Grupa II

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Marzec 2024 r.

 1. Jak dbać o zdrowie?
 • wzbogacanie wiedzy nt. piramidy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej;
 • zdobywanie wiedzy na temat dbania o higienę i zdrowie z uwzględnieniem zawodu dentysty, lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki oraz farmaceuty;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6-ciu i posługiwania się liczebnikami porządkowymi;
 • doskonalenie umiejętności współpracy między dziećmi oraz zgodnej wspólnej zabawy;
 • kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;
 • rozwijanie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, ćwiczeń porannych oraz ćwiczeń gimnastycznych.
 1. Jak było kiedyś?
 • poznanie pojęcia „wynalazek” oraz sprzętów używanych w domu dawniej i dziś;
 • wdrażanie do umiejętności uważnego słuchania innych osób oraz obdarzania ich uwagą;
 • kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na podany temat;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez porównywanie wielkości przedmiotów oraz szeregowanie obrazków od najmniejszego do największego;
 • utrwalanie znajomości numeru alarmowego (112) oraz przypomnienie w jakich sytuacjach pod niego dzwonimy;
 • kształtowanie równowagi, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.
 1. Nadchodzi wiosna
 • poznanie pojęcia „roślina pod ochroną”;
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej poprzez poznanie zwiastunów wiosny oraz podstawowych wiosennych kwiatów (przebiśnieg, żonkil, pierwiosnek, krokus, hiacynt);
 • ćwiczenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów w zbiory według określonej cechy i porównywania liczebności zbiorów;
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni oraz na kartce papieru;
 • doskonalenie sprawności manualnej poprzez wyklejanie, wydzieranie, lepienie z różnych mas ze szczególnym zwróceniem uwagi na estetykę wykonywanych prac;
 • rozwijanie umiejętności współpracy i zgodnej zabawy między dziećmi.
 1. W morskich głębinach
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej poprzez poznawanie wybranych gatunków zwierząt żyjących w morzach i oceanach;
 • rozwijanie kompetencji językowych oraz umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi na określony temat, w szczególności na podstawie wysłuchanych utworów literackich i ilustracji;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6-ciu;
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania przyjemnych i nieprzyjemnych emocji oraz uczuć, próby samodzielnego mówienia o nich;
 • rozwijanie koordynacji ruchowej w toku różnych zabaw i ćwiczeń.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze
Luty 2024 r.

 

Zimowa wyprawa

 

 1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych, klasyfikowanie, przeliczanie, rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni.
 2. Ćwiczenia grafomotoryczne i graficzne.
 3. Poznawanie rejonów Arktyki i Antarktydy – zwierząt zamieszkujących te tereny.
 4. Doskonalenie sprawności fizycznej w toku ćwiczeń ogólnorozwojowych, zabaw ruchowych.
 5. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw.
 6. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat – formułowanie zdań rozwiniętych, poprawnych pod względem gramatycznym.
 7. Ćwiczenia koncentracji i uwagi w toku zajęć dydaktycznych, zabaw i ćwiczeń.

Karnawałowe zabawy

 1. Rozwijanie płynności ruchów i wyczucia ciała.
 2. Bogacenie słownika- poznawanie nowych pojęć związanych z karnawałem.
 3. Wdrażanie do uważnego słuchania literatury dziecięcej.
 4. Zabawy matematyczne, wykonywanie pomiarów, tworzenie zbiorów ze względu na jedną cechę.
 5. Rozwijanie umiejętności plastycznych- tworzenie dekoracji i rekwizytów karnawałowych.
 6. Ćwiczenia słuchowe- analiza i synteza sylabowa słów związanych z karnawałem.
 7. Rozwijanie swobodnej interpretacji ruchowej muzyki, uczestnictwo w Balu przebierańców.

Nasza Wisła

 1. Zabawy dydaktyczne przybliżające dzieciom pojęcia związane z naszą rzeką- Wisłą.
 2. Ćwiczenia słuchowe- odgłosy wody.
 3. Poznawanie polskich legend.
 4. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej- składanie obrazków pociętych na części.
 5. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.
 6. Zabawy sensoryczne.
 7. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej.

Co to jest sztuka?

 1. Zapoznanie z różnymi dziełami sztuki.
 2. Odczytywanie prostych symboli.
 3. Zabawy badawcze- malowanie z wykorzystaniem różnych narzędzi.
 4. Doskonalenie percepcji wzrokowej i spostrzegawczości.
 5. Rozwijanie wyobraźni, poznanie pojęcia abstrakcja.
 6. Ćwiczenia logopedyczne, kształtowanie umiejętności prawidłowej artykulacji głosek.
 7. Ćwiczenia motoryki małej, zabawy z różnymi materiałami plastycznymi.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Styczeń 2024 r.

 1. Kosmos pełen gwiazd
 • rozbudzanie zainteresowań kosmosem oraz poznanie nazw planet w Układzie Słonecznym;
 • zapoznanie z wyglądem globusa oraz poznanie nazw wybranych kontynentów;
 • wdrażanie do umiejętności rozumienia następstw czasu (dzień i noc) oraz nazywania poszczególnych części dnia;
 • doskonalenie umiejętności poradzenia sobie w różnych sytuacjach – budowanie wiary we własne możliwości;
 • rozwijanie umiejętności zgodnych relacji, współpracy z rówieśnikami podczas zabaw w grupie;
 • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 1. Zimowy krajobraz
 • poznanie charakterystycznych cech pory roku (zimy) oraz ptaków pozostających na zimę;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według wybranej cechy oraz umiejętności posługiwania się pojęciami w orientacji przestrzennej (na, pod, obok, w, za);
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5-ciu;
 • rozwijanie kompetencji językowych oraz umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi na określony temat, w szczególności na podstawie wysłuchanych utworów literackich i ilustracji;
 • doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych;
 1. Czas z babcią i dziadkiem
 • kształtowanie więzi emocjonalnych z rodziną poprzez dostrzeganie ważnej roli Babci i Dziadka w życiu każdego dziecka;
 • zapoznanie z wglądem kalendarza oraz poznanie daty Dnia Babci i Dziadka;
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej – dostrzeganie różnic pomiędzy dwoma obrazkami;
 • ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi oraz przeliczania i porównywania liczebności zbiorów;
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez rysowanie po śladzie, kreślenie, wyklejanie i wydzieranie;
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, wzmacnianie pozytywnych relacji między dziećmi.
 1. Dawne zawody
 • poznanie wybranych nazw zawodów (szewc, kucharz, ludwisarz) oraz wytworów ich pracy;
 • poznanie różnego rodzaju obuwia oraz próby dobierania go do odpowiednich warunków pogodowych oraz pory roku;
 • poznanie przedmiotów używanych w kuchni dawniej i dziś oraz przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów domowych;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez samodzielne przeliczanie w dostępnym zakresie oraz tworzeniu par;
 • rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi;
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, do uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci i osób dorosłych.
 1. Karnawałowe zabawy
 • poznanie historii karnawału oraz zapoznanie z tradycjami okresu karnawałowego;
 • rozbudzanie twórczego myślenia poprzez zabawy rozwijające wyobraźnię;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez samodzielne dokonywanie pomiarów długości za pomocą różnych miar;
 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych, służących pełniejszemu poznaniu otaczającego świata;
 • rozwijanie sprawności motorycznej poprzez udział w zabawach gimnastycznych i ruchowych;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej – układanie obrazków z części w logiczną całość z wykorzystaniem puzzli, układanek, mozaik.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZE

GRUDZIEŃ 2023 R.

 W teatrze

 1. Doskonalenie świadomości ciała w przestrzeni, rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej.
 2. Rozwijanie umiejętności odgrywania ról w scenkach dramowych.
 3. Wdrażanie do poprawnego zachowania się w teatrze, umiejętności oceniania zachowań pozytywnych i negatywnych.
 4. Utrwalanie melodii i słów poznanych kolęd.
 5. Rozwijanie aktywności werbalnej podczas zabaw teatralno- dramowych.
 6. Kształtowanie przynależności do grupy poprzez udział w zabawach integracyjnych.

 

Kuchenne ciekawostki

 1. Poznawanie ramowego rozkładu dnia –  nauka nazw dni tygodnia.
 2. Ćwiczenia grafomotoryczne, rysowanie po śladzie.
 3.  Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, dostrzegania zmian w najbliższym otoczeniu związanych ze zmieniającą się pora roku.
 4. Uwrażliwienie na los zwierząt podczas zimy, rozpoznawanie wybranych gatunków ptaków.
 5. Utrwalanie nawyków związanych z kulturą bycia- dziękuję, przepraszam, proszę.
 6. Poznanie Krainy Świętego Mikołaja – Spotkaniu ze Świętym  Mikołajem  w przedszkolu.

Tradycje Bożego Narodzenia

 1. Kształtowanie szacunku do rodziców, rozumienie znaczenia wspólnego spędzania czasu w gronie rodzinnym.
 2. Aktywne uczestnictwo w przedstawieniu Jasełkowym – wspólna Wigilia.
 3. Rozwijanie umiejętności matematycznych: klasyfikowania, przeliczania, spostrzegawczości, odtwarzanie układu według wzoru.
 4. Poznanie tradycji związanych z wigilią.
 5. Kształtowanie umiejętności składania życzeń.
 6. Rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał podczas zabaw i ćwiczeń ogólnorozwojowych.

Krok w nowy rok!

 1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 2. Kształcenie pojęć matematycznych – posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.
 3. Rozwijanie zainteresowań poprzez zabawy manipulacyjno- konstrukcyjne.
 4. Dostrzegania stałego następstwa dni i nocy, intuicyjne doświadczanie upływu czasu.
 5. Bogacenie słownika czynnego i biernego.
 6. Kształtowanie postaw proekologicznych – zajęcia tematyczne, filmy edukacyjne.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Listopad 2023 r.

 

Temat I: Bezpieczni i rozważni

 1. Doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej, kształtowanie świadomości siebie, jako osoby.
 2. Rozwijanie logicznego myślenia, przypomnienie zasad i reguł współżycia w grupie.
 3. Zapoznanie z różnymi rodzajami przejść dla pieszych, utrwalenie znaków drogowych.
 4. Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową wyrazów, ćwiczenia rytmiczne.
 5. Nabywanie umiejętności odmawiania obcym w sytuacjach mogących stanowić dla nich zagrożenie.
 6. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych i stóp.

Temat II: Polska – nasza Ojczyzna

 1. Ćwiczenia orientacji w przestrzeni.
 2. Odczytywanie i utrwalanie symboliki drzewa genealogicznego, doskonalenie motoryki małej.
 3. Rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie aparatu artykulacyjnego.
 4. Kształtowanie postaw patriotycznych, rozpoznawanie symboli narodowych.
 5. Kształtowanie odporności emocjonalnej w relacjach społecznych.
 6. Doskonalenie prawidłowego poruszania się przestrzeni.

Temat III: Preludium deszczowe

 1. Ćwiczenia doskonalenia  koordynacji słuchowo-ruchowej.
 2. Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 4 -ch, klasyfikowania, porównywania.
 3. Ćwiczenia spostrzegawczości, koncentracji uwagi i refleksu.
 4. Kształtowanie umiejętności dostrzegania i układania rytmów.
 5. Dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni.
 6. Tworzenie muzyki, wydobywanie dźwięków z różnych przedmiotów.

Temat IV: Rozpoznajemy emocje

 1. Kształcenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, doskonalenie reakcji równoważnych.
 2. Nabywanie umiejętności rysowania własnego wizerunku oraz wskazywania swoich mocnych stron.
 3. Ćwiczenia umiejętności łączenia w pary- poznanie znaczenia „para”.
 4. Rozwijanie umiejętności wcielania się w rolę.
 5. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych, nazywania emocji.
 6. Dostrzeganie elementów humorystycznych na ilustracjach.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńcze

Październik 2023 r.

Temat I : Warzywa i owoce

 • prowadzenie obserwacji w kąciku przyrody, nazywanie i gromadzenie owoców i warzyw;
 • kształtowanie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie eksponatów z podziałem na owoce i warzywa, przeliczanie, segregowanie;
 • rozwijanie poczucia rytmu, pulsu, umiejętności wokalnych;
 • wdrażanie do określania własnych doznań smakowych, rozwijanie zmysłu smaku;
 • tworzenie rytmicznego układu według podanego wzoru;
 • rozumienie znaczenia zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej dla prawidłowego rozwoju człowieka.

 

Temat II : W naszej grupie

 • doskonalenie umiejętności wyrażania swoich ocen odnoszących się do wartości drugiego człowieka;
 • wdrażanie do nazywania swoich uczuć oraz poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami;
 • wdrażanie do współdziałania z drugą osobą;
 • kształtowanie umiejętności matematycznych: stosowanie pojęcia „po równo”;
 • reagowanie na akcent, przerwę w muzyce oraz rozwijanie słuchu;
 • utrwalanie bezpiecznych zachowań w przedszkolu.

 

Temat III : Co nam dają drzewa?

 • rozwijanie wrażliwości na świat przyrody oraz postawy poszanowania otaczającego środowiska;
 • zwiększenie świadomości swojego ciała i jego możliwości poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach gimnastycznych;
 • wdrażanie do nazywania pór roku oraz cech charakteryzujących je;
 • poznanie gatunków drzew oraz ich rolę w życiu człowieka;
 • doskonalenie motoryki małej poprzez lepienie z plasteliny.

Temat IV : Przygotowanie do zimy

 • poznanie pojęcia „zwierzęta domowe”;
 • wdrażanie do budowania wypowiedzi po uważnym wysłuchaniu utworów literackich, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści;
 • utrwalanie umiejętności liczenia oraz stosowanie pojęć „mniej”, „więcej”;
 • poznanie środowiska życia zwierząt zapadających w sen zimowy;
 • podejmowanie obserwacji przyrodniczych dotyczących życia zwierząt występujących w najbliższym otoczeniu;
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Wrzesień 2023 r.

 1. Razem w przedszkolu
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie przedszkolnej;
 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz zasad zachowań w grupie – wprowadzenie kodeksu „Kodeks przedszkolaka to ważna sprawa”;
 • rozbudzenie ciekawości poznawczej dzieci, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
 • zapoznanie poprzez zabawę ze schematem ciała człowieka;
 • ćwiczenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów w zbiory według określonej cechy –  porównywanie liczebności zbiorów.
 1. Zabawy z latawcem
 • rozwijanie kompetencji językowych oraz umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi na określony temat, na podstawie wysłuchanych utworów literackich, ilustracji;
 • poznanie budowy latawca oraz zasad jego działania;
 • doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych;
 • kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje innych oraz próby ich rozumienia;
 • poznawanie różnych figur geometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem trójkątów.
 1. Nadchodzi jesień
 • poznawanie zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla wczesnej jesieni;
 • zapoznanie z różnymi rodzajami grzybów oraz uwrażliwianie dzieci, aby samodzielnie ich nie zbierały;
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego ubierania i rozbierania się oraz dbania o siebie poprzez zakładanie ubioru adekwatnego do pogody;
 • stwarzanie okazji do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami z wakacyjnych podróży;
 • kształtowanie równowagi, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.
 1. Ziemia pełna tajemnic
 • utrwalanie nazwy miejscowości i kraju oraz nauka podawania adresu zamieszkania;
 • rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi;
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy, do uważnego słuchania wypowiedzi innych dzieci i osób dorosłych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań gimnastycznych i ruchowych;
 • integrowanie grupy poprzez stwarzanie warunków do podejmowania wspólnych zabaw i działań;
 • kształtowanie słuchu fonemowego poprzez zabawy słuchowe.