Grupa II

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Czerwiec 2024 r.

 1. Święto dzieci
 • ćwiczenie umiejętności rozmawiania o emocjach swoich i innych oraz nauka ich poprawnego nazywania;
 • stwarzanie okazji do mówienia o sobie oraz budowania pozytywnego obrazu samego siebie;
 • zachęcanie do konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz wdrażanie do rozwiązywania ich w sposób akceptowalny społecznie;
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie oraz zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez ćwiczenia w przeliczaniu, rozdzielaniu po tyle samo oraz przekładaniu danej reprezentacji liczbowej na inną;
 • doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych.
 1. Egzotyczne kraje
 • zapoznanie z globusem oraz ćwiczenie umiejętności wskazywania na nim położenia Polski;
 • utrwalanie wyglądu Ziemi na podstawie modeli płaskich i przestrzennych;
 • poznanie różnych środków transportu i rodzajów traktów komunikacyjnych, którymi poruszają się ludzie;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez różnorodne zabawy oraz samodzielne formułowanie dłuższych wypowiedzi ustnych;
 • budowanie postawy życzliwości i tolerancji wobec odmienności ludzi z innych krajów i kręgów kulturowych;
 • kształtowanie u dzieci empatii w stosunku do innych.
 1. Obserwacje przyrody
 • rozbudzanie zainteresowania światem przyrody i zachęcanie do troski o środowisko;
 • zapoznanie z charakterystycznymi oznakami nadchodzącego lata oraz wybranymi owocami sezonowymi;
 • ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej oraz koncentracji poprzez dostrzeganie różnic pomiędzy obrazkami oraz kontynuowanie rytmów;
 • budowanie więzi pomiędzy rówieśnikami poprzez zorganizowane zabawy w parach oraz gry i zabawy zespołowe; rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas tworzenia prac plastycznych z różnorodnych materiałów;
 • doskonalenie sprawności manualnej poprzez wyklejanie, wydzieranie, lepienie z różnych mas ze szczególnym zwróceniem uwagi na estetykę wykonywanych prac.
 1. Wesołe wakacje
 • zapoznanie z wyglądem i rodzajem gór, omówienie gór znajdujących się w Polsce;
 • poznanie rodzajów szlaków turystycznych;
 • przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w miejscach publicznych oraz w trakcie wakacyjnych wyjazdów;
 • utrwalanie znajomości numeru alarmowego (112) oraz przypomnienie w jakich sytuacjach pod niego dzwonimy;
 • ćwiczenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów w zbiory według określonej cechy i porównywania liczebności zbiorów;
 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata;
 • doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Maj 2024 r.

 1. Patriotyczny maj
 • poznanie znaczenia wyrażenia „mała ojczyzna” i „duża ojczyzna”;
 • utrwalanie znajomości własnego adresu zamieszkania oraz symboli narodowych;
 • przypomnienie znaczenia pojęcia „legenda” praz poznanie wybranych legend polskich;
 • doskonalenie umiejętności współpracy z innymi oraz cierpliwego czekania na swoją kolej w zabawie;
 • budowanie szacunku do ojczyzny i symboli narodowych oraz rozbudzanie uczuć patriotycznych;
 • doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych.
 1. Europa wita nas
 • poznanie znaczenia nazwy „Unia Europejska” oraz jej symboli;
 • zdobywanie wiedzy na temat niektórych krajów Europy oraz ich zabytków;
 • rozwijanie kompetencji językowych oraz umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi na podany temat, w szczególności na podstawie wysłuchanych utworów literackich i ilustracji;
 • doskonalenie sprawności manualnej poprzez zabawy z plasteliną oraz nożyczkami,
 • ćwiczenie koncentracji, uwagi oraz percepcji wzrokowej poprzez składanie obrazków z części na podstawie wzorów;
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni oraz na kartce papieru.
 1. Kolorowa wiosna
 • rozbudzanie zainteresowania przyrodą poprzez poznawanie wybranych kwiatów i owadów;
 • poznanie pracy „ogrodnika” i jego narzędzi;
 • pogłębianie wiedzy na temat ważnej roli owadów jaką pełnią w przyrodzie;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach i zbiorach zastępczych oraz szeregowania;
 • ćwiczenie prawidłowego prowadzenia rozmowy z przestrzeganiem zasady uważnego słuchania innych;
 • rozwiajnie wyobraźni i kreatywności podczas tworzenia prac plastycznych różnorodnych materiałów.
 1. Moja rodzina
 • omówienie znaczenia słowa „rodzina” z uwzględnieniem nazywania poszczególnych członków rodziny;
 • wdrażanie do umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny oraz poznanie ciekawych sposobów na wspólne spędzanie czasu wolnego w jej towarzystwie;
 • poznanie wyglądu i funkcji zegara, wyjaśnianie pojęcia „czas” oraz „czas wolny”;
 • ćwiczenie analizy i syntezy sylabowej;
 • doskonalenie umiejętności rozróżniania przyjemnych i nieprzyjemnych emocji oraz uczuć, próby samodzielnego mówienia o nich;
 • rozwijanie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze
Kwiecień 2024 r.

 

 1. Rozwijanie umiejętności orientacji w schemacie ciała.
 2. Doskonalenie aktywności werbalnej podczas wypowiedzi.
 3. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na określoną cechę.
 4. Rozwijanie umiejętności odczytywania symbolów z mapy- zabawy tropiące w ogrodzie przedszkolnym.
 5. Kodowanie na dywanie – zabawy matematyczne.
 6. Wdrażanie do przestrzeganie ustalonych norm i zasad w grupie.

Zwierzęta domowe i hodowlane

 1. Kształtowanie szacunku i opiekuńczości w stosunku zwierząt.
 2. Poznawanie zwierząt domowych i gospodarskich.
 3. Rozwiązywanie zagadek słownych o zwierzętach domowych i gospodarskich.
 4. Ćwiczenia w przeliczaniu- rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych.
 5. Rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności logicznego myślenia.
 6. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Co to znaczy eko?

 1. Poznawanie różnego typu opakowań, rozumienie pojęcia recykling, eko.
 2. Ćwiczenia słuchowe, dźwiękonaśladowcze, ortofoniczne.
 3. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
 4. Rozumienie potrzeby oszczędzania wody, prądu, segregowania śmieci itp.
 5. Eksperymentowanie z wodą- obieg wody w przyrodzie.
 6. Poznanie źródeł energii elektrycznej.

Kraina bajek i baśni

 1. Rozpoznawanie i nazywanie postaci bajkowych na obrazkach.
 2. Kształtowanie umiejętności teatralnych – odgrywanie ról.
 3. Rozwijanie samodzielności i wyobraźni.
 4. Ćwiczenia logopedyczne- gimnastyka buzi i języka.
 5. Rozwijanie kompetencji społecznych i umiejętności współdziałania w zespole.
 6. Ćwiczenia grafomotoryczne i graficzne.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Marzec 2024 r.

 1. Jak dbać o zdrowie?
 • wzbogacanie wiedzy nt. piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej;
 • zdobywanie wiedzy na temat dbania o higienę i zdrowie z uwzględnieniem zawodu dentysty, lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki oraz farmaceuty;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6-ciu i posługiwania się liczebnikami porządkowymi;
 • doskonalenie umiejętności współpracy między dziećmi oraz zgodnej wspólnej zabawy;
 • kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;
 • rozwijanie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, ćwiczeń porannych oraz ćwiczeń gimnastycznych.
 1. Jak było kiedyś?
 • poznanie pojęcia „wynalazek” oraz sprzętów używanych w domu dawniej i dziś;
 • wdrażanie do umiejętności uważnego słuchania innych osób oraz obdarzania ich uwagą;
 • kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na podany temat;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez porównywanie wielkości przedmiotów oraz szeregowanie obrazków od najmniejszego do największego;
 • utrwalanie znajomości numeru alarmowego (112) oraz przypomnienie w jakich sytuacjach pod niego dzwonimy;
 • kształtowanie równowagi, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.
 1. Nadchodzi wiosna
 • poznanie pojęcia „roślina pod ochroną”;
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej poprzez poznanie zwiastunów wiosny oraz podstawowych wiosennych kwiatów (przebiśnieg, żonkil, pierwiosnek, krokus, hiacynt);
 • ćwiczenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów w zbiory według określonej cechy i porównywania liczebności zbiorów;
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni oraz na kartce papieru;
 • doskonalenie sprawności manualnej poprzez wyklejanie, wydzieranie, lepienie z różnych mas ze szczególnym zwróceniem uwagi na estetykę wykonywanych prac;
 • rozwijanie umiejętności współpracy i zgodnej zabawy między dziećmi.
 1. W morskich głębinach
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej poprzez poznawanie wybranych gatunków zwierząt żyjących w morzach i oceanach;
 • rozwijanie kompetencji językowych oraz umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi na określony temat, w szczególności na podstawie wysłuchanych utworów literackich i ilustracji;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6-ciu;
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania przyjemnych i nieprzyjemnych emocji oraz uczuć, próby samodzielnego mówienia o nich;
 • rozwijanie koordynacji ruchowej w toku różnych zabaw i ćwiczeń.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze
Luty 2024 r.

 

Zimowa wyprawa

 

 1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych, klasyfikowanie, przeliczanie, rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni.
 2. Ćwiczenia grafomotoryczne i graficzne.
 3. Poznawanie rejonów Arktyki i Antarktydy – zwierząt zamieszkujących te tereny.
 4. Doskonalenie sprawności fizycznej w toku ćwiczeń ogólnorozwojowych, zabaw ruchowych.
 5. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw.
 6. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat – formułowanie zdań rozwiniętych, poprawnych pod względem gramatycznym.
 7. Ćwiczenia koncentracji i uwagi w toku zajęć dydaktycznych, zabaw i ćwiczeń.

Karnawałowe zabawy

 1. Rozwijanie płynności ruchów i wyczucia ciała.
 2. Bogacenie słownika- poznawanie nowych pojęć związanych z karnawałem.
 3. Wdrażanie do uważnego słuchania literatury dziecięcej.
 4. Zabawy matematyczne, wykonywanie pomiarów, tworzenie zbiorów ze względu na jedną cechę.
 5. Rozwijanie umiejętności plastycznych- tworzenie dekoracji i rekwizytów karnawałowych.
 6. Ćwiczenia słuchowe- analiza i synteza sylabowa słów związanych z karnawałem.
 7. Rozwijanie swobodnej interpretacji ruchowej muzyki, uczestnictwo w Balu przebierańców.

Nasza Wisła

 1. Zabawy dydaktyczne przybliżające dzieciom pojęcia związane z naszą rzeką- Wisłą.
 2. Ćwiczenia słuchowe- odgłosy wody.
 3. Poznawanie polskich legend.
 4. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej- składanie obrazków pociętych na części.
 5. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.
 6. Zabawy sensoryczne.
 7. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej.

Co to jest sztuka?

 1. Zapoznanie z różnymi dziełami sztuki.
 2. Odczytywanie prostych symboli.
 3. Zabawy badawcze- malowanie z wykorzystaniem różnych narzędzi.
 4. Doskonalenie percepcji wzrokowej i spostrzegawczości.
 5. Rozwijanie wyobraźni, poznanie pojęcia abstrakcja.
 6. Ćwiczenia logopedyczne, kształtowanie umiejętności prawidłowej artykulacji głosek.
 7. Ćwiczenia motoryki małej, zabawy z różnymi materiałami plastycznymi.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Styczeń 2024 r.

 1. Kosmos pełen gwiazd
 • rozbudzanie zainteresowań kosmosem oraz poznanie nazw planet w Układzie Słonecznym;
 • zapoznanie z wyglądem globusa oraz poznanie nazw wybranych kontynentów;
 • wdrażanie do umiejętności rozumienia następstw czasu (dzień i noc) oraz nazywania poszczególnych części dnia;
 • doskonalenie umiejętności poradzenia sobie w różnych sytuacjach – budowanie wiary we własne możliwości;
 • rozwijanie umiejętności zgodnych relacji, współpracy z rówieśnikami podczas zabaw w grupie;
 • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 1. Zimowy krajobraz
 • poznanie charakterystycznych cech pory roku (zimy) oraz ptaków pozostających na zimę;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według wybranej cechy oraz umiejętności posługiwania się pojęciami w orientacji przestrzennej (na, pod, obok, w, za);
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5-ciu;
 • rozwijanie kompetencji językowych oraz umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi na określony temat, w szczególności na podstawie wysłuchanych utworów literackich i ilustracji;
 • doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych;
 1. Czas z babcią i dziadkiem
 • kształtowanie więzi emocjonalnych z rodziną poprzez dostrzeganie ważnej roli Babci i Dziadka w życiu każdego dziecka;
 • zapoznanie z wglądem kalendarza oraz poznanie daty Dnia Babci i Dziadka;
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej – dostrzeganie różnic pomiędzy dwoma obrazkami;
 • ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi oraz przeliczania i porównywania liczebności zbiorów;
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez rysowanie po śladzie, kreślenie, wyklejanie i wydzieranie;
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, wzmacnianie pozytywnych relacji między dziećmi.
 1. Dawne zawody
 • poznanie wybranych nazw zawodów (szewc, kucharz, ludwisarz) oraz wytworów ich pracy;
 • poznanie różnego rodzaju obuwia oraz próby dobierania go do odpowiednich warunków pogodowych oraz pory roku;
 • poznanie przedmiotów używanych w kuchni dawniej i dziś oraz przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów domowych;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez samodzielne przeliczanie w dostępnym zakresie oraz tworzeniu par;
 • rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi;
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, do uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci i osób dorosłych.
 1. Karnawałowe zabawy
 • poznanie historii karnawału oraz zapoznanie z tradycjami okresu karnawałowego;
 • rozbudzanie twórczego myślenia poprzez zabawy rozwijające wyobraźnię;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez samodzielne dokonywanie pomiarów długości za pomocą różnych miar;
 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata;
 • rozwijanie sprawności motorycznej poprzez udział w zabawach gimnastycznych i ruchowych;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej – układanie obrazków z części w logiczną całość z wykorzystaniem puzzli, układanek, mozaik.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZE

GRUDZIEŃ 2023 R.

 W teatrze

 1. Doskonalenie świadomości ciała w przestrzeni, rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.
 2. Rozwijanie umiejętności odgrywania ról w scenkach dramowych.
 3. Wdrażanie do poprawnego zachowania się w teatrze, umiejętności oceniania zachowań pozytywnych i negatywnych.
 4. Utrwalanie melodii i słów poznanych kolęd.
 5. Rozwijanie aktywności werbalnej podczas zabaw teatralno- dramowych.
 6. Kształtowanie przynależności do grupy poprzez udział w zabawach integracyjnych.

 

Kuchenne ciekawostki

 1. Poznawanie ramowego rozkładu dnia –  nauka nazw dni tygodnia.
 2. Ćwiczenia grafomotoryczne, rysowanie po śladzie.
 3.  Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, dostrzegania zmian w najbliższym otoczeniu związanych ze zmieniającą się pora roku.
 4. Uwrażliwienie na los zwierząt podczas zimy, rozpoznawanie wybranych gatunków ptaków.
 5. Utrwalanie nawyków związanych z kulturą bycia- dziękuję, przepraszam, proszę.
 6. Poznanie Krainy Świętego Mikołaja – Spotkaniu ze Świętym  Mikołajem  w przedszkolu.

Tradycje Bożego Narodzenia

 1. Kształtowanie szacunku do rodziców, rozumienie znaczenia wspólnego spędzania czasu w gronie rodzinnym.
 2. Aktywne uczestnictwo w przedstawieniu Jasełkowym – wspólna Wigilia.
 3. Rozwijanie umiejętności matematycznych: klasyfikowania, przeliczania, spostrzegawczości, odtwarzanie układu według wzoru.
 4. Poznanie tradycji związanych z wigilią.
 5. Kształtowanie umiejętności składania życzeń.
 6. Rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał podczas zabaw i ćwiczeń ogólnorozwojowych.

Krok w nowy rok!

 1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 2. Kształcenie pojęć matematycznych – posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.
 3. Rozwijanie zainteresowań poprzez zabawy manipulacyjno- konstrukcyjne.
 4. Dostrzegania stałego następstwa dni i nocy, intuicyjne doświadczanie upływu czasu.
 5. Bogacenie słownika czynnego i biernego.
 6. Kształtowanie postaw proekologicznych – zajęcia tematyczne, filmy edukacyjne.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Listopad 2023 r.

 

Temat I: Bezpieczni i rozważni

 1. Doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej, kształtowanie świadomości siebie, jako osoby.
 2. Rozwijanie logicznego myślenia, przypomnienie zasad i reguł współżycia w grupie.
 3. Zapoznanie z różnymi rodzajami przejść dla pieszych, utrwalenie znaków drogowych.
 4. Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową wyrazów, ćwiczenia rytmiczne.
 5. Nabywanie umiejętności odmawiania obcym w sytuacjach mogących stanowić dla nich zagrożenie.
 6. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych i stóp.

Temat II: Polska – nasza Ojczyzna

 1. Ćwiczenia orientacji w przestrzeni.
 2. Odczytywanie i utrwalanie symboliki drzewa genealogicznego, doskonalenie motoryki małej.
 3. Rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie aparatu artykulacyjnego.
 4. Kształtowanie postaw patriotycznych, rozpoznawanie symboli narodowych.
 5. Kształtowanie odporności emocjonalnej w relacjach społecznych.
 6. Doskonalenie prawidłowego poruszania się przestrzeni.

Temat III: Preludium deszczowe

 1. Ćwiczenia doskonalenia  koordynacji słuchowo-ruchowej.
 2. Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 4 -ch, klasyfikowania, porównywania.
 3. Ćwiczenia spostrzegawczości, koncentracji uwagi i refleksu.
 4. Kształtowanie umiejętności dostrzegania i układania rytmów.
 5. Dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni.
 6. Tworzenie muzyki, wydobywanie dźwięków z różnych przedmiotów.

Temat IV: Rozpoznajemy emocje

 1. Kształcenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, doskonalenie reakcji równoważnych.
 2. Nabywanie umiejętności rysowania własnego wizerunku oraz wskazywania swoich mocnych stron.
 3. Ćwiczenia umiejętności łączenia w pary- poznanie znaczenia „para”.
 4. Rozwijanie umiejętności wcielania się w rolę.
 5. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych, nazywania emocji.
 6. Dostrzeganie elementów humorystycznych na ilustracjach.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńcze

Październik 2023 r.

Temat I : Warzywa i owoce

 • prowadzenie obserwacji w kąciku przyrody, nazywanie i gromadzenie owoców i warzyw;
 • kształtowanie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie eksponatów z podziałem na owoce i warzywa, przeliczanie, segregowanie;
 • rozwijanie poczucia rytmu, pulsu, umiejętności wokalnych;
 • wdrażanie do określania własnych doznań smakowych, rozwijanie zmysłu smaku;
 • tworzenie rytmicznego układu według podanego wzoru;
 • rozumienie znaczenia zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej dla prawidłowego rozwoju człowieka.

 

Temat II : W naszej grupie

 • doskonalenie umiejętności wyrażania swoich ocen odnoszących się do wartości drugiego człowieka;
 • wdrażanie do nazywania swoich uczuć oraz poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami;
 • wdrażanie do współdziałania z drugą osobą;
 • kształtowanie umiejętności matematycznych: stosowanie pojęcia „po równo”;
 • reagowanie na akcent, przerwę w muzyce oraz rozwijanie słuchu;
 • utrwalanie bezpiecznych zachowań w przedszkolu.

 

Temat III : Co nam dają drzewa?

 • rozwijanie wrażliwości na świat przyrody oraz postawy poszanowania otaczającego środowiska;
 • zwiększenie świadomości swojego ciała i jego możliwości poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach gimnastycznych;
 • wdrażanie do nazywania pór roku oraz cech charakteryzujących je;
 • poznanie gatunków drzew oraz ich rolę w życiu człowieka;
 • doskonalenie motoryki małej poprzez lepienie z plasteliny.

Temat IV : Przygotowanie do zimy

 • poznanie pojęcia „zwierzęta domowe”;
 • wdrażanie do budowania wypowiedzi po uważnym wysłuchaniu utworów literackich, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści;
 • utrwalanie umiejętności liczenia oraz stosowanie pojęć „mniej”, „więcej”;
 • poznanie środowiska życia zwierząt zapadających w sen zimowy;
 • podejmowanie obserwacji przyrodniczych dotyczących życia zwierząt występujących w najbliższym otoczeniu;
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Wrzesień 2023 r.

 1. Razem w przedszkolu
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie przedszkolnej;
 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz zasad zachowań w grupie – wprowadzenie kodeksu „Kodeks przedszkolaka to ważna sprawa”;
 • rozbudzenie ciekawości poznawczej dzieci, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
 • zapoznanie poprzez zabawę ze schematem ciała człowieka;
 • ćwiczenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów w zbiory według określonej cechy –  porównywanie liczebności zbiorów.
 1. Zabawy z latawcem
 • rozwijanie kompetencji językowych oraz umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi na określony temat, na podstawie wysłuchanych utworów literackich, ilustracji;
 • poznanie budowy latawca oraz zasad jego działania;
 • doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych;
 • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje innych oraz próby ich rozumienia;
 • poznawanie różnych figur geometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem trójkątów.
 1. Nadchodzi jesień
 • poznawanie zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla wczesnej jesieni;
 • zapoznanie z różnymi rodzajami grzybów oraz uwrażliwianie dzieci, aby samodzielnie ich nie zbierały;
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego ubierania i rozbierania się oraz dbania o siebie poprzez zakładanie ubioru adekwatnego do pogody;
 • stwarzanie okazji do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami z wakacyjnych podróży;
 • kształtowanie równowagi, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.
 1. Ziemia pełna tajemnic
 • utrwalanie nazwy miejscowości i kraju oraz nauka podawania adresu zamieszkania;
 • rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi;
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, do uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci i osób dorosłych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań gimnastycznych i ruchowych;
 • integrowanie grupy poprzez stwarzanie warunków do podejmowania wspólnych zabaw i działań;
 • kształtowanie słuchu fonemowego poprzez zabawy słuchowe.