Grupa I

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

Czerwiec 2024 r.

 

 1. Dzień Dziecka
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji oraz próby pokazywania ich za pomocą mimiki i gestów;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania podstawowych figur geometrycznych;
 • ćwiczenie umiejętności panowania nad nieprzyjemnymi emocjami oraz godzenia się z porażką;
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała;
 • doskonalenie sprawności dłoni oraz palców poprzez zabawy manipulacyjne, porządkowe oraz plastyczne.
 1. Mali podróżnicy
 • poznanie i nazywanie kontynentów, wprowadzenie pojęcia „kontynent”;
 • próby wskazywania różnic i podobieństw między dziećmi z różnych stron świata;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez porównywanie długości oraz stosowanie pojęć „krótszy”, „dłuższy”;
 • doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych;
 • doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy i życzliwych relacji między dziećmi.
 1. Letnie obserwacje
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt zamieszkujących na łące (ślimaki, biedronki, pszczoły, motyle);
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów równolicznych;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich oraz umiejętności wypowiadania się na ich temat;
 • rozwijanie umiejętności współdziałania dzieci w zabawie oraz czerpania radości ze wspólnej zabawy;
 • wdrażanie do przejawiania życzliwości i troski w stosunku do zwierząt;
 • kształtowanie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-ruchowe.
 1. Jedziemy na wakacje
 • poznanie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji;
 • ćwiczenie przedstawiania się imieniem i nazwiskiem oraz uświadomienie dzieciom ważności znajomości adresu zamieszkania;
 • przypomnienie o istnieniu ważnego numeru alarmowego wykorzystywanego w różnych sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu, życiu;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów; tworzenie zbiorów – 4-ro elementowych, określanie i porównywanie liczebności oraz kontynuowanie rytmów z wykorzystaniem kolorowych nakrętek;
 • ćwiczenie prawidłowego toru oddechowego;
 • rozbudzanie kreatywności dzieci poprzez tworzenie prac plastycznych różnymi technikami.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZE  

Maj 2024 r.

TematŚwięta majowe.

 • kształtowanie postawy patriotycznej oraz rozwijanie zainteresowań symbolami narodowymi: flaga, godło, hymn;
 • kształtowanie umiejętności matematycznych: porównywanie wielkości, wysokości używając określeń „duży”, „mały”, „wysoko”, „nisko”;
 • rozwijanie umiejętności wyrażania siebie poprzez taniec, śpiew oraz wytwory plastyczne;
 • doskonalenie umiejętności tworzenia rytmicznego układu według podanego wzoru;
 • wdrażanie do obdarzania uwagą innych osób, uważne słuchanie wypowiedzi innych.

Temat: Zagraniczne podróże.

 • zapoznanie z różnymi środkami transportu, kształtowanie umiejętności klasyfikowania według wybranej kategorii: lądowej, powietrznej, morskiej;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie ze względu na podaną cechę, przeliczanie, segregowanie;
 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów poprzez udział w zabawach i ćwiczeniach ruchowych;
 • doskonalenie chwytu pisarskiego w toku zabaw grafomotorycznych – kreślenie dróg po śladzie palcem oraz kredką;
 • doskonalenie umiejętności wokalnych – odkrywanie swoich umiejętności i zainteresowań.

Temat: Wiosna w pełni.

 • rozpoznawanie i nazywanie roślin w otaczającym środowisku, poznanie warunków niezbędnych do ich wzrostu – zakładanie ogródka przedszkolnego;
 • wdrażanie do radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami;
 • rozpoznawanie kolorów i figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt;
 • rozwijanie pamięci dziecka poprzez naukę i recytację wiersza;
 • ćwiczenie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych i zabaw z rekwizytem;
 • kształtowanie poczucia rytmu poprzez udział w zabawach muzyczno-ruchowych;

Temat: Rodzinna fotografia.

 • kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie oraz ról poszczególnych członków rodziny;
 • rozwijanie słownictwa związanego z rodziną;
 • kształtowanie właściwego sposobu wyrażania emocji i wrażeń;
 • doskonalenie orientacji przestrzennej: do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo;
 • kształtowanie poczucia przynależności do własnej rodziny i grupy rówieśniczej;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych –segregowanie elementów, porównywanie długości: dłuższy od, krótszy od, taki sam;
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego poprzez wykonywanie ćwiczeń oddechowych;

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Kwiecień 2024 r.

   

 1. Temat: Morski świat
 • rozbudzanie zainteresowań podwodnym światem;
 • dostrzeganie potrzeby dbania o środowisko, budowanie wiedzy o ochronie przyrody;
 • tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie;
 • utrwalanie umiejętności matematycznych- większy- mniejszy, przeliczanie elementów, wskazywanie gdzie jest więcej, a gdzie mniej;
 • wdrażanie do sprzątania stanowiska pracy;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 1. Temat: Na wsi
 • rozwijanie wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi, próby samodzielnego rozpoznawania i nazywania ich;
 • poznanie pracy rolnika oraz wybranych maszyn rolniczych;
 • doskonalenie umiejętności rozróżniania przyjemnych i nieprzyjemnych emocji i uczuć, próby samodzielnego mówienia o nich;
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, wzmacnianie pozytywnych relacji między dziećmi;
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i odpowiadania na pytania dotyczące ich treści.
 1. Temat: Dbamy o środowisko
 • zdobywanie wiadomości na temat dbania o środowisko przyrodnicze-umiejętności prawidłowego segregowania odpadów;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie i porównywanie liczebności zbiorów używając pojęć mniej, więcej, tyle samo;
 • doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy i życzliwych relacji między dziećmi;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich oraz umiejętności wypowiadania się na ich temat;
 • rozwijanie sprawności motoryki małej poprzez wyklejanie, wydzieranie, lepienie z różnych mas.
 1. Temat: Książki i książeczki
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych -obcowania z książeczkami;
 • poznanie wartości książki jak nośnika informacji i przedmiotu budzącego emocje;
 • doskonalenie sprawności dłoni oraz palców poprzez zabawy manipulacyjne, porządkowe oraz plastyczne;
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania emocji przedstawionych za pomocą mimiki oraz wdrażanie do samodzielnego przestawiania emocji z jej pomocą;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania z dziećmi w zabawie oraz czerpania radości ze wspólnej zabawy.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcze

Marzec 2024 r.

Tydzień 1: Dbamy o zdrowie

 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami zdrowego trybu życia: poznanie zasad zdrowego odżywiania, zachęcanie do ćwiczeń gimnastycznych i aktywności ruchowej na świeżym powietrzu;
 • Poznawanie nazw wybranych części garderoby oraz rozwijanie umiejętności dobierania ubrań stosowanie do pogody;
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i odtwarzania rytmów matematycznych;
 • Rozwijanie pamięci, koncentracji uwagi poprzez układanie mozaik i kompozycji z różnych materiałów;
 • Doskonalenie prawidłowego chwytu kredki poprzez rysowanie po śladzie;
 • Kształtowanie świadomości dbałości o higienę całego ciała – poznanie zasad higieny osobistej, prawidłowego mycia rąk;
 • Wdrażanie do budowania życzliwych relacji z rówieśnikami.

Tydzień 2: Jak dawniej było?

 • Poznawanie przedmiotów z dawnych lat, a także współczesnych wynalazków oraz osiągnieć techniki;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się, wzbogacanie słownictwa;
 • Doskonalenie umiejętności przedstawiania się oraz stosowania zwrotów grzecznościowych;
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie, segregowanie, przeliczanie w zakresie 4;
 • Rozwijanie sprawności ruchowej w toku ćwiczeń i zabaw ruchowych w tym naśladowniczych i rytmicznych;
 • Respektowanie przestrzegania zasad obowiązujących podczas wspólnej zabawy – rozwijanie umiejętności zgodnej i bezpiecznej zabawy.

Tydzień 3: Pierwsze oznaki wiosny

 • Rozwijanie kompetencji związanych z wnioskowaniem na podstawie zachodzących zmian w przyrodzie – poznanie charakterystycznych cech wiosny;
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania elementów ze względu na podaną cechę;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji i uczuć – przejawianie życzliwości w stosunku do kolegów i koleżanek, radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami;
 • Wdrażanie do współdziałania z rówieśnikami podczas zabaw grupowych;
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia stosunków przestrzennych, określanie prawej i lewej strony.

Tydzień 4: Wielkanocne tradycje

 • Poszerzanie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi – nazywanie produktów znajdujących się w koszyczku wielkanocnym, poznanie tradycyjnych technik zdobienia jajek;
 • Poznanie budowy jaja kurzego – wskazywanie oraz nazywanie jego poszczególnych elementów;
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt;
 • Ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi – przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów;
 • Rozwijanie sprawności dłoni oraz palców poprzez kreślenie określonych wzorów na dużej powierzchni.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych poprzez udział w zajęciach plastycznych – wykonanie ozdoby wielkanocnej.

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

Luty 2024 r.

 

 

Wesoły karnawał

 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich oraz doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Poznanie pojęcia „karnawał” oraz związanych z nim zwyczajów.
 • Usprawnianie aparatu artykulacyjnego oraz ćwiczenie prawidłowego toru oddechowego.
 • Kształtowanie u dzieci orientacji przestrzennej i posługiwania się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych między przedmiotami.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie oraz wzmacniania pozytywnych relacji.

Zimowe zabawy

 • Poznanie różnych rodzajów i funkcji termometrów, próby samodzielnego dokonywania pomiarów temperatury.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie w zakresie 4-ch oraz stosowanie pojęcia „tyle samo”.
 • Poznanie zimowych dyscyplin sportowych oraz pojęcia „igrzyska zimowe”.
 • Ćwiczenie umiejętności panowania nad nieprzyjemnymi emocjami oraz próby mówienia o nich.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej – układanie obrazków z części w logiczną całość z wykorzystaniem puzzli, układanek, mozaik.

Wisła – polska rzeka

 • Zapoznanie z polskimi symbolami narodowymi, próby samodzielnego nazywania ich.
 • Poznanie Wisły jako największej rzeki w Polsce.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt).
 • Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych.
 • Wdrażanie do umiejętności posługiwania się swoim imieniem, nazwiskiem

Sztuka wokół nas

 • Rozbudzanie zainteresowania sztuką, poznanie znaczenia słów „portret”, „rzeźba”.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na wybraną cechę ( kolor, długość) oraz umiejętności kontynuowania rytmów.
 • Wdrażanie do umiejętności godzenia się z porażką oraz cierpliwego czekania na swoją kolej.
 • Rozwijanie sprawności dłoni oraz palców, wdrażanie do używania prawidłowego chwytu pisarskiego podczas rysowania.

Zamierzenia opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze

Styczeń 2024 r.

 

Tydzień 1: Rakietą w kosmos  

 • Poznanie pojęć związanych z kosmosem: Układ Słoneczny, planety, Księżyc, gwiazdozbiory;
 • Wdrażanie do współdziałania z grupą rówieśniczą poprzez przestrzeganie zasad przyjętych w zabawach oraz podejmowanie współpracy dążąc do osiągnięcia wspólnego celu;
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy: kolor, wielkość;
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania emocji za pomocą charakterystycznych form wyrazu;

Tydzień 2: Ziemia w pełni

 • Rozwijanie umiejętności odwoływania się do własnych uczuć i doświadczeń podczas rozmowy;
 • Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego;
 • Rozpoznawanie zjawisk pogodowych charakterystycznych dla zimy poprzez wskazanie ich na ilustracjach;
 • Kształtowanie postawy respektującej swoje prawa i obowiązki;

Tydzień 3: Droga babciu, drogi dziadku  

 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego chwytu pisarskiego;
 • Wdrażanie do okazywania pomocy i szacunku osobom starszym;
 • Kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje innych osób;
 • Zwiększanie poczucia przynależności do rodziny i grupy rówieśniczej;

Tydzień 4: Każdy zawód jest ważny  

 • Rozwijanie wiedzy na temat wybranych zawodów i związanych z nimi czynności;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w różnorodnych zabawach ruchowych z rekwizytami;
 • Budowanie poczucia własnej wartości poprzez wyrażanie pozytywnych emocji i satysfakcji z wytworów własnej pracy;
 • Poznanie numeru alarmowego: 112;

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

Grudzień 2023 r.

 Tydzień 1:  Zapraszamy do teatru

 • rozwijanie motoryki małej poprzez zabawy paluszkowe, wyklejanie, wydzieranie;
 • poznanie instytucji teatru oraz elementów składowych tworzących teatr;
 • rozwijanie umiejętności wyrażania siebie poprzez zabawy teatralne, pantomimiczne;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, ćwiczenia w budowaniu zdań rozwiniętych poprawnych gramatycznie.

Tydzień 2: Kulinarne wyzwania

 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez zabawę – przeliczanie w zakresie 4-ch;
 • wzbogacanie wiedzy na temat sprzętów i akcesoriów kuchennych;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz wzmacniania pozytywnych relacji;
 • rozwijanie zmysłu smaku, węchu i dotyku – zabawy sensoryczne.
 • rozwijanie umiejętności przestrzegania reguł i zasad podczas zabaw.

Tydzień 3: Święta tuż, tuż

 • rozwijanie narządów artykulacyjnych poprzez zabawy logopedyczne, utrwalanie prawidłowego toru oddechowego;
 • kształtowanie orientacji w położeniu ( przede mną, za mną) oraz kierunkach ruchu (z boku, z prawej, z lewej, przed siebie, w tył);
 • wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji świątecznych – wspólna wigilia;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na wybraną cechę oraz umiejętności kontynuowania rytmów.

Tydzień 4: Witamy nowy rok

 • zapoznanie z pracą zegarmistrza, poznanie różnych rodzajów kalendarzy, zegarków i zegarów;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi czasu;
 • wzbogacanie wiedzy na temat pór roku;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez poznanie pojęcia „para”, łączenia przedmiotów w pary;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich oraz wypowiadania się.

Zamierzenia opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze

Listopad 2023 r.

Tydzień 1: Bezpieczny przedszkolak

 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej oraz wdrażanie do podejmowania współpracy z innymi dziećmi podczas zabaw dydaktycznych .
 • Poznawanie wybranych zasad bezpieczeństwa na drodze – nazywanie obiektów związanych z ruchem drogowym oraz bezpieczeństwem na ulicy.
 • Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych takich jak: koło, kwadrat, prostokąt i trójkąt.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na posiadany kształt .

Tydzień 2: Nasz kraj – Polska

 • Kształtowanie postawy patriotycznej odnoszącej się z szacunkiem do kraju oraz innych osób .
 • Wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad regulujących życie w grupie.
 • Poznawanie symboli narodowych Polski: godło, flaga, hymn „Mazurek Dąbrowskiego”.
 • Rozwijanie pamięci poprzez powtarzanie i naukę fragmentu wiersza W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”.

Tydzień 3: Listopadowy deszcz

 • Doskonalenie motoryki małej i precyzji ruchów dłoni poprzez manipulacje różnymi przedmiotami.
 • Obserwowanie i rozpoznawanie zjawisk pogodowych typowych dla późnej jesieni.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą zmysłu dotyku .
 • Doskonalenie umiejętności powtarzania prostych układów rytmicznych.

Tydzień 4: Poznajemy swoje emocje

 • Rozwijanie umiejętności artykulacyjnych poprzez udział w zabawach logopedycznych.
 • Wdrażanie do rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji: radość, smutek, złość, strach.
 • Poznawanie sposobów prawidłowej reakcji w wyniku odczuwania nieprzyjemnych emocji.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

Październik 2023 r.

 

 

Tydzień 1: Owoce i warzywa

 • Wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej podczas zabaw i zajęć dydaktycznych, a także korzystania z toalety.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów, owoców, warzyw.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych miedzy przedmiotami i względem siebie.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 3.

Tydzień 2: Razem się bawimy

 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania oraz wzmacniania pozytywnych relacji w grupie.
 • Wdrażanie do rozwijania motoryki małej poprzez zabawy paluszkowe, wyklejanie, wydzieranie.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w toku zabaw.

Tydzień 3: Jesienne drzewa i ich tajemnice

 • Rozwijanie motoryki małej i dużej poprzez uczestnictwo z zabawach ruchowych i gimnastyce ogólnorozwojowej.
 • Poznawanie i nazywanie wybranych gatunków drzew.
 • Obserwacja drzew i oglądanie liści w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi określonych zjawisk przyrodniczych.

Tydzień 4: Jak zwierzęta przygotowują się do zimy

 • Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie oraz sposobów przygotowywania się ich do zimy.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł obowiązujących w grupie oraz podczas zabaw.
 • Kształtowanie umiejętności wokalnych poprzez śpiewanie piosenek, zabawy głosem.
 • Rozbudzanie umiejętności przejawiania życzliwości i troski w stosunku do zwierząt.

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

Wrzesień 2023 r.

 

 

Tydzień 1: Pierwszy raz w przedszkolu

 • Poznawanie najbliższego otoczenia; imion kolegów i koleżanek z grupy/ zabawy integracyjne.
 • Kształtowanie bezpieczeństwa w grupie, w przedszkolu, w ogrodzie przedszkolnym.
 • Wdrażanie do przestrzegania norm i zasad obowiązujących w grupie; poznanie kodeksu grupy.
 • Rozwijanie czynności samoobsługowych i higienicznych.

Tydzień 2: Żegnamy wakacje

 • Motywowanie do uczestnictwa całej grupy w różnych formach aktywności.
 • Nazywanie i wskazywanie podstawowych części ciała, dostrzeganie różnic pomiędzy chłopcem a dziewczynką; zabawy przy muzyce.
 • Rozwijanie motoryki małej podczas zabaw plastycznych ( lepienie z plasteliny, gliny, malowanie palcami.)
 • Rozwijanie umiejętności koncentracji, skupienia, uwagi podczas zajęć dydaktycznych oraz doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat.

Tydzień 3: Kończy się wrzesień, nadchodzi jesień

 • Obserwowanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych typowych dla jesieni: stworzenie grupowego kalendarza pogody.
 • Rozpoznawanie podstawowych barw: niebieski, żółty, zielony, czerwony/ klasyfikowanie przedmiotów ze względu na kolor.
 • Rozwijanie motoryki dużej podczas zabaw ruchowych logorytmicznych w sali i w ogrodzie.
 • Poznawanie określeń: długi- któtki, duży- mały.

Tydzień 4 : Cuda na ziemi

 • Ćwiczenia słuchowe w zabawach dźwiękonaśladowczych i muzycznych.
 • Usprawnianie aparatu mowy podczas ćwiczeń oddechowych, logopedycznych.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką.
 • Doskonalenie motoryki małej poprzez zabawy manipulacyjne.