TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO na rok szkolny 2021-2022

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Dzieci, które będą kontynuować edukację przedszkolną w roku szkolnym 2021 – 2022

w Publicznym Przedszkolu „Akademia Pana Kleksa” nie biorą udziału w rekrutacji.

Warunkiem kontynuacji edukacji przedszkolnej dzieci w roku szkolnym 2021-2022 jest podpisanie nowej umowy lub złożenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Termin dokonania w/w formalności

od 8 lutego 2021 r. do 19 lutego 2021 r.

 

Wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wzór umowy umieszczony jest na stronie przedszkola www.przedszkole.wroclaw.pl w zakładce Rekrutacja.

Wypełniony dokument należy złożyć w sekretariacie przedszkola w terminie od 8 lutego 2021r. do 19 lutego 2021r. w godzinach od  8:00 do 16:00.

Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2021-2022

Postępowanie rekrutacyjne Data rozpoczęciaData zakończenia
1. Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
01.03.2021
w godzinach
8:00 – 16:00
12.03.2021
w godzinach
8:00- 15:00
2. Sprawdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów wyników kwalifikacji w przedszkolu.
Sprawdzenie listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
12.04.2020
o godzinie
8:00
12.04.2020
o godzinie
15:00
3. Złożenie oświadczenia woli dotyczącej zapisania dziecka do przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci, podpisania umowy lub złożenia wniosku
o rezygnacji z miejsca.
12.04.2021
w godzinach
8:00 – 16:00
16.04.2021
w godzinach
8:00 – 15:00
4. Sprawdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów końcowych wyników kwalifikacji .
Sprawdzenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
20.04.2021
o godzinie
8:00
20.04.2021
o godzinie
15:00

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Postępowanie zostanie przeprowadzone wówczas gdy przedszkole dysponować będzie wolnymi miejscami po rezygnacji rodziców dzieci zakwalifikowanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie uzupełniająceData rozpoczęciaData zakończenia
1. Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.21.04.2021
w godzinach
8:00 – 16:00
28.04.2021
w godzinach
8:00 – 15:00
2. Sprawdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów wyników kwalifikacji w przedszkolu. (Lista dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych)
10.05.2021
od godziny
8:00
10.05.2021
od godziny
15:00
3. Złożenie oświadczenia woli dotyczącej zapisania dziecka
do przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci, podpisania umowy lub złożenia wniosku o rezygnacji z miejsca.
11.05.2021
w godzinach
8:00 – 16:00
14.05.2021
w godzinach
8:00 -15;00
4. Sprawdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów końcowych wyników kwalifikacji oraz listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych17.05.2021
od godziny
8:00
17.05.2021
do godziny
15:00
Podanie do wiadomości list dzieci przyjętych do przedszkola
z podziałem na grupy
27.08.2021

KRYTERIA PRZYJĘĆ – kryteria ustawowe oraz kryteria II etapu rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022

L.p.Kryteria ustawoweWartość punktowa
1.Wielodzietność rodziny kandydata200
2.Niepełnosprawność kandydata200
3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata200
4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata200
5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata200
6.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie200
7.Objęcie kandydata pieczą zastępczą200
L.p.Kryteria w II etapiePotwierdzenie spełnienia kryteriumWartość punktowa
1.Dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują(pracuje) lub studiują(studiuje) w trybie dziennym lub prowadzą (prowadzi ) gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą.
a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
b) w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,
c) zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów,
d) zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
50
2.Dziecko, którego tylko jeden z rodziców pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą.
a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
b) w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,
c) zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów,
d) zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
40
3.Dziecko, którego jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, w urzędzie skarbowym we Wrocławiu ( nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym
we Wrocławiu).
Oświadczenie rodzica/rodzica samotnie wychowującego dziecko o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT w urzędzie skarbowym we Wrocławiu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały (art. 150 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe)30
4.Zgłoszenie jednocześnie do placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług
przedszkola.
Oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły; oświadczenie o zgłoszeniu jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci.10
5.Dziecko aktualnie uczęszczające do żłobka lub innej zorganizowanej
placówki wpisanej do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta zgodnie z ustawą o opiece nad dzieci w wieku do lat 3.
Zaświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium wydane przez placówkę lub podmiot prowadzący określony rodzaj opieki5
6.Przedszkole znajduje się najbliżej miejsca zamieszkaniaOświadczenie rodzica/prawnego opiekuna4

Podstawa prawna

Rekrutacja odbywa się w oparciu o przepisy prawa oświatowego, tj:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
    (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
  2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które ukończyły 2,5 roku, mogą starać się o przyjęcie ich do przedszkoli po zakończeniu postępowania uzupełniającego tj.

od 17 sierpnia 2021 r.