Grupa I

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Luty 2023 r.

 1. Wesoły karnawał
 • Wdrażanie do umiejętności uważnego słuchania dłuższych tekstów literackich oraz doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • poznanie pojęcia „karnawał” oraz związanych z nim zwyczajów;
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego oraz ćwiczenie prawidłowego toru oddechowego;
 • kształtowanie u dzieci orientacji przestrzennej i posługiwania się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych między przedmiotami;
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie oraz wzmacniania pozytywnych relacji.
 1. Zimowe zabawy
 • Poznanie różnych rodzajów i funkcji termometrów, próby samodzielnego dokonywania pomiarów temperatury;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie w zakresie 4-ch oraz stosowanie pojęcia „tyle samo”;
 • poznanie zimowych dyscyplin sportowych oraz pojęcia „igrzyska zimowe”;
 • ćwiczenie umiejętności panowania nad nieprzyjemnymi emocjami oraz próby mówienia o nich;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej – układanie obrazków z części w logiczną całość z wykorzystaniem puzzli, układanek, mozaik.
 1. Wisła – polska rzeka
 • Zapoznanie z polskimi symbolami narodowymi, próby samodzielnego nazywania ich;
 • poznanie Wisły jako największej rzeki w Polsce;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt);
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych;
 • wdrażanie do umiejętności posługiwania się swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem.
 1. Sztuka wokół nas
 • Rozbudzanie zainteresowania sztuką, poznanie znaczenia słów „portret”, „rzeźba”;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na wybraną cechę ( kolor, długość) oraz umiejętności kontynuowania rytmów;
 • wdrażanie do umiejętności godzenia się z porażką oraz cierpliwego czekania na swoją kolej;
 • rozwijanie sprawności dłoni oraz palców, wdrażanie do używania prawidłowego chwytu pisarskiego podczas rysowania.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze

Styczeń 2023 r.

Temat I:     Rakietą w kosmos

 • Zapoznanie z nazwami planet układu słonecznego
 • Zachęcanie dzieci do obserwacji najbliższego otoczenia – „Badamy eksperymentujemy, doświadczamy” – poznajemy właściwości śniegu.
 • Rozwijanie świadomości własnego ciała, kształtowanie poczucia rytmu.
 • Rozwijanie zainteresowań konstrukcyjnych z wykorzystaniem  klocków różnego typu i sposobu łączenia –  kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.
 • Doskonalenie pracy zmysłów , rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku- rozwijanie wyobraźni i fantazji.

Temat II:     Zima w pełni

 • Budowanie życzliwych relacji z rówieśnikami, rozwijanie umiejętności zgodnej i bezpiecznej zabawy na śniegu.
 • Doskonalenie umiejętności precyzyjnych, samodzielnego ubierania się, zapinania i rozpinania guzików, zamków.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej- układanie obrazków z części w logiczną całość z wykorzystaniem puzzli, układanek, mozaik.
 • Rozwijanie motoryki małej podczas zajęć manualnych i plastycznych.
 • Wdrażanie do uważnego obserwowania i naśladowania prawidłowych zachowań -omówienie naturalnych emocji, które towarzyszą podczas wygranej i porażki, uświadomienie dzieciom, nad którymi z nich trzeba zapanować.

Temat III: Droga babciu, drogi dziedku

 • Odczuwanie więzi emocjonalnych z rodziną i przywiązania do najbliższych.
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych- poznajemy podstawowe figury geometryczne (kwadrat, koło, trójkąt).
 • Wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu przez nauczyciela – rozwijanie pamięci.
 • Doskonalenie spostrzegawczości- łączenie przedmiotów wg wzoru.
 • Utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie 4-ch – przeliczanie przedmiotów.
 • Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych.

Temat IV: Każdy zawód jest ważny

 • Stwarzanie okazji do poznawania różnych zawodów i wskazywanie na społeczną użyteczność pracy ludzkiej.
 • Pobudzanie aktywności i kreatywności dzieci poprzez eksperymenty z wodą i lodem.
 • Rozwijanie umiejętności zgodnej i wspólnej pracy z rówieśnikami podczas prac w grupie -nawiązywanie pozytywnych relacji
 • “Gawron” – poznanie słów i melodii piosenki – wspólne śpiewanie , rozwijanie pamięci.
 • Utrwalanie nazw poznanych kolorów.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Grudzień 2022 r.

 1. Zapraszamy do teatru

 

 • rozwijanie motoryki małej poprzez zabawy paluszkowe, wyklejanie, wydzieranie;
 • poznanie instytucji teatru oraz elementów składowych tworzących teatr;
 • rozwijanie umiejętności wyrażania siebie poprzez zabawy teatralne, pantomimiczne;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat, ćwiczenia w budowaniu zdań rozwiniętych poprawnych gramatycznie.
 1. Kulinarne wyzwania

 

 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez zabawę – przeliczanie w zakresie 4-ch;
 • wzbogacanie wiedzy na temat sprzętów i akcesoriów kuchennych;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz wzmacniania pozytywnych relacji;
 • rozwijanie zmysłu smaku, węchu i dotyku – zabawy sensoryczne.
 • rozwijanie umiejętności przestrzegania reguł i zasad podczas zabaw.
 1. Święta tuż, tuż
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych poprzez zabawy logopedyczne, utrwalanie prawidłowego toru oddechowego;
 • kształtowanie orientacji w położeniu ( przede mną, za mną) oraz kierunkach ruchu (z boku, z prawej, z lewej, przed siebie, w tył);
 • wzbogacanie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji świątecznych – wspólna wigilia;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na wybraną cechę oraz umiejętności kontynuowania rytmów.
 1. Witamy nowy rok
 • zapoznanie z pracą zegarmistrza, poznanie różnych rodzajów kalendarzy, zegarków i zegarów;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi czasu;
 • wzbogacanie wiedzy na temat pór roku;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez poznanie pojęcia „para”, łączenia przedmiotów w pary;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich oraz wypowiadania się.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze.

Listopad 2022 r.

 

 

 

Tydzień I: Bezpieczny przedszkolak

 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i po zanim, poznanie numerów alarmowych;
 • poznawanie swojego najbliższego otoczenia;
 • doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy i życzliwych relacji koleżeńskich;
 • utrwalanie nazywania i wskazywania barw podstawowych: niebieski, czerwony, żółty, zielony;
 • zachęcanie do wypowiedzi przed całą grupą oraz wdrażanie do oczekiwania w ciszy i spokoju na swoja kolej;
 • rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe.

Tydzień II: Nasz kraj- Polska

 • rozwijanie przynależności do grupy (ojczyzny), okazywanie szacunku w stosunku do innych osób oraz miejsc pamięci narodowej;
 • utrwalanie umiejętności liczenia, przeliczania w zakresie 4-ch;
 • wdrażanie do współpracy z rówieśnikami, nawiązywanie życzliwych relacji;
 • przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w grupie – zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w organizowanych zabawach i zajęciach;
 • wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

Tydzień III: Listopadowy deszcz

 • wypowiadanie zapamiętanych treści poprzez powtarzanie jesienno- listopadowych rymowanek i wierszy- ćwiczenia pamięci;
 • rozwijanie aktywności werbalnej podczas tworzenia wypowiedzi;
 • określanie wyglądu przedmiotów „małe i duże”, „cienkie i grube” – dostrzeganie różnic między tymi znaczeniami;
 • rozwijanie chwytu pęsetkowego, ćwiczenia motoryki małej- mięśni palców i dłoni;
 • kształtowanie konieczności poszanowania pamiątek – wskazywanie odpowiedników współczesnych przedmiotów z dawnymi.

Tydzień IV: Poznajemy swoje emocje

 • poznanie i nazywanie podstawowych emocji: radość, smutek, złość, strach;
 • usprawnianie umiejętności prawidłowego chwytu kredki, ołówka;
 • rozwijanie umiejętności koncentracji, uwagi, skupienia podczas zajęć dydaktycznych;
 • wdrażanie do zabaw taneczno – kołowych, rozwijanie poczucia rytmu;
 • kształtowanie umiejętności opowiadania bajek i opowieści o swoich ulubionych bohaterach bajkowych ;
 • wdrażanie do obserwowania najbliższego otoczenia-zachęcanie do dzielenia się spostrzeżeniami.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Październik 2022 r.

 1. Owoce i warzywa

 

 • wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej podczas zabaw i zajęć dydaktycznych;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów, owoców i warzyw;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych między przedmiotami;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 3-ch.
 1. Razem się bawimy

 

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • kształtowanie umiejętności współdziałania oraz wzmacniania pozytywnych relacji w grupie;
 • rozwijanie motoryki małej poprzez zabawy paluszkowe, wyklejanie, wydzieranie;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w toku zabaw.
 1. Jesienne drzewa i ich tajemnice
 • rozwijanie motoryki małej i dużej poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych;
 • poznawanie oraz nazywanie wybranych gatunków drzew;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi określonych zjawisk przyrodniczych;
 • rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi podczas zajęć dydaktycznych.

 

 1. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie oraz sposobów przygotowywania się ich do zimy;
 • wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł obowiązujących w grupie oraz podczas zabaw;
 • kształtowanie umiejętności wokalnych poprzez śpiewanie piosenek i zabawy głosem;
 • kształtowanie umiejętności przejawiania życzliwości i troski w stosunku do zwierząt.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze.

Wrzesień 2022 r.

Tydzień 1; Pierwszy raz w przedszkolu

 • kształtowanie bezpieczeństwa w grupie, w przedszkolu
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych i higienicznych
 • poznawanie najbliższego otoczenia
 • wdrażanie do przestrzegania norm i zasad obowiązujących w grupie

Tydzień 2; Żegnamy wakacje

 • rozwijanie umiejętności koncentracji, uwagi podczas zajęć dydaktycznych
 • zachęcanie do uczestnictwa w różnych formach aktywności
 • rozwijanie motoryki małej podczas zabaw plastycznych (malowanie palcami, zabawy gliną itp.)
 • nazywanie podstawowych części ciała, dostrzeganie różnic pomiędzy chłopcem i dziewczynką

Tydzień 3: Kończy się wrzesień, nadchodzi jesień

 • zachęcanie do rozwijania aktywności werbalnej w toku zajęć i swobodnych wypowiedzi
 • poznawanie określeń: długi- krótki, duży- mały
 • rozpoznawanie podstawowych barw (żółty, czerwony, niebieski)
 • rozwijanie motoryki dużej podczas zabaw ruchowych, logorytmicznych, gimnastyki porannej.

Tydzień 4; Cuda na ziemi

 • wdrażanie do wspólnego uczestnictwa w zabawach swobodnych i manipulacyjnych
 • ćwiczenia słuchowe w zabawach dźwiękonaśladowczych i muzycznych
 • rozumienie określeń: na górze- na dole, wysoko- nisko
 • usprawnianie aparatu mowy z wykorzystaniem ćwiczeń oddechowych