Grupa IV

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńcze

Grudzień 2023 r.

Temat : W świecie teatru

 • wdrażanie do rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych oraz rozwijanie świadomości o odczuwaniu tych emocji przez innych ludzi;
 • utrwalanie zasad odpowiedniego zachowania w miejscach upowszechniających kulturę;
 • poszerzanie aktywności twórczej poprzez tworzenie scenek, pacynek oraz wcielania się w rolę;
 • poznanie graficznego obrazu litery „y”- rozbudzanie zainteresowania światem pisma;
 • rozwijanie współpracy w grupie poprzez realizowanie swoich pomysłów na scenki teatralne;
 • poznanie zawodu aktora- rozbudzanie zainteresowań artystycznych.

Temat : Kulinarne wyzwania

 • wdrażanie do nabierania umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz przewidywanie skutków swojego zachowania;
 • rozumienie znaczenia dbałości o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania;
 • wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych- szacowanie liczby przedmiotów w zbiorach, stosowanie określeń „mniej”, „więcej”, „tyle samo”;
 • utrwalanie stosowania form grzecznościowych adekwatnie do sytuacji, bez konieczności przypominania poprzez organizowanie tematycznych zabaw.

Temat: Świąteczny czas

 • dostrzeganie wartości świąt, których przesłaniem jest dawanie dobra, okazywanie serca i pomaganie;
 • wdrażanie do okazywania szacunku członkom rodziny oraz odczuwanie więzi emocjonalnej z jej członkami;
 • wzbogacanie wiedzy na temat tradycji świątecznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zwyczaje rodzinne i regionalne;
 • dostrzeganie własnej roli w rodzinie polegającej na pomaganiu oraz budowaniu świątecznej atmosfery;
 • odtwarzanie rytmów poprzez różne formy reprezentacji zgodnie z podanym wzorem.

Temat: Nowy Rok tuż-tuż

 • wdrażanie do określanie czynności wykonywanych w różnych częściach dnia: rano, w południe, wieczorem;
 • poznanie rodzajów zegarów, sposobów odmierzania czasu dziś i dawniej;
 • utrwalanie nazw pór roku, miesięcy w odpowiedniej kolejności;
 • rozwijanie świadomości na temat czasu, rozumienie, że nie można go zatrzymać ani cofnąć;
 • doskonalenie rozpoznawania emocji i uwrażliwianie dzieci na emocje innych, okazywanie współczucia itp.;
 • rozumienie pojęcia: „wczoraj”, „dziś”, „jutro”- kształtowanie umiejętności planowania swojego czasu.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze
Listopad 2023 r.

 

 

Kraina bezpieczeństwa

 1. Ćwiczenie wyobraźni i spostrzegawczości, percepcji wzroko­wej.
 2. Utrwalanie numerów alarmowych.
 3. Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego.
 4. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa w różnych miejscach pobytu dzieci.
 5. Doskonalenie umiejętności obserwowania i interpretowania ciekawych zjawisk.
 6. Utrwalanie umiejętności i strategii postępowania w sytuacjach konfliktowych, nazywanie stanów emocjonalnych.
 7. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, grupie, w parze.

Polska naszym domem

 1. Kształcenie świadomości ciała, rozwijanie świadomości przestrzennej.
 2. Utrwalanie polskich symboli narodowych.
 3. Kształtowanie postaw patriotycznych.
 4. Zapozna­nie z ukształtowaniem terenu oraz walorami naszej ojczyzny.
 5. Utrwalanie pojęć matematycznych, liczebników porządkowych, umiejętności przeliczania w zakresie 10.
 6. Pobudzanie zmysłu dotyku i smaku- polskie potrawy.
 7. Poznawanie polskich legend.

W grupie raźniej

 1. Rozwijanie umiejętności pokojowego pokonywania konfliktów.
 2. Wdrażanie do przestrzegania zasad panujących w grupie.
 3. Rozumienie pojęcia życzliwość.
 4. Kształtowanie odporności emocjonalnej- umiejętności przegrywania i bycia zwycięzcą.
 5. Kształtowanie pojęć matematycznych z wykorzystaniem miar.
 6. Świętowanie Dnia Pluszowego Misia.
 7. Doskonalenie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej.

Deszczowa muzyka

 1. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych i pogodowych z użyciem termometru.
 2. Kształcenie umiejętności zachowania równowagi, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 3. Utrwalanie i rozumienie zjawiska obiegu wody w przyrodzie.
 4. Ćwiczenia słuchowe.
 5. Kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej.
 6. Rozwijanie umiejętności matematycznych- tworzenie zbiorów, klasyfikowanie.
 7. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadań, wypowiedzi rówieśników, oczekiwania na swoją kolej.

W świecie emocji

 1. Poznawanie sposobów przekazywania pozytywnych emocji, pogłębianie więzi rówieśniczych.
 2. Odkrywanie i rozpoznawanie różnych emocji, ćwiczenie umiejętności okazywania emocji w różnych sytuacjach.
 3. Ćwiczenia motoryki małej i dużej.
 4. Poznawanie sposobów radzenia sobie z różnymi emocjami.
 5. Rozwijanie umiejętności sprawnego ustawianie się na zbiórkę, w kole, na dywanie itp.

Poznawanie nowych technik plastycznych- „mokre na mokrym”, eksperymentowanie z

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńcze

Październik 2023 r.

 

Temat : Zaczarowana jesień

 • obserwowanie przyrody, określanie cech charakterystycznych dla jesieni;
 • poznanie graficznego obrazu litery „m”, wskazywanie głoski w nagłosie oraz podawanie słów rozpoczynających się poznaną literą;
 • utrwalanie umiejętności przeliczania używający zwrotów „więcej”, „mniej”;
 • rozwijanie pamięci oraz percepcji wzrokowej- zapamiętywanie podanych schematów;
 • poszerzanie wiedzy na temat roślin, etapach ich wzrostu oraz czynności wykonywanych przez ogrodnika w ogrodzie.

Temat : Jak dobrze być razem?

 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas siedzenia przy stole, w trakcie wykonywania  ćwiczeń ogólnorozwojowych, ruchowych;
 • nabywanie umiejętności panowania nad nieprzyjemnymi emocjami;
 • poznanie graficznego obrazu litery „e”- wzbudzanie zainteresowania światem pisma;
 • wprowadzanie w świat wartości moralnych takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość;
 • doskonalenie kompetencji matematycznych: orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni, rozpoznawanie figur geometrycznych.

Temat : W koronach drzew

 • rozwijanie umiejętności matematycznych- wykonywanie prostych obliczeń na konkretnym materiale, szacowanie „na oko”;
 • rozwijanie zainteresowania światem- prowadzenie obserwacji przyrodniczych przy pomocy lupy;
 • poznawanie graficznego obrazu cyfry „l”- ćwiczenia grafomotoryczne;
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, umuzykalnianie dzieci, odróżnianie dźwięków wysokich, średnich, niskich;
 • doskonalenie umiejętności współpracy z rówieśnikami w zabawie.

Temat : Jesienne kołysanki

 • doskonalenie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kreślenia;
 • poszerzanie wiedzy i zdobywanie wiadomości na temat otaczającej przyrody, poznawanie wyglądu, zwyczajów i sposobów odżywania zwierząt leśnych;
 • rozbudzanie zainteresowania światem pisma- poznanie obrazu graficznego litery „i”;
 • doskonalenie analizy i syntezy sylabowej;
 • kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie klasyfikacji, przeliczania elementów, odtwarzania układów przedmiotów i wychwytywania rytmów;
 • dostrzeganie wartości współpracy oraz określanie zasad fair play podczas zabaw.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńcze

Wrzesień 2023 r.

 

Znowu razem

 1. Budowanie poczucia przynależności do grupy, wyrażanie swojego nastroju za pomocą symboli.
 2. Kształtowanie umiejętności współpracy w parze.
 3. Rozwijanie zainteresowań matematycznych z wykorzystaniem szablonów, przeliczanie, określanie, czego jest więcej, a czego mniej.
 4. Utrwalenie zwrotów grzecznościowych
 5. Tworzenie kodeksu grupy, rozumienie zasad i respektowanie ich.
 6. Utrwalenie zasad bezpieczeństwa poza terenem przedszkola, uczestnictwo w

Paradzie. Krasnali na Rynku.

Z latawcem w przedszkolu

 1. Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.
 2. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych oraz warunków atmosferycznych, wnioskowanie o zmianach.
 3. Ćwiczenie orientacji przestrzennej.
 4. Tworzenie muzyki przy pomocy różnych przedmiotów, eksperymentowanie z dźwiękiem.
 5. Usprawnianie aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia logopedyczne.
 6. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, budowanie twórczych opowiadań.

Żegnamy lato

 1. Ćwiczenia rytmiczne, eksperymentowanie z rytmem.
 2. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 3. Wprowadzenie w atmosferę przygody, rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku.
 4. Rozwijanie umiejętności matematycznych, klasyfikowanie,
 5. Ćwiczenia słuchu fonematycznego, wskazywanie głoski w nagłosie.
 6. Poznawanie właściwości bursztynu, eksperymentowanie- badanie elektrostatyczności bursztynu.

Ziemia – nasza planeta

 1. Kształtowanie percepcji słuchowej oraz pamięci.
 2. Wprowadzanie w świat liter.
 3. Ćwiczenia motoryki małej i dużej.
 4. Poznawanie kontynentów, rozwijanie wyobraźni i logicznego myślenia- kodowanie
 5. Tworzenie prac plastycznych, eksperymenty z farbą i ćwiczenia oddechowe.
 6. Rozwijanie zainteresowań matematycznych, utrwalanie miejsc na mapie oraz liczebników porządkowych.