżnianie głoski „a” w nagłosie i wygłosie.
 1. Poznanie obrazu graficznego cyfry „2”;
 • zabawy matematyczne wg. metody E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
 1. Wdrażanie do eksperymentowania farbą, mieszania kolorów i ich nazywania podczas kkwykonywania pracy plastycznej.
 2. Doskonalenie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi cech charakterystycznych dla pór roku (opadanie liści, zbieranie zapasów na zimę, odloty ptaków, krótszy dzień, chłód, deszcz).

Tydzień 2: Co nam jesień w koszu niesie?

 1. Rozwijanie koordynacji ruchowej podczas ćwiczeń ogólnorozwojowych- zachęcanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń.
 2. Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach;
 • kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej i umiejętności wygrywania i przegrywania.
 1. Rozbudzanie zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie jesienią poprzez ich obserwacje w czasie wyjścia do parku, ogrodu;
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych.
 1. Zabawy z literkami- poznanie obrazu graficznego – litery„E”, „e”.
 • ćwiczenia syntezy, analizy wzrokowej, słuchu fonematycznego- zabawy z wykorzystaniem elementów metody „Dobrego Startu”- Marty Bogdanowicz .
 1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich, klasyfikowanie kkfigur geometrycznych według kilku wybranych cech;
 • poznanie obrazu graficznego cyfry „3”.

Tydzień 3: Uczymy się dbać o swoje zdrowie

 1. Kształtowanie postawy prozdrowotnej: zdrowe odżywianie, aktywne uprawianie sportu, pobyt na świeżym  powietrzu;
 • wdrażanie do umiejętności dokonywania wyboru ubrania  odpowiedniego stosownie do pogody.
 1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat zdaniami rozwiniętymi poprawnymi gramatycznie.
 2. Zabawy z literkami – „I” „i”- wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się na literkę ,,i”;
 • ćwiczenia syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej.
 1. Wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: „rano”, „południe”, „popołudnie”, „wieczór”, „wczoraj”, „dzisiaj”, „jutro”;
 • poznanie obrazu graficznego cyfry „4”.
 1. Rozwijanie aktywności twórczej w muzyce, plastyce.
 2. Doskonalenie przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu, zabawy dzieci w ogrodzie przedszkolnym.

Tydzień 4: Niezwykły rytm przyrody

 1. Rozwijanie ciekawości poznawczej, oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody;
 • tworzenie eksperymentów i doświadczeń- wnioskowanie.
 1. Budowanie systemu wartości dziecka- tolerancja, empatia, szacunek, uznanie.
 2. Zabawy z literką „M’’, ,,m”;
 • rozwijanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kolorowania, ćwiczeń grafomotorycznych, wzorów litero podobnych.
 1. Zabawy matematyczne doskonalące umiejętności przeliczania w zakresie10 (liczebniki główne, porządkowe) wg. metody E.Guszczyk -Kolczyńskiej, E.Zielińskiej;
 • poznanie obrazu graficznego liczby „5”.
 1. Rozwijanie umiejętności dostrzegania rytmu i stałego następstwa dni i nocy, pór roku.
 2. Kształtowanie odporności emocjonalnej, pokonywania trudności w różnych sytuacjach społecznych- zabawy z wykorzystaniem dramy.

Zamierzenia opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcze

Wrzesień 2021

 

Tydzień 1: Przyjaciele w przedszkolu

 1. Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji, zabawy z dramą
 • określanie swojego nastroju z wykorzystaniem „buziek”.
 1. Budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej poprzez zabawy integracyjne
 2. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek, tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco
 3. Kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod) w stosunku do własnego ciała
 4. Kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów – „Zabawa z wizytówkami”
 • Ćwiczenia utrwalające znajomość imion koleżanek i kolegów z grupy przedszkolnej

Tydzień 2: Jesteśmy bezpieczni

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem oraz adresem. Szukanie odpowiedzi na pytanie „Czy dzieci powinny znać swoje nazwisko i adres?” na podstawie opowiadania S. Szuchowej
 2. Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka poprzez tworzenie prac plastycznych i technicznych, zgodnie z podaną techniką
 3. Ćwiczenia słuchu fonemowego, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie
 4. Wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia oraz zawodów związanych z udzielaniem pomocy w różnych sytuacjach (nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak) . Zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
 5. Zabawy matematyczne doskonalące umiejętności przeliczania w zakresie10 (liczebniki główne, porządkowe) wg. metody E.Guszczyk -Kolczyńskiej, E.Zielińskiej

Tydzień 3: Razem się bawimy

 1. Rozwijanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kolorowania , ćwiczeń grafomotorycznych, wzorów litero podobnych
 2. Wdrażanie do wypowiadania się na określony temat, zwrócenie uwagi na poprawność budowania zdań
 3. Kształtowanie umiejętności szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczanie, dokładanie, zabieranie elementów, wskazywanie gdzie jest więcej, gdzie jest mniej
 4. Ćwiczenia syntezy, analizy wzrokowej, słuchu fonematycznego- zabawy z wykorzystaniem metody „Dobrego Startu”- Marty Bogdanowicz
 5. Doskonalenie wyczucia własnego ciała- kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem lub narracją

Tydzień 4: Różni ludzie-to my

 1. Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.
 2. Rozwijanie aktywności twórczej w muzyce, plastyce, teatrze -zachęcanie dzieci nieśmiałych do podejmowania nowych wyzwań
 3. Poznanie obrazu graficznego litery „O”, „o”  wielkiej, małej, pisanej, drukowanej
 4. Ćwiczenia syntezy, analizy wzrokowej, słuchu fonematycznego- zabawy z wykorzystaniem metody „Dobrego Startu”- Marty Bogdanowicz
 5. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich, klasyfikowanie figur geometrycznych według kilku wybranych cech
 • poznanie obrazu graficznego cyfry „1”