Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do naszego przedszkola zakończyła się.

Wszyscy rodzice zakwalifikowanych przez komisję kandydatów podpisali umowy z przedszkolem.

Nie posiadamy wolnych miejsc.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO na rok szkolny 2023-2024

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

 

Dzieci, które będą kontynuować edukację przedszkolną w roku szkolnym 2023 – 2024

w Publicznym Przedszkolu „Akademia Pana Kleksa” nie biorą udziału w rekrutacji.

Warunkiem kontynuacji edukacji w roku szkolnym 2023-2024 jest podpisanie nowej umowy lub złożenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

Termin zgłoszenia kontynuacji uczęszczania dzieci do Publicznego Przedszkola

„Akademia Pana Kleksa” we Wrocławiu

14 lutego 2023 r. –   23 lutego 2023 r.

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz umowa umieszczone są na stronie przedszkola www.przedszkole.wroclaw.pl w zakładce Rekrutacja.

Wypełniony dokument należy złożyć w sekretariacie przedszkola w podanym wyżej terminie

codziennie w godzinach od 8:00 do 16:00

Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2023-2024

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola

„Akademia Pana Kleksa” nie posiada formy elektronicznej.

Rodzice zobowiązani są osobiście złożyć wniosek

w kancelarii przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne Data rozpoczęciaData zakończenia
1. Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
13.03.2023
w godzinach
8:00 – 16:00
23.03.2023
w godzinach
8.00- 15:00

2. Sprawdzenie wyników kwalifikacji w przedszkolu.
Sprawdzenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

13.04.2023
od godziny
8:00
13.04.2023
do godziny
15:00
3. Złożenie oświadczenia woli dotyczącej zapisania dziecka do przedszkola, podpisanie umowy na nowy rok szkolny lub złożenia wniosku
o rezygnacji z miejsca.
17.04.2023
w godzinach
8:00 – 16:00

20.04.2023
w godzinach
8:00 – 15:00
4. Sprawdzenie końcowych wyników kwalifikacji .
Sprawdzenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
21.04.2023
od godziny
8:00
21.04.2023
do godziny
15:00

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Postępowanie zostanie przeprowadzone wówczas gdy przedszkole dysponować będzie wolnymi miejscami po rezygnacji rodziców dzieci zakwalifikowanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie uzupełniająceData rozpoczęciaData zakończenia
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.08.05.2023
w godzinach
8:00 – 16:00

11.05.2023
w godzinach
8.00 – 15:00

2. Sprawdzenie wyników kwalifikacji w przedszkolu. (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)19.05.2023
od godziny
8:00
19.05.2023
do godziny
15:00
3. Złożenie oświadczenia woli dotyczącej zapisania dziecka do przedszkola, podpisanie umowy lub złożenie wniosku o rezygnacji z miejsca.22.05.2023
w godzinach
8:00 – 16:00
23.05.2023
w godzinach
8:00 -15;00

4. Sprawdzenie końcowych wyników kwalifikacji oraz listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych24.05.2023
od godziny
8:00
24.05.2023
do godziny
15:00
Podanie do wiadomości list dzieci przyjętych do przedszkola z podziałem na grupy
22.08.202322.08.2023

KRYTERIA PRZYJĘĆ w roku szkolnym 2023/2024

L.p.Kryteria ustawoweDokumenty potwierdzające spełnianie kryteriumWartość punktowa
1.Wielodzietność rodziny kandydata
(oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)
Oświadczenie o spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny kandydata (art. 150 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo oświatowe) 200
2.Niepełnosprawność kandydataOrzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r., poz. 511 z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe) 200
3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r., poz.511 z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe) 200
4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydataOrzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r., poz.511 z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe) 200
5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydataOrzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r., poz. 511 z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe) 200
6.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
(oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 150 ust. 2 pkt 1c ustawy Prawo oświatowe) 200
7.Objęcie kandydata pieczą zastępcząDokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późń. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1d ustawy Prawo oświatowe) 200
L.p.Kryterium dodatkoweDokumenty potwierdzające spełnianie kryteriumLiczba punktów
1.Dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje lub studiują/studiuje w trybie dziennym lub prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. a/ zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
b/ w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,
c/ zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów,
d/ zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
50
2.Dziecko, którego tylko jeden z rodziców pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. a/ zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
b/ w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,
c/ zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów,
d/ zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
40
3.1) Dziecko, którego przynajmniej jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja, w urzędzie skarbowym we Wrocławiu (nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu).
2) Aktywny Status Podatnika w programie Nasz Wrocław.
1) Oświadczenie rodzica/rodzica samotnie wychowującego dziecko o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT w urzędzie skarbowym we Wrocławiu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały (art. 150 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe).

2) Oświadczenie o posiadaniu Aktywnego Statusu Podatnika.

30
4.Zgłoszenie jednocześnie do placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług
przedszkola.
Oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły; oświadczenie o zgłoszeniu jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci.10
5.Dziecko uczęszczające aktualnie do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub dziecko objęte opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta Miasta. Zaświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium wydane przez placówkę lub podmiot prowadzący określony rodzaj opieki.5
6.Przedszkole znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania4

UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)