Grupa IV

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Maj 2024 r.

 

Polskie święto

 1. Rozpoznawanie symboli narodowych- godło, flaga, hymn.
 2. Rozwijanie umiejętności matematycznych- porównywanie długości, rozumienie pojęcia miara.
 3. Ćwiczenia oddechowe wydłużające fazę wydechu.
 4. Poznawanie nowych technik plastycznych.
 5. Usprawnianie motoryki małej, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 6. Doskonalenie logicznego myśle

Jestem Europejczykiem

 1. Ćwiczenia klasyfikacyjne, utrwalanie środków transportu.
 2. Zapoznanie z krajami leżącymi w Europie, rozumienie pojęcia „Unia Europejska”.
 3. Poznawanie zabaw, kultury innych krajów europejskich.
 4. Ćwiczenia motoryki małej i dużej.
 5. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
 6. Utrwalanie obrazu graficznego liter, ćwiczenia słuchowe i ortofoniczne.

Wiosna w pełni

 

 1. Kształtowanie umiejętności samodzielnego wypowiadania się oraz tworzenia notatki graficznej.
 2. Rozwijanie spostrzegawczości- stymulowanie zmysłu wzroku.
 3. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
 4. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole.
 5. Poznawanie fauny i flory łąki.
 6. Poznanie stadiów rozwojowych motyla oraz żaby.

Rodzina to skarb

 

 1. Doskonalenie umiejętności prospołecznych.
 2. Kształtowanie pojęć matematycznych- rozwijanie orientacji przestrzennej.
 3. Ćwiczenia lewopółkulowe- rysowanie oburącz.
 4. Utrwalanie zasad savoir- vivre przy stole.
 5. Ćwiczenie pamięci i koncentracji uwagi.
 6. Rozwijanie umiejętności kodowania.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńcze

Kwiecień 2024 r.

Temat: Morskie przygody.

 • poszerzanie wiedzy z zakresu akwenów wodnych, flory i fauny mórz i oceanów;
 • rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji oraz
 • eksperymentów;
 • uwrażliwianie dzieci na konieczność przejawiania troski wobec zwierząt i roślin;
 • poszerzanie wiadomości na temat stanu skupienia wody: zamarzanie, topnienie, skraplanie,
 • parowanie;
 • doskonalenie umiejętności orientacji w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby- posługiwanie się pojęciami “w prawo”, “w lewo”, “do tyłu”, “do przodu”;
 • rozumienie wpływu zanieczyszczania środowiska na funkcjonowanie ludzi, zwierząt i roślin.

Temat: Mieszkańcy domu i zagrody.

 • kształtowanie prawidłowej reakcji na zauważane zagrożenia i krzywdy wobec zwierząt;
 • poszerzanie wiedzy na temat miejsc, w których żyją zwierzęta bezdomne i uwrażliwianie dzieci na konieczność niesienia pomocy zwierzętom zamieszkującym schroniska;
 • wdrażanie do rozumienie obowiązków członków rodziny w zakresie opieki nad zwierzętami;
 • dostrzeganie postępu technicznego w gospodarstwie rolnym;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez porównywanie długości „na oko” oraz przez przykładanie przedmiotów, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy” – rozumienie znaczenia miar w życiu człowieka;
 • porządkowanie przedmiotów według długości wzrastającej lub malejącej stosują zapis cyfrowy od „0” do „10”.

Temat: Książka skarbnicą wiedzy.

 • kształtowanie szacunku wobec książek i odkładanie ich na miejsce po przeczytaniu;
 • utrwalanie pojęć: autor, ilustrator, drukarz, księgarnia, biblioteka, czytelnik- wyróżnianie zawodów zajmujących się produkcja książek;
 • poszerzanie wiedzy na temat procesu powstawania książki oraz dzielenie książek na dostępne kategorie;
 • rozwijanie umiejętności wyciągania morałów z książek- dostrzeganie, co jest dobre, a co złe oraz wyrażanie opinii i ocen;
 • dokonywanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów, wyróżnianie głosek w nagłosie;
 • rozwijanie wyobraźni podczas uważnego słuchania czytanych utworów- wypowiadanie się na temat treści.

Temat: Ekologia na co dzień.

 • dostrzeganie wpływu działalności człowieka na przyrodę – zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, odpady, zmiany klimatyczne;
 • zapoznanie się ze znakiem graficznym liter „g”, „G”;
 • doskonalenie kompetencji i intuicji matematycznych (klasyfikacja, przeliczanie, mierzenie objętości);
 • podejmowanie działań chroniących zasoby przyrodnicze, np. segregacja odpadów,
 • kształtowanie prawidłowych reakcji na negatywne zmiany w otoczeniu przyrodniczym poprzez aktywny udział w oszczędzaniu jej zasobów, m.in. oszczędzanie wody;
 • dokonywanie oceny zachowania swojego i innych osób na podstawie obserwacji wyciągając wnioski oraz zmieniając podejmowane działania wobec środowiska.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Marzec 2024 r.

 

Zdrowy jak ryba

 1. Zapoznanie z piramidą zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
 2. Utrwalanie graficznego zapisu liter.
 3. Rozumienie znaczenia dbania o czystość ciała, zębów dla zdrowia.
 4. Eksperymentowanie- zabawy badawcze z wykorzystaniem środków czystości.
 5. Wdrażanie do aktywności fizycznej i wzmacniania kondycji.
 6. Ćwiczenie orientacji w schemacie własnego ciała.
 7. Utrwalanie numerów alarmowych.

 Świat się zmienia

 1. Rozwijanie wyobraźni i współpracy w zespołach.
 2. Kształtowanie kreatywności, szukanie powiązań pomiędzy dwoma przedmiotami, rozwijanie twórczego myślenia.
 3. Budzenie zainteresowania pismem, poznanie obrazu graficznego litery Z,z, głoski „z”-ćwiczenia słuchu fonematycznego.
 4. Ćwiczenia wyobraźni oraz logicznego myślenia.
 5. Rozwijanie spostrzegawczości, dostrzeganie postępu technicznego.
 6. Utrwalanie nazw figur geometrycznych, rozwijanie zainteresowań i umiejętności matematycznych.

  Wiosno, gdzie jesteś?

 1. Wyjaśnianie niezrozumiałych słów i przysłów związanych z marcem i wiosną.
 2. Utrwalanie cech charakterystycznych dla nadchodzącej pory roku, rozpoznawanie zwiastunów wiosny.
 3. Rozwijanie umiejętności określania pogody za pomocą symboli pogodowych
 4. Eksperymentowanie- „Czego rośliny potrzebują do wzrostu?”- prowadzenie obserwacji przyrodniczych.
 5. Ćwiczenia słuchowe- rozwijanie słuchu fonematycznego (analiza i synteza głoskowa krótkich słów).
 6. Doskonalenie umiejętności wokalnych, prezentowanie swoich umiejętności podczas apelu z okazji pierwszego dnia wiosny.

Wielkanocy czas

 1. Poznanie symboli i tradycji związanych z Wielkanocną.
 2. Eksperymentowanie- prowadzenie hodowli rzeżuchy.
 3. Rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów i określania różnic pomiędzy nimi.
 4. Doskonalenie spostrzegawczości oraz umiejętności czytania mapy.
 5. Rozwijanie pamięci i logicznego myślenia.
 6. Rozwijanie kreatywności i pomysłowości.
 7. Utrwalanie zasad kulturalnego zachowania przy stole, umiejętności komponowania kanapek, zachęcanie do próbowania wszystkich potraw podczas Śniadania Wielkanocnego (27.03.2024).

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńcze

Luty 2024 r.

Temat: W karnawale

 • poszerzanie wiedzy na temat strojów ludowych pochodzących z różnych części Polski;
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, niezbędnej do nauki czytania- zapoznanie z obrazem graficznym liter „b” i „B”;
 • rozwijanie pojęć matematycznych: „większy”, „mniejszy”, „najmniejszy”, „największy”;
 • poznanie utworu „Krakowiak”, próby odtworzenia układu tanecznego, kształtowanie poczucia rytmu;
 • wdrażanie do czerpania radości ze wspólnych zabaw tanecznych i ruchowych podczas Balu Karnawałowego.

Temat: Mroźne krainy

 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji, prac plastyczno-technicznych według instrukcji słownych i obrazkowych, wykonywanie prac plastycznych z papieru, zwracanie uwagi na precyzyjne składanie, zaginanie;
 • zwracanie uwagi na różnice i podobieństwa między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu: ludzie o różnym wyglądzie, z różnych krajów, o różnej sprawności- rozwijanie tolerancji oraz życzliwości wobec innych osób;
 • wykorzystywanie zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych, np. zjawiska powstawania cienia do zabaw teatralnych;
 • dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów badających właściwości materiałów;
 • rozbudzanie zainteresowania światem pisma- poznanie obrazu graficznego litery “n” “N”;
 • dostrzeganie wpływu działalności człowieka na przyrodę – zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, odpady, zmiany klimatyczne.

Temat: Płynie Wisła, płynie

 • kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia roli i wiążących się z nią zadań jako członka narodu (Polka i Polak);
 • wykazywanie zainteresowania poznawaniem historii naszego kraju i postaci historycznych oraz kultywowanie zwyczajów i tradycji regionalnych;
 • poszerzanie wiedzy na temat stolicy naszego kraju: rozumienie pojęcia „stolica”, rozpoznawanie herbu, znajomość legendy i elementów historii;
 • doskonalenie umiejętności zespołowego wykonywania prac plastycznych, plakatów, rozwijanie współpracy;
 • wdrażanie do umiejętności radzenie sobie z porażką i trudnymi emocjami w sposób akceptowalny.

Temat: Sztuka wokół nas

 • doskonalenie umiejętności prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego;
 • zachęcanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych, zwracanie uwagi na planowanie rysunku na całej powierzchni kartki- ćwiczenia orientacji przestrzeni na kartce;
 • wdrażanie do zdrowej rywalizacji podczas zabaw ruchowych, dbanie o życzliwą i przyjazną atmosferę;
 • rozwijanie wyobraźni poprzez kontakt z wytworami sztuki, dostrzeganie jej piękna oraz rodzajów, uczenie należnego im szacunku;
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych oraz wrodzonych możliwości twórczych.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze
Styczeń 2024 r.

 

Kosmiczne podróże

 1. Utrwalenie następstwa dni i nocy – zabawy tematyczne.
 2. Poznanie zapisu graficznego litery P, p, głoski „p”, analiza i synteza głoskowa nazw obrazków.
 3. Poszerzenie wiedzy na temat kosmosu, utrwalenie nazw planet, rozwijanie wyobraźni.
 4. Ćwiczenia grafomotoryczne, nauka planowania rysunku na kartce.
 5. Zabawa sensoryczna, stymulowanie zmysłu wzroku, rozbudzanie wyobraźni.
 6. Ćwiczenia logicznego myślenia, poszerzenie wiedzy o Księżycu jego wyglądzie w różnych fazach.
 7. Rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych, utrwalanie cech figur geometrycznych.

Zimowe szaleństwo

 1. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, doskonalenie świadomości ciała, kształcenie świadomości przestrzeni.
 2. Rozwijanie umiejętności budowania krótkich wypowiedzi na temat artysty i jego obrazów.
 3. Zapoznanie z dziełem malarskim i jego twórczą interpretacją, analiza ilustracji.
 4. Poznawanie nowych technik plastycznych.
 5. Rozumienie znaczenia niesienia pomocy zwierzętom zimą.
 6. Utrwalanie pojęć matematycznych, porównywanie długości różnych przedmiotów.
 7. Rozwijanie umiejętności społecznych i logicznego myślenia. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.

Babcia i dziadek to skarb

 1. Utrwalanie pojęć matematycznych, porządkowanie zbiorów według liczebności, przeliczanie elementów w zbiorach, klasyfikowanie, stosowanie określeń „mniej”, „więcej”, „tyle samo”, łączenie od najmniejszego do największego zbioru.
 2. Dostrzeganie niepowtarzalności własnej rodziny, inspirowane rodzinnymi pamiątkami, kultywowanie tradycji.
 3. Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej, poznanie zapisu graficznego litery S, s, głoski „s”
 4. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 5. Zabawy sensoryczne z wykorzystaniem zmysłu smaku i powonienia.
 6. Doskonalenie sprawności manualnej.
 7. Wdrażanie dzieci do świętowania i celebrowania świąt związanych z rodziną.

Zawodowe plany

 1. Poznawanie dawnych zawodów (garncarz, kowal, latarnik itp.)
 2. Doskonalenie reakcji równoważnych, kształcenie koordynacji słuchowo-ruchowej.
 3. Poznawanie pojęć matematycznych związanych z ciężarem- eksperymentowanie.
 4. Ćwiczenia logicznego myślenia i spostrzegawczości
 5. Bogacenie słownika
 6. Ćwiczenia grafomotoryczne
 7. Rozwijanie umiejętności odgrywania scenek dramowych.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńcze

Grudzień 2023 r.

Temat : W świecie teatru

 • wdrażanie do rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych oraz rozwijanie świadomości o odczuwaniu tych emocji przez innych ludzi;
 • utrwalanie zasad odpowiedniego zachowania w miejscach upowszechniających kulturę;
 • poszerzanie aktywności twórczej poprzez tworzenie scenek, pacynek oraz wcielania się w rolę;
 • poznanie graficznego obrazu litery „y”- rozbudzanie zainteresowania światem pisma;
 • rozwijanie współpracy w grupie poprzez realizowanie swoich pomysłów na scenki teatralne;
 • poznanie zawodu aktora- rozbudzanie zainteresowań artystycznych.

Temat : Kulinarne wyzwania

 • wdrażanie do nabierania umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz przewidywanie skutków swojego zachowania;
 • rozumienie znaczenia dbałości o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania;
 • wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych- szacowanie liczby przedmiotów w zbiorach, stosowanie określeń „mniej”, „więcej”, „tyle samo”;
 • utrwalanie stosowania form grzecznościowych adekwatnie do sytuacji, bez konieczności przypominania poprzez organizowanie tematycznych zabaw.

Temat: Świąteczny czas

 • dostrzeganie wartości świąt, których przesłaniem jest dawanie dobra, okazywanie serca i pomaganie;
 • wdrażanie do okazywania szacunku członkom rodziny oraz odczuwanie więzi emocjonalnej z jej członkami;
 • wzbogacanie wiedzy na temat tradycji świątecznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zwyczaje rodzinne i regionalne;
 • dostrzeganie własnej roli w rodzinie polegającej na pomaganiu oraz budowaniu świątecznej atmosfery;
 • odtwarzanie rytmów poprzez różne formy reprezentacji zgodnie z podanym wzorem.

Temat: Nowy Rok tuż-tuż

 • wdrażanie do określanie czynności wykonywanych w różnych częściach dnia: rano, w południe, wieczorem;
 • poznanie rodzajów zegarów, sposobów odmierzania czasu dziś i dawniej;
 • utrwalanie nazw pór roku, miesięcy w odpowiedniej kolejności;
 • rozwijanie świadomości na temat czasu, rozumienie, że nie można go zatrzymać ani cofnąć;
 • doskonalenie rozpoznawania emocji i uwrażliwianie dzieci na emocje innych, okazywanie współczucia itp.;
 • rozumienie pojęcia: „wczoraj”, „dziś”, „jutro”- kształtowanie umiejętności planowania swojego czasu.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze
Listopad 2023 r.

 

 

Kraina bezpieczeństwa

 1. Ćwiczenie wyobraźni i spostrzegawczości, percepcji wzroko­wej.
 2. Utrwalanie numerów alarmowych.
 3. Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego.
 4. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa w różnych miejscach pobytu dzieci.
 5. Doskonalenie umiejętności obserwowania i interpretowania ciekawych zjawisk.
 6. Utrwalanie umiejętności i strategii postępowania w sytuacjach konfliktowych, nazywanie stanów emocjonalnych.
 7. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, grupie, w parze.

Polska naszym domem

 1. Kształcenie świadomości ciała, rozwijanie świadomości przestrzennej.
 2. Utrwalanie polskich symboli narodowych.
 3. Kształtowanie postaw patriotycznych.
 4. Zapozna­nie z ukształtowaniem terenu oraz walorami naszej ojczyzny.
 5. Utrwalanie pojęć matematycznych, liczebników porządkowych, umiejętności przeliczania w zakresie 10.
 6. Pobudzanie zmysłu dotyku i smaku- polskie potrawy.
 7. Poznawanie polskich legend.

W grupie raźniej

 1. Rozwijanie umiejętności pokojowego pokonywania konfliktów.
 2. Wdrażanie do przestrzegania zasad panujących w grupie.
 3. Rozumienie pojęcia życzliwość.
 4. Kształtowanie odporności emocjonalnej- umiejętności przegrywania i bycia zwycięzcą.
 5. Kształtowanie pojęć matematycznych z wykorzystaniem miar.
 6. Świętowanie Dnia Pluszowego Misia.
 7. Doskonalenie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej.

Deszczowa muzyka

 1. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych i pogodowych z użyciem termometru.
 2. Kształcenie umiejętności zachowania równowagi, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 3. Utrwalanie i rozumienie zjawiska obiegu wody w przyrodzie.
 4. Ćwiczenia słuchowe.
 5. Kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej.
 6. Rozwijanie umiejętności matematycznych- tworzenie zbiorów, klasyfikowanie.
 7. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadań, wypowiedzi rówieśników, oczekiwania na swoją kolej.

W świecie emocji

 1. Poznawanie sposobów przekazywania pozytywnych emocji, pogłębianie więzi rówieśniczych.
 2. Odkrywanie i rozpoznawanie różnych emocji, ćwiczenie umiejętności okazywania emocji w różnych sytuacjach.
 3. Ćwiczenia motoryki małej i dużej.
 4. Poznawanie sposobów radzenia sobie z różnymi emocjami.
 5. Rozwijanie umiejętności sprawnego ustawianie się na zbiórkę, w kole, na dywanie itp.

Poznawanie nowych technik plastycznych- „mokre na mokrym”, eksperymentowanie z

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńcze

Październik 2023 r.

 

Temat : Zaczarowana jesień

 • obserwowanie przyrody, określanie cech charakterystycznych dla jesieni;
 • poznanie graficznego obrazu litery „m”, wskazywanie głoski w nagłosie oraz podawanie słów rozpoczynających się poznaną literą;
 • utrwalanie umiejętności przeliczania używający zwrotów „więcej”, „mniej”;
 • rozwijanie pamięci oraz percepcji wzrokowej- zapamiętywanie podanych schematów;
 • poszerzanie wiedzy na temat roślin, etapach ich wzrostu oraz czynności wykonywanych przez ogrodnika w ogrodzie.

Temat : Jak dobrze być razem?

 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas siedzenia przy stole, w trakcie wykonywania  ćwiczeń ogólnorozwojowych, ruchowych;
 • nabywanie umiejętności panowania nad nieprzyjemnymi emocjami;
 • poznanie graficznego obrazu litery „e”- wzbudzanie zainteresowania światem pisma;
 • wprowadzanie w świat wartości moralnych takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość;
 • doskonalenie kompetencji matematycznych: orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, rozpoznawanie figur geometrycznych.

Temat : W koronach drzew

 • rozwijanie umiejętności matematycznych- wykonywanie prostych obliczeń na konkretnym materiale, szacowanie „na oko”;
 • rozwijanie zainteresowania światem- prowadzenie obserwacji przyrodniczych przy pomocy lupy;
 • poznawanie graficznego obrazu cyfry „l”- ćwiczenia grafomotoryczne;
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, umuzykalnianie dzieci, odróżnianie dźwięków wysokich, średnich, niskich;
 • doskonalenie umiejętności współpracy z rówieśnikami w zabawie.

Temat : Jesienne kołysanki

 • doskonalenie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia;
 • poszerzanie wiedzy i zdobywanie wiadomości na temat otaczającej przyrody, poznawanie wyglądu, zwyczajów i sposobów odżywania zwierząt leśnych;
 • rozbudzanie zainteresowania światem pisma- poznanie obrazu graficznego litery „i”;
 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej;
 • kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie klasyfikacji, przeliczania elementów, odtwarzania układów przedmiotów i wychwytywania rytmów;
 • dostrzeganie wartości współpracy oraz określanie zasad fair play podczas zabaw.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Wrzesień 2023 r.

 

Znowu razem

 1. Budowanie poczucia przynależności do grupy, wyrażanie swojego nastroju za pomocą symboli.
 2. Kształtowanie umiejętności współpracy w parze.
 3. Rozwijanie zainteresowań matematycznych z wykorzystaniem szablonów, przeliczanie, określanie, czego jest więcej, a czego mniej.
 4. Utrwalenie zwrotów grzecznościowych
 5. Tworzenie kodeksu grupy, rozumienie zasad i respektowanie ich.
 6. Utrwalenie zasad bezpieczeństwa poza terenem przedszkola, uczestnictwo w

Paradzie. Krasnali na Rynku.

Z latawcem w przedszkolu

 1. Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.
 2. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych oraz warunków atmosferycznych, wnioskowanie o zmianach.
 3. Ćwiczenie orientacji przestrzennej.
 4. Tworzenie muzyki przy pomocy różnych przedmiotów, eksperymentowanie z dźwiękiem.
 5. Usprawnianie aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia logopedyczne.
 6. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, budowanie twórczych opowiadań.

Żegnamy lato

 1. Ćwiczenia rytmiczne, eksperymentowanie z rytmem.
 2. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 3. Wprowadzenie w atmosferę przygody, rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku.
 4. Rozwijanie umiejętności matematycznych, klasyfikowanie,
 5. Ćwiczenia słuchu fonematycznego, wskazywanie głoski w nagłosie.
 6. Poznawanie właściwości bursztynu, eksperymentowanie- badanie elektrostatyczności bursztynu.

Ziemia – nasza planeta

 1. Kształtowanie percepcji słuchowej oraz pamięci.
 2. Wprowadzanie w świat liter.
 3. Ćwiczenia motoryki małej i dużej.
 4. Poznawanie kontynentów, rozwijanie wyobraźni i logicznego myślenia- kodowanie
 5. Tworzenie prac plastycznych, eksperymenty z farbą i ćwiczenia oddechowe.
 6. Rozwijanie zainteresowań matematycznych, utrwalanie miejsc na mapie oraz liczebników porządkowych.