Grupa III

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZE

GRUDZIEŃ 2022 R.

          W teatrze

 1. Nauka słów i melodii kolęd, doskonalenie świadomości ciała w przestrzeni, kształcenie koordynacji wzrokowej.
 2. Rozwijanie umiejętności odgrywania ról w scenkach dramowych,
 3. Wdrażanie do poprawnego zachowania się w teatrze, umiejętności oceniania zachowań pozytywnych i negatywnych.
 4. Rozwijanie wyobraźni i pamięci odtwórczej
 5. Doskonalenie świadomości ciała w przestrzeni, kształcenie koordynacji wzrokowo- ruchowej.
 6. Rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej.

Święta za pasem

 1. Nauka planowania działań oraz nauka nazw dni tygodnia.
 2. Ćwiczenia grafomotoryczne, rysowanie po śladzie.
 3. Rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych, dostrzegania zmian w najbliższym otoczeniu.
 4. Uwrażliwienie na los zwierząt podczas zimy, rozpoznawanie wybranych gatunków ptaków.
 5. Utrwalanie nawyków związanych z kulturą bycia- dziękuję, przepraszam, proszę.
 6. Uczestnictwo w spotkaniu z Mikołajem.

Tradycje Bożego Narodzenia

 

 1. Kształtowanie szacunku do rodziców, rozumienie znaczenia wspólnego spędzania czasu w gronie rodzinnym.
 2. Aktywne uczestnictwo w przedstawieniu Jasełkowym (13.12.2022, godz. 15.30), –organizowanie wigilii przedszkolnej
 3. Rozwijanie umiejętności matematycznych: klasyfikowania, przeliczania, spostrzegawczości, odtwarzanie układu według wzoru.
 4. Utrwalenie informacji na temat wigilijnych tradycji.
 5. Kształtowanie umiejętności składania życzeń.
 6. Rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał podczas zabaw i ćwiczeń ogólnorozwojowych.

Krok w nowy rok!

 1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 2. Kształcenie pojęć matematycznych, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.
 3. Prowadzenie obserwacji przyrody i zjawisk pogodowych charakterystycznych dla zimy.
 4. Rozwijanie umiejętności dostrzegania stałego następstwa dni i nocy, intuicyjne doświadczanie upływu czasu.
 5. Bogacenie słownika czynnego i biernego.
 6. Budowanie postaw proekologicznych.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze.

LISTOPAD 2022 r.

Bezpieczni i rozważni

 1. Doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej, kształtowanie świadomości siebie, jako osoby.
 2. Rozwijanie logicznego myślenia, przypomnienie zasad i reguł współżycia w grupie.
 3. Zapoznanie z różnymi rodzajami przejść dla pieszych, zwrócenie uwagi na szczególnie niebezpieczne przejścia dla pieszych, utrwalenie znaków drogowych.
 4. Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową wyrazów, ćwiczenia rytmiczne.
 5. Nabywanie umiejętności odmawiania obcym w sytuacjach mogących stanowić dla nich zagrożenie.
 6. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych i stóp.

Polska – nasza Ojczyzna

 1. Ćwiczenia orientacji w przestrzeni.
 2. Odczytywanie i utrwalanie symboliki drzewa genealogicznego, doskonalenie motoryki małej.
 3. Rozwijanie spostrzegawczości, słuchu fonematycznego, doskonalenie aparatu artykulacyjnego.
 4. Kształtowanie postaw patriotycznych, rozpoznawanie symboli narodowych.
 5. Kształtowanie odporności emocjonalnej.
 6. Doskonalenie reakcji na polecenia nauczyciela, kształcenie świadomości przestrzeni.

Preludium deszczowe

 1. Ćwiczenia koordynacji pracy rąk i nóg, doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej.
 2. Rozwijanie umiejętności przeliczania w dostępnym dla dzieci zakresie, klasyfikowania, porównywania.
 3. Ćwiczenia spostrzegawczości, koncentracji uwagi i refleksu.
 4. Kształtowanie umiejętności dostrzegania i układania rytmów, ćwiczenie pamięci wzrokowej i słuchowej.
 5. Dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni.
 6. Uwrażliwienie na puls muzyki, tworzenie muzyki, wydobywanie dźwięków z różnych przedmiotów.

Rozpoznajemy emocje

 1. Kształcenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, doskonalenie reakcji równoważnych.
 2. Nabywanie umiejętności rysowania własnego wizerunku oraz wskazywania swoich mocnych stron.
 3. Rozwijanie mowy komunikatywnej, ćwiczenia umiejętności łączenia w pary.
 4. Doskonalenie umiejętności wcielania się w rolę i wyrażania uczuć. 5
 5. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych, nazywania emocji.
 6. Rozwijanie spostrzegawczości, dostrzeganie elementów humorystycznych na ilustracjach, stosowanie zasady „śmiech to zdrowie”.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńcze

Październik 2022 r.

 

Temat : Warzywa i owoce

 • prowadzenie obserwacji w kąciku przyrody, nazywanie i gromadzenie owoców i warzyw;
 • kształtowanie umiejętności matematycznych: klasyfikowanie eksponatów z podziałem na owoce i warzywa, przeliczanie, segregowanie;
 • rozwijanie poczucia rytmu, pulsu, umiejętności wokalnych;
 • wdrażanie do określania własnych doznań smakowych, rozwijanie zmysłu smaku;
 • tworzenie rytmicznego układu według podanego wzoru;
 • rozumienie znaczenia zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej dla prawidłowego rozwoju człowieka.

 

Temat : W naszej grupie

 • doskonalenie umiejętności wyrażania swoich ocen odnoszących się do wartości drugiego człowieka;
 • wdrażanie do nazywania swoich uczuć oraz poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami;
 • wdrażanie do współdziałania z drugą osobą;
 • kształtowanie umiejętności matematycznych: stosowanie pojęcia „po równo”;
 • reagowanie na akcent, przerwę w muzyce oraz rozwijanie słuchu;
 • utrwalanie bezpiecznych zachowań w przedszkolu.

 

Temat : Co nam dają drzewa?

 • rozwijanie wrażliwości na świat przyrody oraz postawy poszanowania otaczającego środowiska;
 • zwiększenie świadomości swojego ciała i jego możliwości poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach gimnastycznych;
 • wdrażanie do nazywania pór roku oraz cech charakteryzujących je;
 • poznanie gatunków drzew oraz ich rolę w życiu człowieka;
 • doskonalenie motoryki małej poprzez lepienie z plasteliny.

Temat : Przygotowanie do zimy

 • poznanie pojęcia „zwierzęta domowe”;
 • wdrażanie do budowania wypowiedzi po uważnym wysłuchaniu utworów literackich, udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści;
 • utrwalanie umiejętności liczenia oraz stosowanie pojęć „mniej”, „więcej”;
 • poznanie środowiska życia zwierząt zapadających w sen zimowy;
 • podejmowanie obserwacji przyrodniczych dotyczących życia zwierząt występujących w najbliższym otoczeniu;
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze
Wrzesień   2022 r.

 

Razem w przedszkolu

 1. Budowanie poczucia bezpieczeństwa w przedszkolnej grupie.
 2. Rozbudzenie ciekawości poznawczej dzieci, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 3. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz zasad zachowań w grupie- „Kodeks przedszkolaka to ważna sprawa”
 4. Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych.
 5. Rozwijanie umiejętności określania stanów emocjonalnych.
 6. Kształtowanie spostrzegawczości i szybkiej reakcji na sygnał.

Zabawy z latawcem

 1. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 2. Kształtowanie świadomości przestrzennej.
 3. Eksperymentowanie z siłą nośną powietrza.
 4. Rozwijanie orientacji w schemacie ciała.
 5. Wdrażanie do myślenia w toku różnych działań.
 6. Kształtowanie umiejętności posługiwania się nożyczkami podczas wycinania.

Nadchodzi jesień

 1. Utrwalenie cech charakterystycznych dla jesieni.
 2. Kształtowanie równowagi, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.
 3. Zapoznanie z różnymi rodzajami grzybów, wdrażanie do poszukiwania rzetelnych źródeł wiedzy.
 4. Kodowanie i określanie kierunków w przestrzeni.
 5. Ćwiczenia logopedyczne.
 6. Wykorzystanie zdobytych informacji w sytuacjach zadaniowych.

Ziemia pełna tajemnic

 1. Integrowanie grupy, ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
 2. Utrwalanie nazwy miejscowości, nauka podawania adresu zamieszkania.
 3. Rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi.
 4. Poznawanie wielozmysłowe- zabawy sensoryczne.
 5. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 6. Prowadzenie obserwacji i działań badawczych.