PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

w Publicznym Przedszkolu ”Akademia Pana Kleksa” we Wrocławiu

Wprowadzone Zarządzeniem nr 4/2016-2017 Dyrektora Przedszkola „Akademia Pana Kleksa”

we Wrocławiu z dnia 05.10.2016r.

 

Wstęp

 

Znajomość podstawowych zasad bhp, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela i pracownika przedszkola. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu oraz podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola.

Cel główny

 1. Procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci w Publicznym Przedszkolu ‘Akademia Pana Kleksa” we Wrocławiu wprowadza się w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka uczęszczającego do naszego przedszkola.
 2. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.
 3. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu.

Sposób prezentacji procedur

 1. Udostępnienie dokumentu w dokumentacji każdej grupy.
 2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
 3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

Dokonywanie w opracowanych procedurach zmian dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

        Wykaz procedur:                                                                

Procedura  Nr 1   dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Procedura  Nr 2   dotyczy nieszczęśliwego wypadku dziecka w przedszkolu

Procedura  NR3   dotyczy udzielenia dziecku pierwszej pomocy

Procedura  Nr 4   dotyczy sytuacji, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore

Procedura  Nr 5   dotyczy postępowania w przypadku nagłego zachorowania dziecka

Procedura  Nr 6   dotyczy wystąpienia choroby zakaźnej oraz pasożytniczej

Procedura  Nr 7   dotyczy zabaw w ogrodzie

Procedura  Nr 8   dotyczy zabaw w przedszkolu

Procedura  Nr 9   dotyczy organizowania wycieczek

Procedura  Nr 10 dotyczy postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia wymagającego przeprowadzenie ewakuacji

Procedura  Nr 11 dotyczy monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola

Procedury wchodzą w życie z dniem 5 października 2016 roku

Procedura Nr 1 dotyczy przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2016-2017

 Dyrektora  Przedszkola „Akademia Pana Kleks  z dnia 05.10.2016r.

 

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu wejścia dziecka z rodzicami do przedszkola  do momentu przekazania go w ręce rodziców.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): są zobowiązani przyprowadzić dziecko do grypy ( grupy zbiorczej) i przekazać je nauczycielowi.
 2. Rodzice bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione odbierają dziecko osobiście z grupy ( grupy zbiorczej ).
 3. Nauczyciel: bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.
 4. Personel przedszkola: ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.

 Opis procedury

Przyprowadzanie dzieci:

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola odpowiadają rodzice / opiekunowie prawni.
 2. Rodzice/ opiekunowie rozbierają dziecko w szatni, a następnie odprowadzają do grupy i przekazują pod opiekę nauczycielowi.
 3. Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do sali.
 4. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców / opiekunów prawnych w szatni lub w innym miejscu przedszkola.
 5. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe i czyste.
 6. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka (gorączka, kaszel, katar, wysypka itp.) nauczyciel ma prawo odmowy przyjęcia dziecka lub zażądania okazania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.
 7. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia i przedłożenia przez rodziców zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 8. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty- czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
 9. Rodzice deklarują się do przyprowadzenia dziecka do przedszkola nie wcześniej, niż o równej godzinie, jaką wskazali w umowie.

Odbieranie dzieci:

 1. Dzieci są odbierane z przedszkola przez rodziców, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze z przedszkola.
 2. Dzieci mogą być odbierane z przedszkola przez inne osoby pełnoletnie, upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Rodzice upoważnienia dokonują na odpowiednim druku i składają upoważnionym przez dyrektora przedszkola pracownikom.
 4. Wymaga się podpisu na upoważnieniach obojga rodziców jedynie w przypadku takiej ich woli oraz przy ograniczonych prawach rodzicielskich.
 5. Upoważnienie może zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 6. Pisemne upoważnienie jest załącznikiem do karty zgłoszenia i składane jest na początku każdego roku szkolnego.
 7. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 8. Odebrane z ogrodu przedszkolnego dziecko, pozostaje pod opieką rodziców pomimo dalszej zabawy w ogrodzie.
 9. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola, osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola lub ogrodu przedszkolnego.
 10. Rodzice są zobowiązani podać nauczycielowi aktualny adres i numer telefonu kontaktowego.
 11. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających czy zachowanie agresywne.
 12. Nauczyciel zobowiązany jest wówczas skontaktować się z drugim rodzicem lub upoważnioną osobą
 13. Poinformować o zaistniałym fakcie  dyrektora przedszkola.
 14. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez drugiego rodzica lub inne osoby upoważnione do odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę policji.
 15. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor przedszkola i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.
 16. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z nich musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.
 17. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do godziny zadeklarowanej w umowie pomiędzy przedszkolem.
 18. Za niewykonanie obowiązku odbioru dziecka z chwilą zamknięcia przedszkola, rodzice  są zobowiązani do uiszczenia opłaty w wysokości 40,00 złotych (słownie: czterdzieści złotych) za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu po jego zamknięciu tj po godzinie 18:00.
 19. W placówce jest prowadzony rejestr odbioru dziecka po godzinach pracy przedszkola. Przy każdorazowym odbiorze dziecka z przedszkola po godzinie 18:00 nauczyciel ma obowiązek odnotować dokładną godzinę wyjścia dziecka z przedszkola w rejestrze oraz przedstawić zapis rodzicowi/opiekunowi w celu jego podpisania.

Rejestr odbioru dziecka z placówki po godzinach pracy Publicznego Przedszkola „Akademia Pana Kleksa”

 

DATA IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA GRUPA GODZINA WYJŚCIA Z PRZEDSZKOLA PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PODPIS NAUCZYCIELA
           
 1. Należności z tego tytułu będą doliczane do należności za przedszkole w pierwszym następnym terminie wnoszenia opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola.
 2. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola w godzinach funkcjonowania, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola.
 3. W przypadku braku kontaktu pod wskazanymi numerami telefonów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu, powiadamia dyrektora, który podejmuje decyzję o:
 4. powiadomieniu policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
 5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora i rady pedagogicznej.

 

Procedura nr 2 dotyczy nieszczęśliwego wypadku dziecka w przedszkolu

                                                                                            Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4/2016-2017

                                                                         Dyrektora Przedszkola „Akademia Pana Kleksa”

                                                                                                                             z dnia 05.10.2016r.

 

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi/pracownikami oraz ochrony ich życia i zdrowia w sytuacji wystąpienia wypadku na terenie przedszkola.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.
 2. Personel przedszkola: zapobiega wypadkom poprzez wykonywanie obowiązków zgodnie z przepisami i zasadami bhp.
 3. Nauczyciele: zapobiegają wypadkom poprzez ustalenie norm bezpiecznego zachowania się dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu, zapewniają poszkodowanemu dziecku opiekę, w razie konieczności sprowadzają fachową pomoc medyczną, w miarę możliwości udzielają poszkodowanemu pierwszej pomocy, informują o wypadku dyrektora przedszkola oraz rodziców poszkodowanego dziecka.
 4. Dyrektor: zapewnia natychmiastową pomoc lekarską i opiekę poszkodowanemu, powiadamia odpowiednie organy o wypadku, jaki zdarzył się na terenie przedszkola lub podczas zajęć organizowanych poza jego terenem oraz powołuje zespół powypadkowy.
 1. Opis procedury

 

Sposoby przeciwdziałania wypadkom dzieci w przedszkolu

 

 1. Nauczyciel ustala i przestrzega normy bezpiecznego zachowania się dzieci podczas pobytu w przedszkolu oraz wdraża zasady bezpieczeństwa w prowadzonej grupie:
 2. uczy dzięki organizowaniu zabaw edukacyjnych i wyświetlaniu filmów edukacyjnych,
 3. uczy dzieci przewidywania zagrożeń,
 4. ocenia zachowania zagrażające zdrowiu w różnych sytuacjach, także codziennych,
 5. uczy zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo w formie konkursów czy quizów,
 6. przedstawia skutki niebezpiecznych zachowań dzięki zabawie, opowiadaniu bajek czy wyświetlaniu filmów.
 7. Nauczyciel ma obowiązek przekazywania dzieciom wiedzy o zdrowym stylu życia.
 8. Nauczyciel ponadto ma obowiązek:
 9. otoczyć wszystkie dzieci ciągłą opieką i zapewnić im nadzór,
 10. przewidywać sytuacje niebezpieczne i unikać ich,
 11. tworzyć właściwe warunki do bezpiecznego rozwoju dziecka,
 12. opracować i wdrażać programy profilaktyczne,
 13. przestrzegać regulaminy przedszkolne i ogródka przedszkolnego,
 14. unikać sytuacji i miejsc niebezpiecznych.
 15. Dyrektor przedszkola czuwa nad przestrzeganiem przepisów BHP przez wszystkich pracowników, a w szczególności:
 16. pilnuje przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu,
 17. umieszcza w widocznym miejscu plan ewakuacji,
 18. dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednią liczbę apteczek i sprzętu gaśniczego,
 19. zapewnia właściwe oświetlenie i jest odpowiedzialny za właściwą nawierzchnię dróg, dba o zabezpieczenie gniazdek elektrycznych, przewodów elektrycznych oraz nagrzewających się elementów systemu grzewczego,
 20. dba o okresowe kontrole obiektów należących do przedszkola.
 1. Postępowanie w razie wypadku

 

1.W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała, wypadku zbiorowego bądź śmiertelnego dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który uzyskał wiadomość o wypadku, podejmuje następujące działania:

 1. dokonuje ogólnej oceny sytuacji, tj. sprawdza, ilu jest poszkodowanych, jaki jest ich stan i czy występuje dodatkowe niebezpieczeństwo, takie jak np. wybuch gazu lub pożar,
 2. niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę,
 3. sprowadza fachową pomoc medyczną,
 4. w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy,
 5. informuje o wypadku dyrektora przedszkola, pracownika służby BHP,
 6. wyprowadza dzieci z zagrożonej strefy, jeżeli miejsce może stwarzać zagrożenie dla ich bezpieczeństwa,
 7. nie dopuszcza do zatarcia śladów zdarzenia, wstępnie zabezpiecza miejsce wypadku tak, aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych,
 8. relacjonuje przebieg zdarzenia, jeśli był jego świadkiem,
 9. informuje o swoich obserwacjach, uwagach, pierwszych relacjach i reakcjach dzieci oraz poszkodowanego, jeśli takie się pojawiły,
 10. sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
 11. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
 12. rodziców(opiekunów) poszkodowanego,
 13. pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy obsługującego przedszkole oraz społecznego inspektora pracy,
 14. organ prowadzący,
 15. radę rodziców
 16. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie:
 17. prokuratora,
 18. kuratora oświaty.
 19. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 20. O wypadkach zawiadamia dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik przedszkola.
 21. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem przedszkola, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.
 • Postępowanie powypadkowe
 1. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku dyrektor przedszkola jest zobowiązany powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji wypadku.
 2. Przed rozpoczęciem pracy zespołu powypadkowego dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
 3. Zespół powypadkowy wykonuje następujące czynności:
 4. przeprowadza postępowanie powypadkowe,
 5. sporządza dokumentacje powypadkową, w tym protokół powypadkowy (wzór w załączniku nr 1 do Rozporządzenia).
 6. W skład zespołu wchodzi:
 7. pracownik służby BHP,
 8. społeczny inspektor pracy,
 9. jeżeli nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z tych osób, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika przedszkolnego w zakresie BHP,
 10. jeżeli w składzie zespołu nie mogą się znaleźć ani pracownik służby BHP, ani społeczny inspektor pracy, do zespołu wchodzą dyrektor oraz pracownik przeszkolony w zakresie BHP,
 11. w pracach zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.
 12. Przewodniczącym zespołu jest:
 13. pracownik służby BHP,
 14. jeżeli w zespole nie ma ani pracownika służby BHP, ani społecznego inspektora pracy, przewodniczącego zespołu spośród pracowników wyznacza dyrektor.
 15. W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu niezgadzający się ze stanowiskiem przewodniczącego może przedstawić zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.
 16. .Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.
 1. Zadania zespołu powypadkowego

 

 1. Zbadać przyczyny i okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku.
 2. Wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego i wszystkich świadków wypadku.
 3. Zasięgnąć opinii lekarza lub innych osób, jeśli zachodzi taka potrzeba (np. odpowiednich specjalistów, gdy doszło do ulotnienia się gazu, zalania z pękniętej rury, zatrucia pokarmowego).
 4. Sporządzić protokół powypadkowy.
 5. Zadania przewodniczącego zespołu powypadkowego
 6. Kierować pracą komisji powypadkowej.
 7. Zajmować decydujące stanowisko w kwestiach spornych wynikłych podczas prac zespołu.
 8. Powiadomić osoby reprezentujące poszkodowane dziecko o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.
 9. Dopilnować poprawności sporządzanej dokumentacji powypadkowej.
 10. Umożliwić członkom zespołu przedstawienie zdań odrębnych i zamieszczenie ich w protokole powypadkowym.
 11. Dopilnować właściwego i terminowego sporządzenia protokołu powypadkowego (nie później niż w ciągu 14 dni od daty uzyskania zawiadomienia o wypadku).
 12. Dopilnować, aby protokół powypadkowy został podpisany przez wszystkie osoby do tego zobowiązane, w tym dyrektora przedszkola.
 13. Dopilnować, aby z protokołem zostali zapoznani rodzice/opiekunowie prawni poszkodowanego dziecka.
 14. Dopilnować, aby protokół powypadkowy został przekazany upoważnionym do tego organom.

 

 

 1. Protokół powypadkowy

 

 1. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego małoletniego.
 2. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w przedszkolu. Protokół powypadkowy doręcza się:
 3. osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego, b)organowi prowadzącemu na jego wniosek,
 4. kuratorowi oświaty na jego wniosek.
 5. Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor.
 6. Zastrzeżenia do ustaleń protokołu:
 7. mogą złożyć osoby uprawnione do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego,
 8. składa się w ciągu siedmiu dni od dnia doręczenia protokołu,
 9. składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu,
 10. zastrzeżenie rozpatruje organ prowadzący,
 11. mogą dotyczyć w szczególności: niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego, sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.
 12. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń do protokołu organ prowadzący może:
 13. zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych,
 14. wyznaczyć nowy zespół w celu ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.
 1. Obowiązki dyrektora

 

 1. Zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę dziecku, które uległo wypadkowi.
 2. Powiadomić o wypadku na terenie przedszkola lub podczas zajęć organizowanych poza jego terenem:
 3. pracownika służby BHP,
 4. społecznego inspektora pracy,
 5. rodziców poszkodowanego dziecka: przy wypadkach cięższych – poinformowanie, że zostało wezwane pogotowie, bez konsultacji z rodzicami; przy wypadkach lekkich – ustalenie z rodzicem potrzeby wezwania pogotowia oraz wcześniejszego przyjścia rodzica do przedszkola,
 6. organ prowadzący,
 7. radę rodziców,
 8. właściwego prokuratora i kuratora, jeśli wypadek był śmiertelny, ciężki lub zbiorowy,
 9. właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, jeśli jest podejrzenie zatrucia.
 10. Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.
 11. Podjąć decyzję o naruszeniu miejsca wypadku, jeśli wymaga tego konieczność ratowania osób lub możliwość zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.
 12. Powołać zespół powypadkowy.
 13. Wyznaczyć przewodniczącego zespołu powypadkowego.
 14. Zbadać okoliczności i przyczyny wypadku.
 15. Sporządzić dokumentacje powypadkową.
 16. Podpisać protokół powypadkowy.
 17. Zapoznać z protokołem powypadkowym rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego dziecka/poszkodowanego.
 18. Doręczyć protokół powypadkowy właściwym organom.
 19. Omówić z pracownikami placówki przyczyny zaistniałego wypadku i podjąć działania zapobiegawcze.
 20. Wpisać wypadek do rejestru wypadków. Należy pamiętać, że wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka podejmują rodzice. Jeśli nie będą wyrażali zgody na udzielenie pomocy medycznej zaproponowanej przez przybyłego do przedszkola lekarza, jedyne co może zrobić dyrektor, to zastosować argumentację i perswazję słowną.

Procedura Nr 3 dotyczy udzielenia pierwszej pomocy dziecku w przedszkolu

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4/2016-2017

                                                                                                                             Dyrektora  Przedszkola „Akademia Pana Kleksa”

                                                                                                            z dnia 05.10.2016r.

Procedura dotyczy zasad i zakresu czynności podejmowanych w celu ratowania życia dziecka/ pracownika, przed wezwaniem i pojawieniem się fachowej pomocy medycznej.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): są informowani o konieczności wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola w przypadku podejrzenia choroby dziecka (gorączka, kaszel, katar, wysypka itp.), niewymagającej udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 2. Nauczyciele mają obowiązek znać normy i zasady postępowania w przypadku konieczności udzielenia wychowankom pierwszej pomocy, muszą mieć świadomość swojej odpowiedzialności za życie i zdrowie powierzonych swojej opiece dzieci.
 3. Pracownicy przedszkola: są zobowiązani do zapoznania się z obowiązującymi przepisami w zakresie zasad postępowania w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy i do ich przestrzegania.
 4. Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do jej udzielenia.
 1. Opis procedury
 2. Pierwsza pomoc przedlekarska to pomoc w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka przedszkola/pracownika.
 3. Pierwsza pomoc przedlekarska polega przede wszystkim na wezwaniu pogotowia ratunkowego oraz wykonaniu czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, dopuszczonych do obrotu w Polsce.
 4. W przypadku zaistnienia wypadku w przedszkolu pracownik przedszkola, który zauważył zdarzenie lub jest jego świadkiem, jest zobowiązany w pierwszej kolejności zapewnić opiekę poszkodowanemu poprzez wezwanie fachowej pomocy medycznej.
 5. Wzywający pogotowie ratunkowe jest zobowiązany udzielić pracownikowi pogotowia ratunkowego wszelkich informacji niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu, a także postępować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez lekarza, ratownika lub dyspozytora pogotowia ratunkowego.
 6. Pracownik przedszkola będący świadkiem zdarzenia lub pracownik, który je zauważył jest zobowiązany zabezpieczyć miejsce wypadku i w razie konieczności wyprowadzić pozostałe osoby z miejsca zagrożenia, a jeśli nie ma możliwości zrobienia tego osobiście, powinien wezwać osobę, która wykona te czynności.
 7. Pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacji wymagającej nagłego działania poszkodowanemu udziela pracownik przedszkola, który zauważył wypadek lub jest świadkiem zdarzenia.
 8. W miarę możliwości do udzielenia pierwszej pomocy wzywa się pracownika przedszkola w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 9. Osoba udzielająca pierwszej pomocy przedlekarskiej powinna udzielić tej pomocy zgodnie z przyjętymi zasadami udzielania pierwszej pomocy.
 10. Czynności podjęte w ramach udzielania pierwszej pomocy powinny być wykonywane do czasu podjęcia czynności kwalifikowanej pierwszej pomocy przez przybyłego na miejsce zdarzenia ratownika lub też do czasu rozpoczęcia medycznych czynności ratunkowych przez przybyły na miejsce zdarzenia zespół ratownictwa medycznego.
 11. Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego do obowiązków udzielającego pierwszej pomocy przedlekarskiej należy w szczególności wykonanie w razie konieczności opatrunku, ułożenie poszkodowanego w bezpiecznej pozycji, wykonanie sztucznego oddychania oraz masażu serca, niedopuszczenie do sytuacji zagrożenia życia.
 12. Jeśli pierwszej pomocy przedlekarskiej ma udzielać nauczyciel prowadzący w tym samym czasie zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze z grupą wychowanków przedszkola, jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych dzieci.
 13. Pozostawienie reszty dzieci bez opieki jest niedopuszczalne.
 14. O zaistnieniu wypadku w przedszkolu niezwłocznie powiadamia się dyrektora przedszkola. Postępowanie po zaistnieniu wypadku w przedszkolu regulują przepisy rozdz. 40 Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 15. W razie wystąpienia urazów (skaleczenia, otarcia, zasinienia) niewymagających udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej i niepowodujących stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka przedszkola nauczyciel za zgodą rodzica może dokonać niezbędnych czynności mających na celu udzielenie dziecku pomocy.
 16. O każdym wystąpieniu urazu nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub nauczyciel, pod którego opieką dziecko się znajduje, powiadamia niezwłocznie rodziców (opiekunów prawnych) dziecka oraz dyrektora przedszkola.
 17. Uraz(skaleczenie, otarcie, zasinienie) nie stanowi wypadku.
 18. W przypadku wystąpienia urazów u dzieci będących pod opieką przedszkola nie sporządza się dokumentacji powypadkowej. Procedury powypadkowej, określonej w rozdz. 40 cytowanego wyżej Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, nie stosuje się.
 19. W przypadku podejrzenia choroby dziecka niewymagającego udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej (gorączka, kaszel, katar, wysypka itp.) nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców (opiekunów) dziecka i informuje ich o konieczności wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola.

Procedura Nr 4 dotyczy sytuacji, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore

                                                                                                                                                                                                                                                   Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 4/2016-2017

                                                                                                                             Dyrektora  Przedszkola „Akademia Pana Kleksa”

                                                                                                                             z dnia 05.10.2016r.

Dokument reguluje zasady bezpiecznego pobytu dziecka przewlekle chorego w przedszkolu.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 1. Obowiązki dyrektora:
  1. Pozyskuje od rodziców (opiekunów prawnych) dziecka szczegółowe informacje na temat choroby oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu;
  2. Zobowiązuje nauczycieli do pozyskania wiedzy na temat tej choroby, m.in. poprzez analizę publikacji z serii „One są wśród nas”,
  3. Organizuje szkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników przedszkola w zakresie postępowania z chorym dzieckiem na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia objawów czy ataku choroby;
  4. Opracowuje procedury postępowania w stosunku do każdego chorego dziecka, zarówno na co dzień, jak i w przypadku zaostrzenia objawów czy ataku choroby.
  5. Procedury te mogą uwzględniać m.in.
   1. przypominanie lub pomoc w przyjmowaniu leków,
   2. rejestrowanie wykonywania pomiarów poziomu cukru,
   3. regularnym przyjmowaniu posiłków, sposób reagowania itp.
   4. formy stałej współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka
   5. zobowiązanie wszystkich pracowników przedszkola do bezwzględnego ich stosowania;
  6. Obowiązki nauczycieli:
  7. Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu dostosowują formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz organizację nauczania do możliwości psychofizycznych dziecka przewlekle chorego,
  8. Obejmują go różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  9. Monitorują samopoczucie i sprawność dziecka
  10. Obowiązki rodziców:
   1. Dostarczają pełną dokumentacje medyczną i dbają o jej aktualność
   2. Dostarczają pisemne upoważnienie dla przedszkola i nauczyciela dotyczące podawania leków
   3. Dostarczają leki i dbają o ich ważność i terminowość
   4. Dostarczają instrukcję podawania leków
  11. Leki dzieciom przewlekle chorym w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby umożliwić im korzystanie z edukacji przedszkolnej.
  12. Zgodę na podawanie leków dziecku w przedszkolu wydaje dyrektor oraz nauczyciel, który odbył szkolenie wewnętrzne z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu
  13. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu należy przestrzegać następujących zasad:
   1. zobowiązać rodziców/prawnych opiekunów do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego dawkowania,
   2. wymagać od rodziców/prawnych opiekunów pisemnego imiennego upoważnienia: do kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, lub podawania leków wziewnych na astmę,
   3. powiadomić dyrektora o sytuacji i przedłożyć dokumentację medyczną dziecka oraz upoważnienie rodziców/ prawnych opiekunów
  14. Procedura podawania leków:
   1. dyrektor wyznacza zespół tj .nauczyciela i przeszkolonego pracownika (za ich zgodą) do podawania leku
   2. lek podawany musi być w towarzystwie dwóch osób
   3. obowiązek osób do podawania leku dziecku polega na tym, że jedna podaje lek a druga nadzoruje w/w czynności
   4. podawanie leku jest rejestrowane

Rejestr podawania leków specjalistycznych w Publicznym Przedszkolu „Akademia Pana Kleksa” we Wrocławiu

Imię i nazwisko dziecka Grupa Data i godzina Nazwa podanego leku Dawka leku Czytelny podpis dwóch osób
 1. Lek przekazany przez rodzica do przedszkola jest przechowywany w szafie zamykanej na klucz wskazanej przez dyrektora przedszkola lub jeśli lek tego wymaga w wyznaczonym miejscu w lodówce.
 2. Nauczyciel upoważniony do podawania leku wraz z osobą nadzorującą podawanie leku każdorazowo zaraz po podaniu leku umieszczają go w wyznaczonym przez dyrektora miejscu zabezpieczając przed dostępem przez osoby nie upoważnione.
 3. Klucze do szafy są przechowywane w miejscu wyznaczonym przez dyrektora przedszkola.
 4. Rodzic ma obowiązek napisać dokładną instrukcję dotyczącą sposobu podawania leku oraz dołączyć do dokumentacji ulotkę od leku i przekazać dyrektorowi przedszkola.
 5. Rodzic ma obowiązek przekazać dyrektorowi oraz nauczycielowi z grupy krótki opis choroby z opisem postępowania oraz instrukcją podania leku. Dodatkowo opisać charakterystyczne objawy u dziecka w momencie, kiedy ten lek należy podać.
 6. Delegowanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z podawaniem leku dziecku przewlekle choremu i opieką nad tym dzieckiem oraz zgoda pracownika przedszkola, punktu przedszkolnego i zobowiązanie do sprawowania opieki winny mieć formę umowy pisemnej pomiędzy rodzicami dziecka przewlekle chorego, a nauczycielem/nauczycielami.

Procedura Nr 5 dotyczy postępowania w przypadku nagłego zachorowania dziecka

                                                                                                                                                                                                                                                         Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 4/2016-2017

                                                                                                                             Dyrektora  Przedszkola „Akademia Pana Kleksa”

                                                                                                                             z dnia 05.10.2016r.

 

 

Dokument reguluje zasady postępowania w razie nagłego zachorowania dziecka.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice(opiekunowie prawni)
 2. przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych i urazów,
 3. w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka w czasie pobytu w przedszkolu odbierają je z przedszkola, w ustalonym przez procedurę trybie,
 4. odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo swojego dziecka,
 5. stosują się do obowiązujących procedur.
 6. Nauczyciele:
 7. odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych,
 8. informują rodziców o stanie zdrowia i samopoczucia dziecka,
 9. powiadamiają telefonicznie rodziców w sytuacji złego samopoczucia dziecka,
 10. prowadzą działania prozdrowotne,
 11. stosują się do obowiązujących procedur.
 12. Dyrektor:
 13. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektem,
 14. monitoruje realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, w tym ochronę zdrowia dzieci,
 15. podejmuje starania w celu zorganizowania w przedszkolu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla dzieci.

Opis procedury

 1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe. Dziecka chorego, z podejrzeniem choroby i zmianami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką, itp) nie wolno przyprowadzać do przedszkola.
 2. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia oraz odzyskania pełnej sprawności fizycznej.
 3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
 4. Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka do sekretariatu lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.
 5. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu ( m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka. Dodatkowo za zgodą telefoniczną rodziców, nauczyciel podaje lek przeciwgorączkowy dostępny w przedszkolu.

Rejestr podawania leków przeciwgorączkowych w Publicznym Przedszkolu „Akademia Pana Kleksa” we Wrocławiu

Imię i nazwisko dziecka Grupa Data i godzina Nazwa podanego leku Dawka leku Czytelny podpis dwóch osób
 1. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.
 2. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel lub dyrektor podejmują wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.
 3. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do zastosowania Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku dziecka, tj. w szczególności do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przed medycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
 4. Po zakończeniu leczenia rodzic powinien przedłożyć w przedszkolu zaświadczenie wystawione przez właściwego lekarza lub oświadczenie potwierdzające zakończenie leczenia.
 5. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 6. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.
 7. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym ( nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali).
 8. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość pozostawienia dziecka w przedszkolu w innej grupie, za zgodą nauczycielki.
 9. Dla dzieci przewlekle chorych stosuje się Procedurę Nr 4.

Procedura Nr 6 dotyczy wystąpienia choroby zakaźnej oraz pasożytniczej

                                                                                                                                                                                                                                                         Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 4/2016-2017

                                                                                                                             Dyrektora  Przedszkola „Akademia Pana Kleksa”

                                                                                                                             z dnia 05.10.2016r.

 

 1. Podstawa prawna:
 2. Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r Nr 256, poz 2572 z póź. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 28 sierpnia 2009 r w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U.Nr 139, poz.1133).
 1. Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy, świerzbu lub innych chorób zakaźnych w placówkach.

 • Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy, świerzbu lub innej choroby zakaźnej lub pasożytniczej w Publicznym Przedszkolu „Akademia Pana Kleksa”.

 1. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 

 1. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu i szkole, a pracownikom higienicznych warunków pracy.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy oraz ciała własnego dziecka.
 3. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola lub szkoły sygnałów dotyczących pojawienia się podejrzenia chorób w placówce.
 4. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia choroby zakaźnej w danej grupie lub klasie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
 5. Pielęgniarka lub osoba upoważniona przez dyrektora placówki do sprawdzania czystości skóry głowy: zobowiązani są do systematycznej kontroli czystości głów w przedszkolu oraz odnotowywania wystąpienia choroby w karcie monitoringu sprawdzania czystości głów u dzieci po każdorazowej kontroli.

 

 1. Opis procedury

Aby zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się chorób zakaźnych oraz pasożytniczych w placówce, zobowiązuje się:

 1. rodziców/opiekunów prawnych do regularnego monitorowania czystości skóry i głowy dziecka.
 2. nauczycieli do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi wszystkich informacji dotyczących pojawienia się objawów zakażenia chorobami zakaźnymi m. in. wszawicą, świerzbem lub chorobą pasożytniczą m. in. owsikami, glistą u podopiecznych, które zauważyli lub o których dowiedzieli się od rodziców/opiekunów prawnych;
 3. pracowników obsługi do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi podejrzeń co do wystąpienia choroby zakaźnej jak wszawica, świerzb lub choroby pasożytniczej w danej grupie.
 4. Pielęgniarka lub osoba upoważniona przez dyrektora do niezwłocznej kontroli czystości skóry głów u dzieci w przedszkolu.

Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką ( w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka.

 1. Dyrektor szkoły zarządza dokonanie przez pielęgniarkę kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupach, z zachowaniem zasady intymności.
 2. Pielęgniarka przekazuje informację dyrektorowi oraz nauczycielkom grup na temat dzieci, u których stwierdzono wszawicę bądź inną chorobę zakaźną lub pasożytniczą, o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych. W przypadku stwierdzenia świerzbu skierowanie do lekarza. W razie potrzeby instruuje o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska.
 3. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu choroby zakaźnej m.in. wszawicy, świerzbu lub choroby pasożytniczej m. in. owsików, glist w grupie, z zaleceniem codziennej kontroli czystości dziecka oraz czystości domowników.
 4. W wyniku stwierdzenia wszawicy pielęgniarka po upływie 7-10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
 5. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków ( zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).
 1. W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej lub pasożytniczej na terenie placówki:
 2. dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez osobę upoważnioną (nauczyciel, pielęgniarka szkolna) kontroli czystości skóry i głowy wszystkich dzieci w grupie lub klasie, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).
 3. nauczyciel zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W przypadku stwierdzenia świerzbu konieczna jest wizyta u lekarza. W związku z tym rodzic/opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola lub szkoły i podjęcia leczenia.
 4. nauczyciel zapoznaje rodziców ze sposobem działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora Zespołu o wynikach kontroli i skali zjawiska.
 5. dyrektor lub upoważniona osoba niezwłocznie powiadamia innych rodziców o wystąpieniu przypadku choroby zakaźnej lub pasożytniczej, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy i skóry dziecka oraz czystości skóry i głów domowników. w celu prowadzenia jednolitej współpracy w działaniach na linii pracownicy placówki – rodzice (prawni opiekunowie).
 6. w trakcie leczenia dziecko bezwzględnie powinno pozostać w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się choroby lub pasożyta na inne dzieci. Dziecko wraca do przedszkola dopiero po zakończeniu leczenia.
 7. rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej lub pasożytniczej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.
 • Plan higieny przedszkola podczas wystąpienia chorób zakaźnych, wszawicy
Co?

 

Obiekt

Jak?

 

Czynność

Czym?

 

Środki dezynfekujące/ procedury

Kiedy?

 

Zastosowanie

Kto?

 

Osoby odpowiedzialne

Mysie rąk

 

 

Mycie rąk: pobrać z dozownika płyn myjący, nanieść na zwilżone dłonie i umyć. Osuszyć ręcznikiem jednorazowym. Preparat: mydło w płynie antybakteryjne do mycia rąk. Przebadany dermatologicznie. – Przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy;

– przed podawaniem posiłków;

– po skorzystaniu z toalety;

– w razie potrzeby.

– nauczyciele;

– pomoc nauczyciela;

– techniczna;

– personel kuchni;

– dzieci.

Dezynfekcja rąk

 

 

Higieniczne mycie rąk: nanieść preparat na dłonie, rozprowadzić równomiernie, wcierać, zwilżyć wodą i myć przez 30 sek., a następnie spłukać wodą.

 

Higieniczna dezynfekcja rąk: preparat dezynfekcyjny pobrać z dozownika, nanieść na suche ręce ok. 3ml płynu i wcierać przez 30 sek. W razie występowania biegunek, zatruć lub epidemii bakteriologicznej nanieść ok. 5ml preparatu i wcierać przez 60 sek.

Preparat: Carex- Cussons- mydło w płynie antybakteryjne do mycia rąk. Przebadany dermatologicznie.

 

– przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy;

– przed podawaniem posiłków;

– po skorzystaniu z toalety;

– w razie potrzeby.

W przypadku wystąpienia zatruć pokarmowych i chorób bakteryjnych należy zwiększyć częstotliwość dezynfekcji rąk.

Należy rozważyć możliwość dezynfekcji rąk dzieci po konsultacji z lekarzem!

W razie wystąpienia owsików preparat dezynfekcyjny powinien być stosowany przez personel, dziecko i jego rodziców.

– nauczyciele;

– pomoc nauczyciela;

– techniczna;

– personel kuchni;

– dzieci.

Małe i trudno dostępne powierzchnie (np.:stoliki, krzesła i inne przedmioty ulegające kontaminajcji) odporne na działanie alkoholi Szybka dezynfekcja powierzchni poprzez spryskanie lub przetarcie: spryskać lub przetrzeć gotowym do użycia preparatem dezynfekcyjnym przeznaczonym do szybkiej dezynfekcji powierzchni. Preparat: Dezopol – Med. VC 410  środek myjąco-dezynfekujący do wszystkich powierzchni. Działa na bakterie, wirusy i grzyby. – po każdym przypadku kontaminacji;

– w razie potrzeby;

– raz dziennie po zakończeniu pracy, pod nieobecność dzieci.

W czasie nasilonego występowania biegunek i przeziębień zaleca się częstsze stosowanie.

– pomoc nauczyciela;

– techniczna;

– personel kuchni.

Zabawki

 

 

Szybka dezynfekcja i mycie: spryskać zabawki, pozostawić do wyschnięcia następnie dokładnie wypłukać. Nie stosować do zabawek pluszowych i tekstylnych. Preparat: Epidemed VC- 400 preparat gotowy do użycia.

Działanie: bakterie w tym prątki gruźlicy, grzyby, rotawirusy.

Uwaga: Preparat alkoholowy, chronić oczy. Przechowywać poza zasięgiem dzieci

-po każdym przypadku zabrudzenia i skażenia biologicznego;

– w razie potrzeby.

W czasie silnego występowania zatruć lub biegunek oraz przeziębień zaleca się częstsze stosowanie dezynfekcji i mycie.

– pomoc nauczyciela;

– techniczna.

Meble, łóżeczka i inne małe powierzchnie i przedmioty ulegające kontaminacji nieodporne na działanie alkoholi Szybka dezynfekcja i mycie przez spryskiwanie lub przetarcie: nierozcieńczonym preparatem spryskać lub zmyć dezynfekowane powierzchnie, pozostawić na krótką chwilę i zetrzeć jednorazowym ręcznikiem. W przypadku widocznych tłustych pozostałości (np. kremów, emulsji, maści) należy usunąć je przez dezynfekcją przy pomocy jednorazowego ręcznika. Preparat: Epidemed VC- 400 – preparat gotowy do użycia, nie rozcieńczać z wodą. Stosować ze spryskiwaczem. Środek do dezynfekcji małych powierzchni.

Działanie: bakterie, grzyby, rotawirusy (wywołujące biegunki)

Uwaga: Preparat alkoholowy, chronić oczy. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

– po każdym przypadku zabrudzenia i skażenia biologicznego;

– w razie potrzeby.

W czasie silnego występowania zatruć lub biegunek oraz przeziębień zaleca się częstsze stosowanie dezynfekcji i mycie.

– pomoc nauczyciela;

– techniczna;

– personel kuchni.

Pomieszczenia (sale, szatnia, łazienki, a w nich szczególnie podłogi oraz inne twarde, zmywalne powierzchnie) Mycie i dezynfekcja ścian, podłóg, wanien i brodzików: przygotować roztwór preparatu dezynfekcyjno-myjącego, zmyć dezynfekowane powierzchnie za pomocą mopa lub ściereczki. Pozostawić do wyschnięcia. Nie stosować na wykładziny materiałowe. Preparat: Dezopol-Med VC 410 – preparat do mycia i dezynfekcji. wszystkich powierzchni.

Działa na bakterie, wirusy i grzyby.

Preparat: Epidemed VC- 400 – środek myjąco-dezynfekujący do wszystkich powierzchni. Działa na bakterie, wirusy i grzyby.

– po każdym przypadku zabrudzenia i skażenia biologicznego;

– w razie potrzeby;

– raz dziennie po zakończeniu pracy, pod nieobecność dzieci.

W czasie silnego występowania zatruć lub biegunek oraz przeziębień zaleca się częstsze stosowanie dezynfekcji i mycie

– pomoc nauczyciela;

– techniczna;

– personel kuchni.

Sanitariaty Dezynfekcja suchych powierzchni sedesów, desek sedesowych, spłuczek i umywalek. Preparat: Epidemed VC- 400 – preparat do mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni

Działa na bakterie, wirusy i grzyby.

– po każdym przypadku zabrudzenia i skażenia biologicznego;

– w razie potrzeby;

– raz dziennie po zakończeniu pracy, pod nieobecność dzieci.

W czasie silnego występowania zatruć lub biegunek oraz przeziębień zaleca się częstsze stosowanie dezynfekcji i mycie

– pomoc nauczyciela;

– techniczna;

– personel kuchni.

Procedura Nr 7 dotyczy zabaw w ogrodzie

                                                                                                                                                                                                                                                        Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 4/2016-2017

                                                                                                                             Dyrektora  Przedszkola „Akademia Pana Kleksa”

                                                                                                                             z dnia 05.10.2016r.

 

 

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru na dziećmi podczas ich pobytu w ogrodzie przedszkolnym.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 1. Nauczyciel ma obowiązek dopilnować, aby zabawy przez niego organizowane były z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego, zapewnić bezpieczeństwo podczas tych zabaw.
 2. Personel przedszkola: ma obowiązek współuczestniczyć podczas zabaw dzieci w ogrodzie, ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci
 3. Pracownik ma obowiązek codziennie rano przed rozpoczęciem zajęć w ogrodzie przedszkolnym sprawdzić jego stan, sprawność urządzeń ogrodowych, usunąć ewentualne zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci.
 4. Dyrektor: określa zakres odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela i pracowników przedszkola podczas organizowania zabaw w ogrodzie przedszkolnym..

Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego oraz wychodzenie i powrót do przedszkola.

IV Obowiązki nauczycielek

 1. Przed wyjściem:
 2. Ustalają z dziećmi kolejność czynności jakie należy wykonać przed wyjściem na teren przedszkolny.
 3. Przypominają obowiązujące zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie;

dbają o to, by dzieci skorzystały z toalety.

 1. Sprawdzają, czy dzieci są ubrane stosownie do pogody (np. czy mają odpowiednie nakrycia głowy).
 2. Przeliczają stan dzieci.
 3. Zabierają ze sobą chusteczki higieniczne oraz wodę z kubeczkami w gorące dni.
 4. W przypadku, gdy do ogrodu wychodzi ponad 22 dzieci nauczyciel musi zapewnić sobie pomoc drugiej dorosłej osoby.
 5. W przypadku, gdy nauczyciel wychodzi z dziećmi samodzielnie musi mieć zapewniony kontakt z osobami w budynku.
 6. Podczas pobytu w ogrodzie:
  1. Sprawdzają, czy urządzenia są sprawne i nie ma żadnego zagrożenia.
  2. Sprawują ciągły dozór i opiekę nad dziećmi, czuwają nad ich bezpieczeństwem.
  3. Nie pozwalają dzieciom bawić się przy użyciu kijów i patyków.
  4. Systematycznie wdrażają dzieci do zgodnej zabawy oraz do przestrzegania zasad współżycia z rówieśnikami.
  5. Uczą dzieci – od pierwszych dni września – korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
  6. Koncentrują swoją uwagę tylko na dzieciach.
  7. Pod żadnym pozorem nie opuszczają ogrodu, gdy są w nim dzieci, w przypadku konieczności udania się do budynku zapewniają opiekę drugiej osoby.
  8. Obserwują dzieci podczas zabaw, prowadzą kontrolowane poczucie swobody dzieci, ingerują, gdy zaistnieje konflikt między nimi.
  9. W przypadku wyjścia do ogrodu więcej niż jednej grupy przedszkolnej organizują zabawy kierowane, zamiast spontanicznych i samorzutnie podejmowanych przez dzieci.
  10. W gorące dni dbają wraz z personelem pomocniczym, aby dzieci miały zapewnioną wodę do picia.
  11. W razie konieczności skorzystania przez dziecko w czasie pobytu w ogrodzie przedszkolnym z toalety w budynku przedszkolnym zapewniają mu opiekę osoby dorosłej.
  12. W razie zauważenia zagrożenia bądź usterki jakiegoś urządzenia, w trybie natychmiastowym przerywają korzystanie z urządzeń oraz powiadamiają o tym dyrektora przedszkola lub intendentkę.
  13. Gdy dziecko ulegnie wypadkowi, nauczyciel lub inny pracownik przedszkola udzielają dziecku pierwszej pomocy i zgłaszają to dyrektorowi przedszkola.
  14. Przed powrotem do obiektu przedszkolnego sprawdzają stan ilościowy dzieci.
  15. Nauczyciele do budynku przedszkola wchodzą jako ostatni.
  16. W grupach młodszych podczas zbiórki pomaga personel pomocniczy z danej grupy.
  17. W przypadku, gdy podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym następuje zmiana nauczycielek, nauczycielka kończąca pracę organizuje zbiórkę dzieci, przelicza je i przekazuje zmienniczce informację na temat aktualnego stanu dzieci.
  18. Każda nauczycielka ma obowiązek pilnować, aby dzieci nie podchodziły do płotu oraz nie udalały się w niedozwolone miejsca bez opieki nauczyciela (za przedszkole) ze względów bezpieczeństwa.
  19. Każda nauczycielka ma obowiązek każdorazowo przed zejściem z podwórka posprzątać z dziećmi zabawki, którymi grupa się bawiła.

V Obowiązki personelu pomocniczego

 1. Pomaga nauczycielkom w organizacji wyjścia do ogrodu przedszkolnego (sprowadzenie dzieci do szatni, pomoc przy ubieraniu, wyprowadzaniu dzieci i powrocie do budynku).
 2. Sprawdza ogród przedszkolny pod kątem bezpieczeństwa (pozostawione przedmioty, stan urządzeń ogrodowych) oraz czystości urządzeń.
 3. Czuwa wraz z nauczycielkami nad bezpieczeństwem bawiących się dzieci.
 4. W dni upalne wraz z nauczycielkami dba, by dzieci miały zapewnioną wodę do picia.
 5. Dostarcza do ogrodu zabawki przeznaczone do zabaw w ogrodzie.
 6. Po zakończonej zabawie dzieci, zabezpiecza zabawki.
 7. Pomaga dzieciom skorzystać z toalety (nadzoruje w drodze do toalety).
 8. Czuwa nad tym, by teren przedszkola był bezpieczny (zamknięty budynek przedszkola, zamknięta brama wyjściowa).

VI Obowiązki dzieci:

 1. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z nauczycielem, nie oddalają się od grupy.
 2. Przestrzegają zasad bezpiecznego zachowania się w ogrodzie i prawidłowego korzystania ze sprzętu terenowego.
 3. Sygnalizują nauczycielce swoje potrzeby fizjologiczne.
 4. Reagują na umówione sygnały, np. dotyczące zbierania zabawek, zbiórki.
 5. Zawsze do przedszkola z ogrodu przedszkolnego wracają w sposób określony przez nauczyciela podczas zbiórki (parami, „ w pociągu”).

VII Obowiązki rodziców

 1. Muszą zapewnić dzieciom wygodny strój do zabaw, odpowiedni do pory roku i warunków atmosferycznych oraz nakrycie głowy na dni upalne;
 2. W zimie i jesienią muszą przygotować strój na przebranie, by dziecko miało się w co przebrać w przypadku zmoczenia na deszczu lub śniegu;
 3. Mogą odebrać dziecko z ogrodu przedszkolnego tylko wtedy, gdy są pewni, że nauczyciel widzi fakt odbioru dziecka do domu.
 4. Rodzic przejmuję opiekę nad dzieckiem w momencie przywitania się z nauczycielem.

VIII Obowiązki dyrektora przedszkola

 1. Czuwa nad prawidłową organizacją i przebiegiem pobytu dzieci na terenie przedszkola;
 2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w każdym roku szkolnym, zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
 3. W przypadku niestosowania się do poleceń i przepisów – wyciąga surowe konsekwencje.
 4. Zapewnia odpowiednią ilość zabawek, sprzętu terenowego zgodnego z wytycznymi UE.

 

Procedura Nr 8 dotyczy organizowania zajęć i zabaw w przedszkolu

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 4/2016-2017

                                                                                                                             Dyrektora  Przedszkola „Akademia Pana Kleksa”

                                                                                                                             z dnia 05.10.2016r.

 

 1. Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu, określa uprawnienia i obowiązki pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
 2. Określa zadania dotyczące bezpiecznego organizowania i urządzania sali grupowej, monitorowania stanu pomocy i zabawek, prac porządkowych, wietrzenia, żywienia.

Opis procedury

Zadania i obowiązki dyrektora:

 1. Zadania dyrektora przedszkola określa Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 2. W szczególności dyrektor odpowiada za:
  1. Bezpieczne warunki; sprawne instalacje, urządzenia higieniczno-sanitarne, nawierzchnie i oświetlenie, wszystkie miejsca pracy oraz wszystkie pomieszczenia.
  2. Odpowiednie i bezpieczne meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne.
  3. Właściwe zaplanowanie i realizowanie ramowego rozkładu dnia.
  4. Bezpieczne żywienie zgodne z normami żywieniowymi.
  5. Kontrolowanie i monitorowanie organizacji przedszkola, respektowania procedur i regulaminów.

Zadania i obowiązki nauczycieli:

 1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonych jego opiece dzieci, a w przypadku narażenia ich na niebezpieczeństwo ponosi za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 2. Dzieci są objęte ciągłym dozorem, opieką nauczyciela i personelu pomocniczego.
 3. Nauczyciel musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci, do momentu gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców.
 4. Nauczycielowi nie wolno podczas pracy z dziećmi ani na chwilę zostawić grupy samej.
 5. Gdy nauczyciel musi pilnie wyjść, (np. do toalety), grupą powinna się zająć osoba z personelu pomocniczego.
 6. Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.
 7. Nauczyciel musi umieć przewidzieć ewentualne skutki swojej nieobecności.
 8. Nauczyciel musi skupić swoją uwagę na dzieciach – nie może zajmować się rozpraszającymi jego uwagę czynnościami, np. rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy).
 9. Nauczyciel odpowiada za bezpieczne urządzenie sali oraz bezpieczne wykorzystywanie pomocy dydaktycznych.
  1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci ( np.  stan szyb w oknach, stan instalacji- lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i krzesełek )
  2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Natomiast jeżeli zagrożenie pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy natychmiast wyprowadzić dzieci z sali przerywając zajęcia i niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola
  3. Przed rozpoczęciem zajęć pomoc nauczyciela powinna zadbać o wywietrzenie sali.
  4. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel przygotowuje niezbędne do przeprowadzenia zajęć pomoce dydaktyczne.
 1. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy i zaznaczenie tego faktu na liście obecności. Niedopuszczalne jest spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrektorowi spóźnienie do pracy i podać jego przyczynę.
 2. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. Jeśli zmiennik spóźnia się do pracy, dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
 1. Nauczyciel jest zobowiązany zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora.

Zadania i obowiązki dzieci:

 1. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas pobytu w przedszkolu jest otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
 2. Podczas zabaw dowolnych w sali nauczyciel (oraz personel pomocniczy) zwraca uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci, ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek.
 3. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci.

Kodeks poprawnych zachowań i zgodnej zabawy.

 1. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie wdraża dzieci do bezkonfliktowej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem motywacyjnym obowiązującym w danej grupie.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dla innych.

 

Organizacja zajęć i zabaw.

 1. Nauczyciel organizuje zajęcia i zabawy dzieci zgodnie z metodyką wychowania w przedszkolu.
 2. Nauczyciel organizuje zajęcia zgodnie z podstawą programową.
 3. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo dzieci również podczas zajęć obowiązkowych.
 4. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 5. Nauczyciel ma obowiązek wykorzystywania bezpiecznych narzędzi i pomocy dydaktycznych.
 1. Nauczyciel (oraz personel pomocniczy) odpowiada za stan zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu w sali zabaw.

Procedura Nr 9 dotyczy organizowania wycieczek i spacerów

                                                                                                                                                                                                                                                         Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 4/2016-2017

                                                                                                                             Dyrektora  Przedszkola „Akademia Pana Kleksa”

                                                                                                                             z dnia 05.10.2016r.

 

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek poza teren przedszkola.

 1. Zgodę na organizację wycieczek, spacerów i wyjść poza teren przedszkola wyraża dyrektor przedszkola po wypełnieniu karty wycieczki oraz karty wyjścia.
 2. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 3. Organizację i program wycieczki, spaceru dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.
 4. Formy:
  1. spacer,
  2. krótkie wycieczki, autokarowe wyjazdy do kina, teatru itp.
  3. autokarowe wycieczki krajoznawczo-turystyczne,
  4. wycieczki komunikacją miejską.
 5. Nauczyciele zgłaszają chęć organizacji wycieczki dyrektorowi przedszkola do końca września danego roku szkolnego i zapisują je w planie wycieczek na dany rok szkolny.
 6. Plan wycieczek na rok szkolny zatwierdza dyrektor szkoły.
 7. Plan wycieczki powinien zawierać następujące elementy:
 8. Temat i termin,
 9. środki lokomocji,
 10. rodzaj wycieczki (dydaktyczna, dydaktyczno-turystyczna, turystyczno-krajoznawcza, krajoznawcza),
 11. dokładne miejsce zakwaterowania i wyżywienie w przypadku wycieczek kilkudniowych
 12. Zadania dyrektora przedszkola
 13. Czuwa nad prawidłową organizacją spaceru, wycieczki lub wyjścia poza teren.
 14. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.
 15. Zatwierdza każdorazowo przed zorganizowaniem wyjścia program i listę opiekunów wycieczki, gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników, oświadczenia opiekunów wycieczki).
 16. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia
 17. Zadania kierownika wycieczki.
 • Opracowuje program i harmonogram wycieczki.
 • Kompletuje całą dokumentację związaną z wycieczką, wypełnia kartę wycieczki i przedstawia ją dyrektorowi do zatwierdzenia, przekazuje listę uczestników, pisemne zgody rodziców/opiekunów prawnych oraz oświadczenia opiekunów wycieczki przynajmniej na 3 dni robocze przed planowaną wycieczką.
 • Karta wycieczki zawiera: dane dotyczące organizacji wycieczki, program, dane kierownika wycieczki i opiekunów. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników wycieczki oraz podpisane przez opiekunów wycieczki oświadczenia o odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dziecka. Wzór karty stanowi załącznik do rozporządzenia MENiS z dn. 08.11.2001r.
 • Lista uczestników wycieczki, zawiera:
  1. nazwisko i imię dziecka, grupę
 • datę urodzenia,
 1. numer telefonu do rodziców/opiekunów,
 • PESEL
 • Opracowuje trasę wycieczki i zapoznaje z nią wszystkich uczestników.
 • Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
 • Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.
 • Określa zadania opiekuna wycieczki w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
 • Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.
 • Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.
 • Organizuje transport i wyżywienie.
 • Doprowadza do sprawdzenia stanu technicznego autokaru i kierowcy przez policję przed odjazdem
 • Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia i przechowuje dokumenty.
 • Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu.
 1. Zadania nauczyciela organizującego wycieczkę w ramach zajęć:
 2. powiadomienia intendentki o potrzebie zaprowiantowania dzieci na wycieczkę podając liczbę dzieci uczestniczących w wycieczce;
 3. poinformowania rodziców o planowanej wycieczce oraz przygotowanie zgody rodziców;( udział dzieci niepełnoletnich w wycieczce, wymaga pisemnej zgody ich rodziców /prawnych opiekunów).
 4. przygotowanie dokumentacji zgodnie z zadaniami kierownika wycieczki;
 1. Wycieczka autokarowa
 2. Liczebność grupy dostosowana do możliwości technicznych autokaru oraz liczby miejsc w autokarze
 3. Każdy opiekun ma przydzieloną sobie grupę 10 wychowanków,
 4. Miejsce przy drzwiach zajmują osoby dorosłe opiekunowie
 5. Autokar musi być oznakowany (przewóz dzieci)
 6. Kierowca posiada świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie sprawności technicznej autokaru
 7. Postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego przystosowanych, tj. oznakowanych parkingach
 8. Po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebności dzieci
 9. Wycieczka piesza, spacer
 10. Liczebność grupy do 25 osób – 4 lub 3 opiekunów (może to być pracownik niepedagogiczny, rodzic lub inna pełnoletnia osoba)
 11. W czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu
 12. Uczestnicy posiadają odpowiedni ubiór do warunków atmosferycznych
 13. W mieście poruszamy się po chodnikach
 14. Opiekun zna dokładnie trasę spaceru
 15. Przed wyruszeniem opiekun informuje uczestników o zasadach poruszania się po drogach
 16. Opiekun zabiera apteczkę pierwszej pomocy

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA OPIEKUNA PRZEDSZKOLNEJ WYCIECZKI AUTOKAROWEJ.

Czynności przed rozpoczęciem podróży.

 1. Sprawdzić obecność wyjeżdżających według listy.
 2. Sprawdzić, czy uczestnicy wycieczki nie mają przeciwwskazań  do podróżowania środkami lokomocji (choroba lokomocyjna i inne schorzenia).
 3. Dopilnować umieszczenia bagażu w schowkach i rozmieszczenia uczestników na uzgodnionych wcześniej miejscach w autokarze. Opiekunowie powinni zająć miejsca przy drzwiach.
 4. Ustalić, gdzie znajdują się: podręczna apteczka (jej wyposażenie), gaśnice i wyjścia bezpieczeństwa.
 5. Zabrać do autokaru pojemniki z wodą, papier higieniczny, chusteczki higieniczne, woreczki foliowe do utrzymania czystości.
 6. Upewnić się, czy w autokarze jest dostępny telefon komórkowy (nr telefonu ratunkowego – 112)
 7. W razie wątpliwości co do stanu technicznego autokaru i stanu trzeźwości kierowców, należy bezwzględnie wezwać Policję.

Czynności w trakcie podróży.

 1. W czasie jazdy zabronić uczestnikom wycieczki:
 2. przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojącej
 3. blokowania zamków, otwierania drzwi i samowolnego otwierania okien w czasie podróży,
 4. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucania przedmiotami.
 5. Podczas jazdy trwającej kilka godzin zarządzić jedną przerwę (20-30 min) przeznaczoną na tzw. „rozprostowanie kości”, spożycie posiłku oraz toaletę i przewietrzenie autokaru.
 6. W czasie postoju (wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej) zabronić uczestnikom wycieczki:
 7. wchodzenia na jezdnię,
 8. przechodzenia na drugą stronę jezdni,
 9. dopilnować, aby podczas wsiadania i wysiadania dzieci włączone były światła awaryjne.
 10. Po każdym zakończonym postoju sprawdzić obecność.
 11. Bezwzględnie podczas jazdy każde dziecko powinno mieć zapięte pasy.

Czynności po zakończeniu podróży.

 1. Dopilnować, czy zostały zabrane bagaże i rzeczy osobiste uczestników, czy pozostawiono ład i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń.
 2. Omówić z uczestnikami wycieczki jej przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych niepoprawnych zachowań lub naruszeń zasad bezpieczeństwa.

Postępowanie w przypadku awarii, pożaru, wypadku lub innych zagrożeń.

 1. W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, ewakuować uczestników wycieczki w bezpiecznie miejsce, z wykorzystaniem wyjść bezpieczeństwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 2. W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 3. W razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać z numeru telefonu komórkowego – 112.

Procedura Nr 10 dotyczy postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia wymagającego przeprowadzenie ewakuacji

                                                                                                                                                                                                                                                          Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 4/2016-2017

                                                                                                                             Dyrektora  Przedszkola „Akademia Pana Kleksa”

                                                                                                                             z dnia 05.10.2016r.

 

Cel procedury: Zapewnienie dzieciom i nauczycielom Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” we Wrocławiu szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem.

Podstawy uruchomienia procedury ewakuacji:

 1. pożar,
 2. zamach terrorystyczny,
 3. podłożenie ładunku wybuchowego,
 4. uwolnienie niebezpiecznych substancji chemicznych,
 5. zagrożenie katastrofą budowlaną,
 6. zagrożenie wybuchem gazu spowodowane awarią instalacji gazowej,

Podstawowe pojęcia związane z ewakuacją

 1. Wyjścia ewakuacyjne w obiekcie to drzwi, które prowadzą bezpośrednio na zewnątrz budynku.
 2. Drogi ewakuacyjne to korytarze – łączniki między poszczególnymi segmentami oraz klatki schodowe.
 3. Poziome drogi ewakuacyjne stanowią korytarze.
  Pionowe drogi ewakuacyjne to schody – klatki schodowe wewnątrz obiektu przedszkola.
 4. Przejście ewakuacyjne to droga, którą musi przebyć człowiek od najdalej położonego miejsca pobytu w danym pomieszczeniu do wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną.
 5. Dojście ewakuacyjne to droga, którą przebywa człowiek od wyjścia z pomieszczenia wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej do krawędzi najbliższego stopnia schodów, zaś w przypadku pomieszczeń położonych na parterze do drzwi ewakuacyjnych prowadzących na zewnątrz.

Sposób ogłoszenia alarmu – obowiązujące sygnały alarmowe

 1. alarmowanie o zagrożeniach w budynku przedszkola odbywa się z wykorzystaniem mikrofonu umieszczonego w kancelarii oraz głośników, które są umieszczone w każdej w sal,
 2. sygnałem alarmowym jest ciągły sygnał dźwiękowy trwający 3 minuty;
 3. w przypadku braku prądu, sygnał alarmowy może być ogłaszany przy użyciu gwizdka lub dzwonka ręcznego,
 4. w każdym przypadku zagrożenia wymagającego ewakuacji powtarzany jest słowny komunikat. Treść tego komunikatu może być następująca: ,,EWAKUACJA!”, ,,POŻAR, POŻAR, EWAKUOWAĆ SIĘ!”, „AWRIA! PROSZĘ NATYCHMIAST OPUSCIĆ BUDYNEK!”,
 5. komunikat o ewakuacji ogłasza osoba podejmująca decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji lub wyznaczone przez nią osoby. W pierwszej kolejności jest to dyrektor lub osoba wyznaczona do sprawowania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Po przybyciu jednostki straży pożarnej lub policji, decyzję taką może nakazać jej dowódca,
 6. komunikat o ewakuacji powinien być słownie doprowadzony do wszystkich osób znajdujących się na terenie przedszkola,
 7. ewakuację należy przeprowadzić w sposób zorganizowany, kierując się ustaleniami procedury i aktualnie zaistniałą sytuacją,

Podział obowiązków i organizacja działania

W sytuacji zagrożenia pracownik przedszkola, który zauważy niebezpieczeństwo niezwłocznie informuje sekretariat i dyrektora. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona decyduje o konieczności przeprowadzenia ewakuacji osób znajdujących się na terenie budynku.

UWAGA
Każdy, kto zauważy zagrożenie ma obowiązek powiadomić dyrektora, ale gdy nie ma w pobliżu przełożonego, a zwłoka byłaby niekorzystna należy zarządzić ewakuację. Nie należy zwlekać z alarmowaniem odpowiednich służb ratowniczych i ogłoszeniem ewakuacji.

Sposób przekazywania informacji na numer alarmowy

Po wykręceniu numeru alarmowego służb ratowniczych i zgłoszeniu się dyżurnego należy spokojnie i wyraźnie podać:

 1. swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
 2. adres i nazwę obiektu,
 3. co się dzieje, ewentualnie, na którym piętrze,
 4. czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,
 5. po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,
 6. przyjmujący zgłoszenie może zażądać: potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,
 7. dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać np. trasę dojazdu do miejsca zdarzenia.

Obowiązki pracowników przedszkola

 

Personel pomocniczy:

W razie zagrożenia, które pojawi się w trakcie godzin otwarcia przedszkola:

 1. treść otrzymanej informacji o zagrożeniu przekazuje do: dyrektora, sal,
 2. wstrzymuje wejście na teren przedszkola postronnych osób,
 3. sprawdza, czy wszystkie wyjścia ewakuacyjne są otwarte, jeżeli nie to natychmiast je otwiera,
 4. odpowiada za wyjście na zewnątrz dzieci przebywających w szatni,
 5. w razie konieczności wyłącza dopływ prądu elektrycznego oraz gazu,
 6. podejmuje działania ratowniczo-gaśnicze przy użyciu gaśnic i hydrantów wewnętrznych do czasu przybycia jednostek ratowniczych,
 7. wykonuje czynności zlecone przez dyrektora.

Sekretariat

W razie zagrożenia:

 1. zgodnie z decyzją dyrektora powiadamia: Policję tel. 997, Straż Pożarną tel. 998, Pogotowie Ratunkowe – 999, inne służby w zależności od potrzeb – zgodnie z wcześniej sporządzonym wykazem telefonów znajdujących się w załączniku nr 1 do procedury ewakuacji,
 2. nadzoruje zabezpieczenie (ewakuację) ważnego mienia, dokumentów, urządzeń, pieczęci itp.

Dyrektor przedszkola

W razie zagrożenia:

 1. nakazuje powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych,
 2. podejmuje decyzję w zakresie ewakuacji (pełnej lub częściowej) z budynku,
 3. nadzoruje przestrzeganie ustaleń zawartych w niniejszej procedurze,
 4. nadzoruje uruchamianie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczególności: transport, załadunek, ochrona dokumentacji przedszkola, zabezpieczenie instalacji wodnej, gazowej i elektrycznej, otwarcie wyjść ewakuacyjnych,
 5. określa miejsce deponowania ewakuowanego mienia,
 6. wprowadza zakaz wejścia i wyjścia osób postronnych na teren przedszkola,
 7. organizuje akcję ratowniczą,
 8. współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi (informuje kierującego akcją ratowniczą: czy przeprowadzono całkowitą ewakuacje osób, o miejscach przechowywania materiałów łatwopalnych i cennego mienia, gdzie znajdują się najbliższe punkty czerpania wody).

Nauczyciele

W razie zagrożenia:

 1. po usłyszeniu sygnału alarmowego natychmiast przerywa zajęcia i inne prace,
 2. ogłasza alarm dla dzieci,
 3. przeciwdziała wszelkim objawom paniki,
 4. opuszcza z dziećmi budynek, wie, którą klatką schodową odbywa się ewakuacja, wie, gdzie znajduje się miejsce zbiórki,
 5. opuszczając salę pozostawia drzwi do pomieszczeń zamknięte (nie na klucz), okna również powinny zostać zamknięte,
 6. zabiera ze sobą dziennik lekcyjny,
 7. nadzoruje przebieg ewakuacji swoich dzieci, dbając o ich bezpieczeństwo,
 8. po opuszczeniu obiektu udaje się z grupą dzieci na miejsce zbiórki, ustawia w dwuszeregu i sprawdza obecność. Tak ustawiona grupa pozostaje na miejscu razem z nauczycielem do czasu wydania odpowiednich decyzji przez dyrektora lub dowódcy akcji ratowniczej,
 9. w razie stwierdzenia nieobecności dziecka, zgłasza ten fakt natychmiast służbie kierującej akcją ratowniczą,
 10. po sprawdzeniu listy dzieci sprawdza ich stan zdrowia, zwracając szczególną uwagę na zawroty głowy, wymioty, kaszel, ból głowy, chwilowe omdlenia, złamania, potłuczenia itp.

Obowiązki dzieci w przypadku ogłoszenia nakazu ewakuacji

Każde dziecko przebywające w sali na zajęciach, po usłyszeniu sygnału alarmu ewakuacyjnego powinno bezwzględnie stosować się do poleceń nauczyciela lub pracowników przedszkola w tym:

 1. ustawić się w kierunku wyjścia z pomieszczenia,
 2. na komendę nauczyciela, bez paniki, żwawym krokiem w sposób uporządkowany, udać się do wyjścia ewakuacyjnego,
 3. w przypadku zadymienia na polecenie nauczyciela poruszać się w pozycji pochylonej lub na czworakach poruszając się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu (usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie),
 4. w przypadku odcięcia dróg ewakuacyjnych zamknąć się w najbardziej odległej sali i niezwłocznie w dostępny sposób informować o potrzebie ewakuacji osoby już ewakuowane,
 5. bez polecenia nauczyciela nie wolno opuszczać miejsca punktu zbiorczego.

Ogólne zasady postępowania podczas ewakuacji

 1. zachować spokój i opanowanie,
 2. wszystkie osoby opuszczające przedszkole powinny przystąpić do ewakuacji postępując zgodnie z zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce ewakuacji,
 3. wytypowane osoby do działań zabezpieczających ewakuację winny przystąpić do wykonywania przypisanych im zadań,
 4. szczegółowy plan ewakuacji z oznaczeniem najbliższych dróg ewakuacji znajduje się na każdym piętrze w budynku przedszkolnego,
 5. ludzi odciętych od dróg ewakuacji, a znajdujących się w strefie zagrożenia, należ zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła zagrożenia, powiadomić w dostępny sposób osoby znajdujące się na zewnątrz i w miarę posiadanych środków i istniejących warunków ewakuować się przy pomocy sprzętu ratowniczego przybyłych jednostek straży pożarnej lub innych jednostek ratowniczych,
 6. w przypadku konieczności ratowania lub samoratowania się z zadymionego pomieszczenia, należy pamiętać, że najmniejsze zadymienie występuje przy posadzce, trzeba więc pełzać lub czołgać się i głowę trzymać jak najniżej,
 7. na miejscu punktu zbiorczego ewakuacji nauczyciel i dzieci przebywają do czasu otrzymania stosownej informacji, co do powrotu i kontynuacji zajęć lub ich zakończenia,
 8. właściciele samochodów parkujących przed przedszkolem zobowiązani są do zabrania pojazdów w bezpieczne miejsce oraz nie blokowanie dojazdowych dróg pożarowych.

Podstawowe informacje dotyczące ewakuacji

 1. Podstawowym obowiązkiem wszystkich osób przebywających w budynku przedszkola w przypadku powstania zagrożenia jest współpraca oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom kierującego akcją ratowniczą, który do czasu przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej musi zorganizować ewakuację ludzi i mienia. Osoby niebiorące udziału w akcji ratowniczej powinny ewakuować się najkrótszą oznakowaną drogą ewakuacyjną poza strefę objętą pożarem lub na zewnątrz budynku.
 2. Należy ściśle stosować się do przekazywanych zaleceń.
 3. Osoby wytypowane do działań zabezpieczających ewakuację winny przystąpić do wykonywania przypisanych im zadań.
 4. Należy pozamykać okna.
 5. W budynku przedszkola do celów ewakuacji dzieci i nauczycieli służą korytarze. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane są pożarniczymi tablicami informacyjnymi zgodnie z PN-92/N-01256/02 Znaki Bezpieczeństwa – Ewakuacja.
 6. W pierwszej kolejności ratuje się zagrożone życie ludzkie – ewakuację rozpoczyna się od tych pomieszczeń (lub stref), w których powstał pożar lub które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz z tych pomieszczeń (lub stref), z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może być odcięte przez pożar, zadymienie lub inne zagrożenie. Należy wyłączyć dopływ prądu do pomieszczeń i stref objętych pożarem. Należy usuwać z zasięgu ognia wszelkie materiały palne, cenne urządzenia, gotówkę, sprzęt elektroniczny będący na wyposażeniu przedszkola itp.
 7. Wszystkie osoby opuszczające budynek przedszkola powinny zabrać rzeczy osobiste i przystąpić do ewakuacji, postępując zgodnie z zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce ewakuacji, ogród przedszkolny.
 8. Nie należy zamykać pomieszczeń na klucz.
 9. Wychowawcy na miejscu ewakuacji sprawdzają obecność i przekazują informację dyrektorowi przedszkola. W razie stwierdzenia nieobecności dziecka natychmiast zgłaszają ten fakt strażakom.
 10. Po sprawdzeniu listy podopiecznych nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić ich stan zdrowia, zwracając szczególną uwagę na zawroty głowy, wymioty, kaszel, ból głowy, chwilowe omdlenia, złamania, potłuczenia itp. Wszystkich poszkodowanych należy traktować jako ofiary zdarzenia i udzielić im pomocy szpitalnej.
 11. Na miejscu ewakuacji nauczyciel i dzieci przebywają do czasu otrzymania stosownej informacji co do powrotu i kontynuacji zajęć lub ich zakończenia.

Procedura Nr 11 dotyczy monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 4/2016-2017

                                                                                                                             Dyrektora  Przedszkola „Akademia Pana Kleksa”

                                                                                                                             z dnia 01.10.2016r.

 

 1. Przedszkole jest czynne od godziny 7:00 do godziny 18:00.
 2. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola.
 3. Pracownik przedszkola z chwilą spotkania obcej osoby lub zauważeniu jej na terenie przedszkolnym przejmuje kontrolę nad tą osobą i prosi o podanie następujących informacji:
 4. imię i nazwisko osoby;
 5. podanie celu wizyty,
 6. nazwisko osoby, z którą chce się widzieć,
 7. pracownik przedszkola prowadzi ją do właściwej osoby,
 8. po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy prosi innego pracownika o odprowadzenie interesanta do drzwi i je zamyka, w przypadku gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie; nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik natychmiast powiadamia Dyrektora lub w czasie jego nieobecności nauczyciela zastępującego Dyrektora, który powiadamia policję. W przypadku nieobecności dyrektora, nauczyciela zastępującego dyrektora lub intendenta wzywa pomoc rodziców znajdujących się na korytarzu przedszkolnym lub dzwoni po policję bądź pod 112.
 9. W przypadku powstania, pod nieobecność dyrektora, zdarzenia niebezpiecznego, wypadku, innego wydarzenia grożącego dziecku lub niepokojącego, utrudniającego podjęcie właściwej decyzji, każdy pracownik, a zwłaszcza nauczyciele wszystkich grup mają obowiązek natychmiastowego telefonicznego skontaktowania się z dyrektorem przedszkola.
 10. W sytuacjach, które nie zostały uregulowane niniejszą procedurą, decyzję o trybie postępowania podejmuje dyrektor przedszkola.
 11. Ogród przedszkolny, wejście do przedszkola, hol oraz szatnia są monitorowane przez system kamer przemysłowych.

Dodatkowo w przedszkolu „Akademia Pana Kleksa” obowiązują następujące odrębne procedury dotyczące monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola:

 1. Procedura Operacyjna – Wejście/wyjście rodziców/opiekunów;
 2. Procedura Operacyjna – Wejście/wyjście firm obsługujących przedszkola;
 • Procedura Operacyjna – Działanie podczas próby wtargnięcia napastnika na teren obiektu.
 1. Procedura Operacyjna – Działanie na wypadek wejścia osób postronnych (bez złych zamiarów wobec personelu i dzieci) na teren obiektu.

Opis procedur

 

 1. Procedura Operacyjna – Wejście/wyjście rodziców/opiekunów;

Cel procedury: określenie zasad wejścia i wyjścia rodziców i opiekunów dzieci pozostających pod opieką przedszkola.

 

Osoby odpowiedzialne: wszyscy pracownicy przedszkola.

Sposób działania:

 1. Dyrektor placówki posiada listę wszystkich dzieci objętych opieką w placówce.
 2. Nauczycielki dysponują i na bieżąco prowadzą dzienne listy obecności dzieci przebywających w danym dniu w placówce – rejestr obecności w dziennikach zajęć.
 3. Dyrektor placówki posiada listę wszystkich rodziców i upoważnionych przez rodziców opiekunów do odbioru poszczególnych dzieci wraz z danymi umożliwiającymi ich weryfikację ( nr dowodu osobistego, imię i nazwisko osoby, pesel). Listy są dostępne dla nauczycieli zgodnie z procedurą upoważnień.
 4. Dyrektor placówki ustala ogólny harmonogram przyjęcia i wydania dzieci do i z przedszkola – w celu oszacowania natężenia pracy i ilości osób koniecznych do zaangażowania w proces przyjęcia/wydania dzieci.
 5. Wejście rodzica/opiekuna następuje wyłącznie przez wejście główne przedszkola. W godzinach 7:00 – 10:00 ora 14:30 – 18:00 rodzice wchodzą do przedszkola korzystając z kod-pinu. W godzinach 10:00 – 14:30 muszą skorzystać z domofonu dając sygnał [dzwonek], iż oczekują na wejście. W godzinach wejścia do budynku przedszkola na „kod-pin” w szatni dyżuruje osoba odpowiedzialna za porządek tego pomieszczenia lub inna wyznaczona przez dyrektora.
 6. Po usłyszeniu sygnału dzwonka, osoba dyżurna wchodzi do przedsionka i przez szybę lustruje otoczenie przed wejściem do budynku w celu weryfikacji kto stoi na zewnętrz i jakie może mieć zamiary.
 7. W celu nawiązania bezpośredniego kontaktu z osobą oczekującą osoba dyżurna uchyla drzwi i nawiązuje rozmowę, jeśli są to rodzice otwiera drzwi.
 8. Wejście rodziców/opiekunów do budynku możliwe jest po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby .
 9. Nauczyciele i pracownicy przedszkola mają obowiązek poznania wszystkich rodziców i opiekunów, którym wydawać będą dzieci zapisane do przedszkola. Nauczycielki pracujące w godzinach funkcjonowania grup zbiorczych są zobowiązane do osobistego poznania rodziców i opiekunów dzieci, które im powierzają wychowawcy grup.
 10. Wyjście z obiektu opiekuna z dzieckiem wymaga asysty pracownika placówki. Ma to na celu upewnienie się, że drzwi do placówki zostały prawidłowo zamknięte i upewnienie się że do budynku nie dostanie się ktoś przypadkowy [postronny] metodą „na ogon”.
 11. W przedszkolu funkcjonuje prawidłowy system upoważnień rodziców dla innych osób/opiekunów odbierających dzieci.

Ad. Pkt. 9

-we wrześniu podczas zebrań grupowych należy zapoznać nauczycieli grup zbiorczych z rodzicami dzieci, które zostają w przedszkolu po czasie funkcjonowania własnej grupy,

-dla prawidłowej organizacji pracy należy przygotować listy dzieci, które będą odbierane po godz.16:00.

Powiadomienie:

 1. Każdorazowo w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tożsamości opiekuna i jego uprawnień do odbioru dziecka, nauczyciel bądź inna osoba odpowiedzialna powinna powiadomić o tym fakcie Dyrektora placówki.
 2. W przypadku braku pewności co do uprawnień osoby do odbioru dziecka, zabronione jest wydanie dziecka.
 3. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia obcej osoby podającej się za opiekuna, powinno się niezwłocznie powiadomić Dyrektora placówki. Dyrektor placówki samodzielnie podejmie decyzję czy o takim zdarzeniu informować policję.

 

 

 

 

 1. Procedura Operacyjna – Wejście/wyjście firm obsługujących przedszkola;

Cel procedury: określenie zasad wejścia i wyjścia przedstawicieli firm zewnętrznych obsługujących placówkę.

Osoby odpowiedzialne: wszyscy pracownicy przedszkola.

 

Sposób działania:

 1. Dyrektor placówki posiada listę stałych dostawców przedszkola wraz z danymi przedstawicieli tych firm, którzy bezpośrednio obsługują przedszkole.
 2. Dyrektor dysponuje ogólnym harmonogramem dostaw i udostępnia go osobom nadzorującym odbiory.
 3. Wejście przedstawiciela firmy zewnętrznej możliwe jest zarówno przez wejście główne, jak również przez wejście boczne, w zależności od zakresu dostawy.
 4. Wejście przedstawiciela firmy zewnętrznej możliwe jest wyłączenie po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby oraz terminu i celu jej wizyty.
 5. W trakcie całego pobytu przedstawiciela firmy zewnętrznej, osoba go obsługująca zobowiązana jest do asysty. Pozostawianie przedstawiciela firmy zewnętrznej bez nadzoru jest zabronione.
 6. Dokumenty dostawy pozostawione przez przedstawiciela firmy zewnętrznej powinny zostać bez zbędnej zwłoki przekazane do Dyrektor placówki.
 7. Wyjście z obiektu przedstawiciela firmy zewnętrznej wymaga asysty pracownika placówki. Ma to na celu upewnienie się, że drzwi do placówki zostały prawidłowo zamknięte i upewnienie się, że do budynku nie dostanie się ktoś przypadkowy [postronny] metodą „na ogon”.

 

Powiadomienie:

 1. Każdorazowo w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do zasadności wizyty przedstawiciela firmy zewnętrznej o fakcie takim powinna zostać powiadomiona Dyrektor placówki.
 2. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia obcej osoby podającej się za przedstawiciela firmy zewnętrznej obsługującej przedszkole należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Dyrektor placówki.

 

 

 

 

 • Procedura Operacyjna – Działanie podczas próby wtargnięcia napastnika na teren obiektu.

Cel procedury: określenie zasad postępowania personelu w trakcie próby wtargnięcia napastnika do placówki.

Osoby odpowiedzialne: wszyscy pracownicy przedszkola.

Sposób działania:

 1. Dyrektor placówki ustala sposób zabezpieczenia sal na wypadek wtargnięcia do przedszkola napastnika.
 2. Dyrektor ustala słowo klucz do uruchomienie procesu zabezpieczenia sal oraz sposób jego zakomunikowania.
 3. Dyrektor ustala słowo klucz do odwołania zagrożenia i sposób jego zakomunikowania.
 4. W przypadku wtargnięcia napastnika na teren placówki rekomendowanym działaniem jest odstąpienie od bezpośredniej interakcji, zagranie na zwłokę czasową, wykonywanie poleceń, podjęcie próby wyciszenia sytuacji – elementy negocjacji.

Należy pamiętać, że powód wtargnięcia może być różny i mieć np. charakter rabunkowy bądź mieć związek z próba porwania dziecka.

 1. Osoby będące bezpośrednimi świadkami incydentu z udziałem napastnika powinny przy użyciu słowa klucz dać sygnał do wszystkich w obiekcie o zagrożeniu. W miarę możliwości należy użyć przycisk napadowy i uruchomić sygnalizację.
 2. Opiekunowie poszczególnych grup, po usłyszeniu sygnału o zagrożeniu, powinni zabezpieczyć sale, w których się znajdują. Osoby z personelu pomocniczego powinny w miarę możliwości zabezpieczyć od wewnątrz pomieszczenia, w których się znajdują. Działania te mają na celu ograniczenie ilości potencjalnych zakładników/ofiar. W zabezpieczonych salach osoby powinny pozostać do czasu zażegnania zagrożenia.
 3. Bezpośredni świadkowie powinni zapamiętać możliwie dużo szczegółów dotyczących wyglądu i zachowania napastnika (wzrost, kolor włosów, kolor oczu, krzywizny twarzy, cechy charakterystyczne anatomii, ubiór, specyficzne wyposażenie) a także miejsc, w których przebywał i przedmiotów, których dotykał [umożliwienie zabezpieczenia ewentualnych śladów biologicznych],
 4. W przypadku oddalenia się sprawcy z placówki należy podjąć próbę skrytej obserwacji napastnika w celu ustalenia kierunku jego ucieczki lub innych dodatkowych danych jak np. nr rej. Samochodu i kierunek, w którym się oddalił.
 5. Po oddaleniu się sprawcy należy przede wszystkim upewnić się, co do stanu zdrowia podopiecznych.

 

Powiadomienie:

 1. O każdym przypadku wtargnięcia napastnika do przedszkola należy powiadomić Policję.
 2. O każdym przypadku wtargnięcia napastnika do przedszkola należy powiadomić rodziców podopiecznych.

 

 1. Procedura Operacyjna – Działanie na wypadek wejścia osób postronnych (bez złych zamiarów wobec personelu i dzieci) na teren obiektu.

Cel procedury: określenie sposobu działania personelu przedszkola w sytuacji wejścia na teren obiektu osób postronnych bez złych zamiarów wobec personelu i dzieci – w godzinach pracy i poza godzinami pracy placówki.

Osoby odpowiedzialne: wszyscy pracownicy przedszkola.

Sposób działania:

Wariant 1 [wejście osoby postronnej po godzinach pracy obiektu]

 1. Codziennie, przed rozpoczęciem pracy obiektu, nie później niż przed planowanym wyjściem na plac zabaw, wyznaczona osoba [konserwator/woźna] wykonuje obejście terenu placu zabaw w poszukiwaniu ewentualnych pozostałości, śladów, nocnego przebywania na terenie osób postronnych – butelki, papiery, puszki, itp.
 2. W przypadku znalezienia przedmiotów mogących stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla dzieci przebywających na placu zabaw, osoba dokonująca oględzin miejsca powinna znalezione przedmioty usunąć, eliminując tym samym zagrożenie.

Wariant 2 [wejście osoby postronnej w godzinach pracy obiektu]

 1. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do zwracania bacznej uwagi na osoby postronne usiłujące wejść na teren obiektu.
 2. W przypadku identyfikacji osoby postronnej na terenie obiektu w godzinach pracy, w sytuacji, kiedy na placu zabaw nie ma dzieci, osoba, która zauważyła osobę postronną powinna niezwłocznie poinformować o tym fakcie kancelarię przedszkola [tj. asystenta dyrektora lub intendentkę], które zobowiązane są do podjęcia bezpośredniego kontaktu z osobą postronną w celu ustalenia jej zamiarów i nakazania opuszczenia obiektu. Każdorazowe wyjście i podejście do osoby postronnej MUSI odbywać się w obecności innego świadka, (co najmniej kontakt wzorkowy).
 3. W przypadku identyfikacji osoby postronnej na terenie obiektu w godzinach pracy w sytuacji, kiedy na placu zabaw są dzieci, nauczycielki zobowiązane są przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom znajdującym się pod ich opieką. O osobie postronnej należy poinformować kancelarię przedszkola, która zobowiązana jest do podjęcia działania zgodnie z opisem w pkt.l.
 4. W przypadku podjęcia bezpośredniego kontaktu z osobą postronną należy ustalić, kim jest ta osoba i jaki jest cel jej przebywania na terenie obiektu przedszkola. Następnie należy nakazać opuszczenie terenu obiektu. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, opuszczenie terenu obiektu NIE POWINNO odbywać się przez budynek [możliwe rozpoznanie zabezpieczeń]. Osoba postronna może opuścić teren obiektu, w asyście osoby dyżurnej, przez bramę techniczną w ogrodzeniu.

 

Powiadomienie:

 1. O sytuacji zastanej w trakcie obejścia, osoba je wykonująca zobowiązana jest poinformować Dyrektor placówki lub osobę ją zastępującą.
 2. O każdym zdarzeniu z udziałem osób postronnych, osoba dyżurna zobowiązana jest powiadomić Dyrektor placówki lub osobę ją zastępującą.