Plany pracy

Roczny Plan pracy Publicznego Przedszkola "Akademia Pana Kleksa" we Wrocławiu na rok szkolny 2020 / 2021.

Szanujmy siebie a wszystkich innych obdarzajmy tolerancją, empatią, szacunkiem i miłością.

CELE:

 1. Tworzenie środowiska wychowawczego opartego na wartościach zawartych w konwencji Praw dziecka art.29 i zgodnie z podstawą programową.
 2. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka kierującego się zasadami: szacunku, poszanowania, godności każdego człowieka.

 

 1. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH

Plan opracowany został w oparciu o:

 • wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020;
 • podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020 / 2021;
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego;
 • treści Podstawy Programowe wychowania przedszkolnego.

1. Zadanie:
Tworzenie środowiska wychowawczego opartego na wartościach zawartych w Kodeksie Praw Dziecka (art.29) i zgodnie z PP wychowania przedszkolnego

 • doskonalenie systemu wartości moralnych, kształtowanie inteligencji emocjonalnej,relacji społecznych

Sposób realizacji
1. Planowanie procesów wspomagania, rozwoju i edukacji z wykorzystaniem przyjętych programów( plany miesięczne, zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze z uwzględnieniem potrzeb dzieci i podstawy programowej wychowania przedszkolnego, plany pracy indywidulanej, plany wsparcia psychologiczno-pedagogicznego).

• Analiza problemów, trudności edukacyjnych oraz sukcesów dzieci;
• Ustalanie wniosków i sposobu realizacji – arkusz obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej
• Współpraca nauczycieli z zespołem psychologiczno -pedagogicznym
2. Kształtowanie świadomości do szanowania siebie i innych, przestrzegania zasad tolerancji. Rozwijanie empatii, tolerancji i wrażliwości w celu zapobiegania zachowaniom niepożądanym , rozwiazywanie konfliktów poprzez negocjowanie, dokonywanie oceny sytuacji:
– Pedagogika Zabawy,
-Klanza
-Drama
-bajkoterapia
-RR W.Sherborne
-Twórcze myślenie wg J. Osborne
-Techniki relaksacyjne
-Dzień Życzliwości

3. „Jestem sobie przedszkolaczek nie grymaszę i nie płaczę”
wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa, przynależności do grupy przedszkolnej. Prowadzenie zajęć z zakresu samoobsługi.

4..Rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych niezbędnych w poprawnych relacjach interpersonalnych. Kształtowanie świadomości do akceptacji siebie i innych oraz przestrzeganie zasad tolerancji :
– Zabawy integracyjne
-Pedagogika zabawy
– Techniki relaksacyjne
– Zabawy paluszkowe
– Gry i zabawy ruchowe
– Gimnastyka mózgu „Dennisona”
-Muzykoterapia
– Drama
-Bajkoterapia
-Metoda ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherbone

5. „Ja w mojej rodzinie”- wzmacnianie pozycji dziecka w rodzinie – rozwijanie więzi rodzinnych.
-uroczystości przedszkolne
-pedagogizacja rodziców

6. Nabywanie wiary we własne siły i możliwości:
– drama
– udział w konkursach i przeglądach
– zadania stawiane do wykonania
– pochwały

7. Rozbudzanie wrażliwości na potrzeby i problemy innych – kontynuacja akcji charytatywnych:
-zbieranie nakrętek dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci;
-schronisko dla zwierząt;
-Współpraca z domem Samotnej Matk.

2. Zadanie:
Stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobistego każdego z wychowanków zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami

Sposoby realizacji
1. Udział dzieci w zajęciach dodatkowych – teatr, rytmika, taniec, koncerty muzyczne, laboratorium ,robotyka, technika, komputery, szachy, karate, – rozwijanie kreatywności, otwartości, zwinności, sprawności, logicznego myślenia.
2. Idź Ty lepiej koziołku szukać swego Pacanowa– udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym – wprowadzenie w świat literatury , promowanie czytelnictwa- wychowanie do wartości, kształtowanie właściwych postaw społecznych, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

3. Stymulowanie i rozwój zdolności twórczych poprzez aktywne działanie – muzyka, plastyka, teatr, taniec.

4. Rozbudzanie ciekawości świata poprzez eksperymentowanie, doświadczanie, wyciąganie wniosków – zabawy laboratoryjne.
5. Z kulturą mi do twarzy– ogólnopolski projekt edukacyjny – uwrażliwienie na piękno w sztuce, swoim regionie i świecie.

6. Z angielskim za pan brat- kształcenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim:
– organizacja przeglądu piosenki anglojęzycznej;
– tworzenie warsztatu pracy związanej z edukacja językową.

8. Popularyzowanie sportu i zdrowia podczas przedszkolnych zawodów sportów w ramach Narodowego Dnia Sportu.

9. Talent show – wiosenny przegląd talentów.

10. Kreatywny dzień bez zabawek – wykorzystanie własnej wyobraźni, rozbudzanie fantazji, tworzenie zabawek z materiałów wtórnych.

11. Przedszkolny przegląd „Poezji dziecięcej” – konkurs recytatorski.

3. Zadanie:
Rozwijanie kompetencji cyfrowych i multimedialnych oraz poznanie bezpiecznych sposobów korzystania z Internetu i sprzętu audiowizualnego

Sposoby realizacji
1.Wdrażanie dzieci w świat technologii informatycznej, – komputer, pomoce interaktywne – uwrażliwienie na bezpieczne korzystanie z urządzeń multimedialnych:
– wykorzystanie programów edukacyjnych;
– zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu;
-„Netykieta” – savoir vivre w Internecie.
2.Technikoludek – przedszkolak w świecie technologii -ogólnopolski projekt edukacyjny- bezpieczne i efektowne korzystanie z technologii cyfrowych.
3. Kodowanie na dywanie- zabawy z wykorzystaniem mat do kodowania, wprowadzenie w świat matematyki, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia.
4. Uczymy dzieci programować- ogólnopolski program edukacyjny- wprowadzenie w cyfrowy świat oparty na logicznym analizowaniu i wnioskowaniu, wdrażanie do pracy zespołowej.

4. Zadanie:
Kształtowanie świadomości patriotycznej i obywatelskiej – rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej

Sposoby realizacji
1. „Wychowanie do wartości” – poznanie dziedzictwa kultury, budzenie szacunku wobec tradycji , kształtowanie tożsamości narodowej :
• rozwijanie postawy otwartej w poznawaniu swojego miasta;
• wirtualne wycieczki do ważnych, ciekawych, historycznych miejsc Wrocławia – całej Polski;
• poznanie legend i najważniejszych zabytków;
• święta narodowe.

5. Zadanie:
Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej.

Sposoby realizacji
1 . „Bezpieczny przedszkolak”- cykliczne spotkania ze strażakiem, policjantem, ratownikiem medycznym.

2. .Promocja zdrowego trybu życia:
• realizacja ćwiczeń porannych;
• uczestnictwo dzieci w zajęciach tanecznych i karate;
• zajęcia ogólnorozwojowe w ogrodzie przedszkolnym;
• rozwijanie zainteresowań sportem;
• rozwijanie świadomości i potrzeby dbania o higienę osobistą.

3. Utrwalanie i przestrzeganie obowiązujących procedur bezpieczeństwa w budynku przedszkola, w ogrodzie, na spacerach i wycieczkach.

6. Zadanie:
Współpraca z rodzicami, środowiskiem, organizacjami i instytucjami

Sposoby realizacji
1. Współpraca ze środowiskiem rodzicielskim i lokalnym: -zapoznanie rodziców z przyjętymi normami zachowania i postępowania w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych/ formy nagradzania, motywowania, podnoszenia konsekwencji/; -zapoznanie rodziców z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa na terenie placówki; -zebrania, konsultacje indywidualne , kontakt mailowy i telefoniczny; -uroczystości przedszkolne udostępniane rodzicom mailami w formie filmików; -kontynuacja współpracy ze służbami bezpieczeństwa

Podstawa prawna:

 1. RozporządzenieMEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz.U. 2017 poz. 1658)
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.
 3. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292). Prawo oświatowe (Dz. U. 2018r. poz.996 w szczególności art.55).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.(Dz. U. z 2017r. poz. 1591), w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 6. Statut Publicznego Przedszkola „ Akademia Pana Kleksa” we Wrocławiu

Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:

Anna Stalmach- Tkacz,Karina Mucha „Rozwój -Wychowanie -Edukacja”

Program własny z języka angielskiego Angeli Stępień

Zatwierdzony do realizacji  przez Radę Pedagogiczną 

Uchwałą  Nr 3/ 2018/2019  w dniu 12.09.2019r

Przedszkole współpracuje z Muzeum Narodowym, Muzeum Miejskim, Narodowym Forum Muzyki, Biblioteką Miejską, Strażą Pożarną, Policją i Strażą Miejską.