Grupa III

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

CZERWIEC 2022 r.

                 

 

TYDZIEŃ 1 : Jak zostać sportowcem

 1. Kształtowanie nawyków prozdrowotnych „Zdrowo się odżywiamy i szybko biegamy”
 2. Rozwijanie koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych, w tym naśladowczych i rytmicznych „Ćwiczysz TY, ćwiczę ja”
 3. Wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy sportów, sprzętów z nimi związanych z uwzględnieniem czynności umysłowych: porównywania, analizy i syntezy
 4. Wzmacnianie odporności psychicznej i wdrażanie do współdziałania z grupą podczas występów artystycznych – Piknik Rodzinny „Jesteśmy częścią Europy”
 5. Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie umiejętności skupienia uwagi
  „O komputerze i różanym ogrodzie”

 

TYDZIEŃ 2: Odwiedzamy zwierzęta na wsi…

 1. Wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt zamieszkujących gospodarstwo wiejskie, poznanie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz ich wartości
 2. Wdrażanie do postaw proekologicznych, rozwijanie empatii uwrażliwienie na potrzeby zwierząt.
 3. Budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat – obserwacje przyrodnicze w ogrodzie „Pożyteczne mrówki”
 4. Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych, prac plastycznych, technicznych.
 5. Rozwijanie umiejętności rozmawiania o swoich emocjach, doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich myśli i uczuć.

TYDZIEŃ 3 :   I oto przyszło lato

 1. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonego kryterium „Latawce, dmuchawce”.
 2. Kształtowanie prawidłowych relacji społecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 3. Doskonalenie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, sprzątanie, samodzielne ubieranie się i rozbieranie. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała podczas siedzenia.
 4. Rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczania elementów w zbiorze, rozwijanie logicznego myślenia przez rozwiązywanie zagadek, doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała oraz orientacji przestrzennej
 5. Wdrażanie do czerpania radości z kontaktów z naturą, rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej „Kochamy przyrodę”

TYDZIEŃ 4 :   Hej, na wakacje czas !!!

 1. Wdrażanie do aktywnego udziału w zabawach i ćwiczeniach ruchowych – rozwijanie koordynacji ruchowej.
 2. Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej poprzez korzystanie w czasie zabawy z układanek, puzzli, kart z obrazkami.
 3. Pobudzamy nasze zmysły „ Kreatywne zabawy sensoryczne”
 4. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie – wdrażanie, respektowanie oraz tworzenie zasad zabawy
  i współdziałania w grupie, wdrażanie do zgodnej współpracy i odczuwania radości ze wspólnej zabawy.
 5. Ćwiczenia motoryki małej – kształtowanie prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni twórczej – zabawy plastyczne o tematyce wakacyjnej.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

MAJ 2022 r.

TYDZIEŃ 1 : Moje ulubione książeczki

 1. Wdrażanie do szanowania książek oraz kształtowanie odpowiedzialności podczas korzystania z nich.
 2. Analiza utworów literackich – rozwijanie aktywności werbalnej, budowania wypowiedzi poprawnych gramatycznie
 3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni twórczej- zabawy plastyczne „Z wizytą w bibliotece”
 4. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich, klasyfikowanie figur geometrycznych według wybranych cech.
 5. Rozwijanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kolorowania – ćwiczenia grafomotoryczne.

TYDZIEŃ 2: Kiedy dorośli idą do pracy.

 1. Zapoznanie dzieci z różnymi zawodami oraz atrybutami koniecznymi w danej pracy np. lekarz, krawcowa, malarz.
 2. Rozwijanie umiejętności przedstawiania czynności za pomocą gestu, mimiki, ruchu- zabawa pantomimiczna „Zawody dorosłych”.
 3. Odkrywanie swoich umiejętności i zainteresowań „Kim chciałabym/łbym zostać?”
 4. Formułowanie złożonych wypowiedzi na tematy związane z zawodami wykonywanymi przez rodziców „Czym zajmują się moi rodzice?”
 5. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów oraz przeliczanie według możliwości dziecka

TYDZIEŃ 3 :   Duże i małe rodziny w akcji

 1. Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, nazywanie członków swojej rodziny, podawanie powiązań między członkami swojej rodziny.
 2. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami – wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem „Rodzina”.
 3. Rozwijanie aktywności twórczej w muzyce, plastyce -zachęcanie dzieci nieśmiałych do podejmowania nowych wyzwań „Moja rodzina”.
 4. Kształtowanie postawy prozdrowotnej: aktywne uprawianie sportu, pobyt na świeżym powietrzu.
 5. Wdrażanie do umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubrania stosownie do pogody.

TYDZIEŃ 4 :   Kocham moją mamę, kocham mojego tatę

 1. Poznanie i kultywowanie zwyczajów związanych z „Dniem Matki”, kształtowanie okazywania szacunku, miłości i przywiązania do mamy i taty.
 2. Czerpanie radości z obdarowywania najbliższych własnoręcznie wykonanymi prezentami „Miłe niespodzianki”
 3. Wyrażanie ruchem różnych stanów emocjonalnych – zabawa naśladowcza z kostką emocji
 4. Zabawy matematyczne doskonalące umiejętności przeliczania w zakresie możliwości dzieci (liczebniki główne, porządkowe) „Kwiaty dla mamy”
 5. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w opisywaniu wyglądu rodziców, poszerzanie zasobu słownictwa „Moja mama/ mój tata jest ….”

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

KWIECIEŃ 2022 r.     

 

TYDZIEŃ 1 : PRZYSZŁA DO NAS WIOSNA

 1. Doskonalenie słownictwa o zwroty i wyrażenia związane z wiosną: zwiastuny wiosny, zmiany w przyrodzie ożywionej i nieożywionej, tworzenie wiosennego ogródka „Od nasionka do roślinki”.
 2. Rozwijanie umiejętności przedstawiania czynności za pomocą gestu, mimiki, ruchu- zabawa pantomimiczna „Budzi się wiosna”.
 3. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich, klasyfikowanie figur geometrycznych według wybranych cech.
 4. Wdrażanie do stosowania poprawnego chwytu pisarskiego podczas rysowania, kolorowania „Wiosenne kwiaty” – ćwiczenia grafomotoryczne.
 5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni twórczej- zabawy plastyczne o tematyce wiosennej.

TYDZIEŃ 2: WIELKANOC TUŻ TUŻ

 1. Wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o zwroty i wyrażenia związane ze Świętami Wielkanocnymi.
 1. Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze Świętami Wielkanocnym „Wielkanocne zwyczaje”.
 2. Rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania opowiadań.
 3. Kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji „Wielkanocny koszyk”
 4. Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, ustalanie położenia przedmiotów w przestrzeni.

TYDZIEŃ 3 :   ZABAWY NA KAŻDĄ POGODĘ

 1. Wdrażanie do uważnego obserwowania przyrody wiosną i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat zjawisk atmosferycznych „Pogoda za oknem”.
 2. Rozwijanie aktywności werbalnej, wzbogacanie zasobu słownictwa oraz budowania wypowiedzi poprawnych gramatycznie – analiza utworów literackich
 3. Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych formach (społecznie akceptowanych) – werbalnych i niewerbalnych „Radosny jak słońce, zły jak burza”
 4. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na daną cechę (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów, przeliczanie elementów według możliwości dziecka.
 5. Doskonalenie wyczucia własnego ciała- kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem.

TYDZIEŃ 4 :   ODKRYWAMY ŚWIAT

 1. Doskonalenie zmysłu dotyku, smaku, węchu, wzroku podczas zabaw badawczych, zabaw polisensorycznych „Nasze zmysły”.
 2. Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dziecięcej podczas eksperymentów „Przedszkolne laboratorium”.
 3. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz myślenia przyczynowo-skutkowego „Nasze odkrycia”.
 4. Zabawy matematyczne doskonalące umiejętności przeliczania w zakresie możliwości dzieci (liczebniki główne, porządkowe) „Liczę Ja, liczysz Ty”.
 5. Rozbudzanie zainteresowań technicznych oraz wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez udział w zabawach konstrukcyjno-manipulacyjnych.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

MARZEC 2022 r.

 

TYDZIEŃ 1 : ODKRYWAMY TAJEMNICE ZIEMI

 1. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz dostrzeganie potrzeb ochrony przyrody „Obserwatorzy przyrody”.
 2. Przygotowywanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą „Co czuję ja, co czujesz Ty?”
 3. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dziecka oraz precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych „Zamieniamy się w zwierzęta”.
 4. Budowanie systemu wartości dziecka – tolerancja, empatia, szacunek, uznanie.
 5. Rozwijanie motoryki małej oraz chwytu pisarskiego podczas ćwiczeń grafomotorycznych i zabaw plastycznych.

TYDZIEŃ 2: ZWIERZĘTA I ROŚLINY WOKÓŁ NAS

 1. Wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy zwierząt i roślin z uwzględnieniem czynności umysłowych: porównywania, analizy i syntezy „Poznaję zwierzęta i rośliny”.
 2. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania w najbliższym otoczeniu kształtów, wzorów i kolorów „Geometryczne zwierzęta i rośliny”
 3. Zabawy matematyczne doskonalące umiejętności przeliczania w zakresie możliwości dzieci (liczebniki główne, porządkowe) „Kolorowe kwiatki”.
 4. Doskonalenie czynności samoobsługowych – spożywanie posiłku z użyciem sztućców, sprzątanie po posiłku, samodzielne ubieranie się i rozbieranie.
 5. Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole oraz czerpania radości z podejmowania współpracy.

TYDZIEŃ 3 :   KOSMICZNE PRZYGODY

 1. Wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o zwroty i wyrażenia związane z kosmosem „Zwiedzamy kosmos”
 2. Wdrażanie do wypowiadania się na dany temat, kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem „Gwiezdne marzenia”.
 3. Wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej „Mali odkrywcy”.
 4. Budowanie więzi emocjonalnej z naturą, w tym odpowiedzialności za otaczający nas świat (woda, ziemia, powietrze).
 5. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych „Kosmiczne rakiety”

TYDZIEŃ 4 :   MALI EKOLODZY

 1. Kształtowanie postaw proekologicznych „Dbam o przyrodę”.
 2. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania przedmiotów według podanego kryterium „Segreguję śmieci”
 3. Wdrażanie do aktywnego udziału w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, inspirowanie do aktywności własnej.
 4. Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych poprzez doświadczenia „Ekolog-badacz”.
 5. Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej „Kto pierwszy, ten lepszy”.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

LUTY 2022 r.

                                                                               

TYDZIEŃ 1 :   HEJ, HA – CO TO GRA?

 1. „Poznaję instrumenty” – rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania instrumentów.
 2. „Co tak gra?” – zabawy słuchowe z dźwiękami różnych instrumentów, doskonalenie zmysłu słuchu.
 1. „Dyrygent, muzyk, kompozytor” – zapoznanie z zawodami, wzbogacanie zasobu słownictwa.
 2. „Dźwiękowe obrazy” – zabawa plastyczna, doskonalenie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.
 3. „Tradycyjne tańce” – zabawy taneczne, wdrażanie do rozpoznawania charakteru muzyki, rytmu i tempa.

TYDZIEŃ 2: MALUJEMY ŚWIAT

 1. „Pędzle i pędzelki” – zabawa matematyczna, rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów pod względem określonej cechy.
 2. „Mali artyści” – wdrażanie do uważnego słuchania oraz budowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu.
 3. „Gliniane garnuszki” – zabawy z gliną, doskonalenie motoryki małej.
 4. „Ścienne malowidła” – rozwijanie wyobraźni i zmysłu estetyki podczas zabaw plastycznych z wykorzystanie farb.
 5. „Namaluj co słyszysz” – kształtowanie koordynacji słuchowo-wzrokowej.

TYDZIEŃ 3 : ZAPROSZENIE DO TEATRU

 1. „Bawimy się w teatr”- podejmowanie udziału w zabawach swobodnych związanych z teatrem, wchodzenie w role.
 2. „Jaś i Małgosia” – zabawy paluszkowe, doskonalenie motoryki małej.
 3. „Wesoło, smutno” – rozwijanie umiejętności określania i wyrażania emocji.
 4. „Zimowa bajka”- twórcze zabawy teatralne, kształtowanie umiejętności odgrywania scenek pantomimicznych.
 5. „Zapraszam dzieci, które…” – zabawa integracyjna, wdrażanie do respektowania zasad i norm społecznych, obowiązujących podczas zabaw w grupie.

TYDZIEŃ 4 :   DZIECI – WSPANIALI ARTYŚCI

 1. „Polecenia” – zabawy ruchowe, rozwijanie koordynacji ruchowej
 2. „Papuga” – wdrażanie do wykonywania pracy wg instrukcji, kolorowanie wg podanego wzoru.
 3. „Kim oni są?” – zabawy słownikowe, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji.
 4. „Czym może być plama?” – rozwijanie wyobraźni i kreatywności artystycznej podczas zabaw plastycznych.
 5. „Każdy tańczy” – zabawa słowno-ruchowa, kształtowanie umiejętności dzielenia prostych wyrazów na sylaby, doskonalenie słuchu fonematycznego.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

STYCZEŃ 2022 r.

                                                                               

 

TYDZIEŃ 1 : Z PANIĄ ZIMĄ WESOŁO MIJA CZAS

 1. „W poszukiwaniu zimy” – doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody zimą, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami.
 2. „Co robi Pani Zima” – rozwijanie umiejętności przedstawiania czynności za pomocą gestu, mimiki, ruchu- zabawa pantomimiczna.
 3. „Zimowe figury” – kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich, klasyfikowanie figur geometrycznych według wybranych cech.
 4. Rozwijanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kolorowania – ćwiczenia grafomotoryczne.
 5. Kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni twórczej – zabawy plastyczne „Zimowe obrazy”.

TYDZIEŃ 2: ZABAWY Z BAŁWANKIEM I ŚNIEŻYNKĄ

 1. „Gdzie jest śnieżynka” – rozwijanie orientacji przestrzennej  w zabawach matematycznych: ćwiczenie pojęć: „na”, „pod”, „obok”, „przed”.
 2. „Rozmowa bałwanków” – analiza utworów literackich, rozwijanie aktywności werbalnej oraz umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych gramatycznie.
 3. „Co czuję?” – kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć w formach, werbalnych i niewerbalnych, społecznie akceptowanych.
 4. „Zimowe komplety” – rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów pod względem określonej cechy (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów.
 5. „Tańczące śnieżynki” – doskonalenie wyczucia własnego ciała- kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem.

TYDZIEŃ 3 :   NIESPODZIANKA DLA BABCI I DZIADKA

 1. „Zimowe zabawy z babcią i dziadkiem” – rozwijanie umiejętności naśladowania czynności za pomocą gestu, mimiki.
 2. „Dzień Babci, Dzień Dziadka w naszym przedszkolu” – uroczyste świętowanie Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu, występ artystyczny
 1. „Upominek dla babci i dziadka” – rozwijanie kreatywności, poczucia estetyki i zdolności plastycznych
 2. „Kwiaty dla babci i dziadka” – zabawy matematyczne doskonalące umiejętności przeliczania w zakresie możliwości dzieci (liczebniki główne, porządkowe).
 3. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

TYDZIEŃ 4 :   ROBIMY EKSPERYMENTY

 1. „Lubię odkrywać” – rozwijanie aktywności twórczej w muzyce, plastyce -zachęcanie dzieci nieśmiałych do podejmowania nowych wyzwań.
 2. „Teatr cieni” – doskonalenie spostrzegawczości, odgadywanie nazw postaci na podstawie kształtu cienia rzuconego na podświetlony ekran
 3. „Co słyszysz?” – doskonalenie analizy i syntezy słuchowej
 4. „Śladotwórcy” – zabawa badawcza, rozwijanie ekspresji twórczej z wykorzystaniem dłoni, stóp i farby.
 5. „Wyginam ciało” – kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

GRUDZIEŃ 2021

                                                                                                 

 

TYDZIEŃ 1 : CO TO JEST RODZINA?

 1. Wzmacnianie więzi uczuciowej w rodzinie.
 2. Kształtowanie szacunku do rodziny oraz osób starszych.
 3. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania emocji i uczuć własnych oraz innych ludzi.
 4. Wdrażanie do opowiadania historyjek obrazkowych „W domu Basi i Michała”
 5. „Witaj Święty Mikołaju”- czerpanie radości ze wspólnego spotkania z Mikołajem.

TYDZIEŃ 2: PREZENTY POD CHOINKĄ

 1. Wprowadzenie nastroju oczekiwania na zbliżające się święta Bożego Narodzenia.
 2. Rozwijanie umiejętności wokalnych, ćwiczenie pamięci – nauka piosenki „Stała pod lasem panna zielona….”
 3. Rozwijanie umiejętności plastycznych, przygotowywanie upominków dla najbliższych „Świąteczne prezenty”
 4. Doskonalenie umiejętności matematycznych „Prezenty w worku Mikołaja” (rytmy, przeliczanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów – mniej/więcej).
 5. Rozwijanie życzliwych relacji, zwrotów grzecznościowych wobec rówieśników i dorosłych

„Doskonalimy kulturę zachowań”

TYDZIEŃ 3-4 :   BOŻE NARODZENIE

 1. Tworzenie  i  poczucie  radosnej atmosfery związanej z  nadchodzącymi  rodzinnymi  świętami  Bożego Narodzenia  – zabawy i zajęcia  tematyczne.
 2. Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia.
 3. „Jasełka” – kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć i przeżywania radości podczas wspólnego występu artystycznego.
 4. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej „Bożonarodzeniowe choinki”
 5. Usprawnianie aparatu mowy poprzez udział w zabawach ortofonicznych.

 

 

PIOSENKA: „Stała pod śniegiem”

I.
Stała pod śniegiem panna zielona
Nikt prócz zająca nie kochał jej
Nadeszły święta i przyszła do nas
Pachnący gościu, prosimy wejdź!

Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!
Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!

II.
Jak długo zechcesz, z nami pozostań,
niech pachnie tobą domowy kąt.
Wieszając jabłka na twych gałązkach
życzymy wszystkim Wesołych Świąt.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

GRUDZIEŃ 2021

                                                                                                 

TYDZIEŃ 1 : CO TO JEST RODZINA?

 1. Wzmacnianie więzi uczuciowej w rodzinie.
 2. Kształtowanie szacunku do rodziny oraz osób starszych.
 3. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania emocji i uczuć własnych oraz innych ludzi.
 4. Wdrażanie do opowiadania historyjek obrazkowych „W domu Basi i Michała”
 5. „Witaj Święty Mikołaju”- czerpanie radości ze wspólnego spotkania z Mikołajem.

TYDZIEŃ 2: PREZENTY POD CHOINKĄ

 1. Wprowadzenie nastroju oczekiwania na zbliżające się święta Bożego Narodzenia.
 2. Rozwijanie umiejętności wokalnych, ćwiczenie pamięci – nauka piosenki „Stała pod lasem panna zielona….”
 3. Rozwijanie umiejętności plastycznych, przygotowywanie upominków dla najbliższych „Świąteczne prezenty”
 4. Doskonalenie umiejętności matematycznych „Prezenty w worku Mikołaja” (rytmy, przeliczanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów – mniej/więcej).
 5. Rozwijanie życzliwych relacji, zwrotów grzecznościowych wobec rówieśników i dorosłych. „Doskonalimy kulturę zachowań”

TYDZIEŃ 3-4 :   BOŻE NARODZENIE

 1. Tworzenie  i  poczucie  radosnej atmosfery związanej z  nadchodzącymi  rodzinnymi  świętami  Bożego Narodzenia  – zabawy i zajęcia  tematyczne.
 2. Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia.
 3. „Jasełka” – kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć i przeżywania radości podczas wspólnego występu artystycznego.
 4. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej „Bożonarodzeniowe choinki”
 5. Usprawnianie aparatu mowy poprzez udział w zabawach ortofonicznych.

 

PIOSENKA: „Stała pod śniegiem”

I.
Stała pod śniegiem panna zielona
Nikt prócz zająca nie kochał jej
Nadeszły święta i przyszła do nas
Pachnący gościu, prosimy wejdź!

Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!
Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!

II.
Jak długo zechcesz, z nami pozostań,
niech pachnie tobą domowy kąt.
Wieszając jabłka na twych gałązkach
życzymy wszystkim Wesołych Świąt.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

LISTOPAD 2021

 

TYDZIEŃ 1:  MÓJ DOM

 1. Uświadomienie dzieciom, jak ważna jest znajomość własnego nazwiska i adresu.
 2. Budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny.
 3. Wdrażanie do wyrażania wdzięczności i szacunku rodzicom i dziadkom.
 4. Rozwijanie orientacji przestrzennej oraz doskonalenie umiejętności liczenia, przeliczania w zakresie od 0-4.
 5. Doskonalenie motoryki  małej poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych.

TYDZIEŃ 2:  MOJE MIASTECZKO

 1. Budowanie tożsamości dziecka wynikającej z przynależności do rodziny, środowiska lokalnego.
 2. Wdrażanie do posługiwania się swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem.
 3. Dokonywanie pomiaru długości przedmiotów z wykorzystaniem np.: kroków, stóp, łokci, klocków.
 4. Usprawnianie percepcji wzrokowej poprzez syntezę i analizę.
 5. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw tematycznych.

TYDZIEŃ 3:    DAWNO, DAWNO TEMU

 1. „Średniowieczny czas”- kształtowanie umiejętności rozumienia następstwa czasu.
 2. „Baśnie i legendy”- wdrażanie do uważnego słuchania, opowiadania.
 3. Budowanie czynnego i biernego słownika dziecka.
 4. Rozwijanie twórczej wyobraźni w zabawach muzyczno- plastycznych, konstrukcyjnych.
 5. Doskonalenie relacji społecznych, zgodnej zabawy i współpracy.

TYDZIEŃ 4:   BAWIMY SIĘ W KRÓLA I KRÓLOWĄ

 1. „Na królewskim dworze”-rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności.
 2. Rozwijanie umiejętności odróżniania świata fikcji od realnej rzeczywistości.
 3. Wdrażanie do określania liczebności zbiorów z użyciem zwrotów: „tyle samo”, „mniej o 1”, „więcej o 1”.
 4. Kształtowanie postaw otwartych na nowe wyzwania.
 5. Stwarzanie okazji do samodzielnego rozwiązywania zadań i czerpania radości z efektów pracy.

WIERSZ: „CO TO JEST POLSKA”

– Co to jest Polska?-
Spytał Jaś w przedszkolu.
Polska- to wieś
i las,
i zboże w polu,
i szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko, na tobą.
Polska- to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny,
co dymi z daleka,
a nawet obłoki,
gdy nad nami mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak- i przedszkole,
i róża w ogrodzie
i książka na stole.

PIOSENKA: „WŁAŚNIE PO TO JEST RODZINA”

 1. Lubię kiedy rano w kuchni
  pachnie kawą i herbatą.
  kiedy mama się uśmiecha
  i żartuje z tatą.

Ref:

Właśnie po to jest rodzina
mama, tata, siostra, brat.
by się raźniej, by się raźniej
wędrowało przez ten świat.

 1. Lubię z tatą chodzić w góry
  droga kusi mnie nieznana.
  A szczególnie gdy wygodnie
  jadę sobie na barana.
 1. Lubię z siostrą płatać figle,
  lubię się pobawić z bratem.
  raz być smokiem, raz rycerzem,
  Indianinem i piratem

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

PAŹDZIERNIK 2021

 

TYDZIEŃ 1:  PANI JESIEŃ PUKA DO DRZWI

 1. Kształtowanie umiejętności dostrzegania przyrody.
 2. Umiejętności pozytywnego postrzegania rzeczy i zjawisk.
 3. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę.
 4. Wdrażanie do panowania nad własnymi emocjami.
 5. Rozwijanie mowy i myślenia

TYDZIEŃ 2:  PREZENTY OD PANI JESIEŃ

 1. Przyporządkowywanie darów jesieni do określonej kategorii, stosując określenia: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”/ „dłuższy”, „krótszy”, „najdłuższy”, „najkrótszy”.
 2. Rozwijanie umiejętności określania kierunków i ułożenia przedmiotów w przestrzeni.
 3. Rozwijanie małej motoryki poprzez wykonywanie ćwiczeń manualnych.
 4. Pobudzanie zmysłu wzrokowego, dotyku, węchu i smaku- zabawy badawcze.
 5. Kształtowanie postaw społecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy.

TYDZIEŃ 3:    JESTEM ZDROWYM PRZEDSZKOLAKIEM

 1. Wdrażanie do przestrzegania zasad zdrowego żywienia.
 2. Budowanie wzorca zdrowego stylu życia opartego na przestrzeganiu różnych zasad.
 3. Kształtowanie właściwego zachowania podczas wycieczek do parku, lasu.
 4. Rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych.
 5. Usprawnianie umiejętności przyczynowo- skutkowych.

TYDZIEŃ 4:   KIEDY MAMY DZIEŃ, A KIEDY NOC?

 1. Wdrażanie do rozumienia następstwa czasu i zdobywanie orientacji w czasie.
 2. Odtwarzanie prostych sekwencji przedmiotowych i czynnościowych.
 3. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na ich przeznaczenie.
 4. Dostrzeganie i nazywanie swoich emocji.
 5. Okazywanie uwagi i szacunku innym dzieciom.

 

Wiersz: „Zdrowy przedszkolak”

Żeby zdrowym być jak ryba,

trzeba jeść kasze, owoce, warzywa.

Nie czekoladki i landrynki,

ale owocowe i warzywne witaminki.

Żeby zdrowym być,

trzeba też o czystość dbać,

codziennie się myć

i ubranka swoje prać.

Po co mają krążyć plotki,

że czyściejsze od nas kotki?.

Zdrowy ,czysty przedszkolaczek

lubi biegać, chętnie skacze.

Wie to każdy zuch,

że dla zdrowia potrzebny jest ruch.

Piosenka: „Idzie lasem Pani Jesień”

 1. Już lato odeszło i kwiaty przekwitły,
  a jeszcze coś w słońcu się mieni.
  To w polu i w lesie czerwienią się, spójrzcie,
  korale, korale jesieni.
  :
  Idzie lasem pani jesień,
  jarzębinę w koszu niesie.
  Daj korali nam troszeczkę,
  nawleczemy na niteczkę.
 2. Włożymy korale, korale czerwone
  i biegać będziemy po lesie.
  Będziemy śpiewali piosenkę jesienną,
  niech echo daleko ja niesie.
  Ref:
  Idzie lasem pani…

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

WRZESIEŃ 2021

 

TYDZIEŃ 1:  PRZEDSZKOLE MOIM DRUGIM DOMEM

 1. Budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej.
 2. Wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych.
 3. Wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu.
 4. Kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej „Narodowy dzień sportu”
 5. Wdrażanie do uważnego słuchania.

TYDZIEŃ 2:  W PRZEDSZKOLU JESTEŚMY BEZPIECZNI

 1. Wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiedniego reagowania na nie.
 2. Wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych oraz radzenia sobie w nowych sytuacjach.
 3. Zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego.
 4. Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.
 5. Rozwijanie motoryki dużej i małej.

TYDZIEŃ 3:    NASZE ZABAWY

 1. Budowanie pozytywnych relacji w grupie oraz wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy.
 2. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji.
 3. Rozwijanie umiejętności liczenia do 4-ch, klasyfikowania wg. wielkości, koloru, kształtu.
 4. Rozwijanie orientacji przestrzennej.
 5. Kształtowanie poczucia rytmu.

TYDZIEŃ 4:   KAŻDY Z NAS JEST INNY

 1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych oraz innych ludzi.
 2. Rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek  i dorosłych w różnych sytuacjach.
 3. Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności.
 4. Bogacenie czynnego i biernego słownictwa dziecka.
 5. Rozwijania umiejętności wokalnych, nauka piosenki „Bądźmy przyjaciółmi!” .