Grupa I

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Czerwiec 2023

 1. Dzień Dziecka
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji oraz próby pokazywania ich za pomocą mimiki i gestów;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania podstawowych figur geometrycznych;
 • ćwiczenie umiejętności panowania nad nieprzyjemnymi emocjami oraz godzenia się z porażką.
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała;
 • doskonalenie sprawności dłoni oraz palców poprzez zabawy manipulacyjne, porządkowe oraz plastyczne.
 1. Mali podróżnicy
 • poznanie i nazywanie kontynentów, wprowadzenie pojęcia „kontynent”;
 • próby wskazywania różnic i podobieństw między dziećmi z różnych stron świata;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez porównywanie długości oraz stosowanie pojęć „krótszy”, „dłuższy”;
 • doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych;
 • doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy i życzliwych relacji między dziećmi.
 1. Letnie obserwacje
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt zamieszkujących na łące (ślimaki, biedronki, pszczoły, motyle);
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów równolicznych;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich oraz umiejętności wypowiadania się na ich temat;
 • rozwijanie umiejętności współdziałania dzieci w zabawie oraz czerpania radości ze wspólnej zabawy;
 • wdrażanie do przejawiania życzliwości i troski w stosunku do zwierząt.
 • kształtowanie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-ruchowe.
 1. Jedziemy na wakacje
 • poznanie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji;
 • ćwiczenie przedstawiania się imieniem i nazwiskiem oraz uświadomienie dzieciom ważności znajomości adresu zamieszkania;
 • przypomnienie o istnieniu ważnego numeru alarmowego wykorzystywanego w różnych sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu, życiu;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów; tworzenie zbiorów – 4-ro elementowych, określanie i porównywanie liczebności oraz kontynuowanie rytmów z wykorzystaniem kolorowych nakrętek;
 • ćwiczenie prawidłowego toru oddechowego;
 • rozbudzanie kreatywności dzieci poprzez tworzenie prac plastycznych różnymi technikami.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO- OPIEKUŃCZE.

Maj 2023 r.

 

Temat : Święta majowe.

 • kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie zainteresowań symbolami narodowymi (flaga, godło, hymn);
 • kształtowanie umiejętności matematycznych: porównywanie wielkości, wysokości używając określeń „duży”, „mały”, „wysoko”, „nisko”;
 • rozwijanie zainteresowania książką oraz wdrażanie  do ich poszanowania;
 • tworzenie rytmicznego układu według podanego wzoru;
 • wdrażanie do współdziałania z drugą osobą.

Temat: Zagraniczne podróże.

 • zapoznanie z różnymi środkami transportu, kształtowanie umiejętności klasyfikowania według wybranej kategorii (lądowej, powietrznej morskiej);
 • kształtowanie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie ze względu na podaną cechę, przeliczanie, segregowanie;
 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych;
 • doskonalenie chwytu pisarskiego- kreślenie dróg po śladzie palcem oraz kredką;
 • doskonalenie umiejętności wokalnych- odkrywanie swoich umiejętności i zainteresowań.

Temat:  Wiosna w pełni.

 • rozpoznawanie i  nazywanie roślin w otaczającym środowisku– zakładanie przedszkolnego ogródka;
 • doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych;
 •  rozpoznawanie kolorów i figur geometrycznych;
 • rozwijanie pamięci dziecka poprzez naukę i recytację wiersza o wiośnie;
 • ćwiczenia motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych i plastycznych;
 • kształtowanie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-ruchowe;

Temat: Rodzinna fotografia.

 • kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie oraz ról poszczególnych członków rodziny;
 • rozwijanie słownictwa związanego z rodziną;
 • kształtowanie właściwego sposobu wyrażania emocji i wrażeń;
 • doskonalenie orientacji przestrzennej: do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo- poruszanie się według poleceń nauczyciela;
 • doskonalenie pamięci wzrokowej określając co się zmieniło;
 • kształtowanie uczucia przywiązania do własnej rodziny;
 • utrwalanie umiejętności liczenia oraz stosowanie pojęć „mniej”, „więcej”.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Kwiecień 2023 r.

 1. Na wsi
 • rozwijanie wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi, próby samodzielnego rozpoznawania i nazywania ich;
 • poznanie pracy rolnika oraz wybranych maszyn rolniczych;
 • doskonalenie umiejętności rozróżniania przyjemnych i nieprzyjemnych emocji i uczuć, próby samodzielnego mówienia o nich;
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, wzmacnianie pozytywnych relacji między dziećmi;
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i odpowiadania na pytania dotyczące ich treści.
 1. Wielkanocne tradycje
 • poszerzanie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi – próby nazywania produktów znajdujących się w koszyczku;
 • poznanie budowy jaja kurzego oraz próby przeprowadzania prostych eksperymentów z jajkami;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 • ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi – przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów;
 • rozwijanie sprawności dłoni oraz palców, wdrażanie do używania prawidłowego chwytu pisarskiego podczas rysowania.
 1. Dbamy o środowisko
 • zdobywanie wiadomości na temat dbania o środowisko przyrodnicze-umiejętności prawidłowego segregowania odpadów;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów używając pojęć mniej, więcej, tyle samo;
 • doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy i życzliwych relacji między dziećmi;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich oraz umiejętności wypowiadania się na ich temat;
 • rozwijanie sprawności motoryki małej poprzez wyklejanie, wydzieranie, lepienie z różnych mas.
 1. Książki i książeczki
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych -obcowania z książeczkami;
 • poznanie wartości książki jak nośnika informacji i przedmiotu budzącego emocje;
 • doskonalenie sprawności dłoni oraz palców poprzez zabawy manipulacyjne, porządkowe oraz plastyczne;
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania emocji przedstawionych za pomocą mimiki oraz wdrażanie do samodzielnego przestawiania emocji z jej pomocą;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania z dziećmi w zabawie oraz czerpania radości ze wspólnej zabawy.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńcze

Marzec 2023 r.

 

Temat : Dbamy o zdrowie .

 • Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania, zachęcania do ćwiczeń gimnastycznych i ruchu na świeżym powietrzu;
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania kół spośród innych figur geometrycznych- utrwalanie umiejętności matematycznych;
 • Rozwijanie pamięci, koncentracji, uwagi poprzez układanie mozaik i kompozycji z różnych materiałów;
 • Kształtowanie świadomości dbałości o zdrowie- poznanie zasad higieny osobistej, prawidłowego mycia rąk;
 • Wdrażanie do budowania życzliwych relacji z rówieśnikami.

Temat: Jak dawniej było?.

 • Rozwijanie logicznego myślenia, poznanie przedmiotów z dawnych lat:
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się, wzbogacanie słownictwa;
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie, segregowanie, liczenie w zakresie 4-ch;
 • Doskonalenie umiejętności ruchowej w toku ćwiczeń i zabaw ruchowych w tym naśladowniczych i rytmicznych;
 • Respektowanie przestrzegania zasad obowiązujących w zabawie- rozwijanie umiejętności zgodnej i bezpiecznej zabawy.

Temat: Pierwsze oznaki wiosny.

 • Rozwijanie kompetencji związanych z wnioskowaniem na podstawie zachodzących zmian w przyrodzie:
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę;
 • Doskonalenie nazywania emocji i uczuć, przejawianie życzliwości w stosunku do kolegów i koleżanek;
 • Wdrażanie do zabaw dydaktycznych, poznanie naturalnych i sztucznych źródeł światła;
 • Rozwijanie precyzji ruchów, zdolności manualnych, rysowanie na dużych płaszczyznach, ćwiczenia rozmachowe.

Temat: Morski świat.

 • Rozbudzanie zainteresowań podwodnym światem;
 • Dostrzeganie potrzeby dbania o środowisko, budowanie wiedzy o ochronie przyrody;
 • Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie;
 • Utrwalanie umiejętności matematycznych- większy- mniejszy, przeliczanie elementów, wskazywanie gdzie jest więcej, a gdzie mniej;
 • Wdrażanie do sprzątania stanowiska pracy;
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Luty 2023 r.

 1. Wesoły karnawał
 • Wdrażanie do umiejętności uważnego słuchania dłuższych tekstów literackich oraz doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • poznanie pojęcia „karnawał” oraz związanych z nim zwyczajów;
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego oraz ćwiczenie prawidłowego toru oddechowego;
 • kształtowanie u dzieci orientacji przestrzennej i posługiwania się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych między przedmiotami;
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie oraz wzmacniania pozytywnych relacji.
 1. Zimowe zabawy
 • Poznanie różnych rodzajów i funkcji termometrów, próby samodzielnego dokonywania pomiarów temperatury;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie w zakresie 4-ch oraz stosowanie pojęcia „tyle samo”;
 • poznanie zimowych dyscyplin sportowych oraz pojęcia „igrzyska zimowe”;
 • ćwiczenie umiejętności panowania nad nieprzyjemnymi emocjami oraz próby mówienia o nich;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej – układanie obrazków z części w logiczną całość z wykorzystaniem puzzli, układanek, mozaik.
 1. Wisła – polska rzeka
 • Zapoznanie z polskimi symbolami narodowymi, próby samodzielnego nazywania ich;
 • poznanie Wisły jako największej rzeki w Polsce;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt);
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych;
 • wdrażanie do umiejętności posługiwania się swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem.
 1. Sztuka wokół nas
 • Rozbudzanie zainteresowania sztuką, poznanie znaczenia słów „portret”, „rzeźba”;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na wybraną cechę ( kolor, długość) oraz umiejętności kontynuowania rytmów;
 • wdrażanie do umiejętności godzenia się z porażką oraz cierpliwego czekania na swoją kolej;
 • rozwijanie sprawności dłoni oraz palców, wdrażanie do używania prawidłowego chwytu pisarskiego podczas rysowania.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze

Styczeń 2023 r.

Temat I:     Rakietą w kosmos

 • Zapoznanie z nazwami planet układu słonecznego
 • Zachęcanie dzieci do obserwacji najbliższego otoczenia – „Badamy eksperymentujemy, doświadczamy” – poznajemy właściwości śniegu.
 • Rozwijanie świadomości własnego ciała, kształtowanie poczucia rytmu.
 • Rozwijanie zainteresowań konstrukcyjnych z wykorzystaniem  klocków różnego typu i sposobu łączenia –  kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.
 • Doskonalenie pracy zmysłów , rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku- rozwijanie wyobraźni i fantazji.

Temat II:     Zima w pełni

 • Budowanie życzliwych relacji z rówieśnikami, rozwijanie umiejętności zgodnej i bezpiecznej zabawy na śniegu.
 • Doskonalenie umiejętności precyzyjnych, samodzielnego ubierania się, zapinania i rozpinania guzików, zamków.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej- układanie obrazków z części w logiczną całość z wykorzystaniem puzzli, układanek, mozaik.
 • Rozwijanie motoryki małej podczas zajęć manualnych i plastycznych.
 • Wdrażanie do uważnego obserwowania i naśladowania prawidłowych zachowań -omówienie naturalnych emocji, które towarzyszą podczas wygranej i porażki, uświadomienie dzieciom, nad którymi z nich trzeba zapanować.

Temat III: Droga babciu, drogi dziedku

 • Odczuwanie więzi emocjonalnych z rodziną i przywiązania do najbliższych.
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych- poznajemy podstawowe figury geometryczne (kwadrat, koło, trójkąt).
 • Wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu przez nauczyciela – rozwijanie pamięci.
 • Doskonalenie spostrzegawczości- łączenie przedmiotów wg wzoru.
 • Utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie 4-ch – przeliczanie przedmiotów.
 • Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych.

Temat IV: Każdy zawód jest ważny

 • Stwarzanie okazji do poznawania różnych zawodów i wskazywanie na społeczną użyteczność pracy ludzkiej.
 • Pobudzanie aktywności i kreatywności dzieci poprzez eksperymenty z wodą i lodem.
 • Rozwijanie umiejętności zgodnej i wspólnej pracy z rówieśnikami podczas prac w grupie -nawiązywanie pozytywnych relacji
 • “Gawron” – poznanie słów i melodii piosenki – wspólne śpiewanie , rozwijanie pamięci.
 • Utrwalanie nazw poznanych kolorów.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Grudzień 2022 r.

 1. Zapraszamy do teatru

 

 • rozwijanie motoryki małej poprzez zabawy paluszkowe, wyklejanie, wydzieranie;
 • poznanie instytucji teatru oraz elementów składowych tworzących teatr;
 • rozwijanie umiejętności wyrażania siebie poprzez zabawy teatralne, pantomimiczne;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, ćwiczenia w budowaniu zdań rozwiniętych poprawnych gramatycznie.
 1. Kulinarne wyzwania

 

 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez zabawę – przeliczanie w zakresie 4-ch;
 • wzbogacanie wiedzy na temat sprzętów i akcesoriów kuchennych;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz wzmacniania pozytywnych relacji;
 • rozwijanie zmysłu smaku, węchu i dotyku – zabawy sensoryczne.
 • rozwijanie umiejętności przestrzegania reguł i zasad podczas zabaw.
 1. Święta tuż, tuż
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych poprzez zabawy logopedyczne, utrwalanie prawidłowego toru oddechowego;
 • kształtowanie orientacji w położeniu ( przede mną, za mną) oraz kierunkach ruchu (z boku, z prawej, z lewej, przed siebie, w tył);
 • wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji świątecznych – wspólna wigilia;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na wybraną cechę oraz umiejętności kontynuowania rytmów.
 1. Witamy nowy rok
 • zapoznanie z pracą zegarmistrza, poznanie różnych rodzajów kalendarzy, zegarków i zegarów;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi czasu;
 • wzbogacanie wiedzy na temat pór roku;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez poznanie pojęcia „para”, łączenia przedmiotów w pary;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich oraz wypowiadania się.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze.

Listopad 2022 r.

 

 

 

Tydzień I: Bezpieczny przedszkolak

 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i po zanim, poznanie numerów alarmowych;
 • poznawanie swojego najbliższego otoczenia;
 • doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy i życzliwych relacji koleżeńskich;
 • utrwalanie nazywania i wskazywania barw podstawowych: niebieski, czerwony, żółty, zielony;
 • zachęcanie do wypowiedzi przed całą grupą oraz wdrażanie do oczekiwania w ciszy i spokoju na swoja kolej;
 • rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe.

Tydzień II: Nasz kraj- Polska

 • rozwijanie przynależności do grupy (ojczyzny), okazywanie szacunku w stosunku do innych osób oraz miejsc pamięci narodowej;
 • utrwalanie umiejętności liczenia, przeliczania w zakresie 4-ch;
 • wdrażanie do współpracy z rówieśnikami, nawiązywanie życzliwych relacji;
 • przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w grupie – zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w organizowanych zabawach i zajęciach;
 • wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

Tydzień III: Listopadowy deszcz

 • wypowiadanie zapamiętanych treści poprzez powtarzanie jesienno- listopadowych rymowanek i wierszy- ćwiczenia pamięci;
 • rozwijanie aktywności werbalnej podczas tworzenia wypowiedzi;
 • określanie wyglądu przedmiotów „małe i duże”, „cienkie i grube” – dostrzeganie różnic między tymi znaczeniami;
 • rozwijanie chwytu pęsetkowego, ćwiczenia motoryki małej- mięśni palców i dłoni;
 • kształtowanie konieczności poszanowania pamiątek – wskazywanie odpowiedników współczesnych przedmiotów z dawnymi.

Tydzień IV: Poznajemy swoje emocje

 • poznanie i nazywanie podstawowych emocji: radość, smutek, złość, strach;
 • usprawnianie umiejętności prawidłowego chwytu kredki, ołówka;
 • rozwijanie umiejętności koncentracji, uwagi, skupienia podczas zajęć dydaktycznych;
 • wdrażanie do zabaw taneczno – kołowych, rozwijanie poczucia rytmu;
 • kształtowanie umiejętności opowiadania bajek i opowieści o swoich ulubionych bohaterach bajkowych ;
 • wdrażanie do obserwowania najbliższego otoczenia-zachęcanie do dzielenia się spostrzeżeniami.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Październik 2022 r.

 1. Owoce i warzywa

 

 • wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej podczas zabaw i zajęć dydaktycznych;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów, owoców i warzyw;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych między przedmiotami;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 3-ch.
 1. Razem się bawimy

 

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania oraz wzmacniania pozytywnych relacji w grupie;
 • rozwijanie motoryki małej poprzez zabawy paluszkowe, wyklejanie, wydzieranie;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w toku zabaw.
 1. Jesienne drzewa i ich tajemnice
 • rozwijanie motoryki małej i dużej poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych;
 • poznawanie oraz nazywanie wybranych gatunków drzew;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi określonych zjawisk przyrodniczych;
 • rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi podczas zajęć dydaktycznych.

 

 1. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie oraz sposobów przygotowywania się ich do zimy;
 • wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł obowiązujących w grupie oraz podczas zabaw;
 • kształtowanie umiejętności wokalnych poprzez śpiewanie piosenek i zabawy głosem;
 • kształtowanie umiejętności przejawiania życzliwości i troski w stosunku do zwierząt.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze.

Wrzesień 2022 r.

Tydzień 1; Pierwszy raz w przedszkolu

 • kształtowanie bezpieczeństwa w grupie, w przedszkolu
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych i higienicznych
 • poznawanie najbliższego otoczenia
 • wdrażanie do przestrzegania norm i zasad obowiązujących w grupie

Tydzień 2; Żegnamy wakacje

 • rozwijanie umiejętności koncentracji, uwagi podczas zajęć dydaktycznych
 • zachęcanie do uczestnictwa w różnych formach aktywności
 • rozwijanie motoryki małej podczas zabaw plastycznych (malowanie palcami, zabawy gliną itp.)
 • nazywanie podstawowych części ciała, dostrzeganie różnic pomiędzy chłopcem i dziewczynką

Tydzień 3: Kończy się wrzesień, nadchodzi jesień

 • zachęcanie do rozwijania aktywności werbalnej w toku zajęć i swobodnych wypowiedzi
 • poznawanie określeń: długi- krótki, duży- mały
 • rozpoznawanie podstawowych barw (żółty, czerwony, niebieski)
 • rozwijanie motoryki dużej podczas zabaw ruchowych, logorytmicznych, gimnastyki porannej.

Tydzień 4; Cuda na ziemi

 • wdrażanie do wspólnego uczestnictwa w zabawach swobodnych i manipulacyjnych
 • ćwiczenia słuchowe w zabawach dźwiękonaśladowczych i muzycznych
 • rozumienie określeń: na górze- na dole, wysoko- nisko
 • usprawnianie aparatu mowy z wykorzystaniem ćwiczeń oddechowych