Grupa III

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze

Maj 2024 r.

 1. Tydzień 1. „Patriotyczny maj”
 • utrwalanie znajomości symboli narodowych, budowanie szacunku do ojczyzny i symboli narodowych;
 • wzbogacanie wiedzy o Warszawie, Krakowa (wzbogacanie umiejętności wypowiedzenia się na podane tematy);
 • poznawanie wybranych legend polskich;
 • dostrzeganie różnic w znaczeniu „mała ojczyzna” , „duża ojczyzna”.
 1. Tydzień 2. „Europa wita nas”

 

 • zdobywanie wiedzy na temat niektórych krajów Europy i ich zabytków;
 • poznawanie symboli Unii Europejskiej, rozbudzenie uczuć patriotyzmu oraz poczucia przynależności do Unii Europejskiej;
 • rozbudzanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych poprzez udział w różnego rodzaju zabawach  ruchowo-muzycznych;
 • doskonalenie sprawności manualnej przez zabawy gimnastyczne z piłką.
 1. 3. Tydzień 3. „Kolorowa wiosna”
 • rozbudzanie zainteresowań książkami – słuchanie utworów literackich dla dzieci;
 • udoskonalanie umiejętności przeliczania na konkretach i zbiorach oraz szeregowanie ( w zakresie do 8);
 • rozbudzanie zainteresowania przyrodą – zdobywanie wiedzy na temat wybranych owadów oraz ich roli w przyrodzie;
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas tworzenia prac plastycznych z różnorodnych materiałów.
 1. Tydzień 4. „Moja rodzina”
 • wypowiadanie się na temat rodziny, poznawanie sposobów spędzania czasu wolnego z najbliższymi;
 • utrwalanie znajomości funkcji kalendarza;
 • zabawy matematyczne z wykorzystaniem liczebników porządkowych;
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej podczas wykonywania prac plastycznych.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńcze

Kwiecień 2024 r.

Temat: Zwierzęta domowe i hodowlane.

 • poznawanie wybranych gatunków zwierząt domowych i hodowlanych oraz ich znaczenia dla ludzi;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych podczas przeliczania, tworzenia zbiorów, klasyfikowania elementów ze względu na podaną cechę, zapoznanie z obrazem graficznym cyfr;
 • kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie własnego ciała podczas zabaw ruchowych;
 • rozbudzanie empatii w stosunku do zwierząt;
 • rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego poprzez zabawy logopedyczne, onomatopeiczne oraz naśladowcze.

Temat: Wiosna wśród nas-zabawy z kolorami.

 • poznanie znaczenia pojęcia “roślina pod ochroną”, rozwijanie poszanowania roślin;
 • dostrzeganie piękna budzącej się do życia przyrody oraz obserwowanie zachodzących zmian w otaczającym nas świecie;
 • nazywanie wiosennych kwiatów- doskonalenie analizy sylabowej wyrazów;
 • kształtowanie umiejętności współpracy podczas wykonywanych działań z rówieśnikami;
 • rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków podczas eksperymentowania;
 • utrwalanie nazw kolorów podstawowych oraz barw pochodnych, jakie można uzyskać mieszając odpowiednie kolorowy podstawowe.

Temat: Kraina bajek i baśni.

 • kształtowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej oraz życzliwego nastawienia do siebie i innych;
 • zapoznanie z procesem powstawania książek oraz wprowadzenie zawodów zajmujących się produkcją, naprawą książek;
 • wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich oraz wypowiadania się na ich temat;
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej w czasie zabaw;
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;
 • nabywanie doświadczeń związanych z porządkowym aspektem liczby- doskonalenie umiejętności matematycznych.

Temat: Co to znaczy eko?

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, zapoznanie z żywiołami;
 • wdrażanie do oszczędzania wody i energii elektrycznej;
 • zapoznanie z procesem segregowania śmieci oraz z ich przetwarzaniem;
 • wprowadzenie pojęcia „recykling”, zapoznanie z symbolem recyklingu, odszukiwanie go na pudełkach itd.;
 • rozwijanie twórczego myślenia poprzez zabawy słowne i plastyczne rozwijające wyobraźnię- tworzenie ekologicznych zabawek.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze

Marzec 2024 r.

 Tydzień  1. „Jak dbać o zdrowie ?”

 • wdrażanie do przestrzegania zasad zawartych w piramidzie zdrowego żywienia i aktywności ruchowej;
 • nabywanie świadomości, że w razie potrzeby należy poddawać się leczeniu;
 • poznawanie wybranych zawodów / lekarz, pielęgniarka, stomatolog/związanych z leczeniem ludzi;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczbami porządkowymi w zakresie 7.   

Tydzień  2. „Jak było kiedyś ?”

 • poznanie różnych wynalazków i ich zastosowanie;
 • poznawanie sylwetek wybranych wynalazców i ich wynalazków,
 • kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na podany temat;
 • rozpoznawanie, nazywanie i klasyfikowanie figur geometrycznych.

 Tydzień  3. „W morskich głębinach.”

 • poznawanie wybranych zwierząt żyjących w morzach i oceanach;
 • zdobywanie wiedzy na temat latarni morskich;
 • poznawanie różnych gatunków soli i ich zastosowanie;
 • zdobywanie wiedzy na temat statków morskich.

 Tydzień  4. „Wielkanocne radości.”

 • zapoznanie z wybranymi tradycjami związanymi z Wielkanocą;
 • rozwijanie zmysłów: wzroku, słuchu i dotyku w toku zabaw;
 • kształtowanie słuchu muzycznego – zabawy ze śpiewem;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała oraz przestrzeni.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze

Luty 2024 r.

Tydzień 1: „ Karnawałowe zabawy”

 • Zapoznanie z tradycjami okresu karnawałowego- poznanie znaczenia słów związanych z karnawałowymi akcesoriami.
 • „Bal Karnawałowy”- tworzenie radosnej  atmosferę w oczekiwaniu na bal karnawałowy w przedszkolu – rozmowy o strojach,  tworzenie
 • Tworzenie warunków do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych elementów.
 • Rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego- wykonywanie ćwiczeń oddechowych i dźwiękonaśladowczych.

Tydzień 2: „Zimowa wyprawa”

 • Poznanie sposobów  aktywnie   spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
 • Budowanie doświadczeń związanych z orientacją w przestrzeni oraz orientacją na kartce

papieru.

 • Doskonalenie słuchu poprzez zabawy muzyczne, zabawy ze śpiewem oraz zabawy słuchowe.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego poprzez zabawy z wyrazami i zdaniami.

Tydzień 3: „ Nasza Wisła”

 • Poznanie wybranych   legend  związanych  z polskimi miastami.
 • Zapoznanie się z wybranymi gatunkami  zwierząt zamieszkujących Wisłę i jej okolice.
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych, przeliczanie, porównywanie.
 • Aktywny udział w zabawach ruchowych, naśladowczych i pantomimicznych.

Tydzień 4: „ Co to jest sztuka”

 • Poznanie pojęcia „ sztuka” wskazywanie przykładów  z życia codziennego, w których przenikają się różne dziedziny sztuki.
 • Tworzenie dzieł malarskich na różnych strukturach oraz rzeźbienie w glinie.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań sportowych, gimnastycznych i ruchowych.
 • Integracja grupy – budowanie pozytywnych  relacji w grupie, poprzez wspólne zabawy i działania.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze.

Styczeń 2024 r.

 1. Tydzień „ Kosmos pełen gwiazd”
 • Układ Słoneczny- doskonalenie nazw planet układu słonecznego oraz nazywanie obiektów w przestrzeni kosmicznej.
 • Poznawanie następstw dnia i nocy – zapoznanie się z wierszem Doroty Gellner „ Słońce zachodzi”.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez zabawy sprawnościowe : nawlekanie guzików na sznurek ,układanie konstrukcji z klocków drewnianych, wycinanie nożyczkami.
 • Zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pantomimicznych.
 1. Tydzień „ Zimowy krajobraz”
 • Poznawanie charakterystycznych cech zimy- utrwalenie pór roku, analiza wiersza Ireny Kopeć „ Bardzo lubię zimę”.
 • Omawianie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu
 • Poznawanie liczebników głównych z wykorzystaniem zabawy matematycznej „ Śnieżynki łączcie się”.
 • Rozwijanie kreatywności, fantazji, wyobraźni poprzez  tworzenie prac plastycznych.
 1. Tydzień „ Czas z babcią i dziadkiem”
 • Wdrażanie do okazywania szacunku osobom starszym.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z nowymi wyzwaniami / pokonywanie tremy, trudnych emocji, ćwiczenie pamięci/ podczas przygotowań do przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 • Rozumienie pojęcia „ para”- zabawy matematyczne.
 • Porównywanie długości- krótki, długi, równe.
 1. Tydzień „ Dawne zawody”
 • Poznawanie różnych zawodów- wzbogacenie słownictwa.
 • Rozwiązywanie zagadek obrazkowych i słownych.
 • Doskonalenie wrażliwości i  słuchowej poprzez śpiewanie piosenek, wystukiwanie rytmu.
 • Poznawanie przedmiotów używanych w kuchni dawniej i dziś.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńcze.

Grudzień 2023 r.

Tydzień 1 „ W teatrze”

 • Poznawanie zasad kulturalnego zachowania się w teatrze.
 • Rozwijanie wyobraźni poprzez zabawy teatralne, naśladowcze, dramowe, improwizacje ruchowe – wcielanie się w role.
 • Podejmowanie prób do przedstawienia jasełkowego, tworzenie możliwości rozwijania twórczej ekspresji teatralnej.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania i klasyfikowania na konkretach w zakresie 6-ciu.

Tydzień 2 „ Kuchenne ciekawostki”

 • Poznawanie zawodu kucharza.
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej związanej z dokonywaniem zakupów produktów pakowanych.
 • Rozwijanie słownictwa związanego z produktami, przedmiotami i procesami kuchennymi.
 • Kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne .

Tydzień 3 „ Święta za pasem”

 • Tworzenie możliwości do poznawania pojęć związanych z upływem czasu.
 • Nabywanie doświadczeń w zakresie mierzenia długości.
 • Zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych, konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych materiałów.
 • Poznawanie tradycji rodzinnych i regionalnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Tydzień 4 „ Krok w nowy rok”

 • Utrwalanie nazw dni tygodnia i miesięcy.
 • Tworzenie okazji do podejmowania zabaw z liczeniem i wykorzystaniem liczebników porządkowych.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez organizowanie różnorodnych działań sportowych, gimnastycznych i ruchowych.
 • Stymulowanie wrażliwości słuchowej oraz sprawności aparatu artykulacyjnego.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

 Listopad  2023 r.

 

 1. Tydzień „Bezpieczni i rozważni”
 • Wzbogacanie wiedzy  na temat bezpieczeństwa w domu, w przedszkolu, na ulicy.
 • Zapoznaje się z numerami alarmowymi.
 • Uwrażliwienie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi osobami.
 • Wdrażanie do przestrzegania ustalonych norm i zasad w miejscach publicznych podczas wyjść i spotkań w środowisku społecznym.
 1. Tydzień „Polska- nasz Ojczyzna”
 • Zapoznanie ze słowami i melodią hymnu Polskiego – poznanie symboli narodowych.
 • „ Kto należy do mojej rodziny” – zapoznanie z pojęciami „bliższa i dalsza rodzina” rozróżnianie
 • poszczególnych członków rodziny.
 • Dostrzeganie różnic pomiędzy mieszkaniem w bloku, domu jednorodzinnym, kamienicy.
 • Rozwijanie fantazji, wyobraźni w tworzeniu prac plastycznych.
 1. Tydzień „ Preludium deszczowe”
 • Dostrzeganie zmian w sposobie ubierania  się w zależności od pory roku
 • Utrwalenie nazw jesiennych kolorów – poznanie ich pochodnych.
 • Rozróżnianie różnego rodzaju deszczu oraz zjawisk  atmosferycznych  charakterystycznych  dla j
 • Rozwijanie ekspresji ruchowo – wokalnych z wykorzystaniem piosenek o tematyce jesiennej.
 1. Tydzień „ Rozpoznaje emocje”
 • Poznanie sposobów  radzenia sobie z trudnymi emocjami.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnego  zdania,  odczuć , stosownie do analizowanego tematu – poznanie znaczenia słowa „marzenia”.
 • Rozwijanie aktywności werbalnej, poprawności gramatycznej wypowiedzi.
 • Przeliczanie i klasyfikowanie elementów w zakresie 5-ciu.

Zamierzenia wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczne

Październik 2023 r.

 

 1. Tydzień „ Warzywa i owoce”
 • Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw i owoców
 • Poznawanie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia
 • Klasyfikowanie i przeliczanie warzyw i owoców.
 • Doskonalenie ogólnej sprawności manualnej.
 1. Tydzień „ W naszej grupie”
 • Próby odczytywania i nazywania emocji innych oraz samodzielnego ich wyrażania za pomocą mimiki, gestu i ruchu.
 • Utrwalanie wiedzy dotyczącej znajomości bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, przedszkolu i ogrodzie.
 • Doskonalenie przeliczania na konkretach.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych.
 1. Tydzień „ Co nam dają drzewa?”
 • Rozpoznawanie i nazywanie pospolitych gatunków drzew liściastych i iglastych oraz miejsc, w których rosną.
 • Poznawanie roli i znaczenia drzew w życiu człowieka.
 • Rozwijanie zdolności komunikacyjnych przez dostosowanie wypowiedzi do sytuacji i tematyki.
 • Poznawanie podczas działań różnych materiałów naturalnych.
 1. Tydzień „ Przygotowanie do zimy”
 • Wzbogacanie wiedzy dotyczącej przygotowania ludzi i zwierząt do zimy.
 • Poznawanie sposobów dbania o zwierzęta domowe, budowanie świadomości, że zwierząt nie można krzywdzić.
 • Zwracanie uwagi na zmiany w sposobie ubierania w zależności od pory roku.
 • Klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy np. kształtu, koloru, wielkości.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze

Wrzesień 2023 r.

 

Tydzień 1 „ Razem w przedszkolu”

 • Stwarzanie okazji do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami z wakacyjnych

podróży.

 • Wdrażanie do przestrzegania zasad w zakresie bezpieczeństwa, organizacji pracy , zabawy oraz higieny.
 • Rozpoznawanie zapisu graficznego swojego imienia- ćwiczenia syntezy i analizy wzrokowej.
 • – Doskonalenie sprawności ruchowej w czasie zabaw ruchowych, muzyczno- ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych.

Tydzień 2 „ Zabawy z latawcem”

 • Stwarzanie sytuacji do nabywania doświadczeń umożliwiających rozwój manualny: zabawy plastyczne, konstrukcyjno- techniczne.
 • Zachęcanie do swobodnej ekspresji artystycznej m.in. teatralnej, muzycznej, plastycznej, ruchowej.
 • Poznanie budowy latawca oraz jego działania.
 • Rozpoznawanie figur geometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem trójkątów.

Tydzień 3 „ Nadchodzi jesień”

 • „Co nam pani jesień w koszu niesie?” – dostrzeganie zmian związanych z jesienią.
 • Stwarzanie możliwości do podejmowania zabaw z literami i napisami.
 • Rozwijanie twórczego myślenia poprzez zabawy twórcze, językowe i logiczne.
 • „Wiem kim jestem i gdzie mieszkam”- zabawy uświadamiające znaczenia znajomości swojego adresu zamieszkania.

Tydzień 4 „ Ziemia pełna tajemnic”

 • Zapoznanie z modelem ziemi – swobodne rozmowy o naszej planecie – wyk. filmu edukacyjnego.
 • Poznawanie znaczenia soli i węgla w przyrodzie i życiu człowieka.
 • Kształtowanie słuch fonemowego przez zabawy z wyk. metody M. Bogdanowicz.
 • Rozwijanie aktywnej postawy badawczej poprzez poznawanie wielozmysłowe, przeprowadzanie eksperymentów, obserwacji, pokazów.