TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO na rok szkolny 2024-2025

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Dzieci, które będą kontynuować edukację przedszkolną w roku szkolnym 2024 – 2025

w Publicznym Przedszkolu „Akademia Pana Kleksa” nie biorą udziału w rekrutacji.

Warunkiem kontynuacji edukacji w roku szkolnym 2024-2025 jest podpisanie nowej umowy lub złożenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

Termin zgłoszenia kontynuacji uczęszczania dzieci do Publicznego Przedszkola

„Akademia Pana Kleksa” we Wrocławiu

19 lutego 2024 r. –   01 marca 2024 r.

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz umowa umieszczone są na stronie przedszkola www.przedszkole.wroclaw.pl w zakładce Rekrutacja.

Wypełniony dokument należy złożyć w sekretariacie przedszkola w podanym wyżej terminie

codziennie w godzinach od 8:00 do 16:00,

a w ostatnim wyznaczonym dniu w godzinach od 8:00-15:00

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w roku szkolnym 2024/2025 tworzymy grupę dzieci 2,5 letnich.

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków i oświadczeń wraz z zaświadczeniami w kancelarii przedszkola do 29 maja 2024 r, w godzinach od 8:00 do 15:00. Utworzenie grupy uzależnione będzie od ilości wniosków. Minimalna ilość to 15 wniosków.

Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerami telefonów:

71-783-26-20, 502-064-494

  • Rekrutacja do Publicznego Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” nie posiada formy elektronicznej.
  • Rodzice zobowiązani są osobiście złożyć wniosek w kancelarii przedszkola.

Posiadamy wolne miejsca w następujących grupach wiekowych:

  • 50 miejsc  dla dzieci 3 letnich, urodzonych w 2021 r.
  • 5 miejsc dla dzieci 5 letnich, urodzonych w 2019 r.
  • 5 miejsc dla dzieci 6 letnich, urodzonych w 2018 r.

Postępowanie rekrutacyjne Data rozpoczęciaData zakończenia
1. Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
18.03.2024
w godzinach
8:00 – 16:00
27.03.2024
w godzinach
8.00- 15:00

2. Sprawdzenie wyników kwalifikacji w przedszkolu.
Sprawdzenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

22.04.2024
od godziny
8:00
22.04.2024
do godziny
15:00
3. Złożenie oświadczenia woli dotyczącej zapisania dziecka do przedszkola, podpisanie umowy na nowy rok szkolny lub złożenia wniosku o rezygnacji z miejsca.
24.04.2024
w godzinach
8:00 – 16:00

26.04.2024
w godzinach
8:00 – 15:00
4. Sprawdzenie końcowych wyników kwalifikacji .
Sprawdzenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
29.04.2024
od godziny
8:00
29.04.2024
do godziny
15:00

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Postępowanie zostanie przeprowadzone wówczas gdy przedszkole dysponować będzie wolnymi miejscami po rezygnacji rodziców dzieci zakwalifikowanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie uzupełniająceData rozpoczęciaData zakończenia
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.08.05.2024
w godzinach
8:00 – 16:00

13.05.2024
w godzinach
8.00 – 15:00

2. Sprawdzenie wyników kwalifikacji w przedszkolu. (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)16.05.2024
od godziny
8:00
16.05.2024
do godziny
15:00
3. Złożenie oświadczenia woli dotyczącej zapisania dziecka do przedszkola, podpisanie umowy lub złożenie wniosku o rezygnacji z miejsca.20.05.2024
w godzinach
8:00 – 16:00
22.05.2024
w godzinach
8:00 -15;00

4. Sprawdzenie końcowych wyników kwalifikacji oraz listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych27.05.2024
od godziny
8:00
27.05.2024
do godziny
15:00
Podanie do wiadomości list dzieci przyjętych do przedszkola z podziałem na grupy
22.08.202422.08.2024

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” we Wrocławiu na rok szkolny 2024/2025 odbywa się na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2023, poz. 900 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)

L.p.Kryterium ustawoweDokumenty potwierdzające spełnianie kryteriumWartość punktowa
1.Wielodzietność rodziny kandydata
(oznacza to rodzinę wychowującą troje
i więcej dzieci)
Oświadczenie o spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny kandydata (art. 150 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo oświatowe) 200
2.Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r., poz. 511 z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe) 200
3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r., poz.511 z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe) 200
4.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r., poz. 511 z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe) 200
5.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
(oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 150 ust. 2 pkt 1c ustawy Prawo oświatowe) 200
6.Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późń. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1d ustawy Prawo oświatowe) 200
L.p.Kryterium dodatkoweDokumenty potwierdzające spełnianie kryteriumLiczba punktów
1.Dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują (pracuje) lub studiują (studiuje) w trybie dziennym lub prowadzą (prowadzi) gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarcząa) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

b) w przypadku samozatrudnienia –oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej,

c) w przypadku studiów oświadczenie rodzica o stacjonarnym trybie studiów,

d) w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego oświadczenie rodzica oprowadzeniu gospodarstwa rolnego,

e) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej –oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej,

15
2.Dziecko, którego tylko jeden z rodziców pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarcząa) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

b) w przypadku samozatrudnienia –oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej,

c) w przypadku studiów oświadczenie rodzica- o stacjonarnym trybie studiów stacjonarnych,

d) w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego -oświadczenie rodzica oprowadzeniu gospodarstwa rolnego,

e) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej –oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej,

10
3.Aktywny Status Podatnika w ramach programu, dla mieszkańców, którzy rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym we Wrocławiu (z wyłączeniem I urzędu skarbowego), a) oświadczenie rodzica o posiadaniu aktywnego statusu w programie Nasz Wrocław złożone przez jednego z rodziców,

b) oświadczenie rodzica o rozliczeniu PIT w urzędzie skarbowym we Wrocławiu

30
4.Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające już z usług przedszkola
Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja
Oświadczenie rodzica potwierdzające kryterium,25
5. Dziecko uczęszczające aktualnie do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 lub dziecko objęte opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta WrocławiaZaświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium wydane przez placówkę lub podmiot prowadzący określony rodzaj opieki5
6.Przedszkole najbliżej miejsca zamieszkania dziecka lub najbliżej zakładu pracy Rodziców5