Tworzymy grupę "Maluszków"!

Drodzy Państwo!

W „Akademii Pana Kleksa” od 1 września 2021 roku funkcjonować będzie grupa „Maluszków”.

Rodzice dzieci 2,5 letnich, urodzonych od stycznia do kwietnia 2019 roku mogą zapisywać swoje pociechy do naszego przedszkola.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Chętnie odpowiemy drogą mailową lub telefonicznie na wszystkie pytania dotyczące organizacji tej grupy.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO na rok szkolny 2021-2022

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Dzieci, które będą kontynuować edukację przedszkolną w roku szkolnym 2021 – 2022

w Publicznym Przedszkolu „Akademia Pana Kleksa” nie biorą udziału w rekrutacji.

Warunkiem kontynuacji edukacji przedszkolnej dzieci w roku szkolnym 2021-2022 jest podpisanie nowej umowy lub złożenie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Termin dokonania w/w formalności

od 8 lutego 2021 r. do 19 lutego 2021 r.

 

Wzór deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz wzór umowy umieszczony jest na stronie przedszkola www.przedszkole.wroclaw.pl w zakładce Rekrutacja.

Wypełniony dokument należy złożyć w sekretariacie przedszkola w terminie od 8 lutego 2021r. do 19 lutego 2021r. w godzinach od  8:00 do 16:00.

Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2021-2022

Postępowanie rekrutacyjne Data rozpoczęciaData zakończenia
1. Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
01.03.2021
w godzinach
8:00 – 16:00
12.03.2021
w godzinach
8:00- 15:00
2. Sprawdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów wyników kwalifikacji w przedszkolu.
Sprawdzenie listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
12.04.2020
o godzinie
8:00
12.04.2020
o godzinie
15:00
3. Złożenie oświadczenia woli dotyczącej zapisania dziecka do przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci, podpisania umowy lub złożenia wniosku
o rezygnacji z miejsca.
12.04.2021
w godzinach
8:00 – 16:00
16.04.2021
w godzinach
8:00 – 15:00
4. Sprawdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów końcowych wyników kwalifikacji .
Sprawdzenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
20.04.2021
o godzinie
8:00
20.04.2021
o godzinie
15:00

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Postępowanie zostanie przeprowadzone wówczas gdy przedszkole dysponować będzie wolnymi miejscami po rezygnacji rodziców dzieci zakwalifikowanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie uzupełniająceData rozpoczęciaData zakończenia
1. Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.26.04.2021
w godzinach
8:00 – 16:00
30.04.2021
w godzinach
8:00 – 15:00
2. Sprawdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów wyników kwalifikacji w przedszkolu. (Lista dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych)
10.05.2021
od godziny
8:00
10.05.2021
od godziny
15:00
3. Złożenie oświadczenia woli dotyczącej zapisania dziecka
do przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci, podpisania umowy lub złożenia wniosku o rezygnacji z miejsca.
11.05.2021
w godzinach
8:00 – 16:00
14.05.2021
w godzinach
8:00 -15;00
4. Sprawdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów końcowych wyników kwalifikacji oraz listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych17.05.2021
od godziny
8:00
17.05.2021
do godziny
15:00
Podanie do wiadomości list dzieci przyjętych do przedszkola
z podziałem na grupy
27.08.2021

KRYTERIA PRZYJĘĆ – kryteria ustawowe oraz kryteria II etapu rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022

L.p.Kryteria ustawoweWartość punktowa
1.Wielodzietność rodziny kandydata200
2.Niepełnosprawność kandydata200
3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata200
4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata200
5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata200
6.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie200
7.Objęcie kandydata pieczą zastępczą200
L.p.Kryteria w II etapiePotwierdzenie spełnienia kryteriumWartość punktowa
1.Dziecko, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują(pracuje) lub studiują(studiuje) w trybie dziennym lub prowadzą (prowadzi ) gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą.
a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
b) w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,
c) zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów,
d) zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
50
2.Dziecko, którego tylko jeden z rodziców pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą.
a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
b) w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,
c) zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów,
d) zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
40
3.Dziecko, którego jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja, w urzędzie skarbowym we Wrocławiu ( nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym
we Wrocławiu).
Oświadczenie rodzica/rodzica samotnie wychowującego dziecko o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT w urzędzie skarbowym we Wrocławiu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały (art. 150 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe)30
4.Zgłoszenie jednocześnie do placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług
przedszkola.
Oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły; oświadczenie o zgłoszeniu jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci.10
5.Dziecko aktualnie uczęszczające do żłobka lub innej zorganizowanej
placówki wpisanej do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta zgodnie z ustawą o opiece nad dzieci w wieku do lat 3.
Zaświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium wydane przez placówkę lub podmiot prowadzący określony rodzaj opieki5
6.Przedszkole znajduje się najbliżej miejsca zamieszkaniaOświadczenie rodzica/prawnego opiekuna4

Podstawa prawna

Rekrutacja odbywa się w oparciu o przepisy prawa oświatowego, tj:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
    (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
  2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które ukończyły 2,5 roku, mogą starać się o przyjęcie ich do przedszkoli po zakończeniu postępowania uzupełniającego tj.

od 17 sierpnia 2021 r.