Roczny Plan pracy Publicznego Przedszkola "Akademia Pana Kleksa"

we Wrocławiuna rok szkolny 2019 / 2020

 1. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNYCH

Plan opracowany został w oparciu o:

 • wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019
 • podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019 / 2020
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach
 • treści podstawy programowej.

 

 1. Zadanie:     

Organizacja procesów wspomagania rozwoju,edukacji dzieci

– doskonalenie systemu wartości moralnych,

  kształtowanie inteligencji emocjonalnej,relacji społecznych

 

 

Sposób realizacji

1.Planowanie procesów wspomagania, rozwoju i edukacji z wykorzystaniem przyjętych programów,( plany miesięczne,zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze  z uwzględnieniem potrzeb dzieci i podstawy programowej wychowania przedszkolnego, plany pracy indywidulanej, plany wsparcia psychologiczno-pedagogcznego).

 

 • Analiza problemów, trudności edukacyjnych oraz sukcesów dzieci;
 • Ustalanie wniosków i sposobu realizacji – arkusz obsewacji i diagnozy gotowości szkolnej
 • Współpraca nauczycieli z zespołem psychologiczno -pedagogicznym

1.Cykl zabaw „W świecie dziecięcych odczuć” – kształtowanie inteligencji emocjonalnej, empatii.

2 „W świecie dziecięcej poezji” – dostarczenie bogactwa przeżyć w kontaktach z literaturą:

 • zajęcia dydaktyczne
 • spotkania w bibliotece

 

3.Rozwijanie empatii, tolerancji i wrażliwości w celu zapobiegania zachowaniom niepożądanym / rozwiazywanie konfliktów poprzez negocjowanie, dokonywanie oceny sytuacji/.

 • zabawy z wykorzystaniem technik dramy

4.Wprowadzenie dziecka w świat pozytywnych wartości:dobro,prawda,miłość i piękno przez tworzenie otoczenia sprzyjąjacego rozumieniu i przeżywaniu tych wartości:

 • tydzień tolerancji – jesteśmy życzliwi w stosunku do innych

 

5..Rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych niezbędnych w poprawnych relacjach interpersonalnych.

 • Kształtowanie świadomości do akceptacji siebie i innych oraz przestrzeganie zasad tolerancji ;
 • stosowanie metod aktywizujących

- Zabawy integracyjne

-Pedagogika zabawy

- Techniki relaksacyjne

- Zabawy paluszkowe

- Gry i zabawy ruchowe

- Gimnastyka mózgu „Dennisona”

-Muzykoterapia

- Drama

-Bajkoterapia

-Metoda ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherbone

6.Ukazywanie systemu wartości dla orientacji dziecka w tym co jest dobre , a co złe-wdrażanie do poznawania wartości bajek

- kultywowania czytania wraz z rodzicami w domu oraz przedszkolu „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato” z Cyklu cała Polska czyta dzieciom”

7. „Ja w mojej rodzinie”- wzmacnianie pozycji dziecka w rodzinie – rozwijanie więzi rodzinnych.

 • warsztaty z rodzicami
 • zajęcia otwarte
 • pedagogizacja rodziców
 • zajęcia prowadzone przez rodziców ( wykonujących ciekawe zawody)
 • jasełka
 • Uroczytstości przedszkolne
 • dzień babci i dziadka
  • dzień mamy i taty
  • piknik

 

8.Realizacja Ogólnoploskiego projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury”

 • „Serduszko małego misia”-dzieciece rozważania na temat przyjazni, miłości odwagi z wykorzystaniem bajek i basni.

 

 

1.„Proszę,dziękuję , przepraszam – ja tych słów się nie wstydzę” – kształtowanie, oraz utrwalenie u dzieci norm i zwrotów grzecznościowych, społecznie akceptowanych.

 • zabawy tematyczne
 • teatrzyki
 • przedstawienia
 • literatura dziecięca

 

1.Rozbudzanie wrażliwości na potrzeby i problemy innych – kontynuacja  akcji

 • góra grosza
 • aniołkowe granie
 • zbieranie nakrętek
 • schronisko dla zwierząt
 • współpraca z domem Samotnej matki

 

Uwrażliwianie na piękno w sztuce poprzez uczestnictwo wydarzeniach kulturalnych, spektaklach teatralnych, koncertach:

 

 • Teatr Lalek
 • Teatr Polski
 • Teatr Muzyczny Capitol
 • Opera
 • Forum Muzyki
 • Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecęcej
 • Koncerty Dziadka Bacha

 

 

 

2.Zadanie:

Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności dzieci

oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości

 

Sposoby realizacji

1. „Jestem sobie przedszkolaczek nie grymaszę i nie płaczę”

wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa, przynaleznosci do grupy przedszkolnej;

 • Prowadzenie zajęć dotyczących nauki rozbierania się i ubierania, składania ubrań, prawidłowego mycia rączek, zębów.

 

 1. „Dyżurny to ja” pełnienie funkcji dyżurnego rozwijanie odpowiedzialności za powierzone obowiązki.

 

3.Wzbogacenie w salach kącików zainteresowań: muzycznego plastycznego,przyrodniczego, muzycznego, konstrukcyjnego wg potrzeb dzieci ;

 • Tworzenie tablic tematycznych zgodnych z realizowaną tematyką.

 

3.Inspirowanie dzieci do zabaw tematycznych odpowiednio do sytuacji okolicznościowych realizowanych tematow kompleksowych- realizacja konkretnych celów pedagogicznych.

 

4. „Wszystkie zabawki mają swoje miejsce”- troska o zachowanie czystości i estetykę w miejscu zabawy.

 1.„Z angielskim za pan brat”- kształcenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim:

- organizowanie konkursów

- tworzenie warsztatu pracy związanej z edukacja językową.

 

 1. Udział dzieci w zajęciach dodatkowych – teatr,rytmika, taniec, koncerty muzyczne, gimnastyka korekcyjna,labolatorium ,robotyka,technika,komputery,szachy, karate, gimnastyka korekcyjna – rozwijanie kratywności, otwarości, zwinności, sprawności, logicznego myślenia.

 

 

 

3.Zadanie:

 Stwarzanie warunków do zaspokajania  naturalnej aktywności, ciekawości

i rozwoju zainteresowań

 

Sposoby realizacji

1.Wdrażanie dzieci w świat technologii  informatycznej – komputer, pomoce interaktywne – uwrażliwienie na bezpieczne korzystanie z urządzeń:

- wykorzystanie programów edukacyjnych

- „Kodowanie na Dywanie”

- zapoznanie z zasadmi bezpiecznego korzystania z Internetu

2 „ W swiecie liczb”- rozwijanie logicznego myslenia matematycznego z wykorzystaniem aktywnych metod E.Guszczyk- kolczyńskiej ,E.Zielinskiej, Williego,Kodowanie na dywanie

- „ Jestem mistrzem matematyki” – konkurs matematyczny I,II, stopnia dla 5,6 latków

 

3.Rozbudzanie ciekawości świata poprzez eksperymentowanie, doświadczanie, wyciąganie wniosków – zabawy laboratoryjne.

 • Przyroda ożywiona i nieożywiona

4.Zabawy z wykorzystaniem metody projektu- rozbudzanie aktywności dzieci na różnym poziomie rozwoju:

- nauka pracy zespołowej – doskonalenie relacji, wymiana myśli

5. Czerpanie radości z samodzielnego czytania

  Konkurs „Potrafię czytać”

4.Zadanie:

Kształtowanie świdomości patriotycznej i obywatelskiej – rozwijanie i wzmacnianie

poczucia tożsamości narodowej .

 

Sposoby realizacji

1.Cykl zajęć „Wychowanie do wartości” – poznanie dziedzictwa kultury,budzenie szacunku wobec tradycji , kształtowanie tożsamości narodowej ;

 • Rozwijanie postawy otwartej w poznawaniu  swojego miasta;
 • Cykliczne wycieczki  do ważnych, ciekawych, historycznych miejsc Wroclawia.

 

 2.Utrwalenie w świadomości dzieci nieprzemijających wartości, takich jak: dobro, miłość,patriotyzm, szacunek do osób starszych.

- „Akademia Dyplomacji”

- Spotkania z babciami i dziadkami pt. „Gdy ja byłem mały to…”

- Bogactwo polskiej ziemi  „Węgiel kamienny”- spotkanie z górnikiem

3.Udział w w Międzynarodowym Projekcie„Piękna nasza Polska cała”,

 kształtowanie przynależności narodowej,postaw patriotycznych.

- Uroczystości przedszkolne;

-  11 listopada

- Plakaty Patriotyczne „Wiwat 3 maja!”

 

3.Przybliżenie postaci Marszałka Józefa Piłsuckiego

 • Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i innych multimediów

4. Uroczysty apel z okazji 11 listopada,

 

 

5.Zadanie:

 Promocja zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej.

 

Sposoby realizacji

1.Realizacja projeku „ Dbam o swoje bezpieczeństwo wszędzie  tam gdzie jestem”

 

„Bezpieczny przedszkolak”- cykliczne spotknia ze strażakiem, policjantem, ratownikiem medycznym.

2.Cyklicze zajęcia „ Czyste powietrze wokół nas”

3.Kodeks małego ekologa- utrwalenie zasad,

 Dzień Ziemi- wernisaż prac grupowych

 • Warsztaty Ekolandia

 

4.„Wiem co jem” – doskonalenia umiejętności dokonywania wyborów prawidłowego odżywiania się

 • Samodzielne przygotowywanie kanapek, sałatek, koktajli, deserów.

 

5.Promocja zdrowego trybu życia:

 • Realizacja ćwiczeń porannych
 • Uczestnictwo dzieci w zajęciach tanecznych i karate.
 • Zajęcia ogólnorozwojowe w ogrodzie przedszkolnym
 • Rozwijanie zainteresowań sportem

 

6. Spotkania ze stomatologiem oraz wyjścia grup do gabinetu stomatologicznego- profilaktyka próchnicy zębów

7. Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa w budynku przedszkola, w ogrodzie, na spacerach i wycieczkach

 

 

6.Zadanie :

 Współpraca z rodzicami, środowiskiem, organizacjami i instytucjami

 

Zadania

szczegółowe

Sposoby realizacji

Współpraca ze środowiskiem rodzicielskim i lokalnym.

 1. Zapoznanie rodziców z przyjętymi normami zachowania i postępowania w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych/ formy nagradzania, motywowania,ponoszenia konsekwencji.
 2. Kontynuacja współpracy ze Strażą Miejską i Pożarną.
 3. Kontynuowanie akcji pt „Wszyscy czytamy dzieciom”.
 4. Galeria prac dzieci w DH Arena
 5. Galerie sztuki

Lekcje muzealne.

 

Muzeum Miejskie http://www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/CMS/edukacja/lekcje_muzealne.html

Muzeum Narodowe

https://mnwr.pl/edukacja/zamawianie-lekcji-i-warszatatow/

Muzem Etnograficzne

Muzeum Przyrodnicze

Muzeum Archeologiczne -Arsenał Miejski

Muzeum Sztuki Mieszczanskiej

Galerie Sztuki Współczesnej - Sokato

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 1. RozporządzenieMEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz.U. 2017 poz. 1658)
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.
 3. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292). Prawo oświatowe (Dz. U. 2018r. poz.996 w szczególności art.55).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.(Dz. U. z 2017r. poz. 1591), w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 6. Statut Publicznego Przedszkola „ Akademia Pana Kleksa” we Wrocławiu

 

Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji:

Anna Stalmach- Tkacz,Karina Mucha „Rozwój -Wychowanie -Edukacja”

Program własny z języka angielskiego Angeli Stępień

 

 

Zatwierdzony do realizacji  przez Radę Pedagogiczną 

Uchwałą  Nr 3/ 2018/2019  w dniu 12.09.2019r

Wycieczki w roku szkolnym 2019/2020

Miesiąc

Grupa II

Wrzesień

 

20.09- Muzeum Narodowe, warsztaty plastyczne,    

           „Jesień w sztuce”

Październik

 

8.10- Manufaktura cukierków i lizaków, Rynek,

Listopad

 

19.11- Muzeum Etnograficzne „Kijanka a nie żaba”

Grudzień

 

4.12- Narodowe Forum Muzyki, Lekcje z przytupem

 

16.12- Jarmark bożonarodzeniowy

Styczeń

 

15.01-Muzeum Poczty Polskiej

Luty

 

28.02- NFM „Lekcje rytmu"

Marzec

 

11.03- Biblioteka Publiczna ul. Sztabowa

Kwiecień

 

           Teatr Lalek,

Maj

 

08.05-Centrum Historii Zajezdnia ul. Grabiszyńska

Czerwiec

 

           Ogród Botaniczny ul. Sienkiewicza

 

 

Miesiąc

Grupa III

Wrzesień

 

 

Październik

 

03.10- wycieczka wyjazdowa na Przełęcz Tąpadła 

 

09.10- Muzeum Historyczne Pałac Królewski- „Apartamenty    

           Królewskie- opowieści z życia władców”,

13.10- Muzeum Archeologiczne -

          „Mamuty, tury i inne zwierzęta w dawnych epokach”,  

           warsztaty

Listopad

 

08.11- wycieczka do Milicza ”Cztery Pory Roku”

27.11- Muzeum Miejskie, „Tajemnice wrocławskiego 

           Ratusza”

Grudzień

 

10.12- Muzeum Etnograficzne, „Świętowanie Bożego

           Narodzenia”

 

13.12- Narodowe Forum Muzyki, „Lekcje rytmu”,

 

18.12- Jarmark bożonarodzeniowy

Styczeń

 

15.01-Muzeum Poczty Polskiej

 

         Biblioteka Miejska

Luty

 

12.02- wycieczka do Milicza „Zima w lesie”

 

Marzec

 

           Ossolineum „Muzeum Pana Tadeusza”

 

           Panorama Racławicka

Kwiecień

 

          Wycieczka „Szlakiem Wrocławskich Krasnali”

 

          Ogród botaniczny

Maj

 

          ZOO-zajęcia edukacyjne

Czerwiec

 

          Arboretum Wojsławice

 

 

Miesiąc

Grupa IV

Wrzesień

06.09-Wrocławski Festiwal Krasnali

25.09-Miejska Biblioteka Publiczna

Październik

03.10-Wycieczka na Przełęcz Tąpadła

09.10-Muzeum Historyczne - Pałac królewski -  

            apartamenty królewskie - opowieści z życia    

            władców

16.10-Miejska Biblioteka Publiczna

Listopad

06.11-Muzeum Archeologiczne

20.11-Miejska Biblioteka publiczna ul. Sztabowa

Grudzień

9-13.12-Jarmark świąteczny na Rynku

11.12-Miejska Biblioteka Publiczna

12.12-Muzeum Etnograficzne - „Święta Bożego

            Narodzenia”

Styczeń

15.01-Muzeum Etnograficzne- Żaba - nie kijanka /  

            stare przedmioty użytkowe

Marzec

          -Wycieczka do Teatru Lalek na spektakl „Och,

           Emil”

11.03-Muzeum Poczty i Telekomunikacji – Goniec

            pocztowy

Kwiecień

16.04-Muzeum Poczty i Telekomunikacji

           -Muzeum Etnograficzne - wystawa palm i

            pisanek

           -Wyjście do ogródków działkowych

Maj

          -Fontanna Multimedialna + spacer po Pergoli

Czerwiec

          -Osada pod Kalinką

          -Arboretum Wojsławice

 

Miesiąc

Grupa V

 

Wrzesien

20.09.2019-Hotel Campanile-„ Dzień 

                     Przedszkolaka”

 

Październik

03.10.2019-Przełęcz Tąpadła

11.10.2019-Muzeum Poczty iTelekomunikacji

                  „Podróże małe i duże” lekcja muzealna

 
 

Listopad

15.11. 2019-Muzeum Narodowe

                  „Ciekawostki muzelne”lekcja muzealna

 

Grudzień

12.12. 2019-Jarmark Bożonarodzeniowy- Rynek

 

Styczeń

30.01.2020-Uniwersytet Przyrodniczy- warsztaty

 

Marzec

03.2020-ZOO-lekcja edukacyjna

 

Kwiecień

22.04.2020-Ogród Botanczny

 

Maj

           -Wycieczka ogólnoprzedszkolna

 

Czerwiec

           -Arboretum Wojsławice

 

 

Miesiąc

Grupa VI

 

Wrzesień

20.09.-Hotel Campanille

           Poznajemy zawody

 

Październik

03.10.-Przełęcz Tąpadła

           Szlakiem na Sobótkę –wycieczka krajoznawcza

04.10.-Muzeum Archeologiczne

             Zajęcia edukacyjne „Zostań jaskiniowcem”

 
 

Listopad

06.11.-Panorama Racławicka. Zajęcia edukacyjne

           „Śladami Historii”

 

Grudzień

12.12.-Muzeum Narodowe

          „Tematyka świateczna w sztuce”

 

Styczeń

29.01.-Hydropolis. Zajęcia edukacyjne                   

          „Eksperymentowanie, doświadczanie”

 

Luty

            -ZOO. Zajęcia edukacyjne „Zwierzęta zimą”

 

Marzec

26.03.-Centrum poznawcze Hala Stulecia

           Zajęcia edukacyjne w „Centrum poznawczym”

 

Kwiecień

            -ZOO. Zajęcia edukacyjne „Szlakiem jaja”

 

Maj

            -Planetarium. Zajęcia edukacyjne

            „W kosmosie”

 

Czerwiec

             -Arboretum „Wojsławice”.

             Poznajemy różne gatunki roślin

 


Miesiąc

Grupa VII

Wrzesień

20.0.-Hotel Campanile-Poznajemy zawody

Październik

 

02.10-Muzeum Architektury-„Baśniowa architektura”

15.10-Miejska Biblioteka

                   Spotkanie z pisarką Wandą Chotomską

Listopad

 

06.11-Muzeum Architektury-„W średniowiecznym  

          zamku”

Grudzień

 

 

11.12-Muzeum Miejskie- „Średniowieczny Wrocław   

         -prawdy i legendy”

         -Jarmark Bożonarodzeniowy

Styczeń

       -Zoo Wrocław. „Zwierzęta zimą”. Zajęcia edukacyjne

Luty

 

5.02-Muzeum Miejskie-„Wynalazki XIX i XX w”.

        Warsztaty

       -Teatr Lalek. Rozwijanie zainteresowań sztuką

Marzec

      -Zoo. „Opowieści z afrykańskiej sawanny”. Zajęcia  

       edukacyjne

Kwiecień

      -Zoo. „Bliskie spotkanie z małpami”. Zajęcia   

       edukacyjne

Maj

20.05- Park Południowy. „Powitajmy wiosnę”. Zajęcia 

           plenerowe

Czerwiec

        -Arboretum Wojsławice. Poznawanie różnych

         gatunków roślin

 

Przedszkole współpracuje z Muzeum Narodowym, Muzeum Miejskim, Narodowym Forum Muzyki, Biblioteką Miejską, Strażą Pożarną, Policją i

Strażą Miejską.