Misja i wizja  

 Publicznego  Przedszkola  ” Akademia Pana Kleksa „

 

Wizja przedszkola.

Akademia Pana Kleksa jest wyjątkową akademią, w której każde dziecko tworzy własną wizję swojego świata, aby w trakcie kolejnych lat edukacji rozwijać ją, budować i porządkować.

Dzięki koncepcji kreatywnego nauczania poprzez zabawę, będącą podstawą planowania i organizowania przestrzeni edukacyjnej, dzieci motywowane są do działania i rozbudzania ciekawości poznawczej. W akademii dzieci mają możliwość rozwijania zainteresowań i talentów, zdobywania różnorakich umiejętności, nabywania kompetencji kluczowych, które umożliwiają dobry start przy przekraczaniu progu edukacji szkolnej.

Doświadczona i wykwalifikowana kadra pedagogów oraz specjaliści: logopeda, psycholog, filolodzy, rytmiczka, trenerzy: baletu, karate, malarstwa, z pasją dbają o najwyższą jakość opieki nad dziećmi oraz towarzyszą im w codziennej nauce i zabawie, współtworząc niezapomniany świat dzieciństwa.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania – traktuje rodziców jako równoprawnych partnerów w działaniach edukacyjnych i wychowawczych.

 

Misja przedszkola

 1. Kierujemy się zasadą, że dziecko jest wartością nadrzędną, źródłem inspiracji dla kadry pedagogicznej, która przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka oraz przyjętymi normami społecznymi i moralnymi. Istotą działań nauczycieli jest ustawiczne kształcenie, samoocena efektów pracy, ewaluacja i doskonalenie.
 2. Szanujemy odrębność dziecka, widząc w każdym potencjał i niepowtarzalną osobowość. Uwzględniamy potencjał rozwojowy dzieci podczas projektowania zadań i celów.
 3. Wspieramy wychowanków w rozwijaniu umiejętności i zdolności oraz dbamy o ich harmonijny rozwój. Tworzymy bezpieczne warunki do nabywania przez dzieci umiejętności zgodnie z ich możliwościami. Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i tolerancji.
 4. Realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego i kształcenia ogólnego, wzbogacając ją o treści i zadania wynikające z zainteresowań dzieci.
 5. Tworzymy na każdy rok szkolny roczny plan pracy przedszkola. Nauczyciele poszczególnych grup tworzą comiesięczne plany pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze.
 1. Tworzymy klimat edukacyjny przyjazny dla wszystkich podmiotów uczestniczących w edukacji przedszkolnej. Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

 

Ogólne założenia koncepcji pracy przedszkola

 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie uzdolnień dzieci.
 2. Zapewnienie realizacji funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących oraz możliwości zabawy w warunkach bezpiecznych i dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci.
 3. Wychowywanie i rozwijanie takich cech dziecka: jak optymizm, empatia, życzliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywność, wiara we własne siły, odporność na porażkę w ścisłej współpracy z rodzicami.
 4. Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym w celu wypracowania jednolitych oddziaływań na dziecko – doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.
 5. Angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola, udział rodziców w organizacji wspólnych spotkań, świąt, wyjazdów w plener, przedstawień teatralnych, zajęć otwartych, akcji charytatywnych, konkursów przeglądów.
 6. Realizacja programów, które mają na celu wzmacnianie pozytywnych zachowań dzieci, promocję czytelnictwa, ekologię, zainteresowania własnym miastem-krajem, aktywność ruchową, zdrowy styl życia.
 7. Zapewnienie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 8. Diagnozowanie i monitorowanie prowadzonej pracy oraz po każdym roku szkolnym dokonywanie ewaluacji działań.
 9. Propagowanie działań przedszkola w środowisku lokalnym.
 10. Zapewnienie odpowiedniej bazy przedszkola.
 11. Motywowanie nauczycieli do nowatorskiego i twórczego stylu pracy oraz ciągłego podnoszenia jakości swojej pracy.

Cele główne

Głównym celem naszych działań jest wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad tolerancji, demokracji, solidarności, sprawiedliwości i wolności oraz kształcenie osobowości twórczych, szlachetnych i wrażliwych. Pragniemy wyposażyć dzieci w taki zakres kompetencji kluczowych, które pozwolą im:

 • szybko adaptować się w nowych warunkach
 • zdobywać umiejętności i wiedzę bez zbędnych trudności
 • mądrze gospodarować posiadanym czasem
 • umiejętnie wybierać kierunki działań
 • wykorzystywać posiadany potencjał do rozwoju osobowości
 • umiejętnie planować i realizować zaplanowane działania
 • być życzliwym, otwartym wobec innych

Planowane działania

 

 1. Budowanie klimatu sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dziecka, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 2. Stwarzanie warunków odpowiednich do zdobywania przez dziecko umiejętności i wiadomości niezbędnych w szkole i codziennym życiu.
 3. Stałe podnoszenie poziomu nauczania, wychowania i opieki.
 4. Samokształcenie kadry, poszerzanie kwalifikacji oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy.
 5. Efektywne współdziałanie z rodzicami.
 6. Angażowanie i pozyskiwanie środowiska lokalnego do udziału w życiu przedszkola.
 7. Dostosowanie bazy przedszkola do wybranej koncepcji pracy.
 8. Doskonalenie procesu zarządzania i organizacji pracy.
 9. Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki.

 

Zadania realizowane będą poprzez:

 

 1. Szkolenie kadry w zakresie dokonywania diagnozy potrzeb i możliwości dzieci, pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozpoznawania zainteresowań, zdolności i talentów, wspierania dzieci wymagających pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 2. Poszerzenie działalności innowacyjnej.
 3. Wzbogacenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe.
 4. Tworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego placu zabaw
 5. Poszerzenie form upowszechniania prawa oświatowego, wiedzy pedagogicznej i praw dziecka wśród pracowników i rodziców.
 6. Rozwój zawodowy nauczycieli – uzupełnienie i zdobycie dodatkowych kwalifikacji, wzbogacanie warsztatu pracy.
 7. Poszerzenie współpracy z instytucjami, organizacjami i osobami w środowisku w celu wzbogacenia treści i metod pracy dydaktyczno- opiekuńczo-wychowawczych.
 8. Systematyczne podejmowanie starań o wzrost efektów współpracy z rodzicami.
 9. Doskonalenie umiejętności gromadzenia, analizy i wykorzystania informacji o pracy przedszkola

 

 

Kryteria sukcesu

 

 1. Nauczyciele aktywnie realizują zadania przedszkola, tworzą i realizują indywidualne programy dostosowane do potrzeb dziecka, grupy i przedszkola.
 2. Nauczyciele monitorują efektywność własnej pracy.
 3. Przedszkole diagnozuje, monitoruje i ocenia poziom wiedzy i umiejętności dzieci.
 4. Dzieci mają możliwość indywidualnego rozwoju i osiągają sukcesy.
 5. Dzieci są samodzielne i podejmują różnorodne aktywności na rzecz własnego rozwoju.
 6. Dzieci wykazują umiejętność współpracy w grupie.
 7. Dzieci osiągają gotowość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.
 8. Dzieci znają swoje prawa i obowiązki.
 9. Dostrzegane są mocne strony wychowanków.
 10. Rodzice otrzymują obiektywną i rzetelną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 11. Przedszkole posiada określone i akceptowane cele i kierunki działania.
 12. Przedszkole posiada specyfikę pracy.
 13. Koncepcja pracy przedszkola jest znana nauczycielom i rodzicom.

Koncepcja pracy przedszkola jest analizowana

i modyfikowana w razie potrzeb.