Grupa V

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

MARZEC 2023 r.

 1. krąg tematyczny : ZDROWY JAK RYBA
 • Kształtowanie postawy dbania o swoje zdrowie i higienę osobistą, wzbogacanie wiedzy na temat zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez zapoznanie w Piramidą Żywienia, smakowaniem warzyw i owoców, organizacją kącika tematycznego, oglądaniem filmów edukacyjnych.
 • Rozwijanie umiejętnosci czytania prostych wyrazów, utrwalanie obrazu graficznego poznanych liter, anzaliza i synteza głoskowa oraz sylabowa, ćwiczenia słuchu fonematycznego.
 • Utrwalanie znajomości cyfr 0-9, dostrzegane ich znaczenia – zadania matematyczne, przeliczanie, prace plastyczne i grafomotoryczne.
 • Kształtowanie właściwego chwytu dłoni podczas codziennych czynności: rysowania, zabaw, posługiwania się sztućcami itd.
 • Stwarzanie sytuacji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy w toku codziennych działań.
 1. krąg tematyczny: ŚWIAT SIĘ ZMIENIA
 • Rozwijanie umiejętności obserwowania, dostrzegania podobieństw i różnic między ludźmi i miejscami – ogladanie ilustracji przedstawijacych ludzi różnej narodowości, filmy multimedialne, książki z cyklu „Nela poznaje świat”, wirtualne wycieczki.
 • Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem, rozpoznawanie obrazu graficznego drukowanej litery Z,z w toku zabaw językowych, plastycznych, graficznych i ruchowych.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania poprzez dobieranie  i zabieranie elementów oraz podczas zabaw z wykorzystaniem palców.
 • Wdrażanie do dążenia w osiąganiu wspólnego celu- zespołowe planowanie, organizowanie zabaw i zajęć, odczuwanie współpodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy działań.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania obrazków z kilku części, dostrzeganie różnic i podobieństw.
 1. krąg tematyczny: WIOSNA, GDZIE JESTEŚ?
 • Rozwijanie umiejętnosci dostrzegania następstw czasu, pór roku, dni tygodnia, pór dnia- wzbogacanie słownictwa służącego do opisywania danej pory roku i warunków pogodowych- tworzenie kalendarza pogody, obserwacje przyrodnicze i pogodowe.
 • Doskonalenie umiejętności nazywania i rozpoznawania roślin na podstawie ich cech charakterystycznych- albumy przyrodnicze, założenie przedszkolnej uprawy kwiatów i ziół oraz obserwacja ich
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez samodzielne podjemowanie decyzji zwiazanych z własną osobą, wyciaganie wniosków, ponoszenie odpowiedzialności za własne czyny.
 • Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem, rozpoznawanie obrazu graficznego drukowanej litery C,c w toku zabaw językowych, plastycznychm graficznych i ruchowych
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy z równieśnikami i utrwalania pozytywnych relacji w grupie podczas gier sportowych,  zabaw konstrukcyjnych i pracy w małych zespołach.
 1. krąg tematyczny: MORSKIE PRZYGODY
 • Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wodnych akwenów, flory, fauny, mórz i oceanów- korzystania z technologii multimedialnych, ogladanie albumów przyrodniczych , czytanie opowiadań, kącik tematyczny.
 • Poszerzanie wiadomości na temat stanów skupienia wody: zamarzanie, topnienie, skraplanie, parowanie – zabawy badacze i proste ekperymenty.
 • Doskonalenie orientacji w przestrzeni podczas zabaw ruchowych w sali i na podrówku przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania przyczyn i skutków podejmowanych działań, wyciągania wniosków i analizowania zaobserwowanych zjawisk podczas eksperymentów i zabaw badawczych.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczacymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia i punktu widzenia innej osoby, posługiwanie pojeciami: w prawo,                 w lewo, do przodu, do tyłu

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

LUTY  2023 r.

 1. krąg tematyczny : W KARNAWALE
 • Zapoznanie z pojeciami: karnawał, bal przebierańców, poznanie sposobów świętowania Karnawału w innych krajach (m.in. Brazylia)- opowiadanie, ogladanie zdjęc, prezentacji multimedialnych.
 • Kształtowanie poczucia przynalezności do grupy przedszkolnej, integracja dzieci poprzez zabawy taneczne, odczuwanie radości z wcielania się w rózne role, wdrażanie do wykazywania spontanicznej ekspresji ruchowej – Bal karnawałowy
 • Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem, rozpoznawanie obrazu graficznego drukowanej litery b,B w toku zabaw językowych, plastycznychm graficznych i ruchowych.
 • Doskonalenie umijętności przeliczania na konkretach, porównywanie liczebności zbiórów, klasyfikacja przedmiotów- zabawy matematyczne z kostką, twórzenie zbiorów, próby wyodrebniania części wspólnej zbiorów, utrwalanie obrazu graficznego
 • Rozpoznawnie i nazywanie emocji swoich i innych ludzi (radość, smutek, złość), wyrażanie ich za pomocą impresji twórczych, odróżnianianie emocji i uczuć przyjemnych od nieprzyjemnych
 1. krąg tematyczny: MROŹNE KRAINY
 • Zapoznanie z Antakrydą i Arktyką- wskazanie ich połozenia na mapie, tworzenie kącika tematycznego, oglądanie filmów przyrodniczych.
 • Wykorzystywanie zjawisk fizycznych do zabaw teatralnych, tematycznych, m.in. zjawisko powstawania cienia, przyciąganie magnetyczne.
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myslenia, umiejetności dostrzegania zwiazków przyczynowo-skutkowych oraz prawidłowości podczas przeprowadzania prostych dośwadczeń i eksperymentów badajacych właściwości materiałów
 • Rozwijanie zmysłu dotyku podczas obcowania z materiałami o różnych fakturach i kształtach
 • Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem, rozpoznawanie obrazu graficznego drukowanej litery N, n w toku zabaw językowych, plastycznychm graficznych i ruchowych.

 

 1. krąg tematyczny: PŁYNIE WISŁA , PŁYNIE
 • Kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski z zachowaniem granic – wskazanie Wrocławia, Warszawy, rzek: Wisły i Odry, pasma górskiego, Morza Baltyckiego
 • Poszerzanie wiedzy na temat stolicy naszego kraju, nazywanie jej, wskazanie na mapie Polski, wyjaśnienie pojęcia „stolica”, rozpoznawanie jej herbu, zapoznanie z legendą o Warsie i Sawie- wirtualna wycieczka po Warszawie, tworzenie tablicy tematycznej, opowiadania, ilustracje
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania obrazków z kilku części, dostrzeganie różnic i podobieństw
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy z równieśnikami i utrwalania pozytywnych relacji w grupie podczas gier sportowych,  zabaw konstrukcyjnych i pracy w małych zespołach
 1. krąg tematyczny: SZTUKA WOKÓŁ NAS
 • Rozwijanie wyobrazni poprzez kontakt z wytworami sztuki, dostrzeganie jej piękna, kształtowanie poszanowania dla jej wytworów
 • Rozróżnianie i nazywanie kolorów podstawowych i pochodnych- zabawy z farbami, samodzielne tworzenie barw pochodnych, prace plastyczne
 • Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem, rozpoznawanie obrazu graficznego drukowanej litery W,w w toku zabaw językowych, plastycznychm graficznych i ruchowych
 • Doskonalenie orientacji w przestrzeni podczas zabaw ruchowych w sali i na podwórku przedszkolnym
 • Wdrażanie do zdrowej rywalizacji- zabawy ruchowe z elemntami rywalizacji, opowiadania i bajki terapeutyczne, pogadanki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

STYCZEŃ 2023 r.

 

 1. krąg tematyczny: KOSMICZNE PODRÓŻE
 • Rozbudzanie zainteresowania kosmosem – stworzenie kącika tematycznego, oglądanie książek i albumów tematycznych, wirtulana podróż w kosmos, opowiadania, zabawy tematyczne i konstrukcyjne.
 • Poznawanie i utrwalnie pojęć związnych z kosmosem: kosmonauta, Układ Słoneczny, rakieta, Droga Mleczna, orbita, planeta, Księżyc, Słońce
 • Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem, rozpoznawanie obrazu graficznego drukowanej litery P,p w toku zabaw językowych, plastycznych, graficznych i ruchowych.
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głownymi i porządkowymi w zakresie 1-8, utrwalanie obrazu graficznego cyfr.
 • Wdrażanie do wyrażania rozumienia świata za pomocą komunikatów niewerbalnych poprzez uczestnictwo w zabawach dramowych, teatralnych i naśladowczych
 1. krąg tematyczny: ZIMOWE SZALEŃSTWO
 • Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat cech charakterystycznych pory roku – zimy, zwierząt pozostający w Polsce w tym okresie/ oglądanie albumów i książek przyrodniczych/.
 • Wspólne tworzenie kącików tematycznych- organizowanie zajęć przyrodniczych.
 • Doskonalenie sprawności grafomotorycznych- rysowanie po sladzie, łączenie kropek, utrwalanie prawidłowego chwytu pisarskiego.
 • Porównywanie długości, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”, mierzenie długości różnymi sposobami i przedmiotami- zajęcia i zabawy matematyczne.
 • Wdrażanie do dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych podczas przeprowadzania prostych doświadczeń i eksperymentów badających właściwości materiałów.
 1. krąg tematyczny: BABCIA I DZIADEK TO SKARB
 • Wzbudzanie zainteresowania historią własnej rodziny, wzmocnienie poczucia przynależności           i wyjatkowości swojej rodziny –oglądanie  zdjęć rodzinnych przyniesionych z domu, organizacja kącika, nazywanie członków rodziny.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, dostrzeganie, że wynik liczenia nie zależy od układu elementów i kolejności liczenia -liczenie w różnych kierunkach, przeliczanie tych samych elementów różnie ułożonych: w rzędzie, piramidkach, rozsypce.
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach –  rozwijanie umiejetnosci wokalnych i tanecznych  w toku przygotowywania  występu dla Babci i Dziadka
 • Rozwijanie wyobrażni, poczucia estetyki i sprawności manualnej podczas wykonywania tematycznych prac plastycznych i technicznych.
 • Utrwalanie obrazu graficznego poznanych liter przez różnorodne działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe
 1. krąg tematyczny: ZAWODOWE PLANY
 • Poznanie nietypowych zawodów ludzi: latarnik, garncarz, kowal, detektyw, dyrygent , tkacz– filmy multimedialne, opowiadania, ilustracje.
 • Doskonalenie umiejętnosci zgodnej współpracy podczas zabaw swobodnych i zajęć dydaktycznych.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego – dzielenie słow na sylaby, wyodrebnianie głosek w nagłosie, wygłosie, środgłosie, próby głoskowania całych słów.
 • Rozijanie słownictwa dziecięcego – słuchanie bajek, opowiadań audiobooków.
 • Doskonalenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi w zabawach typu „znajdź różnicę”, „co nie pasuje?”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

Grudzień 2022 r.

 1. krąg tematyczny: W ŚWIECIE TEATRU
 • Wdrażanie do wyrażania rozumienia świata za pomocą komunikatów niewerbalnych poprzez uczestnictwo w zabawach dramowych , teatralnych i naśladowczych.
 • Rozbudzenie zainteresowania sztuką teatralną – stworzenie kącika tematycznego, oglądanie spektakli teatralnych, wirtulany spacer po teatrze, poznanie zawodu aktora.
 • Rozpoznawnie i nazywanie emocji swoich i innych ludzi, wyrażanie ich za pomocą impresji twórczych, kształtowanie empatii.
 • Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem, rozpoznawanie obrazu graficznego drukowanej litery Y,y w toku zabaw językowych, plastycznych, graficznych i ruchowych.
 • Stwarzanie sytuacji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy w toku codziennych działań.
 1. krąg tematyczny: KULINARNE WYZWANIA
 • Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia (sposób odżywiania, higiena osobista, aktywność fizyczna) – opowiadania tematyczne, zapoznanie z Piramidą Żywienia, filmy mulimedialne, oglądanie albumów, książek kucharskich, przygotowywanie zdrowych przekąsek.
 • Kształtowanie nawyków prozdrowotnych – codzienne czynności higieniczne, smakowanie warzyw i owoców, zajęcia tematyczne, praca z obrazkami, odziaływanie przykładem, pochwały, zabawy ruchowe.
 • Poznanie i utrwalanie obrazu graficznego cyfry „6”- zabawy matematyczne, plastyczne, przeliczanie na konretach i w pamięci, tworzenie zbiorów
 • Rozwijanie zmysłu dotyku podczas obcowania z materiałami o różnych fakturach i kształtach, zabawy sensoryczne
 • Poznanie i praktykowanie podstawowych zasad savoir vivre przy stole podczas codziennych posiłków, scenek sytuacyjnych, zabaw dramowych.
 1. krąg tematyczny: ŚWIĄTECZNY CZAS
 • Wzbogacanie wiedzy na temat bożonarodzeniowych zwyczajów i tradycji – dekorowanie sali, ubieranie choinki, opowiadania, filmy multimedialne, warsztaty z rodzicami.
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej i w gronie rodzinnym – warsztaty z rodzicami (  wykonywanie ozdób choinkowych, wspólne zabawy, koledowanie).
 • Określanie liczebności zbiorów, przeliczanie elementów zbiorów, wdrażanie do posługiwania się pojęciami: więcej, mniej, tyle samo, najwięcej, najmniej
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, rozwijanie umiejetnosci wokalnych i tanecznych  w toku przygotowywania  świątecznego wystepu oraz prezentacji układu artystycznego przed rodzicami.
 • Rozwijanie wyobrażni, poczucia estetyki i sprawności manualnej podczas wykonywania świątecznych ozdób i prezentów dla najbliższych.
 1. krąg tematyczny: NOWY ROK TUŻ- TUŻ
 • Poszerzanie wiedzy na temat czasu i zegarów, rozumienie i stosowanie określeń: wczoraj, dzisiaj, jutro, utrwalanie nazw miesięcy – zabawy matematyczne, opowiadania i wiersze o tematyce związanej z następstwem czasu, ogladanie ilustracji  i prawdziwych zegarów róznego rodzaju, zabawy spostrzegawczości, karty pracy, ćwiczenia „na czas”.
 • Doskonalenie umiejętnosci zgodnej współpracy podczas zabaw swobodnych i zajęć dydaktycznych, słuchania bajek terapeutycznych, zabaw dramowych.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego – dzielenie słow na sylaby, wyodrebnianie głosek w nagłosie, wygłosie, środgłosie, próby głoskowania całych słów.
 • Rozwijanie poczucia rytmu, umiejętności reagowania na zmiany tempa w muzyce podczas zajęć tanecznych, rytmicznych i muzycznych
 • Doskonalenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi w zabawach typu „znajdź różnicę”, „co nie pasuje?”.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne.

LISTOPAD 2022 r.

 1. krąg tematyczny : KRAINA BEZPIECZEŃSTWA
 • Przypomnienie i utrwalenie zasad bezpieczeństwa związanego z poruszaniem się po drogach, poznanie znaczenia wybranych znaków drogowych (droga dla rowerów, przejście dla pieszych, zakaz poruszania się dla ludzi, stop), bezpieczeństwo w domu, w przedszkolu, bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi – scenki sytuacyjne, filmy edukacyjne, pogadanki, praca z obrazkami, zabawy ruchowe
 • Uwrażliwienie na bezpieczeństwo swoje i innych, rozumienie znaczenia pojęcia `bezpieczeństwo’ i `niebezpieczeństwo`- wykorzystanie literatury dziecięcej, analiza zachowań bohaterów i postaci na ilustracjach, zabawy dramowe
 • Rozpoznawnie i nazywanie emocji swoich i innych ludzi (radość, smutek, strach,złość), wyrażanie ich za pomocą impresji twórczych, odróżnianianie emocji i uczuć przyjemnych od nieprzyjemnych
 • Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem,  rozpoznawanie obrazu graficznego drukowanej litery D, d w toku zabaw językowych, plastycznych, graficznych i ruchowych
 • Stwarzanie sytuacji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy w toku codziennych działań
 1. krąg tematyczny: POLSKA NASZYM DOMEM
 • Kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski, wskazywanie na mapie Wrocławia, stolicy kraju, rzek – Odry i Wisły, wybrzeża Morza Bałtyckiego, granic Polski – praca z mapą Polski i Europy, zabawy plastyczne, manipulacyjne  i konstrukcyjne, zajęcia z tablicą multimedialną, karty pracy, oglądanie albumów  i książek tematycznych
 • Utrwalanie wyglądu symboli narodowych: flagi, godła i barw narodowych (godło jako stały element wystroju sali, flagi wywieszane z okazji świąt narodowych w przedszkolu, symbole narodowe na strojach sportowców, samochodach, wyrobach o charakterze pamiątek narodowych), nauka pierwszej zwrotki i refrenu Hymnu Narodowego- zajęcia rytmiczne, wykonanie plakatu o tematyce patriotycznej, udział w uroczystym Apelu z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, filmik edukacyjny dla dzieci „Symbole Narodowe”, tablica tematyczna
 • Zapoznanie z wybranymi legendami Polskimi (Wars i Sawa, Smok Wawelski, Syrenka Warszawska)- słuchanie legend czytanych przez nauczycielkę oraz audiobookow
 • Rozwijanie zmysłu dotyku podczas obcowania z materiałami o różnych fakturach i kształtach
 • Utrwalanie pojęć dotyczących  kierunku w przestrzeni w odniesieniu do siebie i innej osoby: w prawo, w lewo, do tyłu, do przodu – zabawy ruchowe, chodzenie pod dyktando, zajęcia matematyczne

 

 

 1. krąg tematyczny: DESZCZOWA MUZYKA
 • Zapoznanie z zadaniami meteorologa, poznanie róznych rodzajów termometrów i symboli pogodowych, rozumienie potrzeby przepowiadania pogody – literatura dla dzieci, oglądanie i słuchanie prognozy pogody, praca z ilustracją, filmy multimedialne, obserwacje pogody, zabawy badawcze z wodą
 • Określanie liczebności zbiorów, przeliczanie elementów zbiorów, wdrażanie do posługiwania się pojęciami: więcej, mniej, tyle samo, najwięcej, najmniej
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania obrazków z kilku części, dostrzeganie różnic i podobieństw
 • Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem, rozpoznawanie obrazu graficznego drukowanej litery K,k w toku zabaw językowych, plastycznychm graficznych i ruchowych
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy z równieśnikami i utrwalania pozytywnych relacji w grupie podczas gier sportowych,  zabaw konstrukcyjnych i pracy w małych zespołach
 1. krąg tematyczny: W ŚWIECIE EMOCJI
 • Ilustrowanie zdarzeń, pojęć i zjawisk oraz wyrażanie emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną
 • Wdrażanie do wyrażanie swoich emocji za pomocą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych (tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych itp.)
 • Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem, rozpoznawanie obrazu graficznego drukowanej litery U,u w toku zabaw językowych, plastycznych graficznych i ruchowych
 • Określanie swoich potrzeb, podejmowanie decyzji i wyrażanie opinii w sposób akceptowany społecznie – rozmowy kierowane, bajki terapeutyczne i opowiadania, oceny zachowań bohaterów literackich, prace plastyczne, zabawy dramowe
 • Rozwijanie poczucia rytmu, umiejętności reagowania na zmiany tempa w muzyce podczas zajęć rytmicznych, tanecznych, zabaw logorytmicznych i grze na instrumentach

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

PAŹDZIERNIK 2022.

 1. krąg tematyczny : ZACZAROWANA JESIEŃ

 

 • Poznawanie elementów przyrody charakterystycznych dla jesieni (kasztany, żołędzie, jarzębina, kolorowe liście itp.) – oragnizacja jesiennego kacika przyrody, zabawy sensorycznych, ogladanie ilustracji, filmów multimedialnych, wykonywanie tematycznych prac plastycznych i technicznych, obserwacja przyrody
 • Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem, rozpoznawanie obrazu graficznego drukowanej litery M,m w toku zabaw językowych, plastycznych, graficznych i ruchowych
 • Rozwijanie sprawności matematycznych, dokonalenie umiejętności porównywania i przeliczania, wdrażanie do posługiwania się pojęciami „mniej, wiecej, tyle samo” – zabawy matematyczne, liczenie na konretach i próby liczenia w pamięci, tworzenie zbiorów, klasyfikowanie elementów
 • Rozróżnianie i nazywanie owoców i warzyw – poznawanie polisensoryczne wybranych owoców i warzyw, zabawy badawcze i klasyfikacyjne, przygotowywanie zdrowej przekąski – kubeczków energii, urtwalanie pojęć „warzywo”, „owoc”, uświadamianie znaczenia owoców i warzyw dla zdrowia człowieka
 • Rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności koncentracji uwagi – zadaniania typu ‘znajdż róznice’, ‘co się zmieniło’,’czego brakuje’, Trening Uważności
 1. krąg tematyczny: JAK DOBRZE BYĆ RAZEM

 

 • Kształtowanie postawy szacunku i toleracji wobec innych – zapozanie z pojęciami „tolerancja/akceptacja”, „niepełnosprawność”, słuchanie opowiadań, rozmowa na temat treści utworów literackich i własnych doświdczeń, zabawy dramowe i integracyjne, opowieści ruchowe
 • Doskonalenie umiejętności zgodnej współpracy – praca w zespołach i małych grupach wymagająca werbalizowania swoich potrzeb i oczekiwań , gry sportowe z elementami rywalizacji
 • Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem, rozpoznawanie obrazu graficznego drukowanej litery E,e w toku zabaw językowych, plastycznych, graficznych i ruchowych
 • Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 3 – zabawy plastyczne, graficzne, matematycze, ruchowe, rymowanki, praca z kartą pracy
 • Rozpoznawanie, nazywanie i utrwalanie emocji pozytywnych i negatywnych – udział w scenkach dramowych, czytanie bajek terapeutyczych, wykorzystywanie lietraratury dzieciecej i doświadczeń własnych dzieci
 1. krąg tematyczny: W KORONACH DRZEW

 

 • Poznawanie, rozpoznawanie i nazywanie różnego rodzaju drzew (z podziałem na liściaste i iglaste), nazywanie poszczególnych części drzewa – korona,pień, korzeń – spacer do parku, obserwacja przyrody, prace plastyczne, zabawy ruchowe
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej – układanie obrazków z kilku części, dostrzeganie różnic i podobieństw
 • Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem, rozpoznawanie obrazu graficznego drukowanej litery L,l w toku zabaw językowych, plastycznychm graficznych i ruchowych
 • Rozbudzanie zainteresowania zwierzetami mieszkającymi w parkach i lasach, poznawanie zwierząt mieszkających w koronach i pniach drzew – przeglądanie albumów przyrodniczych, oglądanie filmów edukacyjnych, wykonywanie prac plastycznych,technicznych oraz układanek przyrodniczych
 • Rozwijanie zmysłu dotyku podczas obcowania z materiałami o różnych fakturach i kształtach
 1. krąg tematyczny: JESIENNE KOŁYSANKI

 

 • Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat LASU – zajęcia tematyczne, ogladanie albumów przyrodniczych ,wirtulana wycieczka do lasu
 • Rozpoznawanie i nazywanie leśnych zwierząt (lis, sarna, dzik,sowa, niedzwiedź), wskazywanie cech charakterystycznych w ich wyglądzie- literatura przyrodnicza, filmy multimedialne, prace plastyczne, zabawy ruchowe, zagadki słowne i obrazkowe
 • Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem, rozpoznawanie obrazu graficznego drukowanej litery I,i w toku zabaw językowych, plastycznych, graficznych i ruchowych
 • Doskonalenie orientacji w przestrzeni – zabawy ruchowe w sali i na podrówku przedszkolnym
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego – dzielenie na sylaby, próby wyodrębniania głosek                     w nagłosie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

WRZESIEŃ 2022 r.

 

 1. krąg tematyczny : ZNOWU RAZEM
 • Przypomnienie i utrwalenie zasad zabawy, pracy i współdziałania w grupie rówieśniczej – opracowanie Grupowego Kodeksu Zachowań.
 • Kształtowanie poczucia przynalezności do grupy przedszkolnej, integracja grupy poprzez zabawy w kole, zabawy integracyjne, tematyczne i dramowe.
 • Rozpoznawnie i nazywanie emocji swoich i innych ludzi (radość, smutek, złość), wyrażanie ich za pomocą impresji twórczych, odróżnianianie emocji i uczuć przyjemnych od nieprzyjemnych.
 • Kształtowanie właściwego chwytu dłoni podczas codziennych czynności: rysowania, zabaw, posługiwania się sztućcami itd.
 • Stwarzanie sytuacji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy w toku codziennych działań.
 1. krąg tematyczny: Z LATAWCEM W PRZEDSZKOLU
 • Rozpoznawanie, nazywanie i utrwalanie figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt) podczas zajęć i zabaw dydaktycznych, zabaw matematycznych i gier planszowych
 • Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem – rozpoznawanie obrazu graficznego drukowanej litery O, o w toku zabaw językowych, plastycznych, graficznych i ruchowych.
 • Rozwijanie zmysłu dotyku podczas obcowania z materiałami o różnych fakturach i kształtach.
 • Uwrażliwianie na nastrój i charakter utworów muzycznych w wyniku słuchania muzyki, zajęć rytmicznych i zabaw muzycznych.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego – dzielenie na sylaby, próby wyodrębniania głosek w nagłosie.
 1. krąg tematyczny: ŻEGNAMY LATO
 • Wzbogacanie i utrwalanie słownictwa dzieci związanego z wakacjami podczas opowieści o wakacyjnych przygodach, słuchania utworów literackich, zabaw językowych i logorytmicznych
 • Określanie liczebności zbiorów, przeliczanie elementów zbiorów, wdrażanie do posługiwania się pojęciami: więcej, mniej, tyle samo, najwięcej, najmniej.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania obrazków z kilku części, dostrzeganie różnic i podobieństw.
 • Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem, rozpoznawanie obrazu graficznego drukowanej litery A,a w toku zabaw językowych, plastycznych graficznych i ruchowych.
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy z rówieśnikami i utrwalania pozytywnych relacji w grupie podczas gier sportowych, zabaw konstrukcyjnych i pracy w małych zespołach
 1. krąg tematyczny: ZIEMIA, NASZA PLANETA
 • Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat początków życia na Ziemi podczas zajęć tematycznych, korzystania z technologii multimedialnych, oglądania albumów przyrodniczych, czytania opowiadań.
 • Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem, rozpoznawanie obrazu graficznego drukowanej litery T,t w toku zabaw językowych, plastycznych, graficznych i ruchowych.
 • Doskonalenie orientacji w przestrzeni podczas zabaw ruchowych w sali i na podwórku przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania przyczyn i skutków podejmowanych działań, wyciągania wniosków.
 • Analiza  zaobserwowanych zjawisk podczas eksperymentów i zabaw badawczych z wodą.
 • Rozwijanie poczucia rytmu, umiejętności reagowania na zmiany tempa w muzyce podczas zajęć rytmicznych, tanecznych, zabaw logorytmicznych i grze na instrumentach.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

MARZEC 2023 r.

 

 1. krąg tematyczny : ZDROWY JAK RYBA
 • Kształtowanie postawy dbania o swoje zdrowie i higienę osobistą, wzbogacanie wiedzy na temat zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez zapoznanie w Piramidą Żywienia, smakowaniem warzyw i owoców, organizacją kącika tematycznego, oglądaniem filmów edukacyjnych.
 • Rozwijanie umiejętnosci czytania prostych wyrazów, utrwalanie obrazu graficznego poznanych liter, anzaliza i synteza głoskowa oraz sylabowa, ćwiczenia słuchu fonematycznego.
 • Utrwalanie znajomości cyfr 0-9, dostrzegane ich znaczenia – zadania matematyczne, przeliczanie, prace plastyczne i grafomotoryczne.
 • Kształtowanie właściwego chwytu dłoni podczas codziennych czynności: rysowania, zabaw, posługiwania się sztućcami itd.
 • Stwarzanie sytuacji do odczuwania radości ze wspólnej zabawy w toku codziennych działań.
 1. krąg tematyczny: ŚWIAT SIĘ ZMIENIA
 • Rozwijanie umiejętności obserwowania, dostrzegania podobieństw i różnic między ludźmi i miejscami – ogladanie ilustracji przedstawijacych ludzi różnej narodowości, filmy multimedialne, książki z cyklu „Nela poznaje świat”, wirtualne wycieczki.
 • Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem, rozpoznawanie obrazu graficznego drukowanej litery Z,z w toku zabaw językowych, plastycznych, graficznych i ruchowych.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania poprzez dobieranie  i zabieranie elementów oraz podczas zabaw z wykorzystaniem palców.
 • Wdrażanie do dążenia w osiąganiu wspólnego celu- zespołowe planowanie, organizowanie zabaw i zajęć, odczuwanie współpodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy działań.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania obrazków z kilku części, dostrzeganie różnic i podobieństw.
 1. krąg tematyczny: WIOSNA, GDZIE JESTEŚ?
 • Rozwijanie umiejętnosci dostrzegania następstw czasu, pór roku, dni tygodnia, pór dnia- wzbogacanie słownictwa służącego do opisywania danej pory roku i warunków pogodowych- tworzenie kalendarza pogody, obserwacje przyrodnicze i pogodowe.
 • Doskonalenie umiejętności nazywania i rozpoznawania roślin na podstawie ich cech charakterystycznych- albumy przyrodnicze, założenie przedszkolnej uprawy kwiatów i ziół oraz obserwacja ich
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez samodzielne podjemowanie decyzji zwiazanych z własną osobą, wyciaganie wniosków, ponoszenie odpowiedzialności za własne czyny.
 • Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem, rozpoznawanie obrazu graficznego drukowanej litery C,c w toku zabaw językowych, plastycznychm graficznych i ruchowych
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy z równieśnikami i utrwalania pozytywnych relacji w grupie podczas gier sportowych,  zabaw konstrukcyjnych i pracy w małych zespołach.
 1. krąg tematyczny: MORSKIE PRZYGODY
 • Wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wodnych akwenów, flory, fauny, mórz i oceanów- korzystania z technologii multimedialnych, ogladanie albumów przyrodniczych , czytanie opowiadań, kącik tematyczny.
 • Poszerzanie wiadomości na temat stanów skupienia wody: zamarzanie, topnienie, skraplanie, parowanie – zabawy badacze i proste ekperymenty.
 • Doskonalenie orientacji w przestrzeni podczas zabaw ruchowych w sali i na podrówku przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania przyczyn i skutków podejmowanych działań, wyciągania wniosków i analizowania zaobserwowanych zjawisk podczas eksperymentów i zabaw badawczych.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczacymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia i punktu widzenia innej osoby, posługiwanie pojeciami: w prawo,                 w lewo, do przodu, do tyłu