Plany pracy

Roczny Plan pracy Publicznego Przedszkola "Akademia Pana Kleksa" we Wrocławiu na rok szkolny 2021 / 2022.

  1. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNYCH

Plan opracowany został w oparciu o:

  • wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021;
  • podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/ 2022;
  • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego;
  • treści Podstawy Programowe wychowania przedszkolego.

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021

  1. W przedszkolu nauczyciele zrealizowali zaplanowane na rok szkolny 2020/2021 kierunki polityki oświatowej z uzyskaniem wysokich  wyników w pracy dydaktyczno-opiekuńczo- wychowawczej.
  1. Należy kontynuować proces wspierania dzieci objętych wczesnym wspomaganiem z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz zapewnić harmonijny rozwój dzieciom o wolniejszym tempie pracy i problemach emocjonalno- społecznych.
  1. Należy monitorować przestrzeganie przez Rodziców obowiązujących w przedszkolu procedur dotyczących COVID 19 w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, nauczycielom,dzieciom.

1. Zadanie: Doskonalenie systemu wychowawczego- wzmacniania więzi rodzinnych, kształtowania systemu wartości moralnych, uwrażliwianie na dobro i prawdę oraz respektowania norm społecznych.

Sposób realizacji
1. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym:
• wspieranie rodziców w procesie wychowawczym- spotkania z wychowawcami, psychologiem, dyrektorem ds.pedagogicznych;
• zebrania, konsultacje indywidualne, kontakt mailowy i telefoniczny;
• piknik rodzinny z okazji „Dnia Mamy i Taty”- integracja społeczności przedszkolnej.

2.Organizacja zajęć edukacyjnych z udziałem rodziców o tematyce „Poznajemy zawody”

1. „Ja w mojej rodzinie”- wzmacnianie pozycji dziecka w rodzinie – rozwijanie więzi rodzinnych
• uroczystości przedszkolne
• Jasełka
• Dzień Babci i Dziadka
• Dzień Mamy i Taty
• Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców
• Wystawa prac rodzic-dziecko „Pocztówki Bożonarodzeniowe”

2. Wprowadzenie dziecka w świat pozytywnych wartości: dobro, prawda, szlachetność, rodzina przez tworzenie otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu tych wartości, rozwijanie empatii, tolerancji i wrażliwości na dobro w celu zapobiegania konfliktom i zachowaniom niepożądanym
• Pedagogika Zabawy
• Klanza
• Drama
• Bajkoterapia
• RR W.Sherborne
• Twórcze myślenie wg J. Osborne
• Techniki relaksacyjne
• Muzykoterapia
• Zabawy paluszkowe
• Tydzień Toleracji „Jesteśmy życzliwi”
• Gimnastyka twórcza Labana

4. Ukazywanie systemu wartości dla orientacji dziecka w tym co jest dobre, a co złe – wdrażanie do poznawania wartości bajek
• Kultywowanie czytania wraz z rodzicami w domu oraz w przedszkolu „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”
• Kontynuowanie kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”

5. „Proszę, dziękuję, przepraszam” – kształtowanie i utrwalanie u dzieci norm i zwrotów grzecznościowych oraz zachować społecznie akseptowanych
• Kodeks Przedszkolaka
• Zabawy tematyczne
• Teatrzyki, Przedstawienia
• Literatura dziecięca

6. Rozbudzanie wrażliwości na potrzeby i problemy innych – kontynuacja akcji charytatywnych
• Góra Grosza
• Zbiórka nakrętek dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci
• Zbiórka dla podopiecznych Schroniska dla zwierząt
• Współpraca z domem Samotnej Matki
• Zbiórka dla Marysi (SMA)

2. Zadanie: Poznawanie polskiej kultury, historii – rozwijanie postawy patriotycznej, torsamości narodowej.

Sposoby realizacji
1. „Wychowanie do wartości” – poznanie dziedzictwa kultury, rozbudzanie szacunku wobec tradycji i historii Polski:
• rozwijanie postawy otwartej w poznawaniu swojego miasta;
• organizowanie wycieczek do ważnych, ciekawych, historycznych miejsc Wrocławia;
• poznanie legend i najważniejszych zabytków;
• wycieczki wirtualne po Polsce.

2. Wyjścia do muzeum – lekcje muzealne
• Muzeum Miejskie
• Muzeum Narodowe
• Muzeum Etnograficzne
• Muzeum Przyrodnicze
• Muzeum Archeologiczne – Arsenał Miejski
• Muzeum Sztuki Mieszczańskiej

3. Uwrażliwienie na piękno w sztuce poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, spektaklach teatralnych, koncertach
• Teatr Lalek
• Opera
• Narodowe Forum Muzyki
• Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
Koncerty Dziadka Bacha

2. Kształtowanie tożsamości narodowej, postawy patriotycznej poprzez udział w uroczystościach:
• Święto Niepodległości 11 Listopada
• Plakaty patriotyczne „Wiwat 3 maja”

3. Uroczysty apel z okazji 11 listopada

4. „Z kulturą mi do twarzy” – ogólnopolski projetk edukacyjny – uwrażliwienie na piękno w sztuce, swoim regionie i całym świecie

5. Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

3. Zadanie: Tworzenie warunków do pełnego rozwoju osobistego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych dzieci, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami- podnoszenie jakości edukacji.

Sposoby realizacji
1.Planowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji z wykorzystaniem przyjętych programów na podstawie:
• wynikow analizy problemów i trudności edukacyjnych/ obserwacja, diagnoza/;
• uzdolnień;

• ustalanie wniosków i sposobu realizacji ;

2.Współpraca nauczycieli z zespołem psychologiczno -pedagogicznym z rodzicami
z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w zakresie prawidłowej organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:
• organizacja wsparcia psychologiczno- pedagogicznego;
• zajęcia wspierające dzieci w radzeniu sobie z codziennymi problemami z nazywaniem uczuć i radzenia sobie z nimi.

2.Stworzenie w każdej grupie wiekowej kącików zainteresowań: muzycznego, plastycznego, przyrodniczego, teatralnego według potrzeb i zainteresowań dzieci.

4. „Jestem sobie przedszkolaczek” – wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa, przynaleznosci do grupy przedszkolnej.Prowadzenie zajęć z zakresu samoobsługi.

5. Stymulowanie i rozwój zdolności twórczych poprzez aktywne działanie – muzyka, plastyka, teatr. Udział dzieci w zajęciach dodatkowych – teatr, rytmika, taniec, koncerty muzyczne, zabawy laboratoryjno-badawcze, robotyka, technika, komputery, szachy, karate, religia – rozwijanie kratywności, otwarości, zwinności, sprawności, logicznego myślenia

6.„Oto Hałabała zna go Polska cała” – udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym – wprowadzenie w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, rozbudzanie ciekawości przyrodniczej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

7. Rozbudzanie ciekawości świata poprzez eksperymentowanie, doświadczanie, wyciąganie wniosków – zabawy laboratoryjno-badawcze.

8. „Z angielskim za pan brat” – kształcenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim
• Tworzenie warsztatu pracy związanej z edukacją językową
• Przegląd Piosenki Anglojęzycznej

9. Wdrażanie dzieci w świat technologii informatycznej (komputer, pomoce interaktywne) uwrażliwienie na bezpieczne i roztropne korzystanie w urządzeń multimedialnych.

10. „Przedszkolny Przegląd Wiersza”

4. Zadanie: Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej.

Sposoby realizacji
1. „Jesteśmy bezpieczni” – cykliczne zajęcia, spotkanie ze strażakiem, policjantem, ratownikiem medycznym.

2. „W zdrowym ciele, zdrowy duch” – popularyzowanie sportu i zdrowia – przedszkolne zawody sportowe w ramach Narodowego Dnia Sportu (11.09.2021)

3. „Zdrowy przedszkolak” – promocja zdrowego trybu życia:
• Realizacja ćwiczeń porannych
• Uczestnictwo dzieci w zajęciach tanecznych i karate.
• Zajęcia ogólnorozwojowe w ogrodzie przedszkolnym
• Rozwijanie zainteresowań sportem
• Rozwiajnie swiadomości i potrzeby dbania o higienę osobistą

4. Utrwalanie i przestrzeganie obowiązujacych procedur bezpieczeństwa w budynku przedszkola, w ogrodzie, na spacerach i wycieczkach
• „Uwaga alarm” – ćwiczenia ewakuacji przedszkola, pokaz wozów strażackich

5.Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa poprzez zapoznanie dzieci i rodziców z procedurami zmierzającymi do ograniczenia ryzyka zarażenia COVID 19 obowizującymi w przedszkolu, bieżące stosowanie sią do nich.

5. Zadanie: Rozwijanie postawy proekologicznej- odpowiedzialnej za środowisko naturalne

Sposoby realizacji
1.Kształtowanie u dzieci wrażliwości ekologicznej poprzez rozbudzanie zainteresowania otaczającą przyrodą.Zapoznanie ze światem roślin i zwierząt wykorzystując spacery i wycieczki.
• „Szlakiem na Ślężę” -wycieczka krajoznawcza do Sobótki.
• „W zagrodzie i w polu”- wycieczka połączona z zajęciami edukacyjnymi do gospodarstwa rolnego – Zielona Dolina w Krzeptowie.

1. „Z darami natury świat nie jest ponury” – udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym –
Kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero odpadów.

2. „Mali Przyrodnicy” – prowadzenie obserwacji przyrodniczych,rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna i różnorodności w otaczającym świecie organizmów żywych, podejmowanie odpowiedzialnego działania na rzecz ochrony organizmów żywych

3. „Moja Planeta” – wystawa plakatów grupowych z okazji Światowego Dnia Ziemi

4. „Jestem małym ekologiem” – cykl zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technik dramy oprac. przez dyr. Mariolę Pietruch. Kształtowanie postawy zgodnej z etyką ekologiczną oraz nabywanie świadomości ekologicznej

• Wystawa prac rodzic-dziecko „Zabawki z recyklingu”

• „Żywioły Ziemi”
Ogień, gr.VIa,VIb – listopad 2021
Woda gr.V – styczeń 2022
Ziemia gr.III,IV – marzec
Powietrze gr.I,II – maj

• Warsztaty „Ekolandia”

5. Konkurs ekologiczny „Świat w naszych rękach”

Przedszkole współpracuje z Muzeum Narodowym, Muzeum Miejskim, Narodowym Forum Muzyki, Biblioteką Miejską, Strażą Pożarną, Policją i Strażą Miejską.