Informacje o zapisach

Wyniki rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola Akademia Pana Kleksa na rok szkolny 2020-2021

 1. Informujemy, że rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia zostaną poinformowani o wyniku, drogą mailową na adresy podane we wnioskach.
 2. Informację taką można również uzyskać pod numerem telefonu 502 064 494.
 3. W nieprzekraczalnym terminie od 20 kwietnia do 23 kwietnia 2020 roku prosimy o złożenie drogą mailową oświadczenia woli lub oświadczenia o rezygnacji z miejsca. Oba załączniki zostały Państwu wysłane mailem wraz z informacją.
  Prosimy o wypełnienie w Wordzie jednego z nich i odesłanie. Data przysłania i adres mailowy są równoznaczne z podpisem rodzica/opiekuna prawnego.

Termin podpisywania umów o świadczeniu usług został przełożony do czasu rozpoczęcia pracy placówek oświatowych.

UWAGA RODZICE!

W związku z zamknięciem placówek oświatowych w terminie 12-25 marca 2020 r., informujemy o zmianach w przebiegu procesu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Prosimy o składanie wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami do dnia 20.03.2020r. tylko drogą mailową na adres: kleks@przedszkole.wroclaw.pl

W przypadku braku możliwości uzyskania w chwili obecnej koniecznych zaświadczeń, dzieci będą zakwalifikowane do przyjęcia warunkowo. Warunkiem przyjęcia i podpisania umowy będzie dostarczenie zaświadczeń do kancelarii przedszkola do dnia 14 kwietnia 2020 r. do godziny 14:00 Druki są dostępne na naszej stronie internetowej www.przedszkole.wroclaw.pl w dolnej części zakładki „zapisy”. W razie pytań prosimy o kontakt w dni robocze, w godzinach 8:00-14:00 pod numerami telefonów: 71-783-26-20, 502-064-494 lub mailowo na adres podany powyżej.

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020-2021

1.    Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w 2017 roku,         zamieszkałe na terenie miasta Wrocławia.

2.   Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana        przez dyrektora w danej placówce.

3.    Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

 • a)   weryfikacja złożonych wniosków;
 • b)   weryfikacja spełniania przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • c)   ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • d)   ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych.
 • e)  w przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

4.   Procedura odwoławcza, w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, przebiega zgodnie z zapisem art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.  Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 • a) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 • b) wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia