Grupa IV

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

CZERWIEC 2021r.

Tydzień I:

Letnie sporty

– rozumienie, że aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla zachowania zdrowia

– aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych, naśladowczych i z przyrządami

– rozpoznawanie liter na początku wyrazów w prostych fonetycznie słowach

– doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i motoryki małej

– odtwarzanie układów przedmiotów i tworzenie własnych, nadając im znaczenie

Tydzień II:

Lato w sadzie i ogrodzie

– prowadzenie obserwacji przyrodniczych i poszukiwanie pierwszych oznak lata

– wyjaśnianie, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie latem

– ocenianie poprawności stwierdzeń dotyczących oznak lata

– dzielenie owoców i warzyw na kategorie pod względem różnych cech

– wyjaśnianie, jakie znaczenie w diecie człowieka mają owoce

Tydzień III:

Z wizytą w gospodarstwie wiejskim

– rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych i rozumienie znaczenia wsi dla człowieka

– wymienianie pór dnia i określanie charakterystycznych dla nich czynności

– poznawanie zabudowań gospodarskich i łączenie ich z zamieszkującymi tam zwierzętami

– uświadamianie znaczenia zwierząt i roślin z gospodarstwa wiejskiego

– wskazywanie pochodzenia produktów oraz sposobu ich przygotowania

Tydzień IV:

Nadchodzi lato

– dobieranie stroju i akcesoriów wakacyjnych do warunków atmosferycznych

– wymienianie zasad bezpieczeństwa w czasie podróży

– docenianie wartości przyrody w czasie odpoczynku

– orientowanie się na mapie Polski, wskazywanie wybranych elementów

– układanie historyjek na podstawie ilustracji

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Maj 2021

Tydzień 1: Książka moim przyjacielem.

 1. Rozwijanie zainteresowań literackich – analiza utworów.
 2. Odróżnianie świata fikcji od realnej rzeczywistości w poznanych utworach.
 3. Szukanie wsparcia w różnych sytuacjach emocjonalnych: wdraże
 4. Rozwijanie wyobraźni muzycznej przez eksperymentowanie rytmem, głosem i dźwiękami.
 5. Klasyfikowanie przedmiotów według podanych cech – tworzenie zbiorów.

Tydzień 2: Wielkie talenty, ciekawe zawody.

 1. Wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnienie czym zajmuje się osoba wykonująca konkretny zawód.
 2. Dostrzeganie różnic pomiędzy podstawowymi figurami geometrycznymi.
 3. Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach ogólnorozwojowych, zabawach ruchowych.
 4. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami – scenki dramowe.
 5. Budowanie realnego poczucia własnej wartości, dokonywanie własnej samooceny w zabawach i w tworzeniu prac plastycznych.

Tydzień 3: Kocham Cię, mamo! kocham Cię tato!

 1. Wyrabianie umiejętności wyrażania uczuć szacunku i miłości w stosunku do mamy i taty.
 2. Kształtowanie empatii poprzez wczuwanie się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia.
 3. Rozwijanie aktywności werbalnej, rozbudzanie zainteresowania światem liter.
 4. Wdrażanie do odpowiedzi zdaniami rozwiniętymi poprawnymi gramatycznie.
 5. Wykonywanie własnych eksperymentów graficznych – farbą, kredką, mazakiem, ołówkiem itp.

Tydzień 4: Duże i małe rodziny w akcji.

 1. Uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody.
 2. Uwrażliwienie na los istot słabszych i zależnych od nas,w tym roślin i zwierząt.
 3. Układanie przedmiotów w rytmy i szeregi – zabawy matematyczne.
 4. Zabawy matematyczne: przeliczanie w zakresie 10, dobieranie i zabieranie – przeliczanie elementów zbioru.
 5. Ćwiczenia z syntezy i analizy wzrokowo – słuchowej – zabawy Marty Bogdanowicz.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze.  

Kwiecień

 

Tydzień I: Witaj, Wiosno!

– poznawanie życia roślin i zwierząt, wypowiadanie się na temat swoich przemyśleń,

poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące pytania;

– poznanie budowy roślin i etapów rozwoju z nasionka i cebulki;

– aktywne uczestniczenie w zakładaniu hodowli roślin;

– poszerzanie wiedzy na temat ptaków najczęściej przebywających w Polsce;

– poznawanie prostych zjawisk przyrodniczych podczas przeprowadzania prostych doświadczeń.

Tydzień II: Ach, ta pogoda!

– projektowanie kalendarza pogody i uczestniczenie w systematycznym rejestrowaniu zjawisk pogodowych;

– nabywanie wiedzy z zakresu dbania o zdrowie w czasie różnych warunków pogodowych- dostosowywanie ubioru do pogody;

– klasyfikowanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla czterech pór roku;

– dostrzeganie zmienności zjawisk pogodowych charakterystycznych dla kwietnia;

– wiązanie przyczyn i skutków według chronologii, używanie określeń typu: najpierw, później, wreszcie;

Tydzień III: Co to znaczy być odkrywcą?

– uważne oglądanie filmu edukacyjnego, wypowiadanie się na temat życia bez wynalazków;

– rozwijanie kreatywnego myślenia przez wynajdywanie nowych zastosowań dla przedmiotów codziennego użytku;

– eksperymentowanie z magnesami, kolorami, wagą;

– wyciąganie logicznych wniosków z zaobserwowanych eksperymentów;

– wyrażanie ekspresji twórczej podczas tworzenia pracy plastycznej;

 

Tydzień IV: Tajemnice komputerów i robotów (tydzień kodowania)

– rozbudzanie logicznego myślenia, wyobraźni, kreatywności, fantazji w toku stawianych działań;

– doskonalenie umiejętności odczytywania i rozumienia symboli i znaków;

– tworzenie zbiorów według określonych kategorii;

– rozwijanie spostrzegawczości, doskonalenie umiejętności określania kierunków;

– podejmowanie prób samodzielnego kodowania z użyciem maty do kodowania.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

MARZEC 2021

 

 1. Ziemia- nasza planeta

– rozwiązywanie zagadek o tematyce przyrodniczej

– nazywanie i rozpoznawanie zwierząt mieszkających w różnych częściach świata

– przyporządkowywanie zwierząt do środowisk przyrodniczych w których występują

– doskonalenie sprawności manualnej podczas eksperymentów graficznych

– zapoznanie z obrazem graficznym litery „G” i „g”, i rozpoznawanie jej w wyrazach

 1. Życie na naszej planecie

– nazywanie i rozpoznawanie zwierząt lądowych i wodnych

– wyróżnianie cech charakteryzujące gatunki zwierząt

– podejmowanie prób poszukiwania odpowiedzi na tematy związane z odkrywaniem świata

– zapoznanie z obrazem graficznym litery „Ł”, „ł”, doskonalenie analizy i syntezy wyrazów

– posługiwanie się nazwami figur geometrycznych, wskazywanie różnic między figurami

 1. Kosmos- co to takiego?

– rozbudzanie zainteresowania Kosmosem, Drogą Mleczną, Gwiazdami i Planetami

– obserwowanie zjawisk związanych z pojęciami „grawitacja” i „ciężar”

– eksperymentowanie przy użyciu różnych materiałów plastycznych

– określanie kierunków i położenia przedmiotów względem siebie i innej osoby

– doskonalenie umiejętności przeliczania, liczenia, klasyfikowania

 1. Duzi i mali obrońcy przyrody

– nabywanie i utrwalanie wiedzy na temat segregowania śmieci, kształtowanie postawy proekologicznej

– dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

– spostrzeganie procesów związanych z oczyszczaniem wody

– zna nazwę swojego kraju, wie gdzie na mapie położone są rzeki, góry i lasy

– przeliczanie w zakresie 10, eksperymentowanie z tworzeniem kolejnych liczb

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze.

LUTY

 1. Odkrywamy świat muzyki

– rozwijanie wrażliwości muzycznej przez słuchanie różnych gatunków muzycznych

– nazywanie i klasyfikowanie wybranych instrumentów muzycznych

– doskonalenie umiejętności gry na dziecięcych instrumentach perkusyjnych w zespole

– kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej

– zapoznanie z obrazem graficznym litery „R” i „r”, i rozpoznawanie jej w wyrazach

 1. Jak powstają obrazy i rzeźby?

– opisywanie obrazów ze zwróceniem uwagi na barwę, nastrój i treść

– dostrzeganie i określanie różnic między rzeźbą a obrazem

– wyrażanie przeżyć i skojarzeń powstałych podczas słuchania muzyki poprzez działania plastyczne

– zapoznanie z obrazem graficznym litery „S”, „s”, doskonalenie analizy i syntezy wyrazów

– posługiwanie się nazwami figur geometrycznych, wskazywanie różnic między figurami

 1. Idziemy do teatru

– poznaje i wyjaśnia znaczenia słów związanych z teatrem, wzbogaca słownictwo o nowe pojęcia

– wcielanie się w rolę aktora i widza

– konstruowanie z dostępnych materiałów pacynek i marionetek

– rozwijanie umiejętności odgrywania ról w sposób pantomimiczny

– rozpoznaje litery „W”, „w”, wyodrębnianie litery w słowach i wyrazach

 1. Jesteśmy artystami

– doskonalenie umiejętności motorycznych, emocjonalnych i społecznych podczas codziennych aktywności artystycznych: prac plastycznych, przedstawień teatralnych

– ustalanie kierunków i położenia przedmiotów względem siebie i innych osób

– posługiwanie się pojęciami następstwa czasu

– zapoznanie z obrazem graficznym litery „Z”, „z”, rozpoznawanie i wyróżni

Zamierzenia dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze

STYCZEŃ

 1. Jak mija czas?

– rozpoznawanie elementów charakterystycznych dla danej pory roku na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń

– utrwalanie nazw dni tygodnia i miesięcy

– rozumienie pojęć dotyczących następstw czasowych w trakcie zabaw dydaktycznych

– zabawy matematyczne przedstawiające  obraz graficzny cyfry 9 i jej znaczenie

– rozwijanie wiedzy dotyczącej liter „b” i „B”: rozpoznawanie obrazu graficznego,  wyróżnianie litery b w wyrazach

 1. Sporty zimowe dla każdego

– nabywanie i utrwalanie wiedzy dotyczącej sportów zimowych

– ćwiczenie umiejętności wypowiadania się w temacie sportu w odwołaniu do wiedzy własnej

– dostrzeganie korelacji między sportem a zdrowiem

– aktywne uczestniczenie w gimnastyce porannej i gimnastyce ogólnorozwojowej

– doskonalenie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń w kartach pracy

 1. Zabawy z babcią i dziadkiem

– rozwijanie szacunku i poczucia więzi rodzinnych z dziadkami podczas zabaw i pogadanek

– wyjaśnianie swojej przynależności do rodziny, określanie relacji  między poszczególnymi jej członkami

– doskonalenie umiejętności wokalnych, teatralnych oraz tanecznych podczas przygotowania występu dla babci i dziadka

– zabawy z literami „n” i „N”: wyszczególnianie litery i głoski w wyrazach, utrwalanie obrazu graficznego

– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia podczas układania historyjek obrazkowych w określonej kolejności

 1. Zimowe obserwacje i eksperymenty

– eksprymentowanie, szacowanie i przewidywanie w trakcie działań swobodnych na określonym materiale: poznawanie właściwości lodu

– rozwiązywanie i tworzenie zagadek o tematyce zimowej

– określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów względem włąsnej osoby

– przeliczanie elementów zbiorów, wykonywanie dodawania i odejmowania w sytuacji użytkowej

Nastał świąteczny czas. Atmosferą tej radości dzielimy się z Państwem.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne.

Miesiąc grudzień

 1. Nasze rodziny.
 • Album rodzinny- prezentowanie zdjęć rodziny, szukanie podobieństw i różnic-umiejętność wypowiadania się na temat rodziny- tworzenie prostych zdań, poprawnych gramatycznie .
 • Uważne słuchanie utworów literackich -omawianie z zachowaniem kolejności zdarzeń.
 • Dom- rodzina- rozwijanie wyobraźni dziecięcej w zabawach kształtujących pamięć, koncentrację, skojarzenia- umiejętność tworzenia słów do wybranych symboli.
 • Ósemka- zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 8- zabawy w klasyfikowaniu przedmiotów według konkretnych wytycznych: kolor, kształt, wielkość, kreślenie leniwych ósemek na arkuszach papieru.
 • Domowe psoty- zabawy rozwijające świadomość własnego ciała w przestrzeni. Rozwijanie aktywnośći podczas ćwiczeń ogólnorozwojowych,  czynne uczestnictwo w zabawach ruchowych .
 1. Co to znaczy być dobrym?
 • „Czuję się.”- umiejętność tworzenia ruchu do wybranej czynności, zabawy dramowe
 • Emocje- umiejętność nazywania emocji przedstawionych za pomocą symboli (złość, radość, smutek, strach)
 • „Cierpliwość”- burza mózgów, rozwijanie twórczej aktywności dziecka, pobudzanie wyobraźni, szukanie definicji.
 • „Paluszki”- zabawa matematyczna – umiejętność przeliczania w zakresie 10 na palcach-   rozwijanie logicznego myślenia
 • „Butelka pełna uczuć”- dobieranie kolorów do stanów emocjonalnych dzieci, swobodne wypowiedzi, logiczna argumentacja.
 1. Boże Narodzenie.
 • „Wędrujące pudło”- umiejętność wyodrębniania symboli świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie skojarzeń.
 • Sekrety choinek- zabawa badawcza, poszerzanie wiadomości na temat drzew iglastych, rozbudzanie zamiłowania przyrodą.
 • Świąteczne zwyczaje- oglądanie ilustracji, odwoływanie się do doświadczeń dzieci, rozwijanie aktywności werbalnej .
 • „Stajenka”- tworzenie makiety stajenki bożonarodzeniowej, rozwijanie wyobraźni, motoryki małej, korzystanie z różnorodnych technik plastycznych
 • Świąteczny prezent- przygotowanie prezentów dla wybranej osoby, rozbudzanie empatii.
 1. Święta Bożego Narodzenia na świecie.
 • Poznanie tradycji bożonarodzeniowych w Grecji- wysłuchanie opowiadania, oglądanie ilustracji, szukanie podobieństw odnoszących się do polskiej tradycji.
 • Hiszpańskie przysmaki- odmienność kuchni świata, kształtowanie ciekawości poznawczej, wysłuchanie ciekawostek oraz obejrzenie ilustracji przedstawiających bożonarodzeniowe dania.
 • Piniata, poncz, nadziewany indyk- meksykańskie Boże Narodzenie- poszerzanie wiadomości, rozbudzanie zainteresowań dzieci zwyczajami w rożnych krajach.
 • „Święta na opak,” czyli tradycje w Stanach Zjednoczonych- uważne słuchanie opowiadania, poznanie barw flagi omawianego państwa.
 • Podsumowanie wiadomości- prawidłowe dopasowanie wybranych potraw do krajów, budowanie zdań poprawnych gramatycznie.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Godziny zajęć według programuTreściZajęcia dodatkowe
7:00-8:45Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci
Praca indywidualna
8:45-9:00Gimnastyka poranna
9:00-9:30Czynności higieniczno-porządkowe
Śniadanie
9:30-11:30
12:00-14:00
PONIEDZIAŁEK
Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową
Język angielski
Karate
Teatr
9:30-11:30
12:00-14:00
WOREK
Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową
Język angielski
Gimnastyka ogólnorozwojowa
Rytmika
9:30-11:30
12:00-14:00
ŚRODA
Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową
Język angielski
Taniec
Plastyka
9:30-11:30
12:00-14:00
CZWARTEK
Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową
Język angielski
Gimnastyka ogólnorozwojowa
Rytmika
Logopedia
9:30-11:30
12:00-14:00
PIĄTEK
Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawa programową
Język angielski
Piłka nożna
Plastyka
11:30-12:00Czynności higieniczno-porządkowe
Zupa
12:00-14:00Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym
14:00-14:30Czynności higieniczno-porządkowe
Obiad
14:30-15:30Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
Praca indywidualna
Gry i zabawy stolikowe
15:30-15:45Czynności higieniczno-porządkowe
Podwieczorek
15:45-18:00Swobodne zabawy w Sali/ w ogrodzie przedszkolnym