Grupa II

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze
Czerwiec 2022r.

Sport to zdrowie

 

 1. Poznawanie letnich dyscyplin sportowych- wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa o nazwy sportów letnich.
 2. Kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa, umiejętności przestrzegania ustalonych reguł współżycia w grupie.
 3. Ćwiczenie prawidłowego chwytu i refleksu.
 4. Uświadomienie dzieciom znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia każdego człowieka – rozwijanie sprawności fizycznej oraz świadomości własnego ciała.
 5. Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedną cechę.
 6. Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

Czym pachnie lato?

 

 1. Ćwiczenia analizy wzrokowej, łączenie w pary takich samych obrazków- ćwiczenie pamięci krótkotrwałej.
 2. Zabawy matematyczne: przeliczanie, dopełnianie, rozdzielanie po tyle samo.
 3. Zachęcanie do spożywania owoców- próbowania nowych potraw.
 4. Zapoznanie ze zwierzętami i roślinami żyjącymi na łące.
 5. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z przeżywaniem trudnych emocji.
 6. Odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego.

 

W wiejskiej zagrodzie

 

 1. Poznawanie ciekawostek dotyczących życia na wsi, rozpoznawanie, wskazywanie i nazywanie zwierząt gospodarskich.
 2. Rozumienie konieczności zaspokajania potrzeb zwierząt przez człowieka, np. odpoczynku, zapewnienia schronienia, pożywienia.
 3. Bogacenie czynnego i biernego słownictwa dziecka- rozwijanie kreatywnego myślenia.
 4. Kształcenie szacunku do ludzi i przyrody.
 5. Rozwijanie wrażliwości sensorycznej.
 6. Poznanie znaczenia liczebników porządkowych według E. Gruszczyk- Kolczyńskiej.

Planujemy letnie podróże

 

 1. Nazywanie i podział środków transportu na lądowe, wodne, powietrzne.
 2. Różnicowanie, porównywanie i posługiwanie się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.
 3. Rozmowa na temat możliwości spędzania wolnego czasu (góry, jeziora, morze). Zwrócenie uwagi na podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wakacyjnych podróży: nie oddalamy się, słuchamy dorosłych, stosujemy krem z filtrem i nakrycia głowy, na wędrówkę wyruszamy w odpowiednim obuwiu, sprawdzamy pogodę.
 4. Wdrażanie do przedstawiania swoich emocji i uczuć z użyciem charakterystycznych dla dzieci form wyrazu.
 5. Doskonalenie aparatu mowy oraz wrażliwości słuchowej.
 6. Rozwijanie motoryki małej podczas zabaw plastycznych.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńcze

Maj 2022 r.

 

Temat : Co lubią książki?

 • wdrażanie do budowania wypowiedzi po uważnym wysłuchaniu utworów literackich- udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści;
 • kształtowanie umiejętności matematycznych: porównywanie wielkości, wysokości używając określeń „duży”, „mały”, „wysoko”, „nisko”;
 • wzbogacenie słownictwa: autor, ilustrator, drukarz, czytelnik- pogadanka o wizycie w bibliotece;
 • rozwijanie zainteresowania książką oraz konieczności poszanowania ich;
 • tworzenie rytmicznego układu według podanego wzoru;
 • wdrażanie do współdziałania z drugą osobą.

Temat: Kiedy będę duży…

 • budzenie szacunku dla pracy i ludzi wykonujących różne zawody- poznanie zawodów, narzędzi pracy, numerów alarmowych;
 • kształtowanie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie ze względu na podaną cechę, przeliczanie, segregowanie;
 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych;
 • doskonalenie chwytu pisarskiego- kreślenie dróg po śladzie palcem oraz kredką;
 • doskonalenie umiejętności wokalnych- odkrywanie swoich umiejętności i zainteresowań.

Temat:  Dla ukochanej mamy

 • kształtowanie wrażliwości na emocje i przeżycia innych ludzi oraz okazywanie szacunku, miłości i przywiązania do rodziców;
 • doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych;
 • utrwalanie umiejętności matematycznych- rozpoznaje kolory i figury geometryczne;
 • rozwijanie pamięci dziecka poprzez naukę i recytację wiersza dla mamy;
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych i plastycznych;
 • kształtowanie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-ruchowe;
 • budowanie poczucia przynależności do swojej rodziny oraz wzmacnianie więzi emocjonalnej dzieci z rodzicami.

Temat: Moja rodzina

 • kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie oraz ról poszczególnych członków rodziny;
 • rozwijanie słownictwa związanego z rodziną;
 • kształtowanie właściwego sposobu wyrażania emocji i wrażeń;
 • doskonalenie orientacji przestrzennej: do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo- poruszanie się według poleceń nauczyciela;
 • doskonalenie pamięci wzrokowej określając co się zmieniło;
 • kształtowanie uczucia przywiązania do własnej rodziny;
 • utrwalanie umiejętności liczenia oraz stosowanie pojęć „mniej”, „więcej”.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze
Kwiecień 2022 r.

 

Temat: Pogoda w kratkę

 

 1. Rozwijanie wyobraźni muzyczno-ruchowej – wyzwalanie spontanicznej aktywności ruchowej.
 2. Poszerzenie wiadomości przyrodniczych, związanych z różnorodnością pogody w kwietniu.
 3. Doskonalenie sprawności manualnej oraz umiejętności aktywnego słuchania.
 4. Wdrażanie do przedstawiania swoich emocji i uczuć z użyciem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu.
 5. Doskonalenie umiejętności liczenia poprzez przeliczanie w dostępnym zakresie.
 6. Rozróżnianie brzmienia różnych instrumentów naśladujących odgłosy zjawisk atmosferycznych- improwizowanie dźwiękiem.

Temat: Wielkanocne zwyczaje

 

 1. Kształtowanie szybkiej reakcji na bodźce – wyrabianie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała.
 2. Tworzenie zbiorów i przeliczanie ich elementów.
 3. Doskonalenie sprawności manualnej oraz rozwijanie kreatywności w czasie rysowania
  i wykonywania prac plastycznych.
 4. Poznawanie tradycji związanych z Wielkanocą- „Śniadanie wielkanocne” /13.04./
 5. Zachęcanie dzieci do smakowania różnych potraw.
 6. Rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi poprzez komunikaty werbalne
  i niewerbalne – doskonalenie umiejętności przestrzegania prawidłowych wzorców zachowań.

Temat: Kiedy ziemia źle się czuje

 

 1. Rozbudzanie zainteresowania światem przyrody.
 2. Kształtowanie postaw prospołecznych i proekologicznych.
 3. Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej. Kształtowanie pozytywnego stosunku do zwierząt oraz roślin.
 4. Kształtowanie pojęć matematycznych, porównywanie wielkości, przeliczanie.
 5. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych.
 6. Kształtowanie umiejętności przestrzegania ustalonych reguł współżycia w grupie.

Temat: Małe odkrycia

 

 1. Rozwijanie orientacji w schemacie ciała- wdrażanie do współpracy w parach.
 2. Wdrażanie do szybkiego reagowania na sygnał nauczyciela.
 3. Kształtowanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej – wielozmysłowe poznawanie przedmiotów.
 4. Rozwijanie mowy i myślenia- kształtowanie umiejętności opisywania cech przedmiotów.
 5. Rozwijanie umiejętności odczuwania radości ze wspólnej zabawy.
 6. Zabawy badawcze – eksperymentowanie, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wyciągania wniosków, łączenia przyczyny i skutku.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńcze

Marzec 2022 r.

Temat : Jak wygląda nasza planeta?

 • Wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań, wierszy- reagowanie na humor zawarty w utworach;
 • budowanie wiedzy dzieci o Kosmosie- poszerzanie zasobów wiadomości na temat miejsca, w którym żyjemy;
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania kół spośród innych figur geometrycznych- utrwalanie umiejętności matematycznych;
 • rozwijanie umiejętności twórczej, doskonalenie pamięci, koncentracji uwagi poprzez układanie mozaik i kompozycji z różnych materiałów;
 • kształtowanie świadomości dbałości o zdrowie- poznanie zasad higieny osobistej, prawidłowego mycia rąk;
 • doskonalenie chwytu pisarskiego- kreślenie dróg po śladzie palcem oraz kredką;
 • wdrażanie do samodzielnego rozwiązywania konfliktów- budowanie życzliwych relacji z rówieśnikami.

Temat: W świecie roślin i zwierząt.

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się, wzbogacanie słownictwa;
 • zachęcanie dzieci do obserwacji otaczającego piękna przyrody i analizowanie najbliższego otoczenia, rozbudzanie zainteresowania światem przyrody;
 • poszerzanie wiadomości na temat roślin i zwierząt;
 • kształtowanie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie, segregowanie, liczenie w zakresie 4-ch;
 • doskonalenie umiejętności ruchowej w toku ćwiczeń i zabaw ruchowych w tym naśladowniczych i rytmicznych;
 • respektowanie przestrzegania zasad obowiązujących w zabawie- rozwijanie umiejętności zgodnej i bezpiecznej zabawy.

Temat: Tam, gdzie Słońce, księżyc i gwiazdy

 • Rozbudzanie zainteresowania Kosmosem- pogadanki, prezentacja ilustracji, filmów edukacyjnych;
 • poznanie zjawisk przyrodniczo- fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń- pobudzanie kreatywności dzieci;
 • utrwalanie kolorów;
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę;
 • doskonalenie nazywania emocji i uczuć, przejawianie życzliwości w stosunku do kolegów i koleżanek;
 • wdrażanie do zabaw dydaktycznych, poznanie naturalnych i sztucznych źródeł światła;
 • rozwijanie precyzji ruchów, zdolności manualnych, rysowanie na dużych płaszczyznach, ćwiczenia rozmachowe.

Temat: Kiedy Ziemia się źle czuje?

 • Kształtowanie umiejętności segregowania i klasyfikacji odpadów;
 • dostrzeganie potrzeby dbania o środowisko, budowanie wiedzy o ochronie przyrody;
 • tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie;
 • utrwalanie umiejętności matematycznych- większy- mniejszy, przeliczanie elementów, wskazywanie gdzie jest więcej, a gdzie mniej;
 • wdrażanie do sprzątania stanowiska pracy;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze
Luty 2022 r.

 

Muzyczne opowieści

 1. Kształtowanie umiejętności budowania prostej wypowiedzi – bogacenie czynnego i biernego słownika.
 2. Rozwijanie umiejętności współpracy z grupą podczas różnych zabaw i zadań.
 3. Dostrzeganie wartości estetycznych w obcowaniu z muzyką – rozwijanie umiejętności wokalnych.
 4. Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych w podanym tempie.
 5. Rozwijanie motoryki małej podczas zadań graficznych, manualnych i plastycznych.
 6. Rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych.
 7. Rozwijanie umiejętności rozróżniania dźwięków wysokich i niskich, cichych i głośnych.
 8. Wdrażanie do dostrzegania i szanowania emocji swoich i innych.

W świecie kształtów i kolorów

 1. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do innych ludzi – zachęcenie dzieci do okazywania uczuć innym osobom.
 2. Wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł współżycia w grupie.
 3. Zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w zabawach ruchowych.
 4. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych.
 5. Doskonalenie precyzji ruchów podczas zabaw konstrukcyjnych, doskonalenie chwytu pęsetkowego.
 6. Wdrażanie do uważnego słuchania poleceń.
 7. Kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi w dostępnym zakresie.

Bawimy się w teatr

 1. Kształtowanie umiejętności zadawania pytań oraz udzielania odpowiedzi – usprawnianie aparatu mowy.
 2. Zapoznanie z wybranymi formami teatralnymi.
 3. Rozwijanie wyobraźni dziecięcej – inspirowanie do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej.
 4. Kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach.
 5. Rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych.
 6. Wdrażanie do respektowania zasad bezpieczeństwa.
 7. Kształtowanie odporności emocjonalnej przed występami.

Jaki mam talent?

 

 1. Budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie, wiary we własne możliwości.
 2. Wdrażanie do pokonywania swojej nieśmiałości.
 3. Rozwijanie pamięci mechanicznej poprzez naukę i recytację krótkich rymowanek.
 4. Doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem – wdrażanie do doprowadzania pracy do końca.
 5. Rozwijanie wyobraźni muzyczno-ruchowej, doskonalenie umiejętności wokalnych.
 6. Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych w codziennych sytuacjach.
 7. Kształtowanie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów
  w przestrzeni.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze

Styczeń 2022 r.

Temat:     Kiedy zimno jest na dworze

 • Wprowadzenie pojęć “głośno”, “cicho”, zabawy z chustą animacyjną do piosenki “Pada śnieg” – kształtowanie odpowiednich reakcji na podany sygnał.
 • Zachęcanie dzieci do obserwacji najbliższego otoczenia – „Badamy eksperymentujemy, doświadczamy” – poznajemy właściwości śniegu.
 • Rozwijanie świadomości własnego ciała, kształtowanie poczucia rytmu.
 • Rozwijanie zainteresowań konstrukcyjnych z wykorzystaniem  klocków różnego typu i sposobu łączenia –  kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.
 • Doskonalenie pracy zmysłów , rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku- rozwijanie wyobraźni i fantazji.

Temat:     Hop, hop na śniegu

 • Budowanie życzliwych relacji z rówieśnikami, rozwijanie umiejętności zgodnej zabawy.
 • Doskonalenie umiejętności precyzyjnych, samodzielnego ubierania się, zapinania i rozpinania guzików, zamków.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej- układanie obrazków z części w logiczną całość z wykorzystaniem puzzli, układanek, mozaik.
 • Rozwijanie motoryki małej podczas zajęć manualnych i plastycznych.
 • Wdrażanie do uważnego obserwowania i naśladowania prawidłowych zachowań -omówienie naturalnych emocji, które towarzyszą podczas wygranej i porażki, uświadomienie dzieciom, nad którymi z nich trzeba zapanować

Temat: Moja babcia i mój dziadek

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się, nazywania emocji i uczuć.
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych- poznajemy podstawowe figury geometryczne (kwadrat, koło, trójkąt).
 • Wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu przez nauczyciela – rozwijanie pamięci.
 • Doskonalenie spostrzegawczości, łączenie przedmiotów z takim samym wzorem.
 • Utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie 4-ch – przeliczanie przedmiotów.
 • Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych.

Temat: Czas na zimowe obserwacje

 • Wdrażanie do zwracania uwagi na zmiany zachodzące w naturalnym środowisku związane z obecną porą roku- dostrzeganie piękna  zimowej przyrody.
 • Pobudzanie aktywności i kreatywności dzieci poprzez eksperymenty z wodą i lodem.
 • Rozwijanie umiejętności zgodnej i wspólnej pracy z rówieśnikami podczas prac w grupie -nawiązywanie pozytywnych relacji
 • “Gawron” – poznanie słów i melodii piosenki – wspólne śpiewanie , rozwijanie pamięci.
 • Utrwalanie nazw poznanych kolorów.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Grudzień 2021 r.

Moja rodzina

 1. Wzmacnianie więzi uczuciowych w rodzinie.
 2. Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 3. Zachęcanie do pobudzania aktywności werbalnej,, pogłębianie zasobu słownictwa – słuchanie literatury.
 4. Rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych i plastycznych.
 5. Doskonalenie sprawności ruchowej w toku ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych.
 6. Rozwijanie zainteresowania życiem najbliższych członków rodziny.
 7. „Potrafię przeprosić” – rozmowa o sytuacjach, w których używa się słowa „przepraszam”, zabawa tematyczna w wypowiadaniu przeprosin oraz poszukiwaniu pocieszenia smutnej koleżanki, kolegi.
 8. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw konstrukcyjnych – kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawie

Kiedy w domu pachnie choinką

 1. Wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się świętami – rozmowa o wymarzonym prezencie – rysowanie wymarzonych prezentów za pomocą pasteli.
 2. Nauka piosenki „Kto to?” wdrażanie do uważnego słuchania wierszy i opowiadań.
 3. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w dekorowaniu choinki w sali. „Mikołaj odwiedza przedszkole”- rozwijanie umiejętności przyjmowania gościa, utrwalanie „magicznych słów”,
 4. Uważne słuchanie opowiadania „Przyjaciele Świętego Mikołaja”- pogadanka inspirowana jego treścią, formułowanie odpowiedzi na pytania nauczyciela.
 5. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę.
 6. Zabawy z wykorzystaniem integracji sensorycznej.

Święta tuż, tuż (3 tydzień grudnia)

 1. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.
 2. Wywołanie radosnego nastroju spowodowanego zbliżającymi się świętami.
 3. „Z wizytą na poczcie” – spacer na pobliską pocztę lub do skrzynki pocztowej- list świąteczny do dzieci z Pszenna.
 4. Kształtowanie orientacji w położeniu (przede mną, za mną) i kierunku ruchu przedmiotów
  (z boku, z prawej, z lewej, przed siebie, w tył)- rozwijanie współdziałania w sytuacjach zabawowo-zadaniowych.
 5. „Stroimy choinkę” – kolorowanie choinki według własnego pomysłu, dbanie o prawidłowy chwyt kredki.
 6. Rozwijanie umiejętności recytatorskich, wokalnych – pokonywanie tremy podczas wystawiania  jasełek.

 

Boże Narodzenie

 

 1. Kształtowanie umiejętności poprawnego przeliczania elementów na obrazku, porównywanie ilości, używanie określenia „tyle samo”, rozróżnianie i nazywanie barw
 2. Kształtowanie umiejętności rozróżniania dobrego i złego zachowania na podstawie zabaw tematycznych.
 3. Wysłuchanie opowiadania „Historia pewnej rodziny” – analiza treści ,  formułowanie pytań i budowanie
 4. Rozwijanie twórczej wyobraźni i ekspresji – projekt plastyczny „Od najmniejszego do największego”
 5. Rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych oraz figur geometrycznych.
 6. „Kolędowanie” – słuchanie i wspólne śpiewanie kolęd.
 7. Zabawa językowa „Czego sobie życzymy?” -formułowanie i składanie sobie nawzajem życzeń świątecznych.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze

Listopad 2021

Każdy ma swój dom

 • kształtowanie umiejętności nazywania swoich przeżyć, przedstawienia siebie oraz swojej rodziny;
 • rozwijanie umiejętności porównywania, określania różnic między miastem a wsią;
 • doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy i życzliwych relacji koleżeńskich;
 • utrwalanie nazywania i wskazywania barw podstawowych: niebieski, czerwony, żółty, zielony;
 • zachęcanie do wypowiedzi przed całą grupą oraz wdrażanie do oczekiwania w ciszy i spokoju na swoja kolej;
 • rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe.

 

Gdzie jest mój dom, gdzie jest moje przedszkole?

 

 • utrwalanie umiejętności liczenia, przeliczania w zakresie 4-ch;
 • rozwijanie przynależności do grupy (ojczyzny), okazywanie szacunku w stosunku do innych osób oraz miejsc pamięci narodowej;
 • wdrażanie do współpracy z rówieśnikami, nawiązywanie życzliwych relacji;
 • przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w grupie – zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w organizowanych zabawach i zajęciach;
 • wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

Kiedy babcia była mała

 

 • wypowiadanie zapamiętanych treści poprzez powtarzanie rymowanek i wierszy- ćwiczenia pamięci;
 • rozwijanie aktywności werbalnej podczas tworzenia wypowiedzi;
 • określanie wyglądu przedmiotów „małe i duże”, „cienkie i grube” – dostrzeganie różnic między tymi znaczeniami;
 • rozwijanie chwytu pęsetkowego, ćwiczenia motoryki małej- mięśni palców i dłoni;
 • kształtowanie konieczności poszanowania pamiątek – wskazywanie odpowiedników współczesnych przedmiotów z dawnymi.

Czy to prawda, czy to bajka?

 

 • usprawnianie umiejętności prawidłowego chwytu kredki, ołówka;
 • rozwijanie umiejętności koncentracji, uwagi, skupienia podczas zajęć dydaktycznych;
 • wdrażanie do zabaw taneczno – kołowych, rozwijanie poczucia rytmu;
 • poznanie i nazywanie podstawowych emocji: radość, smutek, złość, strach;
 • kształtowanie umiejętności opowiadania bajek i opowieści o swoich ulubionych bohaterach bajkowych ;
 • wdrażanie do obserwowania najbliższego otoczenia-zachęcanie do dzielenia się spostrzeżeniami.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo – opiekuńcze

Październik 2021

Kolory Pani Jesieni
– kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy
– rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych; rozwijanie umiejętności samoobsługowych i higienicznych
– poznawanie najbliższego otoczenia; ustalenie zasad bezpieczeństwa poza terenem przedszkola
– wdrażanie do uczestnictwa w organizowanych zabawach i zajęciach oraz przestrzegania norm i zasad obowiązujących w grupie;
– kształtowanie pojęć matematycznych, rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

W jesiennym ogrodzie
– kształtowanie umiejętności porównywania, łączenia i klasyfikowania przedmiotów; rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi podczas zajęć dydaktycznych
– kształtowanie nawyku utrzymania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu, zachęcanie do uczestnictwa w różnych formach aktywności
– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania; kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 3;
– określanie własnych upodobań „lubię, nie lubię”, wdrażanie do akceptowania upodobań innych osób
– rozwijanie percepcji wzrokowej; wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

Apetyt na zdrowie
– wdrażanie do uczestnictwa w organizowanych zabawach i zajęciach ruchowych, do respektowania zasad panujących w grupie;
– rozwijanie motoryki małej
– usprawnianie aparatu mowy; rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich;
– kształtowanie pamięci, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na tematy bliskie dzieciom;
– rozwijanie motoryki dużej podczas zabaw ruchowych, logorytmicznych, gimnastyki porannej;

Jesienna muzyka
– wdrażanie do obserwowania najbliższego otoczenia i zmian zachodzących w przyrodzie;
– ćwiczenia słuchowe w zabawach dźwiękonaśladowczych i muzycznych
– rozwijanie poczucia rytmu, uwrażliwienie na nastrój, charakter, zmiany tempa w utworach muzycznych
– wdrażanie do kontrolowania swoich emocji w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
– usprawnianie aparatu mowy z wykorzystaniem ćwiczeń oddechowych;

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Wrzesień 2021

Jestem przedszkolakiem
– kształtowanie bezpieczeństwa w grupie, w przedszkolu
– rozwijanie umiejętności samoobsługowych i higienicznych
– poznawanie najbliższego otoczenia
– wdrażanie do przestrzegania norm i zasad obowiązujących w grupie

W przedszkolu jest miło i bezpiecznie
– rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi podczas zajęć dydaktycznych
– zachęcanie do uczestnictwa w różnych formach aktywności
– rozwijanie motoryki małej podczas zabaw plastycznych (malowanie palcami, zabawy gliną itp.)
– nazywanie części ciała, dostrzeganie różnic pomiędzy chłopcem
i dziewczynką

Lubię bawić się w przedszkolu
– zachęcanie do rozwijania aktywności werbalnej w toku zajęć i swobodnych wypowiedzi
– poznawanie określeń: długi- krótki, duży- mały
– rozpoznawanie podstawowych barw (żółty, czerwony, niebieski)
– rozwijanie motoryki dużej podczas zabaw ruchowych, logorytmicznych, gimnastyki porannej.

W przedszkolu nie jestem sam.
– wdrażanie do wspólnego uczestnictwa w zabawach swobodnych i manipulacyjnych
– ćwiczenia słuchowe w zabawach dźwiękonaśladowczych i muzycznych
– rozumienie okresleń: na górze- na dole, wysoko- nisko
– usprawnianie aparatu mowy z wykorzystaniem ćwiczeń oddechowych