Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia:

 1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole „Akademia Pana Kleksa” we Wrocławiu;
 2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.
  z 2017r. poz.59);
 3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznego Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” we Wrocławiu;
 4. Dyrektorze i Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć organy działające w Publicznym Przedszkolu „Akademia Pana Kleksa” we Wrocławiu;
 5. wychowankach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” we Wrocławiu;
 6. rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka;
 7. opiekun oddziału – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece powierzono jeden z oddziałów w Publicznym Przedszkolu „Akademia Pana Kleksa” we Wrocławiu;
 8. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Danutę Szlęzak;
 9. organie sprawującemu nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Dolnośląskiego Kuratora Oświaty;

§ 2 

 1. Przedszkole ”Akademia Pana Kleksa” jest przedszkolem publicznym w rozumieniu ustawy.
 2. Siedziba Przedszkola znajduje się w budynku nr 18 przy ul. Wielkiej  we Wrocławiu.
 3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Danuta Szlęzak, zamieszkała 57-210 Henryków Wadochowice18
 4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
 5. Ustalona nazwa Publiczne Przedszkole „Akademia Pana Kleksa” we Wrocławiu używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach.
 6. Przedszkole posiada stronę internetową przedszkole.wroclaw.pl oraz profil na Facebooku.

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola

§ 3

Celem Przedszkola jest:

 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.
 • Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe.
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie
  w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 • Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych .
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej
  i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
 • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 • Umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
  i religijnej.
 • Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane do przedszkola.

§ 4

Zadaniem przedszkola wynikającym z przepisów prawa jest:

 • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w czterech obszarach rozwojowych dziecka: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.
 • Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 • Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 • Organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju, wspierających indywidualność lub oryginalność dziecka, wzmacniających poczucie wartości oraz potrzebę uczestnictwa w grupie.
 • Organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności, dbania
  o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo.
 • Organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych możliwości
  i oczekiwań rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz zdrowia psychiczn
 1. organizowanie zajęć budujących wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, otoczenia, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, sztuk plastycznych;
 2. organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, rozwijających wrażliwość i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju dziecka;
 3. organizowanie zajęć umożliwiających samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 4. organizowanie zajęć prowadzących do poznania norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 5. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe, wynikające się z nagłego pojawienia się w otoczeniu dziecka sytuacji lub zagrożeń, w tym zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna ingerencja mediów w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z technologii, ubezwłasnowolnienie reklamą, moda, katastrofy, zdarzenia traumatyczne;
 6. systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 7. organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami- umożliwiających dziecku poznawanie kultury
  i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.

§ 5

 1. Cele i zadania Przedszkola realizowane są w czasie zajęć grupowych oraz w trakcie indywidualnej pracy z dzieckiem.
 2. Cele i zadania realizowane są poprzez:
 • właściwą organizację procesu nauczania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, treści, metod i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci;
 • umożliwianie korzystania z opieki psychologiczno- pedagogicznej;
 • organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • organizację zajęć dodatkowych;
 • organizację zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy wyrównawczej oraz wspieranie dzieci uzdolnionych;
 • stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji;
 • prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci.
 1. Sposoby realizacji celów i zadań Przedszkola uwzględniają:
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
 • wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole;
 • rodzaje i stopnie niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

§ 6

 1. Świadczenia udzielane w Przedszkolu – w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – obejmują organizację i prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:
 • działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza nim;
 • działania korekcyjno- kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;
 • działania przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;
 • działania umożliwiające nauczycielom realizację programów własnych koncepcji poszerzających podstawę programową;
 • gry i zabawy wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniające i korygujące wady wymowy dziecka , rozwijające zainteresowanie dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiające właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.

Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji określa się w arkuszu organizacyjnym pracy Przedszkola

§ 7

 1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizują tę pomoc na zasadach określonych w rozporządzeniu ( (Dz.U. z dnia 1 stycznia 2017 r.).
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola oraz organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
 • rodziców dziecka;
 • dyrektora przedszkola;
 • nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;
 • poradni;
 • kuratora sądowego;
 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • porad i konsultacji.
 • diagnozowanie środowiska dzieci;
 • ustalanie przez fachowców zatrudnionych w przedszkolu indywidualnego programu
 • edukacyjno- terapeutycznego ( art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, § 6) dla dzieci na postawawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • rozwijanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspakajania
 • rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i terapii dziecka;
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i nauczycieli;
 • umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 • udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu;
 • badanie dojrzałości szkolnej dziecka;
 • podejmowanie czynności mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych .
 1. Zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są we współpracy
  z rodzicami, poradniami pedagogiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi współpracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dziecka.
 2. W Publicznym Przedszkolu Akademia Pana Kleksa organizowanę sa następujące zajecia wyrównawczo-kompensacyjne:
 • Dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność organizowane są zajecia Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut.
 1. w zależności od rodzaju niepełnosprawności zajęcia rewalidacyjne organizowane są w zakresie korekcji wad postawy, korygowania wad wymowy, nauki orientacji przestrzennej i poruszania, innych form rewalidacji, które wynikają z indywidualnego programu wsparcia
 • Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, planowania i koordynowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, którą określa zespół, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy, ustalając wymiar godzin, w którym poszczególne formy jakie będą realizowane,

 

 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Rozdział 3

Opieka nad dziećmi

§ 8

Sprawowanie opieki nad dzieckiem w Przedszkolu odbywa się poprzez:

 • Poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie Przedszkola i poza nim z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych.
 • Wyrabianie właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną osobistą i kulturą zachowania na co dzień.
 • Poznawanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych wobec środowiska, w którym żyjemy.
 • Wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu, uczenie samokontroli.
 • Rozwijanie ekspresji i sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenie ruchowe organizowane na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach Przedszkola.
 • Umożliwienie dzieciom codziennego wyjścia na świeże powietrze, zgodnie z warunkami
  i sposobami realizacji zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 • Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

§ 9

 1. Przy przyprowadzaniu dzieci do Przedszkola stosuje się następujące zasady:
 • Rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach pracy Przedszkola ustalonych przez organ prowadzący.
 • Rodzice są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku Przedszkola, przygotowują  dziecko w szatni do pobytu w Przedszkolu, a następnie przekazują je pod opiekę nauczycielowi dyżurującemu.
 • Rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące osób wskazanych do odbioru dziecka
  z Przedszkola.
 • Pracownicy Przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego poza terenem Przedszkola, tj., przed budynkiem, w ogrodzie, w szatni.
 • Do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
 • Nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy).
 • Stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do Przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu.
 • W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka z Przedszkola.
 • Powiadomieni Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) na pisemny wniosek rodziców mogą być dziecku podawane leki, zgodnie z obowiązującą w Przedszkolu procedurą.
 2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 3, rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania oraz okres leczenia.
 3. W Przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy
  w nagłych wypadkach.
 4. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, Przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe
  i powiadamia rodziców.
 5. Do czasu przybycia rodziców dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia i pracownika Przedszkola (nauczyciel lub Dyrektor).

§ 10

 1. Rodzice dziecka są zobowiązani do odbierania dziecka w godzinach ustalonych przez Przedszkole.
 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę upoważnioną przez rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.
 3. Dziecko może być odbierane z Przedszkola przez rodziców lub inną upoważnioną przez nich osobę od nauczyciela oddziału lub nauczyciela dyżurującego.
 4. W przypadku zamiaru odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do poinformowania o nim nauczyciela.
 5. Jeśli rodzice zdecydują, aby dziecko przyprowadzała i odbierała z Przedszkola inna upoważniona przez nich osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie, zawierającego m.in. dane osoby upoważnionej. Oświadczenie może zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie.
 6. W przypadkach szczególnie uzasadnionych osoba, o których mowa w ust.5, może zostać zobowiązana do potwierdzenia zgodności danych z dokumentem tożsamości.
 7. Nauczyciel lub inny pracownik Przedszkola przekazujący dziecko osobie upoważnionej, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych w upoważnieniu.

§ 11

 1. Nie odebranie dziecka przez rodziców lub osobę upoważnioną po wyznaczonym czasie, upoważnia nauczyciel do poinformowania o tym fakcie Dyrektora Przedszkola.
 2. W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa w ust.1,nie ma charakteru sporadycznego, Przedszkole podejmuje działania interwencyjne, włącznie z powiadomieniem rodziców o wystąpieniu z wnioskiem do sądu rodzinnego i nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka Przedszkola.
 3. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z Przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:
 • kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka;
 • w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez okres jednej godziny oczekuje z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę;
 • jeżeli w tym czasie rodzice lub upoważniona do odbioru dziecka osoba nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia Policję.
 • Dziecko nie wydaje się rodzicom lub upoważnionej osobie, pozostającej pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
 • Przedszkole ma prawo odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, odebranie dziecka z Przedszkola.

§ 12 

Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo poprzez:

 • Przeprowadzanie prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych w pomieszczeniach Przedszkola pod nieobecność dzieci w tychże pomieszczeniach.
 • Zapewnienie na terenie Przedszkola właściwego oświetlenia, równą nawierzchnię dróg i przejść oraz instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej, zakrycie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień odpowiednimi pokrywami lub trwałe zabezpieczenie w inny sposób.
 • Oczyszczanie w okresie zimowym przejść na terenie Przedszkola ze śniegu i lodu.
 • Utrzymywanie urządzeń higieniczno-sanitarnych  w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej.
 • Zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola  właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania.
 • Dostosowanie sprzętu, z którego korzystają dzieci, do wymagań ergonomii.
 • Utrzymywanie kuchni i stołówki w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie.
 • Wietrzenie pomieszczeń w czasie przerwy w zajęciach przeprowadzanych z dziećmi, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Zapewnienie opieki podczas zajęć prowadzonych przez Przedszkole.
 • Zapewnienie w pomieszczeniach Przedszkola temperatury, co najmniej 18°C.
 • Wyposażenie Przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją
  o zasadach jej udzielania.
 • Zapewnienie dzieciom odpowiedniej liczby nauczycieli oraz właściwego sposobu zorganizowania im opieki podczas wyjść i wycieczek poza teren Przedszkola, z zastrzeżeniem niedopuszczalnego realizowania wycieczek podczas burz, śnieżyc i gołoledzi.
 • Zapewnienie opieki dziecku uległemu wypadkowi, sprowadzenia fachowej pomocy medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy.

§ 13

 1. Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583)dzieci będący obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, którzy mogą pobierać naukę w przedszkolu, aliczba dzieci w grupach przedszkola może być zwiększona o nie więcej niż 2 dzieci.
 • Dzieci realizują podstawę programową obowiązująca w Polsce.
 • Dzieci objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 1. Przedszkole przyjmuje dzieci będące obywatelami Ukrainy do czasu obowiązywania rozporządzeń w tej sprawie.

Rozdział 4

Formy współdziałania z rodzicami

§ 14

 1. Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:
 • konsultacje pedagogiczne – w miarę bieżących potrzeb;
 • zebrania ogólne i oddziałowe organizowane co najmniej trzy razy w roku szkolnym;
 • pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych;
 • kontakty indywidualne;
 • zajęcia otwarte dla rodziców;
 • spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych;
 • wycieczki, festyny;
 • spotkania adaptacyjne,
 • kąciki zainteresowań dla rodziców.
 • materiały do zajęć i zabaw w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych w przedszkolu.
 1. Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w godzinach pracy Przedszkola
  w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas spotkań z nauczycielami oddziału.
 2. Przedszkole oraz Rodzice współpracują w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w przedszkolu.

§ 15

Zakres zadań Przedszkola związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania
i nauczania dzieci obejmuje:

 • uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
 • rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
 • zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod
  i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;
 • ustalenie w uzgodnieniu z rodzicami określonych  form oddziaływań wychowawczych;
 • udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
 • przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej przez rodzica;
 • opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań nauczycieli oddziału w porozumieniu
  z rodzicami;
 • angażowanie rodziców w działalność Przedszkola.

§ 16

 1. Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub dwóm nauczycielom
  w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.
 2. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.
 3. Zmiana nauczyciela opiekującego się danym oddziałem może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach z inicjatywy Dyrektora Przedszkola lub na umotywowany wniosek rodziców.
 4. Informacje o sposobie załatwienia wniosku, o którym mowa w ust.3, Dyrektor Przedszkola przekazuje rodzicom w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Rozdział 5

Organy Przedszkola

§ 17

Organami Przedszkola są:

 • Dyrektor Przedszkola;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców.

§ 18

 1. Kompetencje Dyrektora Przedszkola obejmują w szczególności:
 • kierowanie działalnością Przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków zgodnych z celami statutowymi Przedszkola, w tym:
 1. organizowanie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 2. udzielanie zezwolenia na spełnianie rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, w trybie odrębnych przepisów;
 • realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Przedszkola;
 • organizowanie administracyjnej, w tym finansowe i gospodarczej obsługi Przedszkola;
 • współdziałanie ze szkołami oraz zakładami kształcenia nauczycieli przy organizacji praktyk pedagogicznych odbywanych w Przedszkolu;
 • organizowanie i przeprowadzanie rekrutacji dzieci do Przedszkola;
 • dokonywanie w drodze decyzji administracyjnej skreślenia wychowanka z listy wychowanków Przedszkola w przypadkach określonych w § 44 ust.1 niniejszego Statutu;
 • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i pozostałym pracownikom Przedszkola;
 • występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 • dokonywanie oceny pracy nauczyciela;
 • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
 • stwarza warunki do realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 1. Dyrektor Przedszkola:
 • w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców;
 • stwarza warunki bezpiecznego pobytu dzieciom oraz pracownikom Przedszkola;
 • inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy Przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
 • przedstawia Padzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;
 • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Przedszkola.
 1. Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i  przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innej dokumentacji kancelaryjno- archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go nauczyciel Przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 19

 1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola
  w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
 • podejmowanie uchwał w sprawie  eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego w Przedszkolu;
 • przygotowanie projektu nowego statutu albo projektu zmian statutu i uchwalanie projektu;
 • wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Przedszkola;
 • ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dzieci z listy wychowanków Przedszkola.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy Przedszkola (arkusz organizacji Przedszkola na dany rok szkolny),
 • projekt planu finansowego Przedszkola;
 • wnioski Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych;
 • dopuszczenie do użytku w Przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego.
 1. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
 2. Tryb podejmowania uchwał odbywa się w drodze głosowania jawnego lub tajnego, jeżeli dotyczy spraw osobowych.
 3. Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszyć dobro osobiste  dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

§ 20

Strukturę Rady Pedagogicznej, jej zadania, procedurę przygotowywania i uchwalania decyzji oraz stanowisk przez Radę Pedagogiczną, ramowy plan zebrań, ramowy porządek zebrania oraz sposób protokołowania zebrań określa Regulamin Rady Pedagogicznej

§ 21

 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków.
 2. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas zebrań oddziałów, po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.
 3. Rada Rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem Rady Rodziców. Regulamin określa strukturę i tryb pracy Rady, tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz ich przedstawicieli do Rady Rodziców.

§ 22

Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

 • Uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem.
 • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola, o którym mowa w odrębnych przepisach.

§ 23

 1. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.
 2. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Rodziców gromadzi fundusze
  z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
 3. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

§ 24 

 1. Organy Przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 2. Organy Przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji celów
  i zadań Przedszkola.
 3. Współdziałanie organów Przedszkola obywa się według następujących zasad:
 • zasady pozytywnej motywacji;
 • zasady partnerstwa;
 • zasady wielostronnego przepływu informacji;
 • zasady aktywnej i systematycznej współpracy;
 • zasady rozwiązywania sporów w drodze mediacji.
 1. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Przedszkola.
 2. Współdziałanie organów Przedszkola obejmuje w szczególności:
 • zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa i w statucie Przedszkola poprzez:
 1. udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;
 2. organizację zebrań przedstawicieli organów Przedszkola;
 3. możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw Przedszkola;
 4. rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;
 • opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów;
 • bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach poprzez:
 1. uczestnictwo przedstawicieli organu w zebraniach innych organów;
 2. kontakty indywidualne przewodniczących organów.
 3. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola.

§ 25 

Organy między sobą ustalają formy rozstrzygania sporów poprzez:

 • dopuszczenie możliwości powołania komisji, w której skład wchodzi mediator zaakceptowany przez strony sporu;
 • komisja, o której mowa po zapoznaniu się z istota sprawy ma prawo do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad;
 • rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu;
 • w przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie przedszkola każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od właściwości rzeczowej przedmiotu sporu.

Rozdział 6

Organizacja pracy Przedszkola

§ 26

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
 2. Liczba dzieci w oddziale wynosi 25.
 3. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący i wynosi on 11 godzin, od godziny 7:00 do godziny 18:00.
 4. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
 5. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu trwa 60 minut.
 6. Czas trwania zajęć prowadzonych w Przedszkolu, w tym zajęć religii i zajęć rewalidacyjnych, dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci:
 • z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
 • z dziećmi w wieku 5- 6 lat – około 30 minut.
 1. Do realizacji zadań statutowych Przedszkole posiada:
 • 7 sal zabaw,
 • Salę komputerową,
 • Gabinet logopedyczny,
 • Ogród przedszkolny,
 • Zaplecza sanitarno- gospodarcze,
 • Kuchnię z jadalnią.
 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.
 2. Terminy przerw pracy, w tym przerwę wakacyjną Przedszkola, ustala organ prowadzący.
 3. W okresie wakacyjnym, feryjnym i o niskiej frekwencji dzieci w przedszkolu dopuszcza się okresowe zmniejszenie ilości oddziałów i łączenie grup. Decyzję o okresowej zmianie organizacji podejmuje dyrektor przedszkola i podaje do wiadomości rodzicom.

§ 27

 1. Dodatkowe informacje o organizacji pracy Przedszkola umieszczone są w szczegółowym rozkładzie dnia każdego oddziału na dany rok szkolny.
 2. W Przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Zajęcia dodatkowe finansowane są z darowizn i innych środków pozyskiwanych na podstawie odrębnych przepisów

§ 28

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Arkusz zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.
 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustawowo wolnych od pracy oraz przerw ustalonych przez organ prowadzący, które ujęte są w arkuszu organizacji na dany rok szkolny i podany do wiadomości rodziców.

§ 29

 1. Zajęcia w Publicznym Przedszkolu Akademia Pana Kleksa mogą być zawieszone na czas oznaczony w razie wystąpienia:
 • zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
 • temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
 • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
 • nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1-3- w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11.
 1. Decyzje o zawieszeniu zajęć podejmuje organ prowadzący przedszkole i podaje do wiadomości Radzie Pedagogicznej oraz rodzicom / prawnym opiekunom czas i powód zawieszenia.
 2. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch dni Dyrektor przedszkola oraz wychowawcy grup organizują dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć w przedszkolu.
 3. O sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, dyrektor przedszkola informują organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 4. Technologia informacyjno-komunikacyjna wykorzystywana przez nauczycieli do realizacji zajęć to poczta elektroniczna podana przez rodziców/prawnych opiekunów.
 5. Rodzice zgodnie z własna wolą i ustalonym przez siebie czasie realizują przesłane przez nauczycieli materiały do realizacji zajęć i zabaw.

§ 30

 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, a także oczekiwań rodziców.
 2. Ramowy rozkład dnia zawiera:
 • godziny pracy Przedszkola;
 • godziny pracy poszczególnych oddziałów;
 • godziny posiłków;
 • harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w ramach środków finansowych Przedszkola, w tym religii oraz obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego w stosunku do dzieci sześcioletnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 2. Rozkład dnia oddziału uwzględnia:
 • propozycje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela, swobodną zabawą dziecka;
 • potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka;
 • potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody;
 • godziny posiłków
 1. Świadczenia udzielane w Przedszkolu w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w ustawie, realizowane są bezpłatnie w wymiarze
  5 godzin dziennie, w godzinach 08.00- 13.00, na zasadach określonych w statucie Przedszkola.
 2. Świadczenia udzielane w Przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego podlegają opłacie w  wysokości określonej w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowywania i opieki oraz wysokości za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Rozdział 7

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu

§ 31

 1. W Przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin.
 2. Opłata za godzinę przekraczającą wymiar 5 godzin wynosi 1 zł do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 3. Warunki korzystania z wyżywienia w Przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki ustala Dyrektor w oparciu o kalkulację rynkowych cen żywności.
 4. Dzienny koszt wyżywienia uzależniony jest od czasu pobytu dziecka w Przedszkolu oraz ilości posiłków wybranych przez rodziców.
 5. Czas pobytu dziecka w Przedszkolu określają rodzice w zawartej Umowie cywilno – prawnej
  z Dyrektorem.

§ 32

 1. Opłatę za wyżywienie i liczbę godzin płatnych zajęć wnosi się do 10-go dnia każdego miesiąca, którego należność dotyczy.
 2. Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami

§ 33

 1. Odpłatność za Przedszkole pobierana jest od rodziców w postaci wpłaty na konto bankowe Przedszkola lub na druku ścisłego zarachowania – kwitariusz przychodowy – imiennie dla każdego dziecka. Numer konta bankowego zawiera Umowa cywilno – prawna
  z Dyrektorem. Dowodem wpłaty przelewu należności za Przedszkole jest wyciąg bankowy.
 2. Za dni nieobecności dziecka w Przedszkolu przysługuje odpis / zwrot/ stawki żywieniowej. Osobą odpowiedzialną za wyliczenie dni i płatnych godzin jest nauczyciel danego oddziału. Osobą odpowiedzialną za ustalenie wysokości kwoty do odpisu jest upoważniony pracownik administracyjny. Odpisu dokonuje się w miesiącu następnym.
 3. Rezygnację z Przedszkola lub korzystania z posiłków rodzice składają na piśmie u Dyrektora Przedszkola do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja

§ 34

 1. Koszt posiłku dla dzieci obejmuje koszty produktów zużytych do przygotowania tego posiłku.
 2. Pracownicy przedszkola mają możliwość korzystania z stołówki przedszkolnej. Cenę posiłku dla pracowników ustala organ prowadzący.

Rozdział 8

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola 

§ 35

 1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli, specjalistów oraz pracowników administracyjno-obsługowych.
 2. Nauczycieli oraz pracowników, o których mowa w ust.1, zatrudnia i zwalnia zgodnie z przepisami Dyrektor Przedszkola.
 3. Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy Przedszkola są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
 4. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych określa Dyrektor Przedszkola w zakresach czynności dla danego stanowiska

§ 36 

 1. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy w szczególności:
 • sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem;
 • organizowanie zabaw i zajęć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa;
 • systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia;
 • powiadamianie o uszkodzonych salach lub sprzętach;
 • kontrola obecności dzieci na zajęciach;
 • powiadomienie Dyrektora Przedszkola o wypadku dziecka;
 • przestrzeganie obowiązujących w Przedszkolu procedur;
 • organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z obowiązującym w Przedszkolu  Regulaminem wycieczek i spacerów;
 • organizowanie zajęć i zabaw w formie elektronicznej w czasie zawieszenia zajęć w przedszkolu.

2.Nauczycieli w wykonywaniu zadań, o których mowa w ust.1, wspomagają pracownicy administracyjno-obsługowi Przedszkola

§ 37

Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania
i nauczania dzieci obejmuje:

 • uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
 • rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
 • zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie metod
  i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;
 • ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych;
 • udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
 • przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej przez rodzica;
 • opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań z rodzicami;
 • angażowanie rodziców w działalność Przedszkola.

§ 38

Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje:

 • udział w opracowywaniu Koncepcji Pracy Przedszkola oraz planów jego pracy;
 • opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy Przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale;
 • uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w Przedszkolu;
 • wybór programu wychowania przedszkolnego;
 • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji zleconej przez Dyrektora Przedszkola zgodnie z przepisami prawa;
 • przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole  w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz sporządzenie informacji dla rodziców;
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka;
 • kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych;
 • stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 • zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole, nie pozostawiania dzieci bez opieki osoby dorosłej- w razie konieczności prośba o pomoc pracownika obsługi;
 • systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska nauczyciela w Przedszkolu, które określają odrębne przepisy;
 • dbałość o estetykę pomieszczeń;
 • czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał;
 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;

§ 39

Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w przedszkolu w  zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy w szczególności:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
 • określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
 • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
 • podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 • współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

§ 40

Do zadań pedagoga specjalnego w przedszkolu należy w szczególności:

 • współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:
 1. rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079);
 2. prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 3. rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci;
 4. określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;
 • współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem;
 3. dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych;
 4. doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom uczniów i nauczycielom;
 • współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w § 4 ust. 3 oraz w § 5;
 • przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola w zakresie zadań określonych w pkt 1-5.

§ 41

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 42 

Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji obejmuje:

 • rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;
 • prowadzenie bieżącej diagnostyki;
 • wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem;
 • dokumentowanie prowadzonych czynności  zgodnie ze sposobem określonym przez Radę Pedagogiczną (arkusze obserwacji).

§ 42

Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji obejmuje:

 • rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;
 • prowadzenie bieżącej diagnostyki;
 • wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem;
 • dokumentowanie prowadzonych czynności  zgodnie ze sposobem określonym przez Radę Pedagogiczną (arkusze obserwacji).

§ 43

Zakres zadań nauczycieli związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc  psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmuje w szczególności:

 • organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami (psycholog, lekarz, pedagog);
 • udział w omówieniu pracy z logopedą, nauczycielem gimnastyki korekcyjnej, rytmiki.

§ 44

 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Przedszkola, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora Przedszkola wynikające z działalności Przedszkola, w tym brać udział i pracować w zespołach nauczycieli.
 3. Nauczyciel prowadzi zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, jeżeli zachodzi ich konieczność, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 45

 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową
  o pracę.
 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
 • przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
 • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
 • przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
 • dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie;
 • przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
 • przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
 1. Pracownicy niebędący nauczycielami mają również obowiązek dbania o bezpieczeństwo dzieci na terenie Przedszkola.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niebędących nauczycielami ustala Dyrektor Przedszkola.
 3. Pracownicy Przedszkola wykonują swoje zadania zgodnie z umową o pracę i przydziałem czynności.
 4. Pracownicy Przedszkola mają prawo do:
 • znajomości zakresu obowiązków oraz sposobu wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach;
 • znajomości przysługujących im praw i uprawnień;
 • wynagrodzenia;
 • urlopu;
 • bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • tolerancji i szacunku;

Rozdział 9

Prawa i obowiązki dzieci

§ 46

 1. Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka, w szczególności do:
 • życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • zabawy i działania w bezpiecznych warunkach;
 • przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu;
 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
 • wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
 • badania i eksperymentowania;
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);
 • rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb;
 • aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;
 • wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania;
 • nagradzania wysiłku;
 • formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań, (na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź);
 • ciągłej opieki ze strony nauczyciela;
 • współpracy nauczyciel – dziecko opartej się na poszanowaniu godności osobistej dziecka;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • nauki regulowania własnych potrzeb;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • możliwości  spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, tzw. edukacji domowej, zgodnie z przepisami ustawy.
 1. Wychowankowie przedszkola mają prawo do uzyskiwania materiałów do zajęć i zabaw w czasie zawieszenia zajęć w przedszkolu. Materiały i wszystkie informacje z tym związane przesyłane są na pocztę elektroniczną rodziców.
 2. Do obowiązków dziecka należy:
 • przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia;
 • przestrzegania higieny osobistej;
 • poszanowanie godności  rówieśników i dorosłych;
 • pełnienie dyżurów;
 • wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.
 1. W przypadku naruszenia praw dziecka przez Przedszkole rodzic ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału lub Dyrektora Przedszkola według określonej procedury:
 • skargi przyjmuje i rozpatruje Dyrektor Przedszkola;
 • odpowiedź udzielana jest pisemnie do 7 dni w formie pisemnej;
 • w przypadku niezadowalającego rozpatrzenia skargi rodzic ma prawo ponownego jej skierowania do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 47  

 1. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
 • niedostosowania dziecka do grupy (np. silna agresja) zagrażającego  zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielania pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje Przedszkole; przy czym decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z psychologiem sprawującym opiekę nad dziećmi;
 • uchylania się rodziców od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalenia zasad oddziaływania wychowawczego;
 • braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy  podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
 • W przypadku zaległości w wysokości dwukrotności opłaty stałej, Dyrektor Przedszkola po uprzednim bezskutecznym wezwaniu rodziców dziecka do zapłaty, wykreśla dziecko z listy dzieci Przedszkola.
 1. Skreśleniu  z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące w Przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. W przypadku wykreślenia z rejestru dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne
  z powodów określonych w ust.1, dziecko to kierowane jest z urzędu do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, w  obwodzie której dziecko zamieszkuje.
 3. Informację o wykreśleniu dziecka z rejestru dzieci Przedszkola i obowiązku realizacji przez nie rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
  w formie pisemnej Dyrektor Przedszkola przekazuje rodzicom.
 4. Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci Przedszkola stanowi także:
 • rezygnacja rodzica z usług Przedszkola;
 • zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki;
 • umieszczenie dziecka w innym przedszkolu (np. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji);
 • niezgłoszenie się dziecka w okresie dwóch tygodni po rozpoczęciu roku szkolnego.
 1. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola i wysyłane jest listem poleconym na adres podany przez rodziców.
 2. Od decyzji o skreśleniu dziecka z Przedszkola rodzicom przysługuje odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o skreśleniu.

Rozdział 10

Prawa i obowiązki rodziców

§ 48 

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola mają prawo do:
 • zapoznawania się z zadaniami wynikającymi z planu pracy Przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka;
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, doborze metod udzielania pomocy;
 • przekazywanie Dyrektorowi Przedszkola wniosków dotyczących pracy Przedszkola;
 • przekazywanie opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny poprzez swoje przedstawicielstwo (Radę Rodziców)
 • prowadzenia tzw. edukacji domowej, rozumianej jako zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem w trybie odrębnych przepisów;
 • realizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego ich dziecka w trybie odrębnych przepisów.
 1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
 • przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu;
 • przestrzeganie obowiązujących w przedszkolu regulaminów i procedur;
 • przyprowadzanie do Przedszkola dziecka bez objawów chorobowych;
 • przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola w godzinach ustalonych przez Przedszkole;
 • terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług Przedszkola.
 1. Rodzice mogą zrezygnować z określonych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych proponowanych przez przedszkole.

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§ 49

 1. Przedszkole nie jest jednostką budżetową.
 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Przedszkola regulują odrębne przepisy.
 3. Działalność przedszkola finansowana jest z:
  • dotacji z budżetu Gminy,
  • opłat wnoszonych przez rodziców,
  • darowizn,
  • innych środków pozyskiwanych na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Przedszkole używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 6. Zasady rekrutacji oraz kryteria przyjęcia dziecka do Przedszkola określa ustawa. Termin i zasady rekrutacji oraz kryteria dodatkowe przyjęcia dzieci do Przedszkola określa corocznie organ prowadzący. W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc w Przedszkolu, dzieci mogą być przyjmowane w ciągu roku szkolnego.
 7. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb instytucji oświatowych.
 8. Projektowanie nowego statutu odbywa się w przypadku:
 • licznych zmian lub zmian, które naruszyłyby spójność statutu;
 • gdy statut był wielokrotnie nowelizowany lub zmieniły się przepisy
 1. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.
 2. Do wszelkich zmian statutu uprawnieni są:
 • Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym
 • Rada Pedagogiczna przy 1/3 głosów jej członków w porozumieniu z organem prowadzącym Przedszkole.
 1. Statut wchodzi w życie z dniem 14 września 2022 roku, jednocześnie traci moc statut dotychczas obowiązujący.

Wrocław, 14.09.2022r.

Załącznik do Uchwały Nr 5/ 2022-2023  Rady Pedagogicznej  z dnia 14.09.2022r. w sprawie Statutu Publicznego Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” we Wrocławiu

Dyrektor Danuta Szlęzak