RODO

Ochrona danych osobowych w Publicznym Przedszkolu Akademia Pana Kleksa

realizacja obowiązku informacyjnego zakreślonego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO)

1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Akademia Pana Kleksa we Wrocławiu, ul. Wielka 18.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu jest Grzegorz Pytlarz. Z Inspektorem można się skontaktować mailowo pod adresem: grzegorzpytlarz@gmail.com albo telefonicznie pod numerem: 603785548.

3. ORGAN NADZORU I PRAWO WNIESIENIA SKARGI:

Organ nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na czynności przetwarzania podejmowane przez Administratora.

4. CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązku edukacyjnego, wychowawczego i opiekuńczego wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, realizowanego na podstawie umowy z opiekunami prawnymi podopiecznych Przedszkola. Przetwarzanie wizerunku przez zastosowany system monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa i rodziców oraz zabezpieczenia mienia Przedszkola. Dodatkowo dane osobowe mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego działalności Przedszkola oraz w celu publikacji wizerunku, prac i osiągnięć podopiecznych Przedszkola. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych to:

  • art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w zakresie realizacji obowiązku edukacyjnego, wychowawczego i opiekuńczego oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, rodziców i mienia Przedszkola,
  • art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, w zakresie marketingu bezpośredniego działalności Przedszkola,
  • art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie publikowania wizerunku oraz prac i osiągnięć podopiecznych Przedszkola.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE:

Każda osoba ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do danych osobowych swoich dzieci, a także ma prawo żądać ich sprostowania oraz ich przeniesienia. Ponadto każdy ma prawo żądać – w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora albo za zgodą osoby zainteresowanej – ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo wnieść sprzeciw do Administratora wobec czynności przetwarzania danych osobowych.

7. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą w każdym momencie taką zgodę wycofać, bez żadnych negatywnych dla nich konsekwencji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności przetwarzania podjętych przez Administratora w okresie jej obowiązywania.

8. KONSEKWENCJE BRAKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest obligatoryjne, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości realizacji obowiązku przez Administratora. Podanie danych osobowych wynikających ze zgody Zainteresowanego jest dobrowolne, a brak zgody na ich nie wpływa negatywnie na sytuacje faktyczną i prawną takiej osoby.

9. INFORMACJA O PRZETWARZANIU ZAUTOMATYZOWANYM I PROFILOWANIU:

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie stosuje profilowania danych.