Grupa III

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze 

Czerwiec 2021r.

Tydzień 1: Jak zostać sportowcem?

 1. Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych, w tym naśladowczych i rytmicznych.
 2. Kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez aktywność na świeżym powietrzu.
 3. Wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy sportów, sprzętów z nimi związanych z uwzględnieniem czynności umysłowych: porównywania, analizy i syntezy.
 4. Wzmacnianie odporności psychicznej poprzez ćwiczenie umiejętności czekania na swoją kolej; wdrażanie do współdziałania z grupą podczas różnych zabaw i zadań.
 5. „O komputerze i różanym ogrodzie” – wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie umiejętności skupienia uwagi. Rozmowa na podstawie treści i doświadczeń dzieci o aktywnym spędzaniu czasu.

 

Tydzień 2: I oto przyszło lato…

 1. Kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, sprzątanie, samodzielne ubieranie się i rozbieranie. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała podczas siedzenia.
 2. Kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 3. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonego kryterium.
 4. Doskonalenie umiejętności matematycznych – przeliczania elementów w zbiorze, rozwijanie logicznego myślenia przez rozwiązywanie zagadek, doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała oraz orientacji przestrzennej
 5. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wdrażanie do prowadzenia obserwacji zmieniających się okoliczności przyrody. Wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Tydzień 3: Odwiedzamy zwierzęta na wsi.

 1. Budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat (woda, ziemia, powietrze).
 2. Wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt zamieszkujących gospodarstwo wiejskie, poznanie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ich wartości. Poznanie podstawowych czynności jakie wykonuje rolnik
 3. Wdrażanie do postaw proekologicznych, rozwijanie empatii uwrażliwienie na potrzeby zwierząt
 4. Rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prostych ćwiczeń paluszkowych, prac plastycznych, technicznych.
 5. Rozwijanie umiejętności rozmawiania o swoich emocjach, doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich myśli i uczuć.

Tydzień 4: Hej, na wakacje czas!

 1. Wdrażanie do aktywnego udziału w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, inspirowanie do aktywności własnej.
 2. Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych poprzez doświadczenia.
 3. Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.
 4. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie – wdrażanie, respektowanie oraz tworzenie zasad zabawy i współdziałania w grupie, wdrażanie do zgodnej współpracy i odczuwania radości ze wspólnej zabawy
 5. Ćwiczenia motoryki małej- wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni twórczej- zabawy plastyczne o tematyce wakacyjnej.

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

 

Maj 2021

 

Tydzień 1:

Moje ulubione książeczki.

 1. Wdrażanie do szanowania książek oraz kształtowanie odpowiedzialności za książki.
 2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni twórczej- zabawy plastyczne „Z wizytą w bibliotece”
 3. Analiza utworów literackich – rozwijanie aktywności werbalnej, słownictwa – wypowiedzi

poprawnych gramatycznie.

 • Ćwiczenia syntezy, analizy wzrokowej- Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak.
 1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich, klasyfikowanie figur geometrycznych według wybranych cech.
 2. Rozwijanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kolorowania –ćwiczenia grafomotoryczne.

Tydzień 2:

Kiedy dorośli idą do pracy.

 1. Zapoznanie dzieci z różnymi zwodami jakie wykonują rodzice oraz narzędziami koniecznymi w danej pracy np. lekarz, krawcowa, malarz.
 2. Rozwijanie umiejętności przedstawiania czynności za pomocą gestu, mimiki, ruchu- zabawa pantomimiczna „ Zawody dorosłych”.
 3. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecięcej podczas eksperymentów.
 4. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów- (przeliczanie według możliwości dziecka) według E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.
 5. Doskonalenie wyczucia własnego ciała- kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem – Zabawy logorytmiczne według M. Barańskiej „Śpiewasz ty i śpiewam ja”

Tydzień 3:

Moja mama jest kochana.

 1. Poznanie i kultywowanie zwyczajów związanych z „Dniem Matki”, kształtowanie okazywania szacunku, miłości i przywiązania do mamy.
 2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni twórczej- zabawy plastyczne „Moja mama”
 3. Poszerzanie zasobu słownictwa o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia z uwzględnieniem czynności umysłowych: porównywania, analizy i syntezy.
 4. Zabawy matematyczne doskonalące umiejętności przeliczania w zakresie możliwości dzieci (liczebniki główne, porządkowe) wg. metody E.Guszczyk -Kolczyńskiej, E.Zielińskiej.
 5. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

Tydzień 4:

Duże i małe rodziny w akcji.

 1. Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, nazywanie członków swojej rodziny, podawanie powiązań między członkami swojej rodziny.
 2. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami i wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem „Rodzina”.
 3. Rozwijanie aktywności twórczej w muzyce, plastyce -zachęcanie dzieci nieśmiałych do podejmowania nowych wyzwań „Moja rodzina”.
 4. Kształtowanie postawy prozdrowotnej: aktywne uprawianie sportu, pobyt na

świeżym powietrzu.

 • wdrażanie do umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody.

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze

 

Kwiecień

 

Tydzień 1:

Po czym poznać, że przyszła wiosna?.

 

 1. Doskonalenie słownictwa o zwroty i wyrażenia związane z wiosną: zwiastuny wiosny, zmiany w przyrodzie ożywionej i nieożywionej, tworzenie wiosennego ogródka „Od nasionka do roślinki.
 2. Rozwijanie umiejętności przedstawiania czynności za pomocą gestu, mimiki, ruchu- zabawa pantomimiczna „ Budzi się wiosenka”.
 3. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich, klasyfikowanie figur geometrycznych według wybranych cech.
 4. Rozwijanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kolorowania wiosennych kwiatów –ćwiczenia grafomotoryczne.
 5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni twórczej- zabawy plastyczne o tematyce wiosennej.

Tydzień 2:

 Zabawy na każdą pogodę.

 

 1. Doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody wiosną i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami.
 2. Analiza utworów literackich – rozwijanie aktywności werbalnej, słownictwa – wypowiedzi poprawnych gramatycznie.

– Ćwiczenia syntezy, analizy wzrokowej- Odimienna metoda nauki czytania I.    Majchrzak.

 1. Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych formach (społecznie akceptowanych) – werbalnych i niewerbalnych.
 2. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów- (przeliczanie według możliwości dziecka) według E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.
 3. Doskonalenie wyczucia własnego ciała- kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem – Zabawy logorytmiczne według M. Barańskiej „Śpiewasz ty i śpiewam ja”

Tydzień 3:

Odkrywamy świat.

 

 1. Doskonalenie zmysłu dotyku, smaku, węchu, wzroku podczas zabaw badawczych, zabaw polisensorycznych.
 2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecięcej podczas eksperymentów.
 3. Poszerzanie zasobu słownictwa o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia z uwzględnieniem czynności umysłowych: porównywania, analizy i syntezy.
 4. Zabawy matematyczne doskonalące umiejętności przeliczania w zakresie możliwości dzieci (liczebniki główne, porządkowe) wg. metody E. Guszczyk -Kolczyńskiej, E. Zielińskiej.
 5. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

 

 

 

Tydzień 4:

Kodowanie na dywanie i nie tylko.

 1. Rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia, kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji.
 2. Kształtowanie kompetencji matematycznych, rozwijanie logicznego myślenia, rozbudzanie zainteresowań matematycznych podczas kodowania.
 3. Kształtowanie postawy prozdrowotnej: aktywne uprawianie sportu, pobyt na świeżym powietrzu.

– wdrażanie do umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody.

 1. Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.
 2. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się krótkimi zdaniami – wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem.
 3. Rozwijanie aktywności twórczej w muzyce, plastyce -zachęcanie dzieci nieśmiałych do podejmowania nowych wyzwań.

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze.

Marzec 2021

 

 

Tydzień 1:

Odkrywamy tajemnice Ziemi.

 1. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dziecka oraz precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych.
 2. Przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą.
 3. Budowanie systemu wartości dziecka – tolerancja, empatia, szacunek, uznanie.
 4. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz dostrzeganie potrzeb ochrony przyrody.
 5. Rozwijanie motoryki małej oraz chwytu pisarskiego podczas ćwiczeń grafomotorycznych.

 

Tydzień 2:

Zwierzęta i rośliny wokół nas.

 1. Kształtowanie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, sprzątanie po posiłku, samodzielne ubieranie się i rozbieranie.
 2. Wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy zwierząt i roślin z uwzględnieniem czynności umysłowych: porównywania, analizy i syntezy.
 3. Kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 4. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania w najbliższym otoczeniu kształtów, wzorów i kolorów.
 5. Zabawy matematyczne doskonalące umiejętności przeliczania w zakresie możliwości dzieci (liczebniki główne, porządkowe).

Tydzień 3:

 Kosmiczne przygody.

 1. Kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas zajęć i zabaw ruchowych.
 2. Budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat (woda, ziemia, powietrze).
 3. Wdrażanie do wypowiadania się na dany temat, kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem.
 4. Wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka o zwroty i wyrażenia związane z kosmosem (planety,)
 5. Wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

 

Tydzień 4:

Mali ekolodzy.

 1. Wdrażanie do aktywnego udziału w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, inspirowanie do aktywności własnej.
 2. Budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym.
 3. Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych poprzez doświadczenia.
 4. Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.
 5. Wdrażanie do postaw proekologicznych.

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze realizowane w lutym

Tydzień 1: Hej, ha, co to gra?

 1. Doskonalenie koordynacji ruchowej w czasie zabaw muzyczno- ruchowych, tańców, ćwiczeń ogólnorozwojowych.
 1. Rozwijanie umiejętności rozumienia siebie, swoich uczuć i emocji z wykorzystaniem technik dramy.
 2. Wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa związanego z muzyką (cisza, dźwięki wysokie i niskie, ciche i głośne, krótkie i długie, nazwy instrumentów, tańców) – zabawy muzyczno-ruchowe.
 3. Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych – zabawy muzyczne.

 

Tydzień 2: Malujemy świat.

 1. Rozwijanie uzdolnień plastycznych i technicznych -zachęcanie dzieci nieśmiałych do podejmowania nowych wyzwań.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych – rozkładanie przyborów do prac plastycznych i technicznych oraz sprzątanie po zajęciach – doskonalenie roli dyżurnego.
 3. Doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich myśli i uczuć poprzez różne środki wyrazu artystycznego.
 4. Poszerzanie zasobu słownictwa o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia z uwzględnieniem czynności umysłowych: porównywania, analizy i syntezy.

Tydzień 3: Zaproszenie do teatru.

 1. Doskonalenie umiejętności określania i wyrażania swoich emocji (gra aktorska – wchodzenie w rolę, wczuwanie się w odgrywaną postać, ćwiczenia z użyciem rekwizytu i bez) – zabawy teatralne  i dramowe.
 2. Poznawanie nazw zawodów wykonywanych przez osoby dorosłe (zawo­dy związane z teatrem: aktor, reżyser, pisarz, choreograf, sufler, scenarzysta).
 3. „Teatr cieni” – rozwijanie zainteresowań i uzdolnień teatralnych.
 4. Kształtowanie zdolności matematycznych- poprawne przeliczanie w zakresie 4, klasyfikowanie przedmiotów według przyjętych kryteriów: wielkość, kształt, kolor.

Tydzień 4: Dzieci – wspaniali artyści.

 1. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem i wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem.
 2. Rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka z wykorzystaniem dostępnych środków wyrazu.
 3. Zabawy zespołowe- wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi oraz podejmowania nowych wyzwań.
 4. Kształtowanie umiejętności autoprezentacji poprzez występy artystyczne w grupie.

Zamierzenia opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze realizowane w styczniu

 

 

Tydzień 1: Zimą wesoło mija czas.

 1. Rozwijanie orientacji przestrzennej – ćwiczenie pojęć: „na”, „pod”, „obok”, „przed” w zabawie.
 2. Rozwijanie umiejętności przedstawiania czynności za pomocą gestu, mimiki, ruchu- zabawa pantomimiczna.

3.Kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich, klasyfikowanie figur geometrycznych według  wybranych cech.

 1. Rozwijanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kolorowania –ćwiczenia grafomotoryczne.

5.Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni twórczej- zabawy plastyczne.

Tydzień 2: Zabawy z bałwankiem i śnieżynką.

1.Doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody zimą i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami.

2.Analiza utworów literackich – rozwijanie aktywności werbalnej, słownictwa – wypowiedzi

poprawnych gramatycznie.

 • Ćwiczenia syntezy, analizy wzrokowej- Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak.

3.Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych formach

(społecznie akceptowanych) – werbalnych i niewerbalnych.

4.Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów- (przeliczanie według możliwości dziecka) według E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

5.Doskonalenie wyczucia własnego ciała- kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem – Zabawy logorytmiczne według M. Barańskiej „Śpiewasz ty i śpiewam ja”

Tydzień 3: Niespodzianka dla Babci i Dziadka.

1.Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych – zabawy muzyczne.

 1. Poszerzanie zasobu słownictwa o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia z uwzględnieniem czynności umysłowych: porównywania, analizy i syntezy.

3.Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecięcej- zabawa słowna „Co by było gdyby…”

4.Zabawy matematyczne doskonalące umiejętności przeliczania w zakresie możliwości  dzieci (liczebniki główne, porządkowe) wg. metody E.Guszczyk -Kolczyńskiej, E.Zielińskiej.

 1. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

Tydzień 4: Robimy eksperymenty.

1.Kształtowanie postawy prozdrowotnej: aktywne uprawianie sportu, pobyt na

świeżym powietrzu.

 • wdrażanie do umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody.

2.Doskonalenie spostrzegawczości „Teatr cieni” – odgadywanie nazw postaci na podstawie kształtu cienia rzuconego na podświetlony  ekran.

3.Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami i wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem.

4.Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.

5.Rozwijanie aktywności twórczej w muzyce, plastyce -zachęcanie dzieci nieśmiałych do podejmowania nowych wyzwań.

Nastał świąteczny czas. Atmosferą tej radości dzielimy się z Państwem.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne.

Miesiąc grudzień

 

Tydzień 1: Co to jest rodzina?.

 

 

 1. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie koncentracji i skupienia uwagi.
 1. Analiza utworów literackich – rozwijanie aktywności werbalnej, słownictwa – wypowiedzi poprawnych gramatycznie.
 1. Ćwiczenia syntezy, analizy wzrokowej- Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak.
 2. Doskonalenie wyczucia własnego ciała- kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem– Zabawy logorytmiczne według M. Barańskiej „Śpiewasz ty i śpiewam ja”
 1. Rozwijanie umiejętności przedstawiania czynności za pomocą gestu, mimiki, ruchu- zabawa pantomimiczna.
 1. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów- (przeliczanie według możliwości dziecka) według E. Gruszczyk – Kolczyńskiej „Moja rodzina”.

Tydzień 2: Robimy prezenty dla innych.

 

 1. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni twórczej- zabawy plastyczne.
 2. Zabawy matematyczne doskonalące umiejętności przeliczania w zakresie możliwości dzieci (liczebniki główne, porządkowe) wg. metody E.Guszczyk -Kolczyńskiej, E.Zielińskiej.
 1. Rozwijanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kolorowania –ćwiczenia grafomotoryczne .
 1. Rozwijanie aktywności twórczej w muzyce, plastyce -zachęcanie dzieci nieśmiałych do podejmowania nowych wyzwań.
 1. Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.

Tydzień 3: Boże Narodzenie.

 

 1. Poszerzanie zasobu słownictwa o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia z uwzględnieniem czynności umysłowych: porównywania, analizy i syntezy.
 1. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 1. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecięcej- zabawa słowna „Boże Narodzenie w moim domu wygląda …”
 1. Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych – zabawy muzyczne.
 2. Kształtowanie postawy prozdrowotnej: aktywne uprawianie sportu, pobyt na świeżym powietrzu.
 1. Wdrażanie do umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody.

Ramowy rozkład dnia.

Godziny zajęć według programuTreściZajęcia uzupełniające
8:00-8:451. Zabawy dowolne
2. Zabawy w kącikach zainteresowań
3. Praca indywidualna
8:45-9:00Ćwiczenia poranne gimnastyczne
9:15-9:35Śniadanie
9:40-13:30Poniedziałek
Zajęcia dydaktyczne zgodne
z Podstawą Programową, logorytmika,
gimnastyka ogólnorozwojowa
10:00-10:30 Język Angielski
12:00-12:15 Teatr

9:40-13:30Wtorek
Zajęcia dydaktyczne zgodne
z Podstawą Programową, logorytmika
12:00-12:30 Język Angielski
10:10-10:25 Rytmika
10:30-10:45 Logopedia
9:40-13:30Środa
Zajęcia dydaktyczne zgodne
z Podstawą Programową, logorytmika
9:30-10:00 Język Angielski
10:25-10:35 Plastyka
12:30-13:00 Tańce
9:40-13:30Czwartek
Zajęcia dydaktyczne zgodne
z Podstawą Programową, technika, logorytmika, gimnastyka ogólnorozwojowa
12:00-12:30 Język Angielski
10:10-10:25 Rytmika
9:40-13:30Piątek
Zajęcia dydaktyczne zgodne
z Podstawą Programową, logorytmika
9:30-10:00 Język Angielski
11:00- 11:15 Plastyka
10:30-11:00 Piłka nożna
11:30-12:00Zupa
14:05-14:30II danie
15:20-15:40Podwieczorek
15:45-17:30Zabawy dowolne, integracyjne z innymi grupami
Pomiędzy zajęciami,
po południu
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery