Roczny plan pracy "Akademii Pana Kleksa"

w roku szkolnym 2017/2018

 

Przedstawiamy Państwu główne założenia pracy przedszkola.

 

"Pedagog powinien znać, rozumieć i porównywać wystepujące 

w naukach o wychowaniu zróżnicowanie perspektyw poznawczych,

które odmiennie opisują istotę wychowania i kształcenia, swobody

i przymusu, jednoznaczności i ambiwalencji,

tożsamości i rozproszenia itp., które wyjaśniają nowe fenomeny

dla socjalizacji i edukacji człowieka w ponowoczesnym świecie

oraz określają swoistą dlań rolę pedagoga."

Bogusław Śliwierski

 

"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku

   człowieka do człowieka”                                           Jan Paweł II

 

Cele strategiczne i szczegółowe:

1. Wdrażanie dzieci do sprawnego przyswajania i wykorzystywania informacji organizacyjnych,

    niezbędnych do funkcjonowania w grupie społecznej.

2. Wdrażanie zasad pozytywnej motywacji, partnerstwa i jedności oddziaływań na wszystkich

    szczeblach edukacji przedszkolnej.

3. Wzbogacanie dziecięcego świata przeżyć i wartości poprzez stosowanie innowacyjnych metod

    i eksperymentów z wykorzystaniem bogatej bazy pomocy        

"BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK"

Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

 

1.    „O bezpieczeństwie rozmawiamy- pana Policjanta zapraszamy”- spotkanie z Policjantem, rola i zadania policji w dbaniu o bezpieczeństwo dzieci i innych.

2.    Spotkanie ze Strażnikiem Miejskim- rozmowa na temat charakteru pracy.

3.    W niebezpieczeństwie sobie radzimy, swoje działania ćwiczymy”- zorganizowanie alarmu próbnego i ewakuacji przedszkola.

 

„KOCHAĆ TO CO BLISKIE”

W poszukiwaniu wartości moralnych.

Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturowych.

Wdrażanie do umiłowania ładu i porządku.

 

Tydzień tolerancji

1.    Realizacja programu „Szanuj bliźniego swego- stop dyskryminacji”- słuchanie i analiza literatury pokazującej dobro i zło oraz wzory poprawnego zachowania – odnotowywanie w dzienniku. Prowadzenie cyklicznych zajęć.

2.     Realizacja zadań i celów Programu adaptacyjnego- tworzenie warunków do rozwoju samodzielności dzieci.

3.    Udział w akcji „Góra Grosza”

4.     „Akademia dyplomacji”- cykl zajęć 1x w tygodniu.

 

„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez wzbudzanie zamiłowania do sprawności ruchowej oraz poszerzanie wiedzy na temat zdrowej żywności.

 

 

 

 

 

 

 

Tydzień Zdrowia

·         Piramida żywienia

·         Olimpiada sportowa

·         Dni Smakowania

·         Piosenka prozdrowotna

·         Plakaty grupowe w Galeriach pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”

·         Odznaki „Zdrowego i aktywnego przedszkolaka”

1.    Karate w samoobronie- filozofia sztuk walk wschodnich.

·         „Działania medyczne ćwiczymy, na pomoc innych liczymy”- spotkanie z Ratownikiem Medycznym:

·         Poznanie podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

·         Poznanie nr alarmowych i sposobu informowania o zaistniałej sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

2.    Rozwijanie ogólnej sprawności, koordynacji ruchowej i kondycji poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, Labana, Sherborne, Wlaźnik.

3.    Systematyczne zabawy na świeżym powietrzu.

4.    Zabawy ruchowe z wykorzystaniem nietypowego sprzętu (gazety, balony, gąbki itp.).

 

„MALI  CZYTELNICY”

„Książki kochają każdego kto je otwiera, dając mu poczucie bezpieczeństwa, przyjaźni, niczego w zamian nie żądając” C. Funke.

1.    Popularyzacja życia i twórczości wybranych autorów.

2.       Tworzenie ekspozycji prac plastycznych ze szczególnym

uwzględnieniem wartości płynących z literatury dziecięcej.

1.    Zorganizowanie wewnątrz przedszkolnego konkursu recytatorskiego -"Jestem małym aktorem".

2.    Zorganizowanie kącika czytelniczego w grupach starszych

- wykorzystanie literatury dziecięcej podczas relaksu i odpoczynku.

1.    „Cała Polska czyta dzieciom”- aktywne uczestnictwo rodziców w ogólnopolskim programie.

3.     Wyjścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 

"MAŁY KREATOR ŚWIATA"

Wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez zabawy konstrukcyjne,

Rozbudzanie zainteresowań technicznych.

Inspirowanie dzieci do zabaw konstrukcyjnych i udział w nich nauczyciela.

1.    Dostrzeganie różnorodności architektury: krajobrazy.

2.    „Pozwól mi stworzyć to samemu”- zabawy manipulacyjno- konstrukcyjno- techniczne- „Dzień bez zabawki”, którego końcowym efektem jest wystawa w holu przedszkola grupowej zabawki wykonanej z dostępnych w tym dniu materiałów.

3.       Wycieczki tematyczne po Wrocławiu

 

„MALI AKTORZY NA WIELKIEJ SCENIE”

„Każde dziecko jest potencjalnym twórcą i może urzeczywistnić swe możliwości we wszystkich dziedzinach sztuki” J. E. Murray.

1.       Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i świadomego posługiwania się  słowem.

 

"PRZEDSZKOLAK GENIUSZEM MATEMATYCZNYM"

Rozwijanie uwagi, pamięci, logicznego myślenia, rozumienie pojęć matematycznych oraz sprawnego posługiwania się w działaniach matematycznych.

Praca z dziećmi uzdolnionymi matematycznie.

1.    Korzystanie ze zgromadzonych zestawów pomocniczych do edukacji matematycznej „Bawimy się matematyką”.

2.    Zorganizowanie kącików „Nasze matematyczne skarby”(waga, miarki, liczmany, gry matematyczno – dydaktyczne, itp.

3.     Budowanie fundamentów matematycznych poprzez wykorzystanie elementów dziecięcej matematyki  prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej.

4.    Zabawy z matematyką „Willego”

5.       Udział grup starszych w lekcji matematyki w Szkole Podstawowej.

6.       Udział dzieci w konkursie „Matematyczne Zygzaki”.