Grupa IV

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

GRUDZIEŃ 2022 r.

                 

 

TYDZIEŃ 1 : W ŚWIECIE TEATRU

 1. Odgrywanie ról z wykorzystaniem gestów, mimiki twarzy, przekazu werbalnego i niewerbalnego – kształtowanie otwartości na nowe wyzwania, rozwijanie aktywności werbalnej.
 2. Rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych oraz nieprzyjemnych, podejmowanie prób wczuwania się w emocje innych osób – scenki dramowe.
 3. Rozbudzanie zainteresowania literami, czytaniem, rozpoznawanie obrazu graficznego drukowanej litery Y,y w toku zabaw językowych, plastycznych, graficznych i ruchowych.
 4. Doskonalenie orientacji przestrzennej – zabawy doskonalące umiejętność określania położenia przedmiotów (pacynek) w przestrzeni.
 5. Rozwijanie słuchu fonematycznego – dzielenie wyrazów na sylaby, próby wyodrębniania głosek w nagłosie.

TYDZIEŃ 2: KULINARNE WYZWANIA

 1. Wzbogacanie wiedzy na temat pochodzenia wybranych produktów spożywczych oraz czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji – zajęcia tematyczne;
  • -oglądanie książek kucharskich.
 2. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, w tym dbałości o higienę oraz uświadomienie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania – zabawy tematyczne;
  • dzielenie się własnymi spostrzeżeniami.
 3. Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy – /działania w mniejszych grupach/ wdrażanie do osiągnięcia wspólnego celu, przez zespołowe planowanie, realizowanie zabaw, zadań oraz odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy.
 4. Doskonalenie umiejętności szacowania liczby przedmiotów w wyodrębnionym zbiorze, stosowanie określeń: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”
 5. Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 6 – zabawy plastyczne, graficzne, matematyczne, ruchowe, rymowanki, praca z kartą pracy.

TYDZIEŃ 3 :   ŚWIĄTECZNY CZAS

 1. Współtworzenie i odczuwanie radosnej atmosfery związanej z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia – zabawy i zajęcia tematyczne;
  • oglądanie książek i słuchanie piosenek o tematyce świątecznej.
 2. Wzbogacanie wiedzy na temat tradycji świątecznych związanych ze świętami Bożego Narodzenia – celebrowanie zwyczajów oraz tradycji – wspólna wigilia.
 1. Rozwijanie umiejętności wokalnych – wyrażanie pozytywnych uczuć oraz  przeżywanie radości podczas wspólnego występu artystycznego –„Jasełek”.
 2. Okazywanie szacunku członkom rodziny oraz odczuwanie satysfakcji z faktu dzielenia się, obdarowywania innych –  własnoręcznie przygotowanymi upominkami.
 1. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni plastycznej – tworzenie prac plastyczno-technicznych

TYDZIEŃ 4 :   NOWY ROK TUŻ-TUŻ

 1. Poszerzenie wiedzy na temat rodzajów zegarków – oglądanie ilustracji i rodzajów zegarów.
 2. Wdrażanie do różnicowania i określania zmian w czasie, doskonalenie umiejętności rozumienia pojęć „wczoraj”, „dziś”, „jutro” – zabawy i zajęcia tematyczne.
 3. Doskonalenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi w zabawach typu „czego brakuje”, „znajdź różnicę”.
 4. Stymulowanie zmysłu dotyku, obcowanie z materiałami o różnych fakturach i kształtach – aktywny udział w zabawach sensorycznych.
 5. Rozwijanie koordynacji ruchowej podczas aktywnego udziału w zabawach ruchowych w sali i ogrodzie przedszkolnym.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE.

Listopad 2022 r.

                 

TYDZIEŃ 1 : KRAINA BEZPIECZEŃSTWA

 1. Wyjaśnianie pojęcia  „ bezpieczeństwo”, wskazywanie sytuacji, w których dziecko czyje się bezpiecznie, utrwalanie  znajomości swojego adresu  zamieszkania ze świadomością w jakich sytuacjach i komu takie informacje można podawać.
 2. Doskonalenie umiejętności odczytywania wybranych symboli i znaków wykorzystywanych w ruchu drogowym oraz utrwalanie numerów alarmowych.
 3. Dokonywanie oceny postępowania swojego lub innych, szanowanie praw rówieśniczych, przestrzeganie zakazu krzywdzenia innych osób: popychania, bicia, zabierania zabawek, przeszkadzania w zabawie.
 4. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, poznanie obrazu graficznego litery ”D”, „d” w toku zabaw językowych.
 5. Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 4 – zabawy plastyczne, graficzne, matematyczne, ruchowe, rymowanki, praca z kartą pracy.

TYDZIEŃ 2: POLSKA NASZYM DOMEM

 1. Rozumienie konieczności szanowania symboli narodowych, kształtowane świadomości poczucia dumy z faktu bycia Polakiem przez dostrzeganie piękna: języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki.
 2. Kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskazywanie własnej miejscowości, stolicy kraju, najważniejszych rzek, charakterystycznych regionów z ich symbolami oraz wskazywaniem granic, w tym wybrzeża Morza Bałtyckiego.
 3. Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby: w prawo, w lewo, do tyłu, do przodu (chodzenie pod dyktando)
 4. Systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęciach gimnastycznych.
 5. Przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń, nieprawidłowego zachowania innych.

TYDZIEŃ 3 :   DESZCZOWA MUZYKA

 1. Doskonalenie percepcji słuchowej –dostrzeganie różnic w rozpoznawaniu różnych rodzajów deszczu (kapuśniaczek, ulewa, burza), zabawy sensoryczne, muzyczno- ruchowe.
 2. Rozwijanie zainteresowań meteorologicznych z wykorzystaniem termometru, poznanie jego działania, funkcjonowania, rodzajów termometrów- zabawy badawcze.
 3. Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem, rozpoznawanie obrazu graficznego drukowanej litery „K” oraz „k” w toku zabaw językowych, plastycznych, graficznych i ruchowych.
 4. Doskonalenie umiejętności matematycznych, posługując się określeniami: „więcej”, „mniej”, „tyle samo”.
 5. Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 5 – zabawy graficzne, matematyczne, praca z kartą pracy.

 

TYDZIEŃ 4 :   W ŚWIECI EMOCJI

 1. Wyrażanie swoich emocji i rozumienie świata za pomocą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych (tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli).
 2. Dostrzeganie potrzeb i problemów innych dzieci w grupie oraz umiejętne reagowanie, adekwatnie do własnych możliwości.
 3. Uczestnictwo w zabawach dydaktycznych i grach utrwalających znajomość liter „u”, „U”
 4. Doskonalenie umiejętności matematycznych – przeliczanie i klasyfikowanie ze względu na rozmiar.
 5. Rozwijanie koordynacji ruchowej podczas aktywnego udziału w zabawach ruchowych w sali i ogrodzie przedszkolnym.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

Październik 2022 r.

                 

 

TYDZIEŃ 1 : ZACZAROWANA JESIEŃ

 1. Rozpoznawanie darów jesieni (kasztany, żołędzie, jarzębina, kolorowe liście itp.) – zorganizowanie jesiennego kącika przyrody, zabawy z elementami sensoplastyki, wykonywanie tematycznych prac plastycznych i technicznych, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.
 2. Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem, rozpoznawanie obrazu graficznego drukowanej litery M, m w toku zabaw językowych, plastycznych, graficznych i ruchowych.
 3. Rozróżnianie i nazywanie owoców i warzyw – polisensoryczne rozpoznawanie wybranych owoców i warzyw, zabawy badawcze i klasyfikacyjne, utrwalanie pojęć „warzywo” i „owoc”.
 4. Rozwijanie umiejętności matematycznych, wdrażanie do posługiwania się pojęciami „mniej, więcej, tyle samo” – zabawy matematyczne, liczenie na konkretach, tworzenie zbiorów i porównywanie ich liczebności, klasyfikowanie elementów.
 5. Doskonalenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi w zabawach typu „znajdź różnicę”, „czego brakuje”.

 

TYDZIEŃ 2: JAK DOBRZE BYĆ RAZEM

 1. Kształtowanie postawy szacunku wobec innych ludzi – słuchanie opowiadań, rozmowy na temat treści utworów literackich i własnych doświadczeń, zabawy integracyjne.
 2. Doskonalenie umiejętności zgodnej współpracy – prace w mniejszych grupach, aktywny udział w grach zespołowych z elementami rywalizacji, wdrażanie do radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie, werbalizowanie potrzeb.
 3. Rozpoznawanie, nazywanie i utrwalanie emocji pozytywnych i negatywnych – udział w scenkach dramowych, uważne słuchanie literatury dziecięcej.
 4. Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem, rozpoznawanie obrazu graficznego drukowanej litery E,e w toku zabaw językowych, plastycznych, graficznych i ruchowych.
 5. Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 3 – zabawy plastyczne, graficzne, matematyczne, ruchowe, rymowanki, praca z kartą pracy.

TYDZIEŃ 3 :   W KORONACH DRZEW

 1. Rozbudzanie zainteresowania przyrodą – poznawanie i nazywanie różnego rodzaju drzew (liściastych i iglastych), rozróżnianie poszczególnych części drzewa – korona, pień, korzenie – spacer do parku, obserwacja przyrodnicze.
 2. Doskonalenie percepcji wzrokowej – układanie obrazków z kilku części, dostrzeganie różnic i podobieństw.
 3. Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem, rozpoznawanie obrazu graficznego drukowanej litery L, l w toku zabaw językowych, plastycznych, graficznych i ruchowych.
 4. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt mieszkających w parkach i lasach, również zwierząt mieszkających w koronach i pniach drzew – przeglądanie albumów przyrodniczych, oglądanie filmów edukacyjnych, rozwiązywanie zagadek słownych i obrazkowych.
 5. Stymulowanie zmysłu dotyku, obcowanie z materiałami przyrodniczymi o różnych fakturach i kształtach – wykonywanie zadań w edukacyjnych projektach przyrodniczych.

TYDZIEŃ 4 :   JESIENNE KOŁYSANKI

 1. Rozwijanie wiedzy i umiejętności wypowiadania się na temat środowiska leśnego – zajęcia tematyczne, oglądanie książek i albumów przyrodniczych, korzystanie z własnych doświadczeń.
 2. Rozpoznawanie zwierząt mieszkających w lasach, wskazywanie charakterystycznych cech ich wyglądu zewnętrznego – zagadki obrazkowe, słowne, dźwiękowe, ruchowe.
 3. Rozbudzanie zainteresowania literami i czytaniem, rozpoznawanie obrazu graficznego drukowanej litery I, i w toku zabaw językowych, plastycznych, graficznych i ruchowych
 4. Rozwijanie słuchu fonematycznego – dzielenie wyrazów na sylaby, próby wyodrębniania głosek w nagłosie.
 5. Rozwijanie koordynacji ruchowej podczas aktywnego udziału w zabawach ruchowych w sali i ogrodzie przedszkolnym.

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

WRZESIEŃ  2022 r.

Tydzień 1: Przyjaciele w przedszkolu

 1. Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji – zabawy z dramą
  • określanie swojego nastroju z wykorzystaniem „kostki z emocjami”.
 1. Budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej poprzez zabawy integracyjne.
 2. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek, tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco.
 3. Kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod) w stosunku do własnego ciała.
 4. Kształtowanie umiejętności globalnego rozpoznawania napisów.
 • ćwiczenia utrwalające znajomość imion koleżanek i kolegów z grupy przedszkolnej

Tydzień 2: Jesteśmy bezpieczni

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem oraz adresem. Szukanie odpowiedzi na pytanie „Czy dzieci powinny znać swoje nazwisko i adres?” na podstawie opowiadania S. Szuchowej.
 2. Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka poprzez tworzenie prac plastycznych i technicznych, zgodnie z podaną techniką.
 3. Ćwiczenia słuchu fonemowego, wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie.
 4. Wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia oraz zawodów związanych z udzielaniem pomocy w różnych sytuacjach (nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak). Zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
 5. Zabawy matematyczne doskonalące umiejętności przeliczania w zakresie10 (liczebniki główne, porządkowe) wg. metody E.Guszczyk -Kolczyńskiej, E.Zielińskiej.

Tydzień 3: Razem się bawimy

 1. Rozwijanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kolorowania , ćwiczeń grafomotorycznych, wzorów litero podobnych.
 2. Wdrażanie do wypowiadania się na określony temat, zwrócenie uwagi na poprawność budowania zdań.
 3. Kształtowanie umiejętności szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczanie, dokładanie, zabieranie elementów, wskazywanie gdzie jest więcej, gdzie jest mniej.
 4. Ćwiczenia syntezy, analizy wzrokowej, słuchu fonematycznego- zabawy z wykorzystaniem metody „Dobrego Startu”- Marty Bogdanowicz.
 5. Doskonalenie wyczucia własnego ciała- kształtowanie umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem lub narracją.

Tydzień 4: Różni ludzie-to my

 1. Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.
 2. Rozwijanie aktywności twórczej w muzyce, plastyce, teatrze -zachęcanie dzieci nieśmiałych do podejmowania nowych wyzwań.
 3. Zabawy z literkami -poznanie obrazu graficznego litery „O”, „o”  wielkiej, małej, pisanej, drukowanej.
 4. Ćwiczenia syntezy, analizy wzrokowej, słuchu fonematycznego- zabawy z wykorzystaniem metody „Dobrego Startu”- Marty Bogdanowicz
 5. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtu figur geometrycznych płaskich, klasyfikowanie figur geometrycznych według kilku wybranych cech.
  • poznanie obrazu graficznego cyfry „1”