"Akademia Pana Kleksa" ma już 20 lat!

 

Aktualności

Rodziców dzieci, które mogą być odbierane przez osoby inne ( babcie, nianie itp) prosimy o złożenie upoważnień w kancelarii przedszkola.

 

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary nadziei i miłości,

radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz Wesołego Alleluja

życzy

Dyrektor „Akademii Pana Kleksa”  wraz z personelem.

 

 

Terminarz zebrań z rodzicami,

podsumowujących pracę dydaktyczno-wychowawczą w I półroczu:

 

Gr I - 09.02.2017 o godz: 16:00

Gr II - 09.02.2017 o godz: 16:30

Gr III - 08.02.2017 o godz: 16:00

Gr IV - 08.02.2017 o godz: 16:00

Gr V - 07.02.2017 o godz 16:00

Gr VI - 10.02.2017 o godz: 16:00

Gr VII - 07.02.2017 o godz: 16:00

 

                                                                                                                                                                                                                                                        Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 4/2016-2017        

                                                                                    Dyrektora  Przedszkola „Akademia Pana Kleksa”

                                                                                                                             z dnia 05.10.2016r.

 

Procedura Nr 6

dotyczy wystąpienia choroby zakaźnej oraz pasożytniczej

 

                                                                                                                 

      I.        Podstawa prawna:

1.     Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r Nr 256, poz 2572 z póź. zm.)

2.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.)

3.     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 28 sierpnia 2009 r w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U.Nr 139, poz.1133).

 

    II.        Cel procedury

 

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy, świerzbu lub innych chorób zakaźnych w placówkach.

 

 

   III.        Zakres procedury

 

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy, świerzbu lub innej choroby zakaźnej lub pasożytniczej w Publicznym Przedszkolu „Akademia Pana Kleksa”.

 

 

   IV.        Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 

1.     Dyrektor:jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu i szkole, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

2.     Rodzice (opiekunowie prawni):muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy oraz ciała własnego dziecka.

3.     Nauczyciele:zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola lub szkoły sygnałów dotyczących pojawienia się podejrzenia chorób w placówce.

4.     Pracownicy obsługi:winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia choroby zakaźnej w danej grupie lub klasie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

 

 

    V.        Opis procedury

 

Aby zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się chorób zakaźnych oraz pasożytniczych w placówce, zobowiązuje się:

a)     rodziców/opiekunówprawnych do regularnego monitorowania czystości skóry i głowy dziecka.

b)    nauczycielido niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi wszystkich informacji dotyczących pojawienia się objawów zakażenia chorobami zakaźnymi m. in. wszawicą, świerzbem lub chorobą pasożytniczą m. in. owsikami, glistą u podopiecznych, które zauważyli lub o których dowiedzieli się od rodziców/opiekunów prawnych;

c)     pracowników obsługido niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi podejrzeń co do wystąpienia choroby zakaźnej jak wszawica, świerzb lub choroby pasożytniczej w danej grupie.

 

 

Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką ( w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka.

 

1.     Dyrektor szkoły zarządza dokonanie przez pielęgniarkę kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupach, z zachowaniem zasady intymności.

2.     Pielęgniarka przekazuje informację dyrektorowi oraz nauczycielkom grup na temat dzieci, u których stwierdzono wszawicę bądź inną chorobę zakaźną lub pasożytniczą, o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych. W przypadku stwierdzenia świerzbu skierowanie do lekarza. W razie potrzeby instruuje o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska.

3.     Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu choroby zakaźnej m.in. wszawicy, świerzbu lub choroby pasożytniczej m. in. owsików, glist w grupie, z zaleceniem codziennej kontroli czystości dziecka oraz czystości domowników.

4.     W wyniku stwierdzenia wszawicy pielęgniarka po upływie 7-10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

5.     W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków ( zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

 

 

   VI.        W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej lub pasożytniczej na terenie placówki:

a)     dyrektor przedszkolazarządza dokonanie przez osobę upoważnioną (nauczyciel, pielęgniarka szkolna) kontroli czystości skóry i głowy wszystkich dzieci w grupie lub klasie, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).

b)     nauczycielzawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W przypadku stwierdzenia świerzbu konieczna jest wizyta u lekarza. W związku z tym rodzic/opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola lub szkoły i podjęcia leczenia.

c)     nauczycielzapoznaje rodziców ze sposobem działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora Zespołu o wynikach kontroli i skali zjawiska.

d)     dyrektor lub upoważnionaosoba niezwłocznie powiadamia innych rodziców o wystąpieniu przypadku choroby zakaźnej lub pasożytniczej, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy i skóry dziecka oraz czystości skóry i głów domowników. w celu prowadzenia jednolitej współpracy w działaniach na linii pracownicy placówki – rodzice (prawni opiekunowie).

e)     w trakcie leczeniadziecko bezwzględnie powinno pozostać w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się choroby lub pasożyta na inne dzieci. Dziecko wraca do przedszkola dopiero  po zakończeniu leczenia.

f)      rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej lub pasożytniczej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola lub.

 

 

 VII.        Plan higieny przedszkola podczas wystąpienia chorób zakaźnych, wszawicy 

 

 

Co?

 

Obiekt

Jak?

 

Czynność

Czym?

 

Środki dezynfekujące/ procedury

Kiedy?

 

Zastosowanie

Kto?

 

Osoby odpowiedzialne

Mysie rąk

 

 

Mycie rąk:pobrać z dozownika płyn myjący, nanieść na zwilżone dłonie i umyć. Osuszyć ręcznikiem jednorazowym.

Preparat:mydło w płynie antybakteryjne do mycia rąk. Przebadany dermatologicznie.

- Przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy;

- przed podawaniem posiłków;

- po skorzystaniu z toalety;

- w razie potrzeby.

- nauczyciele;

- pomoc nauczyciela;

- techniczna;

- personel kuchni;

- dzieci.

Dezynfekcja rąk

 

 

Higieniczne mycie rąk:nanieść preparat na dłonie, rozprowadzić równomiernie, wcierać, zwilżyć wodą i myć przez 30 sek., a następnie spłukać wodą.

 

Higieniczna dezynfekcja rąk:preparat dezynfekcyjny pobrać z dozownika, nanieść na suche ręce ok. 3ml płynu i wcierać przez 30 sek. W razie występowania biegunek, zatruć lub epidemii bakteriologicznej nanieść ok. 5ml preparatu i wcierać przez 60 sek.

Preparat:Carex- Cussons- mydło w płynie antybakteryjne do mycia rąk. Przebadany dermatologicznie.

 

 

- przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy;

- przed podawaniem posiłków;

- po skorzystaniu z toalety;

- w razie potrzeby.

 

W przypadku wystąpienia zatruć pokarmowych i chorób bakteryjnych należy zwiększyć częstotliwość dezynfekcji rąk.

Należy rozważyć możliwość dezynfekcji rąk dzieci po konsultacji z lekarzem!

W razie wystąpienia owsików preparat dezynfekcyjny powinien być stosowany przez personel, dziecko i jego rodziców.

- nauczyciele;

- pomoc nauczyciela;

- techniczna;

- personel kuchni;

- dzieci.

Małe i trudno dostępne powierzchnie (np.:stoliki, krzesła i inne przedmioty ulegające kontaminajcji) odporne na działanie alkoholi

Szybka dezynfekcja powierzchni poprzez spryskanie lub przetarcie:spryskać lub przetrzeć gotowym do użycia preparatem dezynfekcyjnym przeznaczonym do szybkiej dezynfekcji powierzchni.

Preparat:Dezopol – Med. VC 410  środek myjąco-dezynfekujący do wszystkich powierzchni. Działa na bakterie, wirusy i grzyby.

- po każdym przypadku kontaminacji;

- w razie potrzeby;

- raz dziennie po zakończeniu pracy, pod nieobecność dzieci.

 

W czasie nasilonego występowania biegunek i przeziębień zaleca się częstsze stosowanie.

- pomoc nauczyciela;

- techniczna;

- personel kuchni.

 

Zabawki

 

 

Szybka dezynfekcja i mycie:spryskać zabawki, pozostawić do wyschnięcia następnie dokładnie wypłukać. Nie stosować do zabawek pluszowych i tekstylnych.

Preparat:Epidemed VC- 400 preparat gotowy do użycia.

 

Działanie:bakterie w tym prątki gruźlicy, grzyby, rotawirusy.

Uwaga: Preparat alkoholowy, chronić oczy. Przechowywać poza zasięgiem dzieci

-po każdym przypadku zabrudzenia i skażenia biologicznego;

- w razie potrzeby.

 

W czasie silnego występowania zatruć lub biegunek oraz przeziębień zaleca się częstsze stosowanie dezynfekcji i mycie.

- pomoc nauczyciela;

- techniczna.

 

Meble, łóżeczka i inne małe powierzchnie i przedmioty ulegające kontaminacji nieodporne na działanie alkoholi

Szybka dezynfekcja i mycie przez spryskiwanie lub przetarcie:nierozcieńczonym preparatem spryskać lub zmyć dezynfekowane powierzchnie, pozostawić na krótką chwilę i zetrzeć jednorazowym ręcznikiem. W przypadku widocznych tłustych pozostałości (np. kremów, emulsji, maści) należy usunąć je przez dezynfekcją przy pomocy jednorazowego ręcznika.

Preparat:Epidemed VC- 400 – preparat gotowy do użycia, nie rozcieńczać z wodą. Stosować ze spryskiwaczem. Środek do dezynfekcji małych powierzchni.

 

Działanie:bakterie, grzyby, rotawirusy (wywołujące biegunki)

Uwaga: Preparat alkoholowy, chronić oczy. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

- po każdym przypadku zabrudzenia i skażenia biologicznego;

- w razie potrzeby.

 

W czasie silnego występowania zatruć lub biegunek oraz przeziębień zaleca się częstsze stosowanie dezynfekcji i mycie.

- pomoc nauczyciela;

- techniczna;

- personel kuchni.

 

Pomieszczenia (sale, szatnia, łazienki, a w nich szczególnie podłogi oraz inne twarde, zmywalne powierzchnie)

Mycie i dezynfekcja ścian, podłóg, wanien i brodzików: przygotować roztwór preparatu dezynfekcyjno-myjącego, zmyć dezynfekowane powierzchnie za pomocą mopa lub ściereczki. Pozostawić do wyschnięcia. Nie stosować na wykładziny materiałowe.

Preparat:Dezopol-Med VC 410 - preparat do mycia i dezynfekcji. wszystkich powierzchni.

Działa na bakterie, wirusy i grzyby.

 

Preparat:Epidemed VC- 400 – środek myjąco-dezynfekujący do wszystkich powierzchni. Działa na bakterie, wirusy i grzyby.

- po każdym przypadku zabrudzenia i skażenia biologicznego;

- w razie potrzeby;

- raz dziennie po zakończeniu pracy, pod nieobecność dzieci.

 

W czasie silnego występowania zatruć lub biegunek oraz przeziębień zaleca się częstsze stosowanie dezynfekcji i mycie

- pomoc nauczyciela;

- techniczna;

- personel kuchni.

 

Sanitariaty

Dezynfekcja suchych powierzchni sedesów, desek sedesowych, spłuczek i umywalek.

Preparat:Epidemed VC- 400 – preparat do mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni

Działa na bakterie, wirusy i grzyby.

 

 

- po każdym przypadku zabrudzenia i skażenia biologicznego;

- w razie potrzeby;

- raz dziennie po zakończeniu pracy, pod nieobecność dzieci.

 

W czasie silnego występowania zatruć lub biegunek oraz przeziębień zaleca się częstsze stosowanie dezynfekcji i mycie

- pomoc nauczyciela;

- techniczna;

- personel kuchni.

 


 

 

 

Terminarz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w poszczególnych grupach:

 

17.01.2017 r.

godz. 11:30 - grupa II

godz. 14:00 - grupa IV

godz. 15:00 - grupa VI

 

19.01.2017 r.

godz. 12:00 - grupa I

godz. 14:30 - grupa III

godz. 15:30 - grupa VII

 

24.01.2017 r.

godz. 14:30 - grupa V

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Następujące dni w tym roku szkolnym będą wolne od pracy

i przedszkole będzie nieczynne.

31.10.2016

2.05.2017

16.06.2017

14.08.2017

Przedszkole czynne będzie w następujące soboty :

17 grudnia 2016 r -  Wigilijne spotkanie

20 maja 2017 r - Majówka

 

Dzieci ubezpieczone będą w TUiR ALLIANZ Polska S.A.

 

 

Terminarz koncertów Dziadka Bacha na rok szkolny 2016 / 2017

 

PONIEDZIAŁKI 

godz. 12:10 - 12:30 koncert dla dzieci młodzszych

godz. 12:35 - 13:10 koncert dla dzieci starszych

 

5. wrzesień 2016

3. październik 2016

7. listopad 2016

5. grudzień 2016

9. styczeń 2017

6. luty 2017

3. marzec 2017

3. kwiecień 2017

8. maj 2017

5. czerwiec 2017

 

 

 

 

 

Słyszycie?

To słowik podniebny swym śpiewem

Pełnię lata ogłosił.

Żab mu wtóruje chórek liczny

I o uwagę Wszystkie dzieci prosi.

 

autor nieznany