Plany pracy

ROCZNY PLAN PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "AKADEMIA PANA KLEKSA" W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Plan został opracowany w oparciu o:

  • wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2022/2023 (należy zwiększyć działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby dzieci w codziennej pracy i podczas pracy ze specjalistami);
  • podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023 / 2024 (załącznik nr 1);
  • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego;
  • treści zawartych w przyjętej koncepcji pracy przedszkola;
  • treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
  • diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci.

Zadania główne realizowane w rocznym planie pracy na rok  szkolny 2023/24

 

  1. „Razem wkraczamy w świat” – wspomaganie wychowawczej roli rodziny, świadomości edukacyjnej rodziców – budowanie partnerskich relacji.
  2. „Podejmuję wyzwania, działam tworzę” – podnoszenie jakości wsparcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
  3. „W zdrowym ciele, zdrowy duch” – rozwijanie zainteresowań kulturą fizyczną – zachęcanie i wspieranie dzieci do rozwijania ich aktywności fizycznej.
  4. „Multimedia to przygoda, nauka, zabawa” -wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych dzieci oraz kształtowanie świadomości dotyczących bezpiecznego poruszania się w sieci.

 

 

Cel główny:

Kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie psychiczne, fizyczne –  rozwijanie  postaw otwartych na nowe wyzwania  w bliskiej współpracy z rodziną

Zadanie 1. Wspomaganie procesów rozwoju, edukacji i wychowania przy aktywnym współudziale i zaangażowaniu rodziców.

„Ludzie pracujący razem jako jedna grupa

potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna.”

Franklin Delano Roosevelt

Sposób realizacji
Tematyka
„Razem wkraczamy w świat”
1.Ujednolicenie procesów wychowawczych – budowanie bliskich partnerskich relacji z rodzicami opartych na życzliwości, szacunku i zrozumieniu.

2.Adaptacja nowo przybyłych dzieci do przedszkola -integracja rodziców

• realizacja programu adaptacyjnego- tworzenie warunków do rozwoju samodzielności dzieci, kształtowania umiejętności społecznych – zgodnego funkcjonowania w zabawie.

3. Pasowanie na przedszkolaka – uroczystość z udziałem zaproszonych rodziców.

4.Organizowanie wyjść, zajęć inspirowanych pomysłami rodziców: wyjścia do ciekawych miejsc, pieczenie, majsterkowanie itp.

5. ”Przyroda wokół nas” –uwrażliwienie młodego człowieka na piękno przyrody, potrzebę ochrony i dbania o naturę.

• wyjścia i wycieczki przy współudziale rodziców do: parku, Ogrodu Botanicznego, Ogrodu Japońskiego oraz Muzeum Przyrodniczego

6. Kontynuacja udziału w akcji „Sprzątanie świata” – zachęcanie dzieci do segregowania odpadów, rozumienie konieczności dbania o środowisko naturalne, zorganizowanie Dnia Ziemi.

7. Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt;
• uczestnictwo w akcji „ Bliżej pieska”- niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom, zorganizowanie zbiórki darów dla zwierząt ze schroniska.

8. . Rozbudzanie u dzieci zainteresowań poezją ,promowanie artystycznych zdolności dzieci

• „Jestem małym aktorem” – zorganizowanie wewnątrzprzedszkolnego przeglądu wierszy z wykorzystaniem literatury dziecięcej.

9..Biesiady literackie ( teatrzyki, recytacje, piosenki) z cyklu:
• Dzieci Dzieciom
• Rodzice Dzieciom

10.Cykliczne wyjścia do Publicznej Biblioteki

11… „Cała Polska czyta dzieciom”- zaproszenie Rodziców do przedszkola na czytanie bajek.

12. „ Rodzic gościem w przedszkolu”- prezentacja zawodów, hobby rodziców.

13..Inspirowanie dzieci do podejmowania zabaw tematycznych przygotowujących do pełnienia rol społecznych, zawodowych, rodzinnych.

14. „Zajęcia warsztatowe wspólnie z Rodzicami ” – integrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego, rozwijanie współpracy pomiędzy przedszkolem a rodzicami.

15. Piknik Rodzinny z okazji „Dnia Mamy i Taty” – wspólne świętowanie w gronie najbliższych.
• stworzenie okazji do wspólnego spędzania czasu podczas zabaw z rodzicami i dziećmi na terenie przedszkola.
16. Pomagamy potrzebującym – zbiorki harytatywne

• Akcja „Góra Grosza”

• Zbiórka na Dom Dziecka

• Zbiórka na schronisko dla zwierząt

Zadanie 2. Wsparcie dzieci i rodziców w procesie edukacyjno- wychowawczym – zapewnienie harmonijnego rozwoju i nabywania kompetencji.

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.

Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.

Nie żądajmy, lecz przekonujmy.

Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.” 

Janusz Korczak

Sposoby realizacji
Tematyka
„Podejmuję wyzwania – działam, tworzę”
1. Współpraca rodziców z zespołem psychologiczno-pedagogicznym w celu diagnozowania potrzeb rozwojowych dzieci – udzielanie wsparcia rodzicom, dzieciom w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
• współpraca ze specjalistami w przedszkolu: psychologiem, pedagogiem terapeutą, pedagogiem specjalnym, logopedą
• wpółpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

2.Wykorzystanie różnorodnych form i metod pracy z dzieckiem z uwzględnieniem stopniowania trudności:
• Zabawy integracyjne;
• „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej;
• Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona;
• Ruchy Rozwijającego wg. Weroniki Sherborne;
• Ruchowa ekspresja twórcza Rudolfa Labana;
• Słowo, muzyka i ruch Carla Orffa;
• Zabawy matematyczne wg. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej;
• Zabawy wg. Voopel;
• Świat Liczb Willy’ego
• Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak;
• „Metoda Dobrego Startu” M. Bogdanowicz
• Zabawy z chustą animacyjną Klanza.

3.Wspomaganie edukacji językowej dziecka, usprawnianie narządów mowy z wykorzystaniem zabaw logorytmicznych i sensorycznych;
• realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Słowo, dotyk i muzyka dla każdego smyka”.

4.Budzenie zaciekawienia otaczającym światem – rozwijanie odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów;
• „Nie lada gradka poznajemy Misia Uszatka”- realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego.

5.Wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez zabawy konstrukcyjne – rozbudzanie zainteresowań technicznych.
„Pozwól mi stworzyć to samemu” – zabawy manipulacyjno konstrukcyjne

6.„Dzień bez zabawki” – tworzenie zabawek z recyklingu

7.„Najlepszy pasjonat przyrody” – rozwijanie zainteresowania dzieci środowiskiem przyrodniczym
• realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Gramy w zielone”
• zorganizowanie Quizu wiedzy przyrodniczej w grupach starszych.

8.„Recyklingowy pokaz mody” – kształtowanie postaw ekologicznych, podnoszenie świadomości dzieci na temat segregacji odpadów i powtórnego ich wykorzystania, rozwijanie kreatywności

• Zorganizowanie pokazu mody z materiałów wtórnych.

9.”Jestem dyżurnym” – wypracowywanie poczucia obowiązku i odpowiedzialności za przydzielone czynności

10.Nawiązanie współpracy ze szkołą podstawową
Integracja ze środowiskiem szkolnym, zapoznanie z atmosferą szkoły, spędzanym czasem w szkole, obowiązkami ,warunkami lokalowymi.

Zadanie 3. Dbanie o bezpieczeństwo, zdrowy styl życia - rozwijanie i pogłębianie zainteresowań aktywnością fizyczną.

„ Sprawność  fizyczna jest jednym z najważniejszych kluczy

do zdrowego ciała i aktywnego umysłu”

John. F. Kennedy

Sposoby realizacji
Tematyka
„W zdrowym ciele zdrowy duch”

1.„Bezpieczny Przedszkolak” – wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych w domu, w przedszkolu, podczas wyjść i wycieczek.

• bezpieczeństwo na drodze: poznanie zasad ruchu drogowego z wykorzystaniem tablicy multimedialnej (prezentacji, projekcji) wycieczki i spacery ulicami w pobliżu przedszkola;

• „O bezpieczeństwie rozmawiamy, pana policjanta zapraszamy” – spotkanie z funkcjonariuszem policji.

2.”Straż miejska” – spotkanie z funkcjonariuszami, rozmowa na temat charakteru pracy strażnika miejskiego.

3. „Działania medyczne ćwiczymy, na pomoc innych liczymy” – spotkanie z Ratownikiem Medycznym – poznanie podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, poznanie numerów alarmowych i sposobu informowania o zaistniałej sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

4. „W niebezpieczeństwie sobie radzimy, swoje działania ćwiczymy” – zorganizowanie próbnego alarmu ewakuacji przedszkola.

5.„Witaminki” – projekt edukacyjny promujący zdrowe nawyki żywieniowe

• „ Smaki świata”-cykliczne zajęcia edukacyjne gr.VI a,VIb

6.„Uczę się aktywnie żyć” – promowanie zdrowego stylu życia poprzez rozwijanie zainteresowań aktywnością fizyczną;
• spotkania z wybitnymi wrocławskimi sportowcami

7.Rozwijanie ogólnej sprawności i koordynacji ruchowej poprzez:
– ćwiczenia ogólnorozwojowe
– zabawy oparte na gimnastyce R. Labana
– gimnastykę korekcyjną
– karate
– piłkę nożną

Zadanie 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz kształtowanie świadomości bezpiecznego poruszania się w sieci.

„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca,

a której nikt nikomu nie może odebrać”

Ignacy Paderewski

Sposoby realizacji
Tematyka
„Multimedia to ciekawa nauka, przygoda, zabawa”
1.Zabawy tematyczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej;
• wirtualne wycieczki po Polsce i świecie
• zabawy edukacyjne z mowy, logicznego myślenia, środowiska przyrodniczego

2. Dostarczanie radości i satysfakcji z samodzielnego odkrywania i poznawania
– zajęcia komputerowe ;
• wykorzystanie programów edukacyjnych
• gier i aplikacji

3.Doposażenie przedszkola w zabawki i pomoce dydaktyczne rozwijające kompetencje cyfrowe dzieci.

4.Rozwijanie kreatywności ,fantazji, wyobraźni z wykorzystaniem programów multimedialnych
• Wystawa prac wykonanych metodą cyfrową „ Świat za 100 lat”

5. Drama – zabawy z mikrofonem – wykorzystanie techniki wywiadu
do nauki stawiania pytań , udzielania odpowiedzi;
• rozwijanie otwrtości na nowe wyzwania.
6.„Wiem i przestrzegam” -Quiz wiedzy o bezpiecznym świecie wirtualnym

Roczny Plan Pracy

został zatwierdzony  do realizacji przez Radę Pedagogiczną

w dniu 31 sierpnia 2023r.

Przedszkole współpracuje z Muzeum Narodowym, Muzeum Miejskim, Narodowym Forum Muzyki, Biblioteką Miejską, Strażą Pożarną, Policją i Strażą Miejską.